LPC22/2019
ID intern unic:  379878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  11.03.2019
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 22.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 101-107     art Nr : 174     Data intrarii in vigoare : 22.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – La articolul 4 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29–31, art. 91), cu modificările ulterioare, cuvintele „colectarea și gestionarea deșeurilor menajere” se substituie cu textul „colectarea, asigurarea etapizată a condițiilor pentru colectare separată și transportarea deșeurilor”.
    Art. II. – Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, litera c) se completează cu textul „ , inclusiv metodologia de calculare a tarifelor în acest domeniu”.
    2. Articolul 11:
    la alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative;”
    literele c) și f) se abrogă;
    la alineatul (2), după cuvîntul „contribuie” se introduce textul „ , în limitele competențelor stabilite de prezenta lege,”, iar cuvîntul „interraională” se substituie cu cuvîntul „regională”.
    3. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele „autoritățile administrației publice locale” se substituie cu textul „autoritățile/instituțiile publice și alte entități responsabile”.
    4. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.
    5. La articolul 35 alineatul (2), textul „pentru fiecare dintre cele 8 zone de management integrat al deșeurilor cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din prezenta lege și a Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013–2027, aprobată de Guvern” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prezenta lege”.
    6. La articolul 54 alineatul (7), după cuvintele „producătorii de ambalaje” se introduce textul „și/sau de produse ambalate”.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 22. Chișinău, 11 martie 2019.