HGC223/2019
ID intern unic:  380203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 223
din  03.04.2019
pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 119-131     art Nr : 244     Data intrarii in vigoare : 05.04.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1.  Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1404/2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autoritățile administrației publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 5-8, art. 32) se modifică după cum urmează:
    1) în titlul coloanei a patra, după cuvîntul „anual” se introduce textul „ / per automobil”;
    2) la poziția 10, coloana a doua va avea următorul cuprins: „Persoanele care au deținut funcția de Președinte al Republicii Moldova sau de Prim-ministru”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    la punctul 7, litera k) se completează cu textul ,, , Consiliului național pentru drepturile omului”;
    la punctul 13, alineatul unu va avea următorul cuprins: 
    „Biroul relații cu diaspora asigură asistență organizatorică și informațională Prim-ministrului pe subiecte ce țin de politica de stat în domeniul relațiilor cu diaspora, iar Biroul politici de reintegrare asigură suportul organizatoric și informațional al activității viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicii Guvernului în domeniul reintegrării țării.”;
    2) în anexa nr.2:
    la poziția 4, cuvintele „Secția relații cu publicul și protocol” se substituie cu cuvintele „Secția proiecte consolidarea măsurilor de încredere”;
    poziția 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Direcția managementul funcției publice și resurse umane”.
    3.  Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.245, art.664), se modifică după cum urmează:
    1) se completează cu punctele 41 și 42 cu următorul cuprins:
    „41. Învestitura, exercitarea și încetarea mandatului Guvernului sînt reglementate de Constituția Republicii Moldova și de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern.
    42. Guvernul îşi exercită mandatul de la data depunerii jurămîntului de către membrii acestuia în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi pînă la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.”;
    2) se completează cu punctele 91-93 cu  următorul cuprins:
    „91. Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai atribuţii de administrare a treburilor publice. Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept să exercite atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern.
    92. În perioada desfăşurării activităţii Guvernului al cărui mandat a încetat, interdicţiile stabilite la art. 15 alin. (2) lit. e)-g) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern se aplică în mod corespunzător Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor şi miniştrilor.
    93. Prim-ministrul, în caz de încetare a mandatului Guvernului, beneficiază de protecție de stat și de automobil în decurs de cel puțin un an de la data încetării mandatului, precum și de pașaport diplomatic, în condițiile legii.”;
    3) punctul 15 se completează cu textul „Pentru asigurarea organizării executării prevederilor legale, precum și în cazurile expres prevăzute de lege, Guvernul constituie consilii, al căror mod de organizare și funcționare îl stabilește în regulamentele de activitate ale acestora.”;
    4) la punctul 29, punctul 233 subpunctul 6) și punctul 319, după cuvîntul „comitetelor” se introduce cuvîntul „ , consiliilor”;
    5) punctul 41 se completează cu textul „Cu titlu de excepție, cu acceptul Prim-ministrului, unele proiecte de acte pot fi înaintate Guvernului spre examinare de către conducătorii autorităților publice care nu sînt în subordinea Guvernului.”;
    6) la punctul 59, cuvintele „În caz de absenţă pe motiv de concediu sau de deplasare de serviciu” se substituie cu textul „În caz de absenţă pe motiv de concediu, de deplasare de serviciu,  de suspendare a activității sau pe orice alt motiv care permite planificarea absenței”;
    7) se completează cu punctele 741 și 742 cu următorul cuprins:
    „741. Pentru asigurarea realizării de către prim-viceprim-ministru și de către viceprim-miniștri a funcţiilor şi atribuţiilor lor, în cadrul Cancelariei de Stat, ca structuri fără personalitate juridică, se constituie cabinetul prim-viceprim-ministrului și cabinetele viceprim-miniștrilor, care sînt organizate şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat.
    742. Cabinetele miniștrilor sînt organizate în cadrul aparatelor centrale ale ministerelor pe care le conduc, în conformitate cu legislația.”;
    8) la punctul 91, după cuvintele „se prezintă” se introduc cuvintele „pentru aprobare”;
    9) la punctul 111, cuvintele „secretarul de stat al ministerului” se substituie cu cuvintele „unul dintre secretarii de stat ai ministerului”;
    10) punctul 148:
    se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) delimitarea competenţelor între Prim-ministru, prim-viceprim-ministru şi viceprim-miniştri;”;
    la subpunctul 4), cuvîntul „aprobarea” se substituie cu cuvîntul „adoptarea”;
    11) la punctul 153:
    cuvintele „ale Guvernului” se exclud;
    după cuvîntul „care” se introduc cuvintele „se adoptă în cadrul ședințelor Guvernului și”;
    cuvintele „dispoziţiile Guvernului se emit” se substituie cu cuvintele „dispoziţiile Guvernului se adoptă”;
    la subpunctul 3), după cuvîntul „comisiilor” se introduce cuvîntul „ , consiliilor”;
    subpunctul 4) se abrogă;
    12) se completează cu punctul 1531 cu următorul cuprins:
    „1531. Dispozițiile Guvernului care reglementează chestiuni ce cad sub incidența pct. 153 subpct. 1), 2) și 6) pot fi emise de către Prim-ministru fără adoptarea acestora în ședința Guvernului.”;
    13) la punctul 158, cuvintele „asupra iniţiativelor şi amendamentelor legislative” se substituie cu cuvintele „asupra inițiativelor legislative și asupra amendamentelor la proiectele de acte normative ale Parlamentului”;
    14) la punctul 160 subpunctul 7), cuvintele „aprobarea proiectului” se substituie cu cuvintele „adoptarea actului”;
    15) la punctul 178, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative – în privința proiectelor de acte normative de reglementare a activității de întreprinzător, care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia ori care prevăd reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale autorităților ori ale instituțiilor publice”;
    16) la punctul 179, textul „în lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul şedinţei secretarilor generali de stat cu cel puţin 2 zile înainte de desfăşurarea şedinţei respective,” se exclude;
    17) se completează cu punctele 1791-1793 cu următorul cuprins:
    „1791. În cazul în care Cancelaria de Stat constată nerespectarea cerinţelor de formă ale dosarului de însoţire, proiectul nu se înregistrează și, împreună cu materialele anexate la acesta, se restituie autorului.
    1792. Dacă proiectul corespunde cerințelor de formă, Cancelaria de Stat îi atribuie un număr de înregistrare unic care se păstrează pe tot parcursul procesului de legiferare.
    1793. După înregistrare, Cancelaria de Stat întocmește lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat și care au fost prezentate cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea ședinței respective.”;
    18) punctul 181 va avea următorul cuprins:
    „181. Cererea privind înregistrarea proiectului trebuie să conţină:
    1) categoria şi denumirea proiectului;
    2) autoritatea care a elaborat proiectul;
    3) justificarea depunerii (prevederea actului normativ pentru executarea căreia ori în temeiul căreia s-a inițiat elaborarea proiectului, indicația sau remarca că proiectul este elaborat la iniţiativa autorului);
    4) ministerele şi alte autorităţi/instituţii a căror avizare/expertizare este necesară (în continuare – participanţi la avizare);
    5) termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor, dacă acesta diferă de termenul-limită stabilit de prezentul Regulament;
    6) date privind persoana responsabilă de promovarea proiectului: numele, prenumele, funcţia, numărul de telefon și adresa poștei electronice de serviciu;
    7) anexele la cerere (proiectul actului a cărui înregistrare se solicită, nota informativă la proiect, după caz, analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectului și tabelul de concordanță, alte documente de însoțire a proiectului);
    8) data și ora depunerii cererii;
    9) semnătura conducătorului autorității care a elaborat proiectul.”;
    19) la punctul 182:
    cuvintele „proiectul actului și nota informativă” se substituie cu cuvintele „proiectul actului, nota informativă”;
    se completează cu textul „ , analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative și tabelul de concordanță”;
    20) punctul 184 se abrogă;
    21) la punctul 185, prima propoziție se exclude, iar după cuvîntul „pagina” se introduce cuvîntul „sa”;
    22) la punctul 194, subpunctul 3) se completează cu textul „ , precum și prin intermediul Centrului de armonizare a legislației – în privința proiectelor de acte care au ca scop armonizarea legislativă (marcate cu sigla „UE”)”;
    23) la punctul 212, cuvintele „poate înainta” se substituie cu cuvîntul „înaintează”;
    24) la punctul 229:
    după cuvîntul „consultare” se introduce cuvîntul „publică”;
    la subpunctul 5), cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul „publică”;
    la subpunctul 6), textul „(analiza impactului de reglementare a proiectului – în cazul proiectelor ce țin de reglementarea activității de întreprinzător)” se substituie cu textul „(analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative – în privința proiectelor de acte normative de reglementare a activității de întreprinzător, care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia ori care prevăd reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale autorităților ori ale instituțiilor publice)”;
    25) la punctul 236, cuvintele „şi nu au fost înregistrate în procesul-verbal al şedinţei Guvernului” se exclud, iar cuvintele „nu se aprobă (adoptă)” se substituie cu cuvintele „se respinge”;
    26) la punctul 321, textul „ , Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală” se substituie cu cuvintele „și alte acte normative”;
    27) în anexa nr. 1:
    în denumire, cuvintele „care urmează a fi anunţate în cadrul şedinţei secretarilor generali de stat” se substituie cu cuvintele „ale Guvernului”;
    la poziția 1, cuvîntul „Tipul” se substituie cu cuvîntul „Categoria”;
    la poziția 3, textul „(indicația corespunzătoare sau remarca precum că proiectul este elaborat din inițiativa autorului)” se exclude;
    la poziția 6, textul „Numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile” se substituie cu cuvintele „Persoana responsabilă”;
    la poziția 7, textul „(proiectul actului care se solicită a fi înregistrat, nota informativă cu documentele de însoțire)” se exclude;
    28) în anexa nr. 3:
    poziția 6 va avea următorul cuprins:
„6.

Analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative (în privința proiectelor de acte normative de reglementare a activității de întreprinzător, care conțin reglementări cu impact asupra bugetului public național sau a unor componente din cadrul acestuia ori care prevăd reorganizări și reforme structurale sau instituționale ale autorităților ori ale instituțiilor publice)”;

 

    la poziția 7, cuvintele „Constatările de compatibilitate” se substituie cu cuvintele „Tabelul de concordanță”.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU
                                                  Pavel FILIP

    Nr. 223. Chişinău, 3 aprilie 2019.