HGC235/2019
ID intern unic:  380177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 235
din  24.04.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 562/2006
cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale
automatizate de stat

Publicat : 26.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 148-158     art Nr : 267     Data intrarii in vigoare : 26.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 591) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 1 va avea următorul cuprins:
     „1. Autoritățile și instituțiile publice vor crea și vor exploata sisteme informaţionale automatizate în conformitate cu legislația și standardele naţionale în domeniu.”;
    2) punctul 4 se abrogă.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                   Chiril Gaburici

    Nr. 235. Chişinău, 24 aprilie 2019.