LPC26/2019
ID intern unic:  379882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  11.03.2019
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 22.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 101-107     art Nr : 178     Data intrarii in vigoare : 22.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – La articolul 18 alineatul (1) litera f) din Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările ulterioare, cuvintele „în rază de” se substituie cu cuvintele „la o distanță de cel puțin”.
    Art. II. – Articolul 295 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g2) cu următorul cuprins:
    „g2) taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități ce constituie monopol de stat;”.
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 26. Chișinău, 11 martie 2019.