HGC228/2019
ID intern unic:  380117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 228
din  24.04.2019
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de ţinere a registrelor contractelor de arendă
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 284     Data intrarii in vigoare : 10.07.2019
    În temeiul art. 1294 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 66-75, art. 132), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă (se anexează).
    2. La punctul 7 subpunctul 7) litera b) din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537), textul „Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură” se substituie cu textul „Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002”.
    3. Se abrogă:
    1) alineatele doi-opt de la punctul 1 și anexele nr. 1-nr. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 26-29, art. 213);
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 508/2004 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 652).
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la două luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                              Nicolae Ciubuc

    Nr. 228. Chişinău, 24 aprilie 2019.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 228/2019

REGULAMENT
privind modul de ţinere a registrelor
contractelor de arendă
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă (în continuare – Regulament) stabileşte modul de ţinere a registrului contractelor de arendă, încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv (în continuare – registru).
    2. Registrul servește ca mijloc de evidență și sistematizare în cadrul autorităților publice locale a informației despre drepturile de arendă.
    3. Contractul de arendă se înregistrează în registrul ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat.
    4. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre nr. 71/2007, registrul se instituie de către autoritatea publică locală.
    5. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, datele din registru sînt publice.
    6. Registrul va fi ținut manual sau electronic, conform anexei la prezentul Regulament.
    7. În registru se înscriu datele din contractele de arendă a terenurilor și altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv, modificările introduse în ele și încetarea acestor contracte.
    8. Registratorul este obligat:
    1) să stabilească identitatea persoanei care prezintă documentele pentru înregistrare;
    2) să solicite prezentarea actelor prevăzute în art. 1294 alin. (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
    3) să decidă asupra efectuării înregistrării, modificării și a înscrisurilor în registru;
    4) să corecteze datele eronate înscrise în registru;
    5) să elibereze extrase din registru.
    9. Registratorul este în drept:
    1) să solicite informaţii necesare pentru înregistrarea în registru a înscrisurilor privind terenul agricol și/sau alte bunuri agricole şi drepturile de arendă asupra lor;
    2) să refuze motivat emiterea înregistrării datelor și a drepturilor în registru;
    3) să exercite alte împuterniciri conform legii sau prezentului Regulament.
    10. Refuzul de a înregistra contractul de arendă în termenul prevăzut se argumentează printr-o dispoziție, semnată de către registrator. 
    11. Controlul asupra ținerii și păstrării registrului este exercitat conform prevederilor art. 31 din Legea nr.71/2007 cu privire la registre.
II. CERINȚELE FAȚĂ DE DOCUMENTELE PREZENTATE,
TERMENUL DE EXAMINARE

    12. În documentele prezentate nu se admit ștersături, completări, cuvinte radiate sau alte corectări nemenționate sau executate în creion.
    13. Termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile de la data primirii ultimului document necesar. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte de arendă prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul indicat de examinare poate fi prelungit, prin decizia registratorului, cu cel mult 10 zile.
    14. Documentele pentru înregistrarea contractului de arendă se consideră primite de către registrator de la ziua depunerii ultimului document necesar.
    15. În cazul în care registratorul a constatat autenticitatea documentelor prezentate spre înregistrare, plenitudinea informaţiei cuprinse în ele, corespunderea formei şi a conţinutului documentelor, acesta efectuează înscrierea în registru, atribuind contractului de arendă numărul unic de înregistrare, conform registrului.
    16. După confirmarea înregistrării arendei conform prevederilor art. 1294 alin. (6) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, arendașului i se remit două exemplare ale contractului de arendă înregistrat, iar un exemplar se păstrează în arhiva autorității publice locale, conform reglementărilor stabilite în ordinul Agenției Naționale a Arhivelor nr. 57/2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului.
    17. Temeiurile de refuz al înregistrării contractului de arendă (subarendă) sau al modificărilor aduse acestuia sînt următoarele:
    1) nu poate fi stabilită identitatea persoanei care prezintă documentele necesare operării înscrierilor în registru;
    2) nu a fost prezentat unul dintre documentele enumerate la art. 1294 alin. (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
    3) documentele prezentate conţin ştersături, completări, cuvinte radiate și alte corectări nemenţionate sau executate în creion;
    4) documentele prezentate nu sînt numerotate sau șnuruite, în cazul în care acestea sînt expuse pe două sau mai multe foi separate;
    5) în contractul de arendă (acordul adițional) sînt indicate incorect adresa, numele, prenumele sau denumirea părţii contractante ori lipsesc semnăturile;
    6) în actul de predare-primire lipseşte descrierea terenului agricol și/sau bunurilor agricole arendate sau care urmează a fi arendate;
    7) nu este indicat termenul arendei sau cuantumul și modul de achitare a plăţii pentru arendă;
    8) în contract lipsesc alte date ce trebuie înregistrate în registru;
    9) înregistrarea contractului de arendă trebuie să fie efectuată de altă primărie sau de către subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice.
    19. În cazul refuzului de înregistrare a contractului de arendă, registratorul informează arendaşul sau reprezentantul acestuia despre temeiul refuzului şi restituie toate documentele prezentate, menționînd în registru restituirea documentelor.
    20. Temeiurile de refuz al radierii contractului de arendă (subarendă) sînt următoarele:
    1) lipsa notificării privind acordarea termenului de executare a obligațiilor contractului de arendă;
    2) lipsa declarației de rezoluțiune;
    3) prezentarea hotărîrii judecătorești care nu a dobîndit caracter definitiv și irevocabil.
III. ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR
LA CONTRACTELE DE ARENDĂ
    21. Pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendașul (reprezentantul acestuia) prezintă registratorului, în termen de o lună de la data operării modificărilor:
    1) trei exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă;
    2) buletinul de identitate al solicitantului/extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendașului, întocmit în condițiile legii;
    3) bonul de achitare a taxei pentru înregistrarea modificărilor.
    22. Înregistrarea în registru a contractului de arendă poate fi efectuată în temeiul unei hotărîri irevocabile a instanţei judecătoreşti.
    23. Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei, prin notarea în acordul adiţional  a datei înregistrării şi prin semnătura registratorului cu efectuarea înregistrării.
    24. Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului înregistrat, iar un exemplar se transmite în arhiva primăriei. Arendaşul remite arendatorului un exemplar al acordului adiţional înregistrat.
    25. Se supun înregistrării doar modificările din contractul de arendă care sînt prevăzute la art. 1294 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
IV. ÎNREGISTRAREA ÎNCETĂRII SAU NULITĂȚII
CONTRACTULUI DE ARENDĂ
    26. Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă din motivul expirării termenului contractului, arendaşul sau arendatorul, în termen de o lună de la data expirării acestuia, prezintă la primărie:
    1) actul de predare-primire a bunurilor arendate restituite;
    2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.
    27. Pentru înregistrarea rezilierii contractului de arendă în baza acordului adiţional, partea care intenţionează să înregistreze rezilierea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă documentele indicate în pct. 21.
    28. Pentru înregistrarea rezoluțiunii contractului de arendă partea care intenţionează să înregistreze rezoluțiunea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă la primărie:
    1) declarația rezoluțiunii cu dovada de notificare a celelalte părți;
    2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.
    29. Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă prin hotărîrea instanței judecătorești, partea contractantă interesată (reprezentantul acesteia) prezintă documentele indicate în pct. 26, precum şi copia hotărîrii instanţei judecătoreti definitive și irevocabile privind încetarea sau nulitatea contractului, legalizată în condiţiile legii.
    30. În termen de o lună de la data radierii contractului de arendă din registru, toate documentele primare, însoţite de fişa de înregistrare respectivă, se transmit în arhiva primăriei.
V. ELIBERAREA EXTRASELOR DIN REGISTRU.
CONTROLUL INTERN
    31. Extrasul din registru confirmă faptul existenţei înscrierilor în registru privind bunurile date în arendă şi dreptul de arendă asupra lor, la data eliberării extrasului.
    32. Extrasul din registru se eliberează în termen de 3 zile persoanei fizice sau juridice care a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului.
    33. Ţinerea registrului este supusă unui control intern. Controlul intern se efectuează conform prevederilor art. 31 din Legea nr.71/2007 cu privire la registre.
    34. Modul şi termenele de predare, precum şi de păstrare a documentelor registrului se stabilesc de către Agenția Națională a Arhivelor.

    anexa