LPC27/2019
ID intern unic:  379788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 27
din  11.03.2019
pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru
anul 2019 nr. 303/2018
Publicat : 15.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 94-99     art Nr : 166     Data intrarii in vigoare : 15.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 504–511, art. 842), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 3:

    la litera a) liniuța întîi, cifrele „8575342,1” se substituie cu cifrele „8880733,0”;

    la litera c), cifrele „140000,0” se substituie cu cifrele „55000,0”;
    la litera g), cifrele „646746,5” se substituie cu cifrele „426355,6”.
    2. La anexa nr. 1, pozițiile „Cheltuieli de personal” și „Transferuri acordate în cadrul bugetului public național” vor avea următorul cuprins:

Cheltuieli de personal
21
 7006331,9

Transferuri acordate în cadrul bugetului public național

29
22860803,4

    3. La anexa nr. 3, punctul 3.1, în compartimentul „Acțiuni generale”:

    la subcompartimentul „Servicii de stat cu destinație generală”, pozițiile „Cheltuieli și active nefinanciare, total”,„Reforma administrației publice” și„Acțiuni cu caracter general” vor avea următorul cuprins:

Cheltuieli și active nefinanciare, total

4739369,4

Reforma administrației publice
0804
55000,0
Acțiuni cu caracter general
0808
455355,6

    la subcompartimentul „Protecție socială”, pozițiile „Cheltuieli și active nefinanciare, total”, „Susținerea suplimentară a unor categorii de populație” și „Protecția socială a persoanelor în situații de risc” vor avea următorul cuprins:


Cheltuieli și active nefinanciare, total

9215752,8

Susținerea suplimentară a unor categorii de populație

9011
1102441,8

Protecția socială a persoanelor în situații de risc

9015
4938605,4

    4. La anexa nr. 4:

    compartimentul „Servicii de stat cu destinație generală” și poziția „Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe” vor avea următorul cuprins:


Servicii de stat cu destinație generală

01
8244641,8


Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe

016
988905,5


    compartimentul „Protecție socială” și poziția „Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe” vor avea următorul cuprins:


Protecție socială
10
9880425,7

Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe

109
9270960,6

5. La anexa nr. 5, pozițiile „Acțiuni generale” și „TOTAL” vor avea următorul cuprins:


Acțiuni generale
0799
426355,6
TOTAL

7006331,9

    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 27. Chişinău, 11 martie 2019.