HGC209/2019
ID intern unic:  380160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 209
din  03.04.2019
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr.356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind
implementarea Legii nr.228/2010 cu privire la protecţia
plantelor şi la carantina fitosanitară
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 234     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    În temeiul art.3 din Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Prezenta hotărîre transpune Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare (Reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 193 din 22 iulie 2008, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/791 al Comisiei din 31 mai 2018.
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118, art. 397) se modifică după cum urmează:
    1) se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezenta listă transpune anexa I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspîndirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 169 din 10 iulie 2000, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva de punere în aplicare 2014/83/UE a Comisiei din 25 iunie 2014, precum și Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare (Reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 193 din 22 iulie 2008, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/791 al Comisiei din 31 mai 2018.”;
    2) secţiunea a 3-a va avea următorul cuprins:
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                     Nicolae Ciubuc

    Nr. 209. Chişinău, 3 aprilie 2019.