HGC133/2019
ID intern unic:  379712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 133
din  27.02.2019
cu privire la organizarea și funcționarea
Autorității Aeronautice Civile

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 167     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), al art.15 alin. (1) din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537)  și al art. 8 alin. (2) din Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 95-104, art.189), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, conform anexei nr.1;
    2) Structura Autorității Aeronautice Civile, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama Autorității Aeronautice Civile, conform anexei nr.3.
    2. Se stabilește efectivul-limită al Autorității Aeronautice Civile în număr de 94 de unități, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.
    3. În anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art. 841),  punctul 6 se abrogă.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 645/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și efectivului-limită ale Autorității Aeronautice Civile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 249-255, art.704) se abrogă.
    5. În scopul definitivării operațiunilor de tranziție, se permite Autorității Aeronautice Civile să utilizeze mijloacele financiare din soldul anului precedent în volum de pînă la 12,0 mil. lei, în funcție de necesitățile lunare de finanțare, pe perioada de pînă la modificarea legii bugetului de stat pentru anul curent.
    6. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile trezoreriale deschise la Trezoreria Regională Chișinău-bugetul de stat, cu excepția mijloacelor financiare prevăzute la pct. 5, care vor fi transferate în contul trezorerial al Autorității Aeronautice Civile.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                 Chiril Gaburici

    Nr. 133. Chişinău, 27 februarie 2019.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 133/2019

REGULAMENT
cu privire la organizarea și funcționarea
Autorității Aeronautice Civile

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, atribuțiile și drepturile Autorității Aeronautice Civile, precum și modul de organizare și funcționare al acesteia.
    2. Autoritatea Aeronautică Civilă (în continuare – Autoritate) este o autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, care are statut de persoană juridică de drept public cu formă de organizare juridică de agenție, finanțată de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Chișinău, și este subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    3. Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Autorității se efectuează din bugetul de stat în limitele alocațiilor aprobate în legea bugetară anuală, inclusiv din veniturile colectate.
    Plățile de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare a serviciilor de navigație aeriană, a aerodromurilor, în funcție de codul atribuit, și a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova constituie venituri colectate de către Autoritate și se utilizează la finanțarea activității acesteia.
    Plățile de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare se transferă în bugetul de stat lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare, de către agenții economici certificați, conform modului stabilit de către Ministerul Finanțelor.
    Un transfer incomplet sau întîrziat al plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare atrage după sine penalitate în mărime de 0,05 la sută din suma netransferată pentru fiecare zi de întîrziere. Neachitarea plăților de supraveghere a menținerii condițiilor de certificare, scadente la perioada de 60 de zile calendaristice, servește temei pentru suspendarea, pînă la achitarea datoriei, a certificatelor/autorizațiilor emise de Autoritate.
    4. Autoritatea dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumirea sa în limba de stat (denumirea deplină – Autoritatea Aeronautică Civilă, denumirea prescurtată – AAC) și în limba engleză (denumirea deplină – Civil Aviation Authority, denumirea prescurtată – CAA), de formulare cu antet, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare și materiale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în legislație.
    5. În cadrul Autorității se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale cărui componență și regulament de activitate se aprobă de către directorul Autorității.
    6. În activitatea sa, Autoritatea se conduce de Constituția Republicii Moldova, acordurile și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte, legile Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, ordinele Ministerului Economiei și Infrastructurii, precum și de prezentul Regulament.
Capitolul II
MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCȚIILE,
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII

    7. Misiunea Autorității constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului și a siguranței ocupaționale.
    8. Autoritatea realizează funcțiile stabilite în prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
    1) certificare, control și supraveghere în domeniul aviației civile;
    2) operațiuni de zbor;
    3) aeroporturi și deservire la sol;
    4) aviația ușoară și ultraușoară;
    5) navigația aeriană;
    6) navigabilitatea aeronavelor;
    7) medicina aeronautică;
    8) siguranța zborurilor;
    9) securitatea aeronautică;
    10) protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian și activităților conexe;
    11) siguranța ocupațională în domeniul transportului aerian și activităților conexe;
    12) controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    9. În scopul realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții de bază:
    1) realizarea politicii de stat în domeniul aviației civile;
    2) asigurarea executării obligațiilor și realizării drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor internaționale în domeniu și urmărirea executării acestora, în special a cerințelor, a standardelor și a recomandărilor Organizației Aviației Civile Internaționale;
    3) asigurarea aplicării cadrului normativ prin activitatea de certificare, supraveghere continuă și control în domeniu.
    10. În vederea executării misiunii și funcțiilor de bază ce îi revin, Autoritatea exercită următoarele atribuții principale:
    1) de reglementare normativ-juridică:
    a) prezintă organului central de specialitate în domeniul aviației civile pentru promovare și/sau aprobare proiecte de legi și de alte acte normative în domeniul aviației civile;
    b) aprobă, în limitele competențelor, cerințe tehnice și standarde de certificare, specificații de certificare, alte acte normative cu caracter tehnic conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate și cu procedurile elaborate de Organizația Aviației Civile Internaționale și de alte organisme internaționale de aviație civilă la care Republica Moldova este parte;
    c) emite, în limitele competențelor, directive de siguranță aeronautică, directive operaționale și directive de navigabilitate;
    d) emite acte administrative, mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare a căror implementare conferă prezumția de conformitate, decizii privind acceptarea sau revocarea acceptării conducătorilor responsabili nominalizați ai agenților aeronautici, executorii pentru persoanele fizice și juridice care activează în domeniul aviației civile;
    2) de organizare și supraveghere a utilizării spațiului aerian:
    a) stabilește zonele interzise, zonele cu restricții, zonele periculoase și zonele rezervate, precum și alte aspecte de organizare a spațiului aerian național;
    b) aprobă căile aeriene și regulile de zbor în spațiul aerian național;
    c) stabilește, în comun cu organul central de specialitate în domeniul apărării, modul de coordonare a zborurilor civile și militare în spațiul aerian național;
    d) eliberează permisiuni de zbor pentru zboruri internaționale neregulate, autorizații de operare pentru zboruri internaționale regulate, precum și supraveghează efectuarea zborurilor regulate și neregulate;
    e) supraveghează respectarea regulilor de utilizare a spațiului aerian național la efectuarea zborurilor de către aeronavele civile și alte aparate de zbor;
    3) de exercitare a activităților de registru în aviația civilă:
    a) ține Registrul aerian al Republicii Moldova;
    b) ține Registrul aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile și al terenurilor pentru decolarea/aterizarea aeronavelor ușoare și a aparatelor de zbor ultraușoare;
    4) de reprezentare și cooperare internațională:
    a) reprezintă Republica Moldova în organizațiile internaționale în domeniul aviației civile, inclusiv Organizația Aviației Civile Internaționale, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, Conferința Europeană a Aviației Civile și Eurocontrol, precum și în raport cu autoritățile similare din alte state, cu excepția domeniilor care se află în responsabilitatea organului central de specialitate în domeniul aviației civile;
    b) menține relații de colaborare cu organismele internaționale specializate și cu autoritățile similare din alte state;
    c) elaborează și prezintă organului central de specialitate în domeniul aviației civile proiectele tratatelor internaționale pentru promovare, precum și propuneri de aderare a Republicii Moldova la tratatele internaționale în domeniul aviației civile;
    d) încheie acorduri de colaborare, schimb de experiență și informație de specialitate cu organismele internaționale specializate și autoritățile similare din alte state, în condițiile Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
    e) încheie acorduri privind transferul de competențe cu autoritățile aeronautice ale altor state în baza articolului 83 bis din Convenția privind aviația civilă internațională;
    f) desemnează companiile aeriene, conform acordurilor bilaterale, în condițiile stabilite de către Guvern;
    5) de certificare, supraveghere continuă și control:
    a) supraveghează asigurarea siguranței zborurilor aeronavelor civile și securității aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi, furnizorii serviciilor de navigație aeriană, alte persoane fizice și juridice care activează în domeniul aviației civile;
    b) supraveghează implementarea sistemelor de management al siguranței zborurilor de către agenții aeronautici;
    c) certifică și supraveghează exercitarea activităților aeronautice civile, inclusiv a activităților aeronautice civile conexe;
    d) supraveghează respectarea normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni și întreprinderile care execută lucrări de reparație și întreținere a aeronavelor/componentelor și a tehnicii aeronautice;
    e) verifică, eliberează, validează, suspendă și revocă certificatele de navigabilitate;
    f) certifică, exercită supravegherea continuă și desemnează organele responsabile pentru serviciile de trafic aerian, de informare aeronautică, de proiectare a procedurilor de zbor, de telecomunicații aeronautice, meteorologie aeronautică, securitate aeronautică, precum și instituțiile medicale care efectuează examenul medical al personalului aeronautic;
    g) acordă, prelungește valabilitatea, validează, acceptă, modifică, suspendă și revocă certificatele personalului aeronautic;
    h) certifică și supraveghează exploatarea aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor și alte servicii de deservire la sol;
    i) eliberează, validează, acceptă, recunoaște, suspendă și revocă documentele de certificare a produselor, a dispozitivelor și a mijloacelor tehnice utilizate în aviația civilă;
    j) autorizează și supraveghează transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor;
    k) asigură managementul frecvențelor de telecomunicații alocate aviației civile, autorizează instalarea și exploatarea radioemițătoarelor în benzile de frecvențe acordate aviației civile, supraveghează utilizarea acestora și ține baza de date națională pentru radioemițătoarele din domeniul aviației civile;
    l) autorizează instalarea echipamentului de radiocomunicații la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova și supraveghează utilizarea acestuia;
    m) supraveghează respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităților legate de transporturile aeriene internaționale;
    n) supraveghează exploatarea aeronavelor civile;
    o) supraveghează asigurarea metrologică în aviația civilă;
    p) supraveghează respectarea cerințelor în domeniul securității aeronautice de către agenții economici care desfășoară activitate de întreprinzător în zona de securitate cu acces limitat a aeroporturilor;
    q) constată și examinează contravențiile în domeniul aviației civile, precum și aplică sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008;
    r)  efectuează controlul de stat al respectării legislației de către angajatori privind securitatea și sănătatea în muncă în unitățile de producere și de prestări servicii a căror activitate este reglementată, în principal, de legislația din domeniul aviației civile, în conformitate cu prevederile art. 232 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008;
    s) efectuează controlul privind respectarea prevederilor legislației cu privire la protecția consumatorilor în domeniul aviației civile, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor;
    6) de exercitare a altor activități în domeniul aviației civile:
    a) asigură realizarea activităților de informare aeronautică;
    b) aprobă programele de instruire a personalului aeronautic;
    c) asigură colectarea de la persoanele fizice și juridice care efectuează activități în domeniul aviației civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activității în domeniu, precum și transmite aceste date organismelor internaționale în domeniu, conform cerințelor de formă și de conținut indicate de acestea;
    d) verifică corectitudinea formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană;
    e) avizează construcția și reconstrucția aerodromurilor/aeroporturilor/ heliporturilor civile și a obiectelor speciale;
    f) avizează amplasarea construcțiilor, a instalațiilor și a echipamentelor în zonele supuse servituților aeronautice;
    g) exercită funcțiile și atribuțiile de asigurare a securității aeronautice stabilite de cadrul normativ în domeniul securității aeronautice.
    11. În exercitarea atribuțiilor, Autoritatea dispune de următoarele drepturi:
    1) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanților altor ministere, altor autorități administrative centrale și autorități publice, autorităților administrației publice locale, reprezentanților mediului academic, reprezentanților societății civile și specialiștilor în domeniu, pentru elaborarea proiectelor de acte normative conform competențelor stabilite de legislația în domeniu, pentru acordarea consultațiilor, precum și pentru examinarea altor chestiuni ce țin de domeniile lor de activitate;
    2) să colaboreze cu autoritățile administrației publice locale în vederea implementării la nivel local a politicii statului în domeniile ce îi sînt încredințate și a soluționării problemelor comune;
    3) să convoace ședințe pe chestiunile ce țin de domeniile ei de activitate;
    4) să antreneze, în caz de necesitate, specialiști care corespund cerințelor speciale stabilite pentru efectuarea inspecțiilor, expertizelor și controalelor;
    5) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice, precum și de la persoanele fizice și juridice care activează în domeniul aviației civile pe teritoriul Republicii Moldova datele și informațiile necesare pentru realizarea funcțiilor și atribuțiilor sale și executarea prevederilor cadrului normativ în domeniu;
    6) să solicite de la agenții aeronautici, în scopul menținerii calificării, admiterea inspectorilor săi la îndeplinirea atribuțiilor funcționale determinate de certificatul personalului aeronautic pe care îl deține inspectorul, fără remunerare din partea agenților aeronautici;
    7) să semneze acorduri cu autoritățile aeronautice ale altui stat în scopul transmiterii către aceste state a anumitor atribuții și responsabilități ale sale referitoare la aeronavele înregistrate în Republica Moldova sau primirii anumitor atribuții și responsabilități ale statului în care aeronava este înregistrată, dacă aeronava va fi operată în baza unui contract de închiriere de către un operator aerian din Republica Moldova, în conformitate cu articolul 83 bis din Convenția privind aviația civilă internațională;
    8) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relațiile în domeniul aviației civile;
    9) să recepționeze asistență tehnică și financiară de la partenerii de dezvoltare și din alte surse neinterzise de cadrul normativ și să o utilizeze în scopul realizării funcțiilor sale;
    10) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, donatori internaționali, cu furnizorii și beneficiarii de bunuri și servicii;
    11) să contracteze servicii de la persoanele fizice și juridice, rezidente sau nerezidente, în vederea realizării sarcinilor atribuite, în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop;
    12) să înainteze, în conformitate cu legislația, acțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice în vederea restabilirii drepturilor încălcate, inclusiv împotriva agenților aeronautici care admit întîrzieri la achitarea plăților de supraveghere în bugetul de stat, precum și să reprezinte interesele statului în asemenea litigii.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII
    12. Autoritatea este condusă de director, numit în funcție publică prin concurs public și eliberat sau destituit din funcție publică, în condițiile legii, de către ministrul economiei și infrastructurii.
    13. Directorul Autorității îndeplinește următoarele atribuții:
    1) exercită conducerea Autorității;
    2) coordonează și controlează activitatea subdiviziunilor Autorității;
    3) poartă răspundere personală, în fața ministrului, pentru realizarea misiunii și îndeplinirea funcțiilor Autorității;
    4) organizează sistemul de management financiar și control, precum și funcția de audit intern în Autoritate;
    5) stabilește atribuțiile directorilor adjuncți ai Autorității;
    6) semnează actele privind chestiunile ce țin de competența Autorității;
    7) numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din Autoritate, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    8) angajează și eliberează din funcție personalul contractual în condițiile legislației muncii;
    9) conferă grade de calificare funcționarilor publici, acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare colaboratorilor Autorității în condițiile legii;
    10) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Autorității în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) aprobă regulamentele subdiviziunilor interne ale Autorității;
    12) exercită alte atribuții corespunzător funcțiilor atribuite Autorității, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relațiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredințate acesteia;
    13) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor.
    14. Autoritatea are doi directori adjuncți, numiți în funcție publică prin concurs public și eliberați sau destituiți din funcție publică, în condițiile legii, de către ministrul economiei și infrastructurii, la propunerea directorului Autorității.
    În cazul lipsei temporare a directorului, atribuțiile acestuia sînt îndeplinite de unul dintre directorii adjuncți, în baza ordinului directorului Autorității.
    În cazul în care funcția de director este vacantă, împuternicirile de conducere a Autorității vor fi exercitate de către unul dintre directorii adjuncți desemnați prin ordin al ministrului economiei și infrastructurii.
    15. În cadrul Autorității activează funcționari publici, în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, și alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.
    16. Autoritatea este constituită din direcții, secții și servicii.
    17. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Autorității îl are directorul. În lipsa directorului, dreptul la semnătură revine unuia dintre directorii adjuncți, desemnat de director. În conformitate cu legislația, unele acte ale Autorității pot fi semnate de alte persoane cu funcții de răspundere din cadrul Autorității, în temeiul ordinului directorului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentului semnat.
    18. Autoritatea colaborează cu ministerele, alte autorități administrative centrale, autoritățile publice autonome și autoritățile administrației publice locale.
    19. Patrimoniul Autorității este proprietate publică a statului.
    20. Autoritatea își exercită dreptul de folosință și dispunere asupra elementelor patrimoniale conform prevederilor Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

          Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 133/2019

STRUCTURA
organizațională a Autorității Aeronautice Civile

    Director
    Directori adjuncți
    Direcția operațiuni de zbor
    Serviciul aviație ușoară și ultraușoară
    Direcția navigabilitate
    Secția certificare
    Secția menținerea navigabilității
    Direcția aeroporturi
    Direcția navigație aeriană
    Secția autorizare personal aeronautic
    Direcția reglementări
    Direcția economie, analiză și cooperare internațională
    Secția juridică și resurse umane
    Serviciul contabilitate
    Secția controlul calității
    Direcția securitate aeronautică, cibernetică și facilități
    Serviciul secretariat
    Serviciul administrativ
    Serviciul siguranța zborurilor și căutare-salvare
    Serviciul medicină aeronautică
    Serviciul siguranță ocupațională
    Serviciul protecția consumatorilor

    anexa nr.3