HGC214/2019
ID intern unic:  379995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 214
din  03.04.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 12.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 132-138     art Nr : 256     Data intrarii in vigoare : 12.04.2019
    În temeiul art. 37 din Legea nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 770) și art. X din Legea nr. 220/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 772), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Pe tot parcursul textului anexei nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 1072), cuvintele „Departamentul Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”.
    2. Pe tot parcursul textului Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), și al anexei nr. 6, cuvintele „Trupele de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”.
    3. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „Trupele de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”;
    2) la punctul 6:
    a) textul „și a comandantului Trupelor de Carabinieri” se exclude;
    b) se completează cu următorul alineat:
    „Numirea în și destituirea din funcție a comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri se efectuează prin hotărîre de Guvern.”;
    3) punctul 27 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) Guvernul Republicii Moldova – pentru comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri”;
    4) punctul 46 se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 
    „f) pentru comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri – de către Guvern, în modul stabilit de cadrul normativ”;
    5) la punctul 70, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Transferarea militarilor prin contract dintr-o structură militară în alta se efectuează, de comun acord, de către conducătorii structurilor militare respective, care au dreptul de a elibera din serviciul militar și de a numi în funcții această categorie de militari, în modul stabilit de legislație.”;
    6) la punctul 137 litera d), cuvintele „comandantul Trupelor de Carabinieri” se substituie cu textul „și prin hotărîre de Guvern – pentru comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 856) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General de Carabinieri”;
    2) în anexa nr. 3, cuvintele „Departamentul trupelor de carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”.
    5. La capitolul II secțiunea a II-a din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), litera d) se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins:
    „7. Inspectoratul General de Carabinieri”.
    6. La punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 474/2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, precum și a regulilor de aplicare a acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 167-168, art. 517), după cuvintele „statut special” se introduce textul „ , grade și statut militar”.
    7. La coloana 2 din tabelul anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67, art. 302), cuvintele „Departamentul trupelor de carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”.
    8. Regulamentul-cadru privind suportul țării-gazdă în situații excepționale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 408/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 181-189, art. 497), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 subpunctul 1) litera d), cuvintele „Departamentul trupelor de carabinieri” se substituie cu cuvintele  „Inspectoratul General de Carabinieri”;
    2) la punctul 21, cuvintele „Departamentului Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele  „Inspectoratului General de Carabinieri”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 53/2018 cu privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 59) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 23 subpunctul 6) din anexa nr. 1, cuvintele „șeful Departamentului Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri”;
    2) la poziția 2.2 din anexa nr. 4, cuvintele „Trupelor de Carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General de Carabinieri”.
    10. Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 176-180, art. 551), se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului Regulamentului și al anexelor, cuvintele „Departamentul Trupelor de Carabinieri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la poziția 3 din anexa nr. 2, cuvintele „TRUPELE SPECIALE DE CARABINIERI MAI” se substituie cu cuvîntul „CARABINIERI”.
    11. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizaţiei unice de asigurare obligatorie de stat a vieții și sănătății militarilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 983/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 400-409, art. 1080), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 subpunctul 1), cuvintele „Trupelor de carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General de Carabinieri”;
    2) la punctul 19 subpunctul 2), cuvintele „Departamentul Trupelor de carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General de Carabinieri”, iar cuvintele „Trupelor de carabinieri” se substituie cu cuvintele „Inspectoratului General de Carabinieri”.
    12. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                    Alexandru Jizdan

    Nr. 214. Chişinău, 3 aprilie 2019.