HGC247/2019
ID intern unic:  380193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 247
din  24.04.2019
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 903/2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor

Publicat : 26.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 148-158     art Nr : 276     Data intrarii in vigoare : 26.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 333-338, art.971) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerului Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”;
    2) în Regulament:
    a) textul „Direcţia raională/municipală de învăţămînt”, la orice formă gramaticală, și cuvîntul „direcție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organul local de specialitate în domeniul învățămîntului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) punctul 4 se completează cu următorul text: „Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea și ale UTA Găgăuzia asigură transportarea gratuită a elevilor din localităţile rurale la şi de la instituţiile de învăţămînt, pe distanţe ce depăşesc 2 km, dacă în localitatea de domiciliu a elevului nu activează o instituție de învățămînt general corespunzătoare nivelului de studii al acestuia (primar, gimnazial, liceal). Punctele repere pentru calculul distanței vor fi considerate: punctul de îmbarcare din localitatea de domiciliu a elevului și punctul de debarcare (instituția de învățămînt la care acesta învață).”;
    c) la punctul 6 subpunctul 1), cuvintele „Ministerului Educației” se substituie cu cuvintele „Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”;
    d) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Obligaţia încheierii contractelor de transport revine:
    1) organului local de specialitate în domeniul învățămîntului, conform competenţei – în cazul transportării elevilor către instituţiile de învăţămînt primar și secundar general din alte localități, în conformitate cu districtele școlare corespunzătoare;
    2) autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, prin cooperare în condiţiile legii, în strictă conformitate cu resursele bugetare şi responsabilităţile asumate de ele în vederea optimizării şi creşterii calităţii serviciilor de transport al copiilor şi/sau elevilor.”;
    e) punctul 17 se completează cu cuvintele „şi dețin certificat de competență profesională valabil”.
    f) la punctul 35:
    subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier care confirmă depunerea notificării la Agenția Națională Transport Auto”;
    se completează cu subpunctul 13) cu următorul cuprins:
    „13) lista de control a celor transportați de către respectivul mijloc de transport”;
    g) la punctul 49, subpunctele 6) și 7) vor avea următorul cuprins:
    „6) desemnează însoțitorii copiilor în unitățile de transport școlar;
    7) numeşte un coordonator responsabil de gestionarea acţiunilor legate de transportul copiilor la școlile din subordine”;
    se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins:
    „10) prezintă, la necesitate, Consiliului unității administrativ-teritoriale propuneri privind crearea serviciului de transport şcolar”;
    h) se completează cu punctul 491 cu următorul cuprins:
    „491. Crearea serviciului de transport şcolar urmează a fi asigurată din contul și în limitele unităților și cheltuielilor de personal aprobate organului local de specialitate în domeniul învățămîntului.”;
    i) la punctul 50:
    la alineatul întîi, după cuvintele „Coordonatorul de transport” se introduce textul „(șeful serviciului de transport școlar)”;
    se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins:
    „10) asigură exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor în corespundere cu normele tehnice şi ecologice”;
    j) la punctul 54, alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „Însoțitorul copiilor în unitatea de transport școlar este instruit în următoarele aspecte și responsabilități de siguranţă rutieră:”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                           Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                        Ion Chicu
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                        Monica Babuc

    Nr. 247. Chişinău, 24 aprilie 2019.