HGC241/2019
ID intern unic:  380056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 241
din  24.04.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 202/2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare
a Programului de stat „Prima casă”
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 280     Data intrarii in vigoare : 03.05.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 233) se modifică după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Mărimea marjei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2019 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă”, este stabilită în mărime de pînă la 2% anual.”;
    2) în Regulament:
    a) punctul 6:
    la subpunctul 3, după textul „precum și ale rudelor de gradul I” se introduce textul „ale beneficiarului şi/sau ale soţului/soţiei acestuia”;
    subpunctele 4)-6) vor avea următorul cuprins:
    „4) să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă şi persoana care deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moştenire sau donaţie;
    5) soţul/soţia beneficiarului să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, cu excepţia beneficiarului, nicio locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă şi persoana al cărei soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moştenire sau prin donaţie;
    6) beneficiarul sau soţul/soţia acestuia să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului”;
    se completează cu următorul alineat:
    „În sensul prezentului punct, membri ai familiei se consideră soţul/soţia beneficiarului şi copilul acestora care nu a atins vîrsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul care să confirme că persoana fizică este eligibilă şi corespunde criteriilor prevăzute la subpct. 4) şi 5) se eliberează de către Instituția publică „Agenţia Servicii Publice”.”;
    b) la punctul 17, subpunctele 4)-7) vor avea următorul cuprins:
    „4) adeverinţa de venit (conform modelului aprobat de creditor), extrasul din contul de card salarial sau informația din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat pentru solicitant și soț/soție, după caz;
    5) contractul individual de muncă sau certificatul eliberat de angajator privind confirmarea raporturilor de muncă și, după caz, ale soțului/soției;
    6) extrasul generat din baza de date a Registrului bunurilor imobile la care creditorul are acces;
    7) certificatul, eliberat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care confirmă că solicitantul și, după caz, soțul/soția întrunesc condițiile prevăzute la pct. 6 subpct. 4) și 5). Dacă certificatul eliberat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice” nu conține informația prevăzută la pct. 6 subpct. 4) și 5), solicitantul Programului va prezenta suplimentar copia actului de înregistrare a căsătoriei, copia adeverinței de naștere a copiilor minori, precum și actul de proprietate sau certificatul emis de instituția abilitată în care să fie indicată suprafața totală și locativă a locuinței deținute în proprietate de către solicitant sau soțul/soția acestuia”; 
    c) punctul 27 va avea următorul cuprins:
    „27. În termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării contractului de credit, ODIMM va încheia un contract de garanţie de stat cu creditorul și un contract de acordare a garanției de stat cu solicitantul Programului, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.”;
    d) la punctul 33, prima propoziție se completează cu textul „şi pînă la achitarea integrală a creditului, iar în caz de executare a garanţiei de stat – pînă la vînzarea locuinţei ipotecate”;
    e) la punctul 39, textul „În timp de 5 zile lucrătoare” se substituie cu textul „În termen de 15 zile lucrătoare”;
    f) la punctul 43, textul „conform art. 331 din Legea nr.142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și art. 541 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat” se substituie cu textul „conform Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 și Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială”;
    g) la punctul 46, textul „În termen de 5 zile lucrătoare” se substituie cu textul „În termen de 15 zile lucrătoare”;
    h) la punctul 55, textul „pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune” se substituie cu textul „în termen de 40 de zile calendaristice de la finele trimestrului de gestiune”;
    i) punctul 74 se completează cu textul „Prezentarea actelor indicate la pct. 49 cu omiterea termenului de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului de ipotecă la subdiviziunea competentă a Instituției publice „Agenția Servicii Publice” constituie temei de respingere a cererii de executare a garanției de stat.”;
    j) la punctul 77, textul „Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă” se substituie cu textul „Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002”;
    k) anexa va avea următorul cuprins:

    anexa