OMFC72/2019
ID intern unic:  380289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 72
din  26.04.2019
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor
nr. 118 din 28 august 2017
Publicat : 17.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 167-170     art Nr : 820     Data intrarii in vigoare : 17.05.2019
    În temeiul art.12 alin.(1) din Legea contabilității și al raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1–6, art.22), art. 1171 alin. (11) și alin. (13) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30–33, art.288) și în conformitate cu pct.9 subpct.11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801),
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.340–351, art.1750), după cum urmează:
    1) În Ordin:
    a) La punctul 5 alineatul 3, după sintagma „ activității de întreprinzător,” se completează cu sintagma „, cu excepția perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art.117 alin.(11) din Codul fiscal,”.
    2) În Instrucțiune:
    a) La punctul 3 subpunctul 1) după textul „livrării mărfurilor” se completează cu următoarea sintagmă:
    „, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoțire a mărfurilor”;
    b) La punctul 3 subpunctul 2) după cuvântul „lucrărilor” se completează cu sintagma „cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut”;
    c) La punctul 3 subpunctul 4) după cuvântul „locațiune” se completează cu următoarele cuvinte: „sau uzufruct”;
    d) La punctul 11 subpunctul 5) după cuvintele „anexă la factura fiscală” se completează cu sintagma „aviz de însoțire a mărfii, ”, iar la sfârșit cu propoziția „La întocmirea facturii fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoțire a mărfii se indică doar seria și numărul avizelor de însoțire a mărfii, fără anexarea acestora”;
    e) La punctul 11 subpunctul 11) după cuvintele „la cota redusă” se completează cu textul: „pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 din Codul fiscal”;
    f) La punctul 13 subpunctul 4) după cuvântul „accizelor” se adaugă sintagma „, etc. „;
    g) La punctul 15 subpunctul 5) se expune în următoarea redacție: „În rândul 7 „Redirijări „în toate exemplarele facturii fiscale în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, uzufruct – se indică mențiunea „ Non livrare”.
    2. Prezentul Ordin întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                    Ion CHICU

    Nr. 72. Chişinău, 26 aprilie 2019.