HFGDSBC03/2/2019
ID intern unic:  379976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 03/2
din  18.02.2019
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare
şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul
de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 29.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 111-118     art Nr : 576     Data intrarii in vigoare : 29.03.2019
    În baza art. 44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    Art. I. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8  din  20.08.2004 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.156-162/317 din 27.08.2004), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La pct. 1.1. sintagma ”persoanelor fizice” se exclude.
    2. La pct. 2.2.1. :
    - după cuvintele ”rezidente şi nerezidente” se includ cuvintele ”și juridice de drept privat rezidente și nerezidente;”;
    - după liniuța a 7-a se introduce un rând nou cu următorul conținut:
    ”- 2330 Depozite overnight;”;
    - înainte de liniuța a 10-a se introduc 2 rânduri noi cu următorul conținut:
    ”- 2410 Depozite pe termen ale organizaţiilor necomerciale;
    - 2430 Depozite pe termen ale persoanelor fizice care practică activitate;”;
    - după liniuța a 10-a se introduce un rând nou cu următorul conținut:
    ”- 2540 Depozite pe termen ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe;”.
    3. Punctul 2.2.2. va avea următorul conținut:
    „2.2.2. Din informaţia obţinută conform p. 2.2.1 banca va exclude depozitele cu soldurile respective ale deponenţilor depozitele cărora nu sînt garantate de Fond:
    a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;
    b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
    c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
    d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul punct;
    e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
    f) depozitele soților și rudelor de gradul întâi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul punct;
    g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul punct;
    h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
    i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
    j) depozitele plasate de către companiile de asigurare;
    k) depozitele plasate de către societățile de investiții;
    l) titlurile de creanță la purtător;
    m) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.
    Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.”
    4. La pct. 2.2.3.:
    - la lit. a) cuvintele „persoanele fizice” se substituie prin  cuvintele ”numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat”;
    - la lit c) după cuvinetele ”persoanelor fizice” se introduc cuvintele ”și persoanelor juridice de drept privat”.
    5. La pct. 2.3. cuvintele ”comisia de cenzori a băncii şi auditorii externi cu care banca a încheiat contract în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95” se substituie prin cuvintele ”societatea de audit care efectuează auditul extern al băncii”.
    6. După pct. 3.4. se introduce pct. 3.41. cu următorul conținut:
    ”3.41. Băncile plătesc în Fond o contribuție trimestrială (începând cu contribuția trimestrială pentru primul trimestru al anului 2020) a cărei mărime se calculează în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc pentru fiecare bancă în parte.
    Categoria de risc pentru fiecare bancă în parte se stabilește în conformitate cu prevederile Art. 121, alin. (3) din Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.
    Mărimea contribuțiilor trimestriale se stabilește după cum urmează:
    - categoria de risc A - în mărime de 0,08% de la baza de calcul determinată conform p.2.2.4 din prezentul Regulament;
    - categoria B - în mărime de 0,1% de la baza de calcul determinată conform p.2.2.4 din prezentul Regulament;
    - categoria de risc C – 0,12%  de la baza de calcul determinată conform p.2.2.4 din prezentul Regulament.
    Băncile plătesc contribuţia trimestrială calculată în conformitate cu prezentul punct în termen de 15 zile lucrătoare după  încheierea trimestrului de gestiune.”.
    7. Anexa nr. 1 la Regulament va avea următorul conținut:

    formular

    Art. II. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial.
    Art. III.  Articolul I, punctul 2 referitor la pct. 2.2.1; punctul 3 referitor la pct. 2.2.2. lit. d), e), h)–k), punctul 4 referitor la pct 2.2.3 lit. a) și c), punctul 6 referitor la pct. 3.41 și punctul 7 referitor la Anexa 1 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020, iar punctul 3.4. se abrogă la data de 1 ianuarie 2020.

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAȚIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                    Nadejda CORNEȚEL

    Nr. 03/2. Chişinău,18 februarie 2019.