HGC217/2019
ID intern unic:  380183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 217
din  03.04.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 239     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 923/2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior și mediu de specialitate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art. 972) se modifică după cum urmează:
    1) în denumirea și pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexei, cuvintele „mediu de specialitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în hotărîre:
    a) la punctul 1, după textul „la anul I de studii” se introduce textul „superioare de licență, de master, profesional tehnice”, iar textul „(cursurile de zi)” se exclude;
    b) la punctul 2, textul „(la zi)” se exclude;
    c) se completează cu pct. 31 cu următorul cuprins:
    „31. Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație, angajați conform repartizării în instituțiile de învățămînt, beneficiază de indemnizații.”;
    d) punctul 4 se completează cu textul  „ , în baza Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, aprobată de Guvern”;
    e) se completează cu punctul 42 cu următorul cuprins:
    „42. Restituirea în bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire nu se răsfrînge asupra elevilor/studenților în caz de:
    1) continuare a studiilor într-o altă instituție de învățămînt (prin transfer sau admitere la facultate după susținerea examenului de bacalaureat);
    2) stabilire a gradului de dizabilitate accentuată și severă;
    3) încorporare în serviciul militar;
    4) decesul unuia dintre părinți.”;
    f) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Ministerele de profil și de specialitate aprobă propriul regulament cu privire la repartizarea în cîmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din subordine.”;
    3) în anexă:
    a) în denumire, textul „(la zi)” se exclude;
    b) la capitolul II:
    la litera a), cuvintele „la învățămîntul de zi” se exclud;
    la litera c), textul „ ,  inclusiv a bursei acordate de stat,” se exclude;
    c) la capitolul III litera a), textul „(învățămînt de zi)” se exclude.
    2. Regulamentul cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 894), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5, cuvintele „în anul absolvirii” se substituie cu cuvintele „în primii trei ani după absolvirea acestora”;
    2) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:
    „71.  În cazul suspendării contractului individual de muncă al tînărului specialist, acestuia i se amînă, pe durata suspendării contractului individual de muncă, achitarea indemnizațiilor și compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, stabilite de prezentul Regulament. Achitarea indemnizațiilor și compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică continuă la reluarea activității de muncă a salariatului.”
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                Monica Babuc
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                             Nicolae Ciubuc
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                    Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                Ion Chicu

    Nr. 217. Chişinău, 3 aprilie 2019.