HGC249/2019
ID intern unic:  380059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 249
din  24.04.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
Publicat : 03.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 159-161     art Nr : 282     Data intrarii in vigoare : 03.05.2019
    În temeiul art. 13 lit. c) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537) se modifică după cum urmează:
    a) în Regulament:
    1) capitolul I subpunctul 3):
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) femeie fermier – producător agricol înregistrat într-o localitate rurală, al cărui fondator/membru (în cazul gospodăriilor țărănești) și administrator este o femeie”;
     literele s) și t) vor avea următorul cuprins:
    „s) sistem de suporturi – mijloace de susținere a butucilor viței-de-vie, a pomilor și arbuștilor fructiferi, instalate separat sau în complex și constituite din pari fruntași, pari mijlocași, tutori, tălpi antiscufundare, fuzaxuri, ancore, sîrme, elemente de fixare a parilor fruntași și a sîrmelor, precum și de tensionare a sîrmelor;
    t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea integrală sau parțială și/sau completarea parțială  (principalele elemente de construcție, cel puțin 50% din cantitatea acestora) a sistemului vechi de suporturi în plantațiile viticole și pomicole  pe rod cu un sistem de suporturi ce permite mecanizarea lucrărilor de îngrijire și recoltare a strugurilor și fructelor și obținerea unor producții competitive”;
    2) la punctul 7:
    la subpunctul 7), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) pentru submăsurile 1.2 (doar în cazul defrișării plantațiilor pomicole/viticole sau al înființării plantațiilor de culturi aromatice), 1.3, 2.2, 2.4 și măsura 4, termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 3 ani și este valabil pînă la 31 decembrie a anului în curs”;
    se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) pentru submăsurile 1.2, 1.6, 1.8, 2.3, 2.5 și pentru măsura 4, aferente activităților din sectorul vitivinicol, au înregistrate plantațiile viticole producție–marfă pe care le dețin în proprietate sau posesie în Registrul vitivinicol al Republicii Moldova”;
    3)  la punctul 8, subpunctul 1) se completează cu următorul text „ , dar nu mai mult de 500 mii lei pentru o perioadă de 3 ani de subvenționare consecutivi”;
    4)  punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăși suma de 5,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenției autorizate.”;
    5)  la punctul 10, subpunctul 3) se completează cu textul „ , cu excepția submăsurilor 1.3 și 2.4, pentru care investițiile cu componentă de grant nu sînt eligibile”;
    6) la punctul 11 subpunctul 4 litera c), cifra „3” se substituie cu cifra „2”, iar după cuvîntul „bovine,” se introduce cuvîntul „bivolițe,”;
    7) la punctul 12, cifra „9” se substituie cu cifra „10”;
    8) la punctul 13:
    la subpunctul 8), textul „1.1, 1.4, 1.6 și 1.8” se substituie cu textul „1.1, 1.6, 1.8 și 2.5”;
    9) punctul 15 se completează cu următoarea propoziție: „Dosarele respinse în urma constatării iregularităților pot fi redepuse la aceeași măsură doar o singură dată.”;
    10) la punctul 26, cifrele „25” se substituie cu  cifrele „40”, iar ultima propoziție se exclude;
    11) la punctul 27:
    subpunctul 1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) pentru livezile pomicole altoite pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de irigare, în funcție de cultură și densitatea pomilor la hectar:
    - cais, de peste 800 de bucăți – 40 mii lei/ha;
    - vișin, păr și gutui, de peste 1001 bucăți, dotate și cu sistem de suport – 40 mii lei/ha”;
    la litera h) liniuța a doua,  după cuvîntul „coacăz,” se introduce textul „(excepție fiind soiul Titania), goji,”;
    la subpunctul 2) litera d) prima liniuță, cifrele „25” se substituie cu cifrele „15”;
    subpunctul  3) va avea următorul cuprins:
    „3) pentru înființarea plantațiilor cu culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, în funcție de cultură, cuantumul va constitui:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) isop, jaleș – 4,0 mii lei per hectar;
    c) levănțică, roiniță, busuioc condimentar, mentă mentolică – 10 mii lei/ha;
    d) gălbenele, in – 2,0 mii lei/ha”;
    12) punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor:
    1) viticole:
    a) compacte cu suprafața de cel puțin 40 ha pe terenuri plane și 25 ha pe terenuri în pantă – cu 2,5 mii lei/ha;
    b) destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, care posedă pașaportul tehnic al proiectului agreat printr-un aviz de către asociația/uniunea producătorilor de produse vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată în a cărei arie este amplasată plantația viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;
    c) cu soiuri de masă și pentru vin solicitate pe piețele de desfacere a strugurilor și cu soiuri pentru vin autohtone, a căror listă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la propunerea asociațiilor de profil și a Oficiului Național al Viei și Vinului – cu 2,5 mii lei/ha;
    d) cu material săditor de categorie „certificat”, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha;
    2) pomicole (altoite pe portaltoi vegetativ), nucifere, arbuști fructiferi și căpșun, cu material săditor de categorie biologică „certificat”, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha;
    3) de culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha.”;
    13) la punctul 30, subpunctul 11) se abrogă;
    14) punctul 37 se completează cu următorul text „ , cu excepția tehnicii agricole destinate fermelor zootehnice”;
    15) la punctul 38:
    subpunctul 3) se completează cu textul „ , cu excepția utilajelor specificate în pct. 3 din anexa nr. 3”;
    subpunctul 4) se abrogă;
    16) la punctul 40:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) pentru fermele zootehnice de bovine, bivolițe, ovine și caprine, porcine, păsări, iepuri și animale de blană,  destinate creșterii și întreținerii animalelor – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcție, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv conform proiectului tehnic elaborat de companii licențiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepția fermelor de bovine pentru lapte, pentru care plafonul maxim este de 5,0 mil. lei per beneficiar”;
    la subpunctul 4),  textul „ , pentru fermele zootehnice de ovine și caprine” se exclude;
    subpunctul 5)  se abrogă;
    17) la punctul 43, subpunctul 7) se abrogă;
    18) la punctul 45:
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) 50% pentru vaci primipare, junci și juninci, bivolițe cu vîrsta de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei per beneficiar într-un an de subvenționare, cu admiterea rebutării anuale a maximum 7% din efectivul de producere, confirmat prin act de rebut, eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”;
    la subpunctul 4), cifrele „500,0” se substituie cu cifrele „700,0”;
    19) punctul 49 se completează cu subpunctul 11):
    „11) utilaj și echipament tehnologic pentru dotarea fermelor zootehnice”;
    20) punctul 56 va avea următorul cuprins:
    „56. Cuantumul maxim al subvenției se stabilește ținînd cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condițiile speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură:
    1) pentru culturile de cîmp (în afară de sfecla-de-zahăr):
    a) pentru suprafețe pînă la 300 ha – plafon de 400 mii lei;
    b) pentru suprafețe de la 301 pînă 500 ha – plafon de 500 mii lei;
    c) pentru suprafețe de la 501 pînă la 1000 ha – plafon de 1,0 mil. lei;
    d) pentru suprafețe de peste 1000 ha – plafon de 1,5 mil. lei;
    2) pentru sfecla-de-zahăr:
    a) pentru suprafețe pînă la 200 ha – plafon de 400 mii lei;
    b) pentru suprafețe de la 201 pînă la 300 ha – plafon de 500 mii lei;
    c) pentru suprafețe de la 301 pînă la 400 ha – plafon de 700 mii lei;
    d) pentru suprafețe peste 400 ha – plafon de 1,0 mil. lei;
    3) pentru plantațiile multianuale (fructe și struguri):
    a) pentru suprafețe pînă la 100 ha – plafon de 400 mii lei;
    b) pentru suprafețe de la 101 pînă la 300 ha – plafon de 1,0 mil. lei;
    c) pentru suprafețe peste 300 ha – plafon de 1,5 milioane lei;
    4) pentru fermele zootehnice – 400 mii lei.”;
    21) la punctul 64, textul „dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepția grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil. lei” se substituie cu textul „ dar nu mai mult de 5,0 mil. lei per beneficiar, calculat”;
    22) la punctul 65, textul „dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepția grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil. lei” se substituie cu textul „dar nu mai mult de 5,0 mil. lei per beneficiar”;
    23) punctul 67 va avea următorul cuprins:
    „67. Mărimea subvenției se calculează sub formă de compensație în valoare de 50%, dar nu mai mult de 5,0 mil. lei per beneficiar din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate și a materialelor de construcție pentru investițiile realizate cu destinație de prelucrare primară/finită, ambalare, procesare și păstrare a laptelui, a cărnii și a mierii de albine, inclusiv a utilajelor destinate analizei acestor produse.”;
    24) la punctul 74, cuvîntul „activitate” se substituie cu cuvîntul „investiție”;
    25) submăsura 1.9 va avea următorul cuprins:
Submăsura 1.9
Stimularea activităților de promovare”;
    26) la punctul 76:
    textul „inclusiv a grupurilor de producători,” se substituie cu textul „a grupurilor de producători, inclusiv”;
    se completează cu subpunctul 3):
    „3) compensarea cheltuielilor de certificare la standardele HACCP, GlobalGap, GMP, ISO”;
    27) la punctul 77, subpunctul 2) se completează cu textul „și certificarea la standardele HACCP, GlobalGap, GMP, ISO”;
    28) la punctul 79, după textul „(vînzare–cumpărare, schimb, donație)” se introduce textul „și arendă a terenurilor agricole”,  iar cuvîntul „oficiile” se substituie cu cuvîntul „serviciile”;
    29) la punctul 80, după textul „vînzării-cumpărării, schimbului, donației,” se introduce textul „arendei cel puțin pe un termen de 10 ani,”;
    30) la punctul 81 subpunctul 1), după textul „vînzare-cumpărare, schimb, donație,” se introduce textul „arendă cel puțin pe un termen de 10 ani,”, iar   cuvîntul „oficiile” se substituie cu cuvîntul „serviciile”;
    31) punctul 83:
    la subpunctul 1), după textul „contractul de înstrăinare” se introduce textul „ , arendă”, iar  cuvîntul „oficiile” se substituie cu cuvîntul „serviciile”;
    la subpunctul 3), cuvîntul „oficiile” se substituie cu cuvîntul „serviciile”, iar textul „Întreprinderea de Stat „Cadastru” – cu textul „Agenția Servicii Publice”;
    la subpunctul 4), cuvîntul „oficiul” se substituie cu cuvîntul „serviciul”;
    32) la punctul 84, după cuvintele „celui de subvenționare” se introduce textul „ , date în exploatare în anul de subvenționare,”;
    33) la punctul 88:
    subpunctul 2) se abrogă;
    la subpunctul 3), textul „pct. 84 subpct. 4)” se substituie cu textul: „investițiile efectuate în rețelele de aducție și/sau de distribuție”;
    34) la punctul 89, cuvîntul „mai” se substituie cu cuvîntul „martie”;
    35) la punctul 90:  
    subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) culturile legumicole, conform anexei nr. 10 la prezentul Regulament”;
    se completează cu subpunctele 8) și 9) cu următorul cuprins:
    „8)  porumb pentru siloz – 50 t/ha;
    9) lucernă masă uscată – 5 t/ha, masă verde – 20 t/ha”;
    36) la punctul  100, subpunctul 4) se abrogă;
    37) la punctul 103, după cuvintele „este acordat” se introduc cuvintele „în anul în curs de subvenționare”;
    38) la punctul 104, subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) copia de pe documentul ce confirmă comercializarea produselor ecologice, admise pe teritoriul Republicii Moldova”;
    39) la punctul 105 subpunctul 2), după textul „servire a mesei” se introduce textul „ , în condițiile Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003,”;
    40) la punctul 107 subpunctul 3), textul „și 2” se exclude;
    41) la punctul 108, subpunctul 6) se abrogă;
    42) la punctul 138 subpunctul 2), propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Verificările suplimentare se efectuează de către angajații din cadrul direcțiilor și/sau oficiilor teritoriale, desemnate prin ordin al directorului Agenției, cu atragerea, după caz, a altor specialiști în domeniu.”;
    43) la punctul 140:
    subpunctele 1) și 6) vor avea următorul cuprins:
    „1) numele și prenumele reprezentantului Agenției care efectuează inspecția”;
     „6) rezultatele verificărilor și concluziilor angajaților care au efectuat inspecția”;
    44) punctul 144, cuvintele „membrii grupului de lucru” se substituie cu cuvintele „angajații responsabili de efectuarea inspecției”;
    45) punctul 173 va avea următorul cuprins:
    „173. Dacă în urma recalculului, suma subvenției a suferit modificări, subdiviziunea responsabilă de autorizare întocmește un proces-verbal de recalcul al subvenției, prin care autorizează suma subvenției suplimentare, modificînd totodată suma subvenției autorizate finale și în SI ESBS. Pentru dosarele supuse procedurii de evaluare și autorizare, subdiviziunea responsabilă va elabora o notă informativă privind necesitatea efectuării recalculului, cu indicarea sumei suplimentare necesare de aprobat, și o va expedia Comitetului spre examinare și aprobare.”;
    b)  în anexa nr. 2 la Regulament, punctul  4 se completează cu următoarea liniuță:
    „- utilaje, echipamente pentru dezinfectarea solului”;
    c) anexa nr. 3 la Regulament:
    la punctul  1 litera b) și la punctul 2) litera a), după liniuța „- combină pentru recoltarea fructelor” se introduce următoarea liniuță:
     „- combină pentru recoltarea strugurilor”;
    la punctul 1), litera b) se completează cu următoarea liniuță:
    „-combină pentru recoltarea sfeclei-de-zahăr”;
    d) anexa nr. 6 la Regulament:
    punctul 1:
    se completează cu cuvintele „și bivolițe”;
    litera a) se completează cu următoarea liniuță:
    „- blocurilor prefabricate din beton, destinate special pentru construcția spațiilor de păstrare a furajelor (groapelor de siloz)”;
    litera b) se completează cu următoarele liniuțe:
    „- încălzitor tip „Quick Lock”
    - geomembrane folosite pentru lagunele de dejecții;
    - alimentator automat pentru viței;
    - sisteme de monitorizare, control, păstrare,  folosire a colostrului;
    - incubator 8-well EA;
    - pH-metru ADWA ADE/portabil, rezistent la apă;
    - test lung BRT (Brilliant Black Reduction test);
    - test rapid Betastar Combo S;
    - densiometru;
    - termometru;
    - analizator insecticide”;
    punctele 3, 4 și 5 vor avea următorul cuprins:
    „3. Utilaje și echipamente tehnologice zootehnice, inclusiv materiale de construcții, utilizate la construcția sau renovarea fermelor zootehnice de suine:
    a) Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare.
    b) Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată:
    - beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    - fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, sisteme de canalizare montate în pardoseală, gresie și faianță.
    c) Instalații electrice:
    - tablouri electrice de distribuție și elemente de completare a acestora;
    - cabluri de alimentare, fire electrice și accesorii;
    - elemente de fixare;
    - pat de cablu cu accesorii;
    - corpuri de iluminat;
    - întrerupătoare și comutatoare.
    d) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic:
    - boxe/cuști individuale și/sau de grup pentru animalele de producție, pe categorii;
    - boxe multifuncționale pentru: fătare, postfătare, pentru vieri, infirmerie, îngrășare;
    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor;
    - porți tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea animalelor;
    - podele tehnologice de diferite tipuri, cu sau fără încălzire;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru adăparea suinelor;
    - hrănitoare tehnologice cu accesorii pentru suine;
    - linii tehnologice de distribuire raționalizată a hranei pentru suine, cu sau fără dozatoare de volum, inclusiv stații cu sistem computerizat;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj);
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare;
    - extrudare universale, granulatoare, distribuitoare de hrană;
    - linii tehnologice de stocare, preparare și transportare a hrănii (furajare uscată/furajare lichidă);
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scaner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, evacuare a aerului pentru hale;
    - instalații computerizate pentru răcire, umidificare și îmbăiere prin pulverizare;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre și uși din PVC (inclusiv lamelare și de tip rolete);
    - sisteme automatizate de control și monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare și monitoring prin Internet;
    - utilaj și echipament de colectare, transportare și evacuare a dejecțiilor;
    - utilaj și echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare și sesizoare;
    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală;
    - generator electric;
    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală;
    - transport specializat de tip autocamion utilizat pentru livrarea suinelor la abator.
    4. Utilaje și echipamente tehnologice zootehnice, inclusiv materiale de construcții, utilizate la construcția sau renovarea fermelor zootehnice de păsări:
    a) Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - prefabricate din beton armat.
    b) Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată:
    - beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    - fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, sisteme de canalizare montate în pardoseală, gresie și faianță.
    c) Instalații electrice:
    - tablouri electrice de distribuție și elemente de completare a acestora;
    - cabluri de alimentare, fire electrice și accesorii;
    - elemente de fixare;
    - pat de cablu cu accesorii;
    - corpuri de iluminat;
    - întrerupătoare și comutatoare.
    d) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic:
    - baterii (cuști) pentru creșterea puilor, întreținerea și exploatarea găinilor, conform Normei sanitar-veterinare privind protecția găinilor ouătoare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.677/2008;
    - boxe (cuști) pentru păsări (altele decît pentru găinile ouătoare);
    - echipament de susținere a cuștilor;
    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei și apei în cuști;
    - sisteme automate pentru colectarea/strîngerea ouălor în baterii/cuști;
    - utilaj și echipament tehnologic de stocare, preparare și transportare a hrănii;
    - granulatoare, extrudare, distribuitoare de nutreț combinat, inclusiv linii automatizate;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană (combifuraj);
    - hrănitoare, jgheaburi de alimentare, instalații tehnologice pentru distribuirea automată a hranei pentru creșterea și întreținerea păsărilor la sol;
    - adăpători și instalații tehnologice pentru distribuirea automată a apei pentru creșterea și întreținerea păsărilor la sol;
    - echipament (utilaj) tehnologic pentru creșterea și întreținerea păsărilor la sol;
    - echipament manual și automat pentru strîngerea ouălor la sol;
    - echipament (utilaj) pentru transportarea, sortarea, marcarea și ambalarea ouălor;
    - incubatoare tehnologice;
    - utilaj și echipament de colectare, transportare, evacuare și uscare a dejecțiilor;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare, pompe tehnologice, transportoare;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice, temporizatoare și sesizoare;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, evacuare a aerului pentru hale;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre și uși din PVC (inclusiv lamelare și de tip rolete);
    - instalații computerizate pentru răcire, umidificare și îmbăiere prin pulverizare;
    - sisteme automatizate de control și monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare și monitoring prin Internet;
    - dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - utilaj și echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală;
    - generator electric;
    - utilaje și echipamente pentru curățare, spălare și dezinfectare a halelor;
    - utilaje și echipamente pentru colectarea, evacuarea, transportarea și utilizarea deșeurilor tehnologice (leșuri de păsări);
    - stație de dedurizare, stație de tratare/epurare a apei utilizate la creștere;
    - stații de epurare a apelor reziduale;
    - utilaj și echipament de colectare, transportare, evacuare și uscare a dejecțiilor;
    - utilaj și echipament pentru igienizarea personalului (filtru sanitar);
    - transport specializat de tip autocamion utilizat pentru livrarea păsărilor la abator;
    - utilaj și echipament pentru spălarea și dezinfectarea lăzilor pentru transportarea păsărilor.
    5. Utilaje și echipamente tehnologice zootehnice, inclusiv materiale de construcții, utilizate la construcția sau renovarea fermelor zootehnice de iepuri și alte animale de blană:
    a) Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    -  prefabricate din beton armat.
    b) Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată:
    - beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    - fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, sisteme de canalizare montate în pardoseală, gresie și faianță.
    c) Instalații electrice:
    - tablouri electrice de distribuție și elemente de completare a acestora;
    - cabluri de alimentare, fire electrice și accesorii;
    - elemente de fixare;
    - pat de cablu cu accesorii;
    - corpuri de iluminat;
    - întrerupătoare și comutatoare.
    d) Utilaj și echipament tehnologic zootehnic:
    - cuști (boxe) tehnologice pentru: fătare, înțărcare; remontă; îngrășat;
    - echipament de susținere a cuștilor;
    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei în cuști;
    - hrănitoare, suporturi pentru cartele;
    - hublouri pentru adăparea controlată;
    - adăpători de tip suzetă din oțel inoxidabil;
    - utilaj și echipament de colectare, transportare și evacuare a dejecțiilor;
    - raclete zincate (galvanizate);
    - scripete cu mecanism de ridicare, cu mecanism de întoarcere;
    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare;
    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare și sesizoare;
    - utilaj și echipament tehnologic de stocare, preparare și transportare a hrănii;
    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi;
    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiționare, evacuare a aerului pentru hale;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a microclimatului în hale;
    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre și uși din PVC (inclusiv lamelare și de tip rolete);
    - sisteme automatizate de control și monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare și monitoring prin Internet;
    - dozator pentru medicamente cu accesorii;
    - scaner veterinar cu ultrasunet;
    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale;
    - granulatoare, extrudare, distribuitoare de nutreț combinat, inclusiv linii automatizate;
    - utilaj și echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană;
    - presuri pentru presarea fînului/lucernei;
    - încărcătoare de furaje grosiere/suculente;
    - greblă cu rotile pentru adunat fîn;
    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră, cu formarea brazdei prin strivire;
    - stivuitor telescopic;
    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală;
    - generator electric;
    - stație de dedurizare, stație de tratare/purificare/filtrare/epurare/a apei utilizate la creștere;
    - stații de epurare a apelor reziduale;
    - utilaj și echipament pentru igienizarea personalului (filtru sanitar);
    - utilaj și echipament pentru spălarea și dezinfectarea lăzilor;
    - utilaj pentru însămînțarea artificială a animalelor; 
    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor de iepuri;
    - umidificatoare și dezumidificatoare de aer.”;
    e) anexa nr. 7 la Regulament:
    la punctul 1 litera f), liniuța a treia va avea următorul cuprins:
     „- utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, lăzi din lemn sau plastic alimentar, containere, caserole, alveole)”;
    la punctul 2:
    subpunctul 2.1:
    litera a) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, cutii tetrapak)”;
    litera b) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, cutii din plastic alimentar)”;
    litera c) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, pungi din plastic alimentar, caserole, alveole, pungi pentru ambalare în vid, pungi din plasă, pînză sau hîrtie)”;
    litera d) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (saci din plasă sau pînză, palete, pungi din plastic alimentar sau hîrtie)”;
    la litera e), liniuța „- consumabile pentru instalarea și punerea în funcțiune a utilajului și echipamentului pentru procesarea sau prelucrarea primară/finită a strugurilor de soiuri pentru vin” se substituie cu liniuța:
     „ - instalație pentru distilarea directă și dublă a vinului materie primă”;
    subpunctul 2.2 se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, pungi din plastic alimentar, caserole, alveole, pungi pentru ambalare în vid, pungi din plasă sau pînză, pungi din hîrtie)”;
    subpunctul 2.3 se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, pungi din plastic alimentar, caserole, alveole, pungi izolatoare de tip Frozen)”;
    la punctul 3:
    subpunctul 3.1:
    litera a) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (saci din pînză sau hîrtie, palete)”;
    litera b) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (saci de rafie, plastic sau pînză)”;
    la subpunctul 3.2.1 litera c), după textul „Utilaje și echipamente de măcinare a cerealelor” se introduce următoarea liniuță:
    „- utilaj și echipament de înmuiere, germinare și uscare a cerealelor”;
    litera d) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, saci de rafie, plastic sau pînză, pungi de hîrtie sau plastic)”;
    la subpunctul 3.2.2, litera c) se completează cu următoarea liniuță:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, pungi de hîrtie sau plastic)”;
    la subpunctul 3.3, litera d) se completează cu liniuța:
    „– utilaj, echipament și părți separate ale complexului de echipamente pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, palete, butelii din sticlă sau plastic)”;
    la punctul 4 subpunctul 4.1, litera a) se completează cu următoarele  liniuțe:
    „- utilaj pentru curățarea laptelui prin metoda de bacterofugare;
    - separator curățitor lapte;
    - sterilizator pentru sterilizarea bactofugatului;
    - mașină de format și congelat înghețata;
    - freezer continuu/Congelator WS (Linia de congelare Ekomilk (de diferite configurații));
    -milcoscan;
    - sistem de marcare produse”;
    punctul 4.2 va avea următorul cuprins:
    „4.2. Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii:
    a) Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea animalelor:
    Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan și polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC, uși din inox;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - prefabricate din beton armat.
    Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată:
    - beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    - fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, gresie și faianță;
    - sisteme de canalizare montate în pardoseală (compusă din rigole, canele de scurgere, grătare și țeavă PVC).
    Utilaj și echipament tehnologic utilizat pentru abatorizarea animalelor:
    - perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea spațiilor răcite sau condiționate/climatizate;
    - utilaj și echipament de recepție a animalelor spre abatorizare, rampă de descărcare;
    - utilaj și echipament de asomare cu unități de înregistrare (electric, mecanic);
    - boxe de asomare cu sau fără intrare-ieșire pneumatică;
    - grătare cădere animale asomate;
    - echipament de dușare/uscare rapidă;
    - utilaj și echipament analiză-laborator;
    - transportoare/conveiere tehnologice/bandă rulantă;
    - linii aeriene tehnologice cu sau fără macaz;
    - utilaj și echipament de transbordare, pompe tehnologice; compresoare de aer;
    - elevatoare/macara (utilaj de ridicare și utilaj de coborîre);
    - electroplan manual sau cu tracțiune electrică pe șină;
    - fierăstrău electric, platforme tehnologice de toate tipurile;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs) cimbere;
    - cîntar electronic de linie, cîntar cu rampe;
    - cîrlige tehnologice inoxidabile;
    - utilaj de opărit-depilat;
    - utilaj pentru curățat postdepilare;
    - instalație de spălare automatizată;
    - echipament pentru dezinfectarea uneltelor tehnologice;
    - mese tehnologice inoxidabile;
    - echipament de tăiat/detașat extremități;
    - instalație pentru jupuire cu postament fix, respectiv postament pneumatic;
    - utilaj și echipament de eviscerare;
    - mașini de curățat burta, de prelucrare a intestinelor, de evacuare/stocare a materialului organic;
    - utilaj și echipament de tranșare a carcaselor;
    - rigole, sifoane și grilaje din inox, pardoseală, tubulaturi;
    - utilaj și echipament de prerăcire/răcire a carcaselor;
    - stație de dedurizare, stație de tratare/epurare a apei uzate;
    - sistem electronic de control și analiză a datelor;
    - instalații electrice (tablouri electrice de distribuție; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - utilaj tehnologic de  procesare și prelucrare a produselor de origine animală;
    - cazane și generatoare de abur;
    - agregate și echipament pentru climatizarea/condiționarea și/sau ventilarea spațiilor tehnologice, uși tehnologice/secționale, inclusiv de tip rolete;
    - utilaj și echipament de preambalare/ambalare a cărnii; de împachetat (inclusiv vacuum), de clipsat, de etichetat;
    - utilaj și echipament pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, caserole etc.);
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii compuse din: panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol; uși tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uși secționale, inclusiv de tip rolete; utilaj și echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate și atmosferă controlată, panouri de comandă și control, instalații electrice;
    - utilaj și echipament analiză-laborator;
    - cîntar tenzometric; stivuitor;
    - utilaj și echipament pentru incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman;
    - stații de epurare a apelor reziduale;
    - generator electric;
    - transport specializat pentru transportarea produselor alimentare de tip „camion izoterm frigorific”, cu capacitatea maximă de 5 tone.
    b) Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea păsărilor:
    Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan și polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC, uși din inox;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - prefabricate din beton armat.
    Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată:
    - beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    -  fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, sisteme de canalizare montate în pardoseală, gresie și faianță.
    Utilaj și echipament tehnologic utilizat pentru abatorizarea păsărilor:
    - utilaj și echipament de recepție a păsărilor spre abatorizare, rampă de descărcare;
    - asomator electric pentru păsări cu electrozi pensetă, cuvă de asomare umedă;
    - utilaj și echipament de contenție, de sacrificare, de sîngerare;
    - utilaj și echipament de opărire;
    - sistem de agățare, introducere, imersare și extragere;
    - grătar protecție pentru păsări asomate;
    - utilaj și echipament de deplumare: cu sau fără cuvă, cu grinzi, rotativ, cu carcasă;
    - utilaj și echipament de înmuiere și coagulare carcase;
    - echipament de descărcat și presat pene;
    - echipament de incizie, de tăiat/detașat extremități, de decuticulare;
    - linii aeriene de rulare cu sau fără macaz;
    - utilaj și echipament de eviscerare, trolii cu cîrlige, foarfece pneumatice;
    - echipament de dușare/uscare a carcaselor;
    - pompe tehnologice; compresoare de aer;
    - mese/vane tehnologice din inox, jgheaburi eviscerare, dispozitive de agățat;
    - transportoare/conveiere tehnologice/benzi rulante;
    - utilaj și echipament de tranșare a carcaselor;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs);
    - cîntar electronic de linie, cîntar cu rampe;
    - rigole, sifoane și grilaje din inox pentru pardoseală, tubulaturi;
    - utilaj și echipament de prerăcire/răcire a carcaselor;
    - instalație de spălare automatizată;
    - echipament pentru dezinfectarea uneltelor tehnologice;
    - sistem electronic de control și analiză a datelor;
    - instalații electrice (tablouri electrice de distribuție; cabluri de alimentare; pat de cablu cu accesorii; corpuri de iluminat);
    - utilaje de tratare antioxidantă;
    - echipament de evacuare/stocare a materialului organic;
    - cazane și generatoare de abur;
    - agregate și echipament pentru climatizarea/condiționarea și/sau ventilarea spațiilor tehnologice, uși tehnologice/secționale, inclusiv de tip rolete;
    - utilaj și echipament de introdus pui în pungă (inclusiv măruntaie), de preambalare/ambalare a cărnii (inclusiv a carcaselor semieviscerate), de împachetat (inclusiv vacuum, MAP), de clipsat, de etichetat;
    - utilaj și echipament pentru confecționarea/fabricarea ambalajului (cutii de carton, caserole etc.);
    - sistem de protecție pentru pereți împotriva șocurilor mecanice;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii compuse din: panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol; uși tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante, „flep-flap”), uși secționale, inclusiv de tip rolete; utilaj și echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate și atmosferă controlată, panouri de comandă și control, instalații electrice;
    - cîntar tenzometric, stivuitor, inclusiv electric;
    - utilaj și echipament analiză-laborator;
    - stație de dedurizare, stație de tratare/epurare a apei uzate;
    - utilaj și echipament pentru incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman;
    - stații de epurare a apelor reziduale;
    - generator electric;
    - transport specializat pentru transportarea produselor alimentare de tip camion izoterm frigorific, cu capacitatea maximă de 5 tone.
    c) Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii:
    Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC; uși din inox;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - prefabricate din beton armat.
    Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată
    - beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    - fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, gresie și faianță;
    - sisteme de canalizare montate în pardoseală (compusă din rigole, canele de scurgere, grătare, țeavă PVC).
    Utilaj și echipament tehnologic utilizat pentru abatorizarea animalelor:
    - perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea spațiilor răcite sau condiționate/climatizate;
    - utilaj și echipament pentru confecționarea/fabricarea ambalajului;
    - utilaj și echipament de recepție, încărcare/descărcare a carcaselor;
    - utilaj și echipament analiză-laborator;
    - cîntare: electronice de linie, cu rampe, suspendate, de pardoseală;
    - linii aeriene tehnologice cu sau fără macaz;
    - utilaj și echipament de transbordare, pompe tehnologice, compresoare de aer;
    - cîrlige tehnologice inoxidabile;
    - utilaj și echipament de tranșare a carcaselor;
    - echipament tehnologic de tăiat carne, de deșoricat, fierăstrău electric/banzic;
    - mașină de tocat carnea, malaxor, ghilotină, tumbler, cuter, prese;
    - mașină de umplut  și formator (inclusiv vacuum);
    - generatoare de gheață, mașină de congelare a cărnii;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru fierberea și prelucrarea termică a cărnii;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru prepararea produselor crud/uscate;
    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală;
    - cazane și generatoare de abur;
    - echipament tehnologic de pregătire a recipientelor;
    - mese/vane tehnologice din inox, rafturi gravitaționale, rastele;
    - transportoare/conveiere tehnologice/benzi rulante;
    - rafturi din inox;
    - cărucioare tehnologice (pentru piste; cu elemente de stocare produs, de transportare, de răcire produs; paletizabil; pentru preparate termice) și cimbere;
    - stație de dedurizare, stație de tratare/epurare a apei uzate;
    - agregate și echipament pentru climatizarea/condiționarea și/sau ventilarea spațiilor tehnologice, uși tehnologice/secționale, inclusiv de tip rolete și instalații electrice;
    - utilaj și echipament de dozare, ambalare, împachetare (inclusiv vacuum, MAP), de clipsat și de etichetat;
    - camere frigorifice de păstrare a cărnii și produselor din carne, compuse din: panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș) din penopoliuretan, poliuretan, polisterol; uși tehnologice frigorifice (glisante, batante, pivotante,„flep-flap”), uși secționale, inclusiv de tip rolete; utilaj și echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, refrigerare, congelare, menținere a regimurilor de temperatură, umiditate și atmosferă controlată, panouri de comandă și control, instalații electrice;
    - cîntar tenzometric, stivuitor;
    - stații de epurare a apelor reziduale;
    - generator electric;
    - transport specializat pentru transportarea produselor alimentare de tip Camion izoterm frigorific, cu capacitatea maximă de 5 tone.
    d) Utilaj și echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesare, prelucrare primară/finită, ambalare și păstrare a mierii de albine:
    Arhitectura și structura metalică de rezistență, compuse din:
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior și acoperiș), din penopoliuretan, poliuretan, polisterol;
    - țiglă metalică (exterior și acoperiș);
    - elemente de coamă și sistem de preluare a apei pluviale;
    - uși tehnologice secționale, inclusiv de tip rolete, uși și ferestre PVC;
    - șarpantă;
    - stîlpi metalici;
    - grinzi metalice;
    - balustrade metalice;
    - elemente de îmbinare;
    - prefabricate din beton armat.
    Pardoseală elicopterizată și/sau pardoseală cu gresie sau faianță rezistentă la activitatea chimică ridicată
    -  beton;
    - peliculă tehnică;
    - toping (strat de uzură);
    - fibră metalică sau plasă metalică;
    - armatură;
    - ceară (lac) antievaporare;
    - cordoane cauciuc-rosturi de dilatare;
    - plăci termoizolante cu grosime variabilă pentru izolarea pardoselilor, gresie și faianță;
    - sisteme de canalizare montate în pardoseală (compusă din rigole, canele de scurgere, grătare, țeavă PVC).
    Utilaj și echipament tehnologic utilizat pentru procesare, prelucrare primară/finită, ambalare și păstrare a mierii de albine:
    - transport specializat pentru transportarea produselor alimentare de tip Camion izoterm frigorific, cu capacitatea maximă de 5 tone;
    - utilaj și echipament de recepție/inspecție a mierii;
    - utilaje și echipamente tehnologice de prelevare și analiză a probelor;
    - tancuri de recepție cu răcire sau izoterme, vane de răcire;
    - rezervoare inoxidabile de stocare (cu sau fără agitator/malaxor), de depozitare;
    - utilaj și echipament de microfiltrare/filtrare, de curățare;
    - utilaj și echipament de descristalizare/lechifiere/încălzire a mierii;
    - pompe tehnologice, tubulaturi (ansamblu de țevi/conducte inoxidabile care comunică între ele), sibare/clapane, racorde, valve, platforme;
    - utilaj tehnologic de omogenizare, refractometru;
    - tancuri tehnologice de liniștire a mierii;
    - echipamente de măsurare volumetrică;
    - utilaj și echipament tehnologic pentru determinarea parametrilor de calitate a mierii (shaker, mixer, balanță, pH-metru, centrifugă, baie ultrasonică);
    - agregate și echipament pentru climatizarea/condiționarea și/sau ventilarea spațiilor tehnologice, uși tehnologice/secționale, inclusiv de tip rolete, instalații electrice, tablou de comandă, echipament și tablou electric;
    - echipament de dedurizare a apei;
    - utilaj și echipament tehnologic de dozare, ambalare (inclusiv cu vid), etichetare, împachetare, paletizare;
    - echipament tehnologic de procesare a polenului;
    - cîntar tenzometric, stivuitor;
    - stații de epurare a apelor reziduale;
    - generator electric;
    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire și menținere a climatului în hale si ventilare;
    - descărcător/aruncător de butoaie.”;
    f) se completează cu anexa nr. 10 cu următorul cuprins:

    anexa nr.10