HGC137/2019
ID intern unic:  379715
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 137
din  27.02.2019
cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 169     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    În temeiul art. 7 alin. (2) din Legea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr.93/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art. 358), art.15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), art. 7 lit. b) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se modifică denumirea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, conform anexei nr.1;
    2) Structura organizatorică a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, conform anexei nr. 3.
    3. Se stabilește efectivul-limită al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în număr de 2467 de unități, inclusiv 2395 de funcționari publici cu statut special, 7 funcționari publici  și 65 de unități personal contractual.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art. 856) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre:
    cuvintele „Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”;
    textul „(dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar)”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „(dintre care 668 de unităţi – personal auxiliar)”, iar textul „(dintre care 78 unități – personal auxiliar)” se substituie cu textul „(dintre care 65 de unităţi – personal contractual)”;
    2) în anexa nr. 3, cuvintele „Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.461/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 436).
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
   
    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru Jizdan
    Ministrul finanțelor                                                            Ion Chicu

    Nr. 137. Chişinău, 27 februarie 2019.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 137/2019


REGULAMENT
cu privire la organizarea și funcționarea
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabilește misiunea, domeniile de activitate, funcțiile de bază, atribuțiile, drepturile și modul de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (în continuare – Inspectorat).
    2. Inspectoratul este autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor, acordării primului ajutor calificat,  prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, desfășurării în siguranță a activităților nucleare și radiologice.
    3. Inspectoratul este persoană juridică cu competență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu sediul în municipiul Chișinău, dispune de drapel și emblemă aprobate de Guvern, de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumire în limba de stat, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite în legislație.
    4. În activitatea sa, Inspectoratul se conduce de Constituția Republicii Moldova, Legea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 93/2007, Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă, Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament, precum și de alte acte normative.
    5. Inspectoratul își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile profesionalismului, confidențialității, integrității profesionale și loialității, stabilității în funcția publică, colaborării și cooperării, imparțialității și nediscriminării, transparenței, obiectivității, eficienței, responsabilității și subordonării ierarhice.
    6. Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a activității Inspectoratului se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător și din alte surse neinterzise de lege.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCȚIILE DE BAZĂ,
ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE INSPECTORATULUI

    7. Inspectoratul are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor, acordării primului ajutor calificat,  prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, desfășurării în siguranță a activităților nucleare și radiologice în vederea asigurării securității populației, proprietății și mediului prin realizarea unor măsuri unitare și integrate menite să reducă riscurile de apariție a situațiilor de urgență și excepționale.
    8. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) protecției civile;
    2) apărării împotriva incendiilor;
    3) acordării primului ajutor calificat;
    4) prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale;
    5) desfășurării în siguranță a activităților nucleare și radiologice.
    9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la punctul 8, Inspectoratul realizează următoarele funcții de bază:
    1) protecția populației și proprietății în condiții de situații excepționale;
    2) executarea lucrărilor de salvare și a altor lucrări de neamînat în condițiile situațiilor excepționale și la lichidarea efectelor acestora;
    3) organizarea pregătirii prealabile și multilaterale a populației, a obiectivelor economiei naționale, forțelor protecției civile pentru desfășurarea acțiunilor în cazul apariției pericolului situațiilor excepționale și în condițiile lor;
    4) administrarea publică în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    5) organizarea cooperării regionale și internaționale în domeniul de competență;
    6) organizarea procesului de implementare a politicii și procedurilor de personal, asigurarea protecției juridice și sociale, consolidarea disciplinei și legalităţii acțiunilor angajaților, dezvoltarea și consolidarea bazei tehnico-materiale.
    10. În conformitate cu domeniile de activitate și funcțiile de bază stabilite în prezentul Regulament, Inspectoratul exercită următoarele atribuții:
    1) protecția populației și proprietății în condiții de situații excepționale:
    a) exercită conducerea nemijlocită a protecției civile;
    b) coordonează activitățile autorităților administrației publice centrale și locale în probleme ce țin de prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, de asigurarea apărării împotriva incendiilor, a securității chimice și radiative;
    c) organizează sistemul de înștiințare și transmisiuni în caz de pericol sau de apariție a situațiilor excepționale, precum și asigură înștiințarea autorităților publice locale despre acestea;
    d) înaintează autorităților publice, persoanelor juridice, indiferent de forma juridică de organizare, propuneri referitoare la prevenirea și/sau lichidarea consecințelor situațiilor excepționale;
    e) planifică, organizează, coordonează și execută măsurile de protecție civilă, precum și adoptă decizii în acest sens, în limitele competenței sale;
    f) organizează elaborarea și realizarea programelor speciale de protecție a populației și economiei naționale, de pregătire și dotare a formațiunilor protecției civile;
    g) coordonează cercetările științifice în domeniul protecției genistice, radiative, chimice, medico-biologice și securității antiincendiare a obiectivelor economiei naționale și a populației, precum și în domeniul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor excepționale;
    h) asigură, în regim de lucru, preluarea apelurilor de urgență și fișelor apelurilor transmise de Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112, gestionarea și reacționarea adecvată la acestea;
    i) organizează efectuarea expertizei de stat în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor;
    j) asigură activitatea Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, precum și suportul decizional al președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin intermediul Centrului de dirijare în situații excepționale;
    k) asigură ținerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și funcționarea Centrului de dirijare în situații excepționale;
    l) desfășoară acțiuni de organizare a planificării instituționale, de management operațional și control al realizării acțiunilor planificate;
    m) interacționează cu Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112;
    n) coordonează activitatea Rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici, precum și organizarea și desfășurarea antrenamentelor cu laboratoarele incluse în Rețeaua națională de observare și control de laborator;
    o) cooperează cu organul supravegherii de stat în vederea realizării acțiunilor de protecție civilă;
    2) executarea lucrărilor de salvare și a altor lucrări de neamînat în condițiile situațiilor excepționale și de lichidare a efectelor acestora:
    a) organizează efectuarea lucrărilor de salvare și a altor lucrări de neamînat de către formațiuni ale protecției civile în condițiile situațiilor excepționale;
    b) organizează și desfășoară activități de căutare, de salvare-deblocare, de cercetare inginerească, chimică, bacteriologică, radiologică, de decontaminare, de acordare a primului ajutor calificat în situații de urgență, în caz de pericol sau de declanșare a situațiilor de urgență și excepționale, pentru prevenirea sau lichidarea consecințelor acestora, precum și întreprinde alte măsuri de protecție a populației care a avut de suferit în urma unor accidente sau a unor situații care le-au pus viața și sănătatea în pericol;
    c) cercetează cauzele avariilor, catastrofelor, calamităților care au condus la declanșarea situațiilor excepționale;
    d) asigură colectarea, generalizarea şi prezintă Guvernului informațiile despre pericolul declanșării sau declanșarea situațiilor excepționale, precum și despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii sau lichidării consecințelor situațiilor excepționale, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1076/2010;
    e) organizează procesul de ținere a evidenței statistice cu privire la situații excepționale, inclusiv a incendiilor;
    f) elaborează/coordonează planurile cu privire la protecția civilă și le prezintă Guvernului spre examinare în modul stabilit de lege și participă la elaborarea documentelor de politici aferente domeniului;
    3) organizarea pregătirii prealabile și multilaterale a populației, a obiectivelor economiei naționale, forțelor protecției civile pentru desfășurarea acțiunilor în cazul apariției pericolului situațiilor excepționale și în condițiile lor:
    a) planifică, organizează și desfășoară instruiri în domeniul protecției civile în conformitate cu prevederile Regulamentului privind instruirea în domeniul protecţiei civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 282/2005;
    b) efectuează, în conformitate cu legislația, verificarea cunoștințelor cetățenilor în domeniul ce ține de metodele de bază de protecție a populației și teritoriului în cazul pericolului declanșării situațiilor excepționale, de asigurarea apărării împotriva incendiilor, de securitatea chimică și radiativă, precum și a cunoașterii regulilor de utilizare a mijloacelor colective și individuale de protecție;
    c) înaintează propuneri pentru acumularea, păstrarea, livrarea,  împrospătarea  și  utilizarea  rezervelor  de mobilizare în cazul situațiilor excepționale;
    d) coordonează și organizează măsurile subdiviziunilor de ramură, a căror activitate ține de lichidarea consecințelor situațiilor excepționale și de pregătirea specialiștilor în domeniu, create în modul stabilit de lege pentru îndeplinirea sarcinilor Inspectoratului;
    e) informează populația despre situațiile excepționale prognozate ori deja produse, despre consecințele acestora, precum și despre asigurarea apărării împotriva incendiilor, securității chimice și radiative, protecției medico-biologice și genistice;
    4) administrarea publică în domeniul apărării împotriva incendiilor:
    a) asigură prevenirea și stingerea incendiilor, executarea acțiunilor de intervenție pe teritoriul țării sau în afara acestuia, de deblocare și salvare în caz de incendii și alte acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor, salvarea oamenilor, acordarea de prim ajutor sinistraților;
    b) cooperează cu autoritățile administraţiei publice locale în vederea organizării serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori și pompieri;
    c) elaborează modelul declarației privind starea de apărare împotriva incendiilor;
    d) elaborează literatura tehnică, informativă și altă literatură privind prevenirea situațiilor excepționale;
    e) asigură propagarea informațiilor privind prevenirea, lichidarea și limitarea consecințelor situațiilor de urgență și situațiilor excepționale, participă și coordonează pregătirea populației și a angajaților în centre de pregătire;
    f) realizează instruirea și atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul apărării împotriva incendiilor, în baza unui regulament elaborat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor și aprobat de Guvern;
    g) coordonează agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    h) stabilește gradul de combustibilitate și parametrii tehnico-incendiari ai materialelor de construcții, precum și cauzele de producere a incendiilor;
    i) instruiește persoanele fizice și juridice, precum și persoanele cu funcții de răspundere în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    j) participă la elaborarea proiectelor de acte normative în conformitate cu atribuțiile și domeniile de activitate;
    k) efectuează schimbul reciproc de informații cu organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în vederea asigurării apărării împotriva acestora;
    l) examinează de comun cu organul supravegherii de stat măsurile contra incendiilor, starea de apărare împotriva incendiilor și  îşi expune punctul de vedere pe domeniile de competență;
    m) sesizează organul supravegherii de stat în domeniu și alte autorități competente în cazul identificării unui pericol iminent pentru viața şi sănătatea oamenilor și care pot conduce la distrugerea valorilor materiale și a mediului înconjurător;
    n) cooperează cu organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în vederea realizării acțiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    5) organizarea cooperării regionale și internaționale în domeniul de competență:
    a) stabilește și menține relații de colaborare cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil, precum și încheie acorduri de colaborare cu acestea;
    b) asigură atragerea programelor și proiectelor de investiții externe în vederea dezvoltării sistemului protecției civile și managementului dezastrelor;
    c) este punctul național de contact în relația cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil și realizează schimbul de informații despre situații excepționale, precum și asigură transmiterea/primirea cererilor de asistență internațională în situații de urgență și excepționale;
    d) participă cu forțe și mijloace la misiuni de căutare și salvare, lichidarea consecințelor situațiilor excepționale la nivel internațional în baza acordurilor internaționale  la care Republica Moldova este parte sau în cazul unor solicitări de asistență din partea statelor afectate de situații excepționale;
    e) pune în aplicare procedurile standard de operare privind acordarea suportului țării-gazdă;
    6) desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice:
    a) asigură implementarea politicii naționale și a principiilor în domeniul managementului deșeurilor radioactive;
    b) realizează ciclul de activități care cuprinde recepția, transportarea, pretratarea/tratarea, condiționarea și păstrarea deșeurilor radioactive (materialelor radioactive);
    c) asigură securitatea nucleară și radiologică, precum și securitatea fizică în procesul gestionării deșeurilor/materialelor radioactive;
    d) monitorizează continuu situația radiologică a teritoriului Instituției de Stat cu Destinație Specială „Obiectele speciale 5101, 5102”, inclusiv teritoriul adiacent privind conținutul radionuclizilor în aer, sol, ape freatice;
    e) elaborează și dezvoltă programele de cercetare aferente managementului deșeurilor radioactive pînă la depozitarea definitivă, a metodelor de reducere a impactului asupra sănătății populației și mediului cauzat de radionuclizii de viață lungă, precum și dezvoltă propriile capacități de gestionare a domeniului;
    7) acordarea primului ajutor calificat:
    a) asigură gestionarea și dezvoltarea Serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare (SMURD) pentru asigurarea operațiunilor de nivel național și transfrontalier;
    b) participă, cu forțe și mijloace specifice, la acțiuni de salvare sau protejare a oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol, de limitare și înlăturare a urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, precum și la activități de acordare a primului ajutor calificat și de protecție civilă;
    c) realizează intervenții separat și/sau în comun cu personalul medical detașat de către instituțiile medico-sanitare publice sau stațiile de asistență medicală urgentă la urgențele medico-chirurgicale prespitalicești, prin intermediul echipajelor de paramedici, în conformitate cu indexul de cooperare și intervenție dintre echipajele de prim ajutor și echipajele de asistență medicală urgentă;
    d) organizează cursuri de instruire a salvatorilor și pompierilor, cu certificarea în acordarea primului ajutor calificat, în baza Programului de instruire, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    e) cooperează și intervine în comun cu forțele și mijloacele aparținînd altui stat, în cazul urgențelor medicale transfrontaliere și/sau transnaționale, în scopul salvării, acordării de asistență medicală de urgență și efectuării transportului pacientului/pacienților ale cărui/căror viață și sănătate sînt puse în pericol, indiferent de cetățenie sau naționalitate;
    8) organizarea procesului de implementare a politicii și procedurilor de personal, asigurarea protecției juridice și sociale, consolidarea disciplinei și legalităţii acțiunilor angajaților, dezvoltarea și consolidarea bazei tehnico-materiale:
    a) asigură realizarea activităților de proiectare organizațională, recrutare, selecție, angajare, formare profesională, evaluare a performanțelor, evidență, protecție socială, management al carierei, precum şi acordarea gradelor speciale funcționarilor publici cu statut special şi alte proceduri de personal în cadrul Inspectoratului;
    b) realizează diagnoza organizațională, asigură evaluarea psihologică, precum și acordarea asistenței psihologice personalului din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului, sinistraților și victimelor în situații excepționale;
    c) reprezintă interesele Inspectoratului în instanțele judecătorești, alte autorități administrative, instituții, organizații;
    d) exercită controlul asupra respectării legislației de către efectivul subordonat, asupra legalităţii acțiunilor acestora în exercitarea atribuțiilor funcționale, organizează examinarea petițiilor în conformitate cu legislația;
    e) asigură aplicarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și  respectarea regimului secret în cadrul Inspectoratului;
    f) înaintează Ministerului Afacerilor Interne propuneri privind necesitățile de întreținere și dezvoltare a Inspectoratului la elaborarea bugetului de stat;
    g) asigură disciplina de serviciu;
    h) soluționează problemele privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și locative ale efectivului;
    i) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrează patrimoniul public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    j) asigură gestionarea și dezvoltarea sistemelor informaţionale și de comunicații, inclusiv de înștiințare a populației, aferente managementului situațiilor de urgență și excepționale;
    k) elaborează metodologii, instrucțiuni, regulamente, proceduri-standard de operare în vederea reglementării activităților;
    9) exercitarea altor atribuții prevăzute de cadrul normativ.
    11. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Inspectoratul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să participe la elaborarea proiectelor de dezvoltare în domeniile de competență;
    2) să ceară de la organele centrale de specialitate ale administrației publice și de la autoritățile administrației publice locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, informații despre starea protecției civile și apărării împotriva incendiilor în localități, la obiectivele economiei naționale și despre pregătirea populației pentru acțiuni în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale și/sau incendiilor;
    3) să elaboreze norme, reguli și alte acte normative departamentale privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor;
    4) să participe la elaborarea proiectelor de acte normative în conformitate cu atribuțiile și domeniile de activitate;
    5) să negocieze și să încheie, în condițiile legii, contracte, acorduri, memorandumuri, scrisori de intenție cu persoane juridice și fizice, atît din țară, cît și de peste hotare, în probleme ce țin de competența sa;
    6) să examineze, în orice împrejurare, starea protecției inginerești, chimice, radiative, medico-biologice și de apărare împotriva incendiilor în localități;
    7) să verifice nivelul de cunoștințe în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor, cu atestarea persoanelor cu funcție de răspundere, a specialiștilor de la obiectivele economiei naționale;
    8) să verifice, în localități și la obiectivele economiei naționale, nivelul de pregătire a formațiunilor protecției civile și a formațiunilor benevole de pompieri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
    9) să emită, în limitele competenței, decizii necesare pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de prevenire și intervenție în situații de urgență, a incendiilor și consecințelor acestora, obligatorii pentru autoritățile administrației publice, persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, precum și pentru cetățeni;
    10) să utilizeze mijloace de transport speciale cu semne distinctive, cu dispozitive de semnalizare și mijloace de comunicații;
    11) să solicite și să primească de la autoritățile administrației publice, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, informații necesare pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de prevenire sau lichidare a consecințelor situațiilor excepționale, incendiilor, precum și rapoarte statistice anuale despre activitatea laboratoarelor și instituțiilor Rețelei naționale de observare și control de laborator;
    12) să antreneze, în condițiile legii, specialiști din cadrul unităților de cercetări științifice și de proiectare, specialiști practicieni și alți angajați din cadrul agenților economici la elaborarea măsurilor de protecție civilă și apărare împotriva incendiilor, la efectuarea expertizelor respective;
    13) să examineze și să coordoneze programe de instruire în instituțiile de învățămînt în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor;
    14) să efectueze cercetarea cazurilor de incendiu în conformitate cu legislația;
    15) în cazul declanșării situațiilor excepționale și a incendiilor, să limiteze temporar sau să interzică accesul cetățenilor și circulația transportului pe un anumit teritoriu;
    16)  în cazul declanșării situațiilor excepționale, a incendiilor, să solicite, în modul stabilit de legislație, de la autoritățile administrației publice și de la persoanele juridice asigurarea cu mijloace de transport, cu tehnică, combustibil, lubrifianți, utilaj, mijloace de comunicare și cu resurse umane;
    17) să coordoneze, să monitorizeze și să beneficieze de programe și proiecte de asistență, să utilizeze asistența externă în procesul de implementare a politicilor publice în domeniile de activitate;
    18) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată persoanelor juridice și populației, conform cadrului normativ;
    19) să dispună de alte drepturi în conformitate cu prevederile legislației.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 
    12. Inspectoratul  este condus de un șef, numit în funcție și eliberat din funcție de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii acestuia pentru un nou termen.
    13. Fișa postului șefului Inspectoratului este aprobată de către ministrul afacerilor interne.
    14. Șeful Inspectoratului este asistat de către 3 șefi adjuncți, care sînt numiți în funcție și eliberați din funcție de ministrul afacerilor interne, la propunerea șefului Inspectoratului.
    15. Șeful Inspectoratului îndeplinește următoarele funcții:
    1) exercită conducerea generală a activității Inspectoratului;
    2) exercită funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;
    3) elaborează sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Inspectoratului în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;
    4) aprobă regulamentele de organizare și funcționare, precum și schemele de încadrare ale subdiviziunilor Inspectoratului;
    5) repartizează obligațiile de serviciu între adjuncții săi, stabilește împuternicirile altor persoane cu funcție de răspundere și sarcinile subdiviziunilor;
    6) reprezintă Inspectoratul în relațiile cu autoritățile administrației publice și în acțiunile de colaborare internațională în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor și lichidării consecințelor situațiilor excepționale;
    7) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    8) organizează și implementează sistemul de control intern managerial și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Inspectoratului;
    9) determină, în conformitate cu legislația, modul de utilizare a alocațiilor bugetare, a mijloacelor speciale, a resurselor tehnico-materiale destinate întreținerii Inspectoratului, încheie contracte de achiziționare a tehnicii, a mijloacelor speciale și a mărfurilor industrial-tehnice necesare pentru asigurarea activității Inspectoratului;
    10) în limitele competenței sale, numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și funcționarilor publici cu statut special în condițiile legislației;
    11) angajează în funcție și eliberează din funcție personalul contractual în condițiile legislației muncii;
    12) acordă grade speciale, în condițiile legii, cît și, în limitele competenței sale, conferă categorii de calificare efectivului Inspectoratului;
    13) acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare angajaților Inspectoratului, în modul și în limitele stabilite de legislație;
    14) emite ordine și dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine;
    15) stabilește formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă și de acordare a repausului săptămînal pentru angajați, în conformitate cu legislația;
    16) creează condiții pentru exercitarea de către angajați a atribuțiilor funcționale și sarcinilor încredințate;
    17) exercită funcții în conformitate cu art. 9 din Legea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 93/2007, precum și alte funcţii ce rezultă din cadrul normativ existent.
    16. În lipsa șefului, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre șefii adjuncți, desemnat prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea șefului Inspectoratului.
    17. Domeniile de activitate și competențele șefilor adjuncți ai Inspectoratului sînt stabilite prin ordin al șefului Inspectoratului.
    18. Inspectoratul include în structura sa:
    1) organul central al Inspectoratului;
    2) organele teritoriale ale Inspectoratului.
    19. Corespondența Inspectoratului este semnată de șeful Inspectoratului şi şefii adjuncți ai Inspectoratului abilități cu acest drept prin ordin al șefului Inspectoratului. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentului semnat.
    20. În cadrul Inspectoratului pot fi create comisii și grupuri de lucru pentru examinarea și soluționarea unor probleme specifice. În lucrările comisiilor și ale grupurilor de lucru pot fi antrenați și specialiști din afara Inspectoratului.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 137/2019


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
    Organul central
    Conducerea
    Direcţia generală planificare strategică şi rezerve de mobilizare
    Direcţia analiză, evidență și planificare
    Secţia analiză şi evidenţă statistică
    Secţia planificare şi monitorizare
    Serviciul rezerve de mobilizare
    Laboratorul chimic-radiometric (cu statut de secție)
    Direcţia generală prevenție
    Direcția reglementărilor securității la incendii
    Direcția prevenire a riscurilor
    Direcția protecţie radioactivă, chimică și medico-biologică
    Secția apărare împotriva incendiilor
    Laboratorul experimental antiincendiar (cu statut de secție)
    Secţia protecţie inginerească
    Secţia control al staţiilor de salvare și atestare scafandrieri
    Direcţia generală intervenții
    Direcția organizare intervenții
    Direcția pregătire intervenții
    Direcția evaluare intervenții
    Direcţia înștiințare, sisteme informaționale și comunicații
    Secţia „SMURD”
    Centrul operativ de dispecerat republican (cu statut de secție)
    Direcţia relaţii cu publicul
    Direcţia cooperare internaţională şi management proiecte
    Direcţia juridică
    Direcția audit și control intern
    Direcţia management resurse umane
    Secţia administrare personal
    Secţia asistenţă psihologică
    Secţia formare și evaluare a performanțelor profesionale
    Direcţia economie şi finanţe
    Secţia planificare bugetară
    Secţia evidenţă contabilă
    Direcţia logistică
    Secţia achiziţii
    Secţia administrarea patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii
    Secţia management documente
    Organele teritoriale
    Direcția regională de coordonare și dirijare a intervenției
    Direcția regională căutare-salvare nr.1
    Direcția regională căutare-salvare nr.2
    Direcția asigurarea securității antiincendiare la obiectivele de importanță strategică
    Centrul republican de instruire (cu statut de direcție)
    Orchestra  „Plai Moldovenesc” a Ministerului Afacerilor Interne (cu statut de direcție)
    Instituția de Stat cu Destinație Specială „Obiectele speciale 5101, 5102” (cu statut de direcție)
    Direcția situații excepționale mun. Chișinău
    Direcția situații excepționale mun. Bălți
    Direcția situații excepționale mun. Cahul
    Direcția situații excepționale mun. Edineț
    Direcția situații excepționale mun. Hîncești
    Direcția situații excepționale mun. Orhei
    Direcția situații excepționale mun. Soroca
    Direcția situații excepționale mun. Ungheni
    Direcția regională situații excepționale UTA Găgăuzia
    Direcția regională situații excepționale Căușeni
    Serviciul „Punct comandă de rezervă urban”
    Serviciul „Punct comandă de rezervă extraurban”

    anexa nr.3