OMFC67/2019
ID intern unic:  380135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 67
din  19.04.2019
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea
financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 10.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 162-166     art Nr : 796     Data intrarii in vigoare : 10.05.2019
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), 
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, în capitolul II “PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, se introduce subcontul 518170 cu următoarea denumire:
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
518170

Încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziţii de drept public

A

    2. În capitolul III “MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”, 
    2.1. În punctul 3.5.14, contul 5181 “Alte datorii interne ale bugetului” se completează cu subconutul de nivelul I 51817 și se expune în următoarea redacție:
    “51817 “Încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziţii de drept public””.
    2.2. În punctul 3.5.15, după descrierea subcontului de nivelul I 51816 “Mijloace băneşti aferente Depozitarului central unic ale valorilor mobiliare” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 51817 și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 51817 “Încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziţii de drept public” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    518170 “Încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziţii de drept public”.
    La subcontul de nivelul II 518170 “Încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziţii de drept public” se reflectă încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziţii de drept public, cu excepţia creanţelor băneşti bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe şi alte plăţi cărora li se aplică prevederile Codului fiscal.”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                    Ion CHICU

    Nr. 67. Chişinău, 19 aprilie 2019.