LPC24/2019
ID intern unic:  379783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 24
din  11.03.2019
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 15.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 94-99     art Nr : 162     Data intrarii in vigoare : 15.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă se stabilește de către Guvern.
    (2) Cuantumul pensiei minime de dizabilitate reprezintă:
    a) în cazul unei dizabilități severe – 75% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă;
    b) în cazul unei dizabilități accentuate – 70% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă;
    c) în cazul unei dizabilități medii – 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă.”
    2. La articolul 13 alineatul (1), textul „creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent” se substituie cu textul „media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani”.
    Art. II. – La articolul 7 alineatul 1 punctul 13) din Legea nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80–82, art. 413), cu modificările ulterioare, textul „creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent” se substituie cu textul „media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani”.
    Art. III. – La articolul 64 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, textul „creșterea medie anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent” se substituie cu textul „media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art. V. – Modalitatea de indexare stabilită prin prezenta lege se va utiliza inclusiv la determinarea coeficientului de indexare a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat la 1 aprilie 2019.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 24. Chişinău, 11 martie 2019.