LPC278/2018
Внутренний номер:  379039
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 278
от  29.11.2018
privind modificarea unor acte legislative
Опубликован : 01.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 30-37     статья № : 91     Дата вступления в силу : 01.03.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 3), cuvintele „dreptului la muncă” se substituie cu textul „dreptului de ședere provizorie în scop de muncă; pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de aflare”.
    2. Articolul 3 punctul 3):    
    se completează cu litera d2) cu următorul cuprins:
    „d2) pentru examinarea cererii de acordare sau
    de prelungire a dreptului de aflare 25 lei”;
    la literele g) și h), cuvintele „dreptului la muncă” se substituie cu cuvintele „dreptului de ședere provizorie în scop de muncă”. 
    Art. II. – Articolul 4 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,   nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (110) cu următorul cuprins: 
    „(110) Termenul de examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de ședere provizorie în scop de muncă este de 7 zile calendaristice, cu tarif obișnuit, iar în cazul în care există motive întemeiate pentru o examinare suplimentară, autoritatea competentă îl prelungește cu cel mult 7 zile calendaristice.”
    Art. III. – Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. IV. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
    1. În cuprinsul legii, cuvintele „cetăţeni ai Uniunii Europene”, „din statele membre ale Uniunii Europene” și „dintr-un stat membru al Uniunii Europene” se substituie, respectiv, cu cuvintele „cetățeni ai Uniunii Europene sau ai altor state a căror listă este aprobată de Guvern”, „din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state a căror listă este aprobată de Guvern” și „dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din alte state a căror listă este aprobată de Guvern”.
    2.  La articolul 3:
    denumirea noțiunii „persoane cu funcţii de conducere” se substituie cu cuvintele: „persoane cu funcţii de conducere transferate”;    
    articolul se completează cu următoarele noţiuni:   
„beneficiar solicitant – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, inclusiv reprezentanță a subiecților străini sau persoană fizică, care angajează străini sau beneficiază de munca străinilor;   
drept de aflare – drept conferit prin excepție străinului, în condițiile prezentei legi, prin care i se permite aflarea temporară pe teritoriul Republicii Moldova, fără deținerea permisului de ședere, pe un termen cumulativ mai mare de 90 de zile calendaristice, dar care nu depășește un an calendaristic;   
migraţie de muncă – sosirea benevolă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în scopul desfăşurării unor activităţi de muncă;
lucrător imigrant – străin autorizat să desfăşoare o activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Codului muncii; 
lucrător detaşat – străin calificat, angajat oficial al unei întreprinderi cu sediul pe teritoriul altui stat, detaşat temporar în baza unui contract de prestare a serviciilor și/sau de executare a lucrărilor ori în baza unui act de detaşare la un beneficiar solicitant din Republica Moldova, unde își desfășoară activitatea conform contractului sau actului de detaşare;   
lucrător sezonier în munci agricole – străin angajat pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat direct între străin și beneficiarul solicitant, pentru prestarea unei/unor anumite activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor;  
lucrător frontalier – cetățean al unui stat ce are frontieră comună cu Republica Moldova, încadrat în muncă în localități situate în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova, care se întoarce zilnic sau cel puţin o dată pe săptămînă pe teritoriul statului în care îşi are domiciliul permanent și al cărui cetățean este; 
lucrător înalt calificat – străin care deține competențe speciale și esențiale pentru producere și cercetare privind tehnicile, procesele, procedurile sau gestionarea întreprinderii. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare atît competențele specifice necesare pentru desfășurarea activității întreprinderii, cît și deținerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupațional sau într-o anumită activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv apartenența la o profesie acreditată;
decizie de acordare a dreptului de ședere provizorie sau permanentă – act oficial emis de autoritatea competentă pentru străini, în condițiile prezentei legi, care confirmă dreptul de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
persoane cu funcții de conducere – străini care dețin funcții din grupele minore 112-143 specificate în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova.” 
3. Articolul 6 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 
„(41) Străinilor care fac parte din personalul navigant și din echipajul navelor maritime și fluviale și care călătoresc pentru a se îmbarca pe navă li se permite intrarea, șederea și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în intervalul de timp necesar îmbarcării pe navă, fără a îndeplini celelalte condiții de intrare prevăzute de prezenta lege, în cazul în care se demonstrează că nava pe care urmează să se îmbarce străinul se află în escală într-un port din Republica Moldova sau va fi în escală atunci cînd străinul va ajunge în portul respectiv și că străinul are un angajament de îmbarcare pe navă în calitate de membru al personalului navigant sau de membru al echipajului acesteia. Permisiunea de intrare va fi acordată cu condiția că străinul deține paşaport naţional și act de identitate pentru personalul navigant valabile.”   
4. Articolul 18 alineatul (2):
la litera d), cuvintele ,,pentru contracte ori tratative” se substituie cu textul ,,pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, reprezentanţe sau filiale, pentru negociere şi vînzare de servicii sau de mărfuri ori pentru încheierea contractelor de vînzare a serviciilor sau a mărfurilor”;
litera g) va avea următorul cuprins:
„g) activităţi independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de scurtă durată, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase și/sau alte activităţi ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova – în condiţiile justificării prezenței în Republica Moldova.”  
5. La articolul 19, alineatul (2) se completează cu literele i) și j) cu următorul cuprins: 
„i) transferul temporar al personalului în cadrul aceleiaşi persoane juridice – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfăşurarea unei activităţi în calitate de persoană cu funcţie de conducere sau de specialist;   
j) activităţi de stagiu – străinilor transferaţi temporar în cadrul aceleiași persoane juridice, care urmează să intre în Republica Moldova în scopul dezvoltării profesionale sau al formării tehnice.”   
6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Articolul 23. Condițiile de solicitare a vizei
Solicitarea și acordarea vizelor se efectuează în condițiile stabilite de Guvern.”
7. La articolul 27 alineatul (2), textul ,,art. 20, 23 şi 24” se substituie cu cuvintele ,,stabilite de Guvern”.
8. La articolul 30 litera g), textul „în cadrul proiectelor investiționale ce prezintă interes pentru economia națională” se exclude.
9. Articolul 301:
la alineatele (2), (3) și (4), după textul „copiei de pe pașaportul național,” se introduce textul „de pe viză, după caz,”; 
la alineatul (2), textul „90 de zile” se substituie cu textul „pînă la 6 luni calculate cumulativ”. 
10. La articolul 302, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Beneficiarul solicitant din Republica Moldova, în cazul necesității aflării în ţară a vînzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent pe o perioadă mai mare de 90 de zile, prezintă autorității competente pentru străini, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de aflare legală a străinului, o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării străinului în ţară, cu anexarea actelor menţionate la art. 301 alin. (2), (3) şi (4).”
11. Articolul 303 se abrogă;
12. La articolul 31 alineatul (1), textul „35, 361, 421 şi 422” se substituie cu textul „361, 421, 422 și capitolul IV1”.
13. La articolul 32 alineatul (3), textul „Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă” se substituie cu textul „capitolul IV1”.
14. La articolul 34 alineatul (1), textul „Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă” se substituie cu textul „capitolul IV1”.
15. Articolele 35, 36 și 364 se abrogă.
16.  Articolul 361:
la alineatul (1), litera a) se completează în final cu următorul text: „În cazul în care valoarea totală a investițiilor efectuate de străin nu atinge cuantumul menționat al investițiilor, dar, împreună cu valoarea investițiilor efectuate de ceilalți investitori străini, asociați în aceeași persoană juridică, depășește acest cuantum și niciunul dintre ceilalți asociați sau acționari străini nu solicită sau nu a solicitat dreptul de ședere în Republica Moldova în calitate de investitor, atunci se consideră că acesta a îndeplinit cerința privind cuantumul investițiilor;”
la alineatul (2), textul „copiile de pe formularele statistice „Cu privire la investiţii” și „Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau deschiderea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant” se substituie cu textul „confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat, înregistrat în Registrul de stat al auditorilor, sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să confirme crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant”;   
alineatul (3) va avea următorul cuprins:  
„(3) Străinilor care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă li se acordă drept de ședere după cum urmează:
a) pentru investiții în valoare echivalentă cu 60–200 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 4 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 2 ani;
b) pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 3 ani;
c) pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 4 ani;
d) pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 5 ani;
e) pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 8 ani.”
17. Legea se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
„Capitolul IV1
ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI
 DE ŞEDERE PROVIZORIE PENTRU LUCRĂTORII MIGRANȚI
 Articolul 431. Condițiile de imigrare în scop
                    de muncă în Republica Moldova 
(1) În Republica Moldova imigrarea în scop de muncă a străinilor se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale în forţă de muncă calificată în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată cu resurse umane autohtone, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu ale altor acte normative ce reglementează migrația de muncă, precum şi cu ale tratatelor internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
(2)  În scopul asigurării necesităţilor economiei naţionale cu forţă de muncă, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobă şi actualizează, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare.
(3) Pe teritoriul Republicii Moldova străinii pot desfăşura activităţi de muncă în baza dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, eliberat de autoritatea competentă pentru străini la cererea beneficiarului solicitant.
(4)  Autoritatea competentă pentru străini asigură controlul privind contracararea muncii ilegale prestate de străini pe teritoriul Republicii Moldova.
(5) Pînă la sosirea străinului în Republica Moldova, după caz, beneficiarul solicitant depune la ghișeul unic al autorității competente pentru străini actele prevăzute de prezenta lege în vederea acordării dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.  
(6) În cazul în care străinul se află deja în țară, beneficiarul solicitant poate cere autorității competente pentru străini acordarea, în condițiile prezentei legi, a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă:
a) străinilor aflați în Republica Moldova în baza unei vize de scurtă ședere sau fără viză, cu condiția depunerii demersului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a lor în Republica Moldova;     
b) străinilor aflați în Republica Moldova în scop de muncă, cu permis de ședere valabil, în cazul în care contractul individual de muncă precedent încheiat cu ei a fost reziliat înainte de termen;  
c) străinilor cu drept de ședere provizorie în alte scopuri în Republica Moldova.
(7) Beneficiarul solicitant poate cere acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă prin asumarea angajamentelor și declarînd pe propria răspundere că:  
a) a îndeplinit procedurile naționale de anunțare și de înregistrare a locurilor de muncă vacante;
b) calificarea străinului corespunde specificului profesiei și funcției pentru care urmează a fi angajat;
c) străinul deține asigurare medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
d) va respecta angajamentele contractuale salariale și va efectua transferurile sociale și medicale pentru străinul respectiv; 
e) va suporta cheltuielile legate de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta va încălca regimul frontierei de stat și/sau de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.     
(8) Pot presta muncă pe teritoriul Republicii Moldova în baza vizei, a dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie, după caz, fără obținerea prealabilă a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a unui permis de şedere provizorie în scop de muncă, următoarele categorii de străini: 
a) angajații misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, ai organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor lor;
b) jurnaliştii acreditaţi în Republica Moldova;
c) oamenii de creaţie şi lucrătorii din cultură sosiţi pe o perioadă de pînă la   90 de zile, precum şi membrii colectivelor artistice, inclusiv ai personalului administrativ şi de deservire, sosiți în turneu;
d) cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică, în baza acordurilor interinstituționale, cu dreptul de a ține cursuri sau de a efectua studii de cercetare pe o perioadă de scurtă durată (de pînă la 90 de zile);
e) profesioniștii independenți;
f) persoanele aflate în vizită de afaceri;
g) persoanele transferate temporar de către o persoană juridică străină;
h) persoanele delegate în Republică Moldova în interes de serviciu;      
i) persoanele sosite în Republica Moldova pentru activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor europene sau internaţionale, cu excepţia celor sosite la muncă în baza contractului individual de muncă;
j) personalul navigant și echipajele navelor maritime și fluviale;
k) persoanele sosite la studii, inclusiv în cadrul schimbului de elevi, precum şi pentru formare profesională neremunerată sau pentru perfecţionare;
l) titularii dreptului de şedere permanentă sau persoanele cu domiciliu permanent în Republica Moldova;
m) apatrizii al căror statut a fost recunoscut de către Republica Moldova;
n) titularii dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;
o) deservenţii şi salariaţii cultelor religioase;
p) persoanele pentru care, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, este stabilit un alt mod de angajare decît cele prevăzute de legislația în vigoare;  
q) asociații, acționarii și membrii consiliului de administrație al beneficiarului solicitant, care efectuează investiții străine și nu deţin funcții remunerate în cadrul acestuia, pe o perioadă ce nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice;
r) administratorul beneficiarului solicitant, care se află în Republica Moldova pe o perioadă ce nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice.     
(9) Străinii cu drept de şedere provizorie pentru studii pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, pe o perioadă care nu trebuie să depășească 10 ore pe săptămînă sau echivalentul în zile în decursul unui an.
(10) Străinii toleraţi, pe perioada în care li s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova, pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, fără a fi necesar să obțină dreptul de ședere provizorie în scop de muncă și un permis de şedere provizorie în scop de muncă. 
(11)  Evidenţa lucrătorilor imigranţi este ţinută de autoritatea competentă pentru străini, care asigură notificarea trimestrială a autorității competente pentru ocuparea forţei de muncă prin intermediul Sistemului informațional integrat automatizat „Migrație și azil”.
Articolul 432. Depunerea actelor pentru acordarea
                    sau prelungirea dreptului de ședere
                    provizorie în scop de muncă
                    și emiterea deciziei
(1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă și se prelungește de către autoritatea competentă pentru străini în baza demersului tipizat al beneficiarului solicitant.   
(2) Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant depune la ghișeul unic:
a)  demersul tipizat privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
b) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
c) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
d) certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat de autorităţile statului a cărui cetăţenie o deţine străinul, excepție făcînd străinii titulari ai permiselor de ședere valabile;  
e) proiectul contractului individual de muncă;  
f) actele care justifică scopul pentru care se solicită dreptul de ședere.  
(3) În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă ţară decît cea a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, tradus și legalizat sau apostilat, precum şi documentul care îi confirmă dreptul de şedere. 
(4)  Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului, depune la ghişeul unic demersul tipizat privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, însoţit de o copie de pe contractul individual de muncă şi de actele prevăzute la alin. (2), cu excepția certificatului de cazier judiciar.
(5)  Demersul privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă și actele necesare se depun la ghișeul unic, personal sau prin intermediul serviciilor web.
(6) Forma și conținutul demersului tipizat privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie se aprobă prin ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a acesteia.
(7) Beneficiarul solicitant poartă răspundere, în conformitate cu prevederile Codului penal şi cu ale Codului contravenţional, pentru corectitudinea și autenticitatea datelor prezentate în demersul tipizat. 
(8) Decizia privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii actelor la ghişeul unic.
(9) Permisul de ședere provizorie în scop de muncă se perfectează de către Agenția Servicii Publice în termen de pînă la 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
Articolul 433. Refuzul acordării sau prelungirii dreptului
                   de ședere provizorie în scop de muncă
(1) Decizia privind refuzul acordării sau prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în cazul în care:
a) străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), f) şi g);
b) străinul întrunește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)–l);   
c) documentele prezentate au fost întocmite cu abateri de la normele stabilite sau conţin date neautentice; 
d) beneficiarul solicitant a intrat oficial în procedură de insolvabilitate sau de lichidare;
e) beneficiarul solicitant nu a desfășurat activitate economică pe parcursul anului de gestiune; 
f) beneficiarul solicitant nu a efectuat transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și al contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare – în cazul prelungirii dreptului de ședere provizorie; 
g) beneficiarul solicitant nu a achitat taxele de stat pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
 (2) Autoritatea competentă pentru străini comunică în scris beneficiarului solicitant decizia privind respingerea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova, indicînd motivele care au stat la baza acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
(3) Decizia de respingere a cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
Articolul 434. Acordarea și prelungirea dreptului
                   de ședere provizorie lucrătorilor imigranți
(1) Dreptul de şedere provizorie se acordă lucrătorilor imigranți în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat; 
b) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
c) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
d) certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat;
e) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen.
(3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 435. Acordarea și prelungirea dreptului
                   de şedere provizorie în scop de muncă
                   străinilor ale căror specialități sînt incluse
                   în Lista ocupațiilor prioritare
(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor ale căror specialități sînt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare, aprobată de Guvern, în baza următoarelor acte: 
a) demersul tipizat;
b) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) o copie de pe actul de studii sau de pe un alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă;
e) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
f) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen.
(3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 436. Acordarea şi prelungirea dreptului
                   de şedere provizorie în scop de muncă
                   persoanelor cu funcţii de conducere
(1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă li se acordă persoanelor care dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care, în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător ori au fost create locuri de muncă, în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;  
b) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Administratorul, conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;      
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
f) confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să ateste crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant; 
g) o fotografie (3 cm x 4 cm).   
(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru persoanele cu funcţii de conducere se acordă pe o perioadă stabilită în condițiile prevăzute la art. 361 alin. (3).  
(3) În cazul în care beneficiarul solicitant nu întrunește condițiile prevăzute la art. 361 alin. (3), persoanele cu funcție de conducere pot obține drept de ședere provizorie în scop de muncă în conformitate cu prevederile art. 434.
(4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă/contractul de management/contractul de mandat al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;     
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
e) documentele prevăzute la alin. (1) lit. f), care confirmă efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant respectiv;
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 437. Acordarea şi prelungirea dreptului
                   de şedere provizorie în scop de muncă
                   străinilor angajaţi în proiecte investiţionale
                   de importanţă naţională
(1) Întreprinderilor incluse de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională în Lista proiectelor investiţionale de importanţă naţională li se permite angajarea străinilor în cazul în care acordul cu privire la implementarea proiectelor investiţionale conţine prevederi conform cărora numărul angajaţilor străini se va diminua în favoarea angajaţilor autohtoni, astfel încît, după 5 ani de la demararea implementării proiectelor, numărul angajaților străini să nu depăşească 50% din numărul total de angajaţi.
(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați în proiecte investiţionale de importanţă naţională se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;
b) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune; 
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională se acordă pe o perioadă de pînă la      2 ani, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen, care nu trebuie să depășească perioada de derulare a proiectului investițional. 
(4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant prezintă dinamica angajării lucrătorilor autohtoni și depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
e) o fotografie (3 cm x 4 cm). 
Articolul 438. Acordarea şi prelungirea dreptului
                   de şedere provizorie în scop de muncă
                   străinilor angajaţi în cadrul proiectelor
                   de asistență externă
 (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați în cadrul proiectelor de asistență externă se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;
b) demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiare; 
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajaţi în proiecte de asistenţă externă se acordă pentru perioada implementării proiectului, care nu trebuie să depășească perioada solicitată în demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiare.
(3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiare;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
 Articolul 439. Acordarea şi prelungirea dreptului
                    de şedere provizorie în scop de muncă
                    lucrătorilor străini înalt calificaţi
(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă lucrătorilor străini înalt calificaţi dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) beneficiarul solicitant intenţionează să angajeze un străin la un loc de muncă corespunzător, în baza unui contract individual de muncă, pe o durată determinată, cu o durată normală a timpului de muncă, şi să îi achite un salariu în mărime de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;  
b) străinul posedă pregătirea profesională necesară, experienţă în activitate sau competenţe specifice funcției în care este angajat.
(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care trebuie să fie echivalent cu cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii străini înalt calificaţi se acordă pentru o perioadă de pînă la 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen, care nu trebuie să depășească perioada contractului individual de muncă.   
(4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat; 
b) o copie de pe contractul individual de muncă; 
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 4310. Acordarea şi prelungirea dreptului
                    de şedere provizorie în scop de muncă
                    lucrătorilor străini detașați     
(1) Lucrătorilor străini detaşaţi pentru o perioadă cumulativă mai mare decît 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic, dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;    
b) o copie de pe actul de detaşare emis de întreprinderea care îl detașează pe străin, contrasemnat de beneficiarul solicitant, şi o copie de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii străini detaşaţi se acordă pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani, care nu trebuie să depăşească termenul contractului de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor.  
(3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;  
b) o copie de pe actul de detaşare emis de întreprinderea care îl detașează pe străin, contrasemnat de beneficiarul solicitant, şi o copie de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor; 
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 4311. Acordarea şi prelungirea dreptului
                    de şedere provizorie în scop de muncă
                    străinilor care desfăşoară activități
                    didactice, activităţi în domeniile culturii,
                    sănătății, sportului
(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă străinilor care desfăşoară activități didactice, activităţi în domeniul culturii, sănătății, sportului sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţiile de profil din Republica Moldova dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
a) beneficiarii solicitanți din domeniile culturii, sănătății, educaţiei, sportului şi științei sînt atestați în condiţiile legii;
b) există acorduri bilaterale interinstituționale sau internaționale de primire în raport cu străinul invitat. 
(2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;
b) proiectul contractului individual de muncă;
c) avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătății, educației, sportului și științei;
d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
e) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
f) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 
g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(3) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă pe o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen.
(4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă;
c) avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătății, educației, sportului și științei;
d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 4312. Acordarea şi prelungirea dreptului
                    de şedere provizorie în scop de muncă
                    persoanelor cu funcţii de conducere din
                 cadrul unui beneficiar solicitant cu
                    activități în domeniul tehnologiei
                    informaţiei şi specialiştilor din domeniul
                    tehnologiei informaţiei   
(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru persoanele cu funcţii de conducere în cadrul unui beneficiar solicitant cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei în baza următoarelor acte:    
a) demersul tipizat;
b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
c) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu este mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Administratorul, conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
f) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinul indicat la alin. (1) se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 4 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de 4 ani.
(3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă/contractul de management/contractul de mandat al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a salariului lunar, care nu este mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;    
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(4) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii specialiști în domeniul tehnologiei informaţiei se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;
b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
c) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;  
d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
f) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(5) Dreptul de şedere provizorie pentru străinul specificat la alin. (4) se acordă pe o perioadă cumulativă de pînă la 2 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de pînă la 2 ani, care nu trebuie să depășească perioada indicată în contract.
(6) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului specificat la alin. (4), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;
b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
Articolul 4313. Acordarea și prelungirea dreptului
                    de ședere provizorie în scop de muncă
                    străinilor angajați ai rezidenților zonelor
                    economice libere
(1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați ai rezidenților zonelor economice libere se acordă în baza următoarelor acte:
a) demersul tipizat;
b) demersul administratorului principal al zonei economice libere;
c) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 
f) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
(2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă pe o perioadă de un an sau pe o perioadă stabilită în contractul individual de muncă, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă cumulativă de pînă la 5 ani. 
(3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
a) demersul tipizat;  
b) demersul administratorului principal al zonei economice libere;
c) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune; 
d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
 Articolul 4314. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul
                     Republicii Moldova și evidenţa lucrătorilor
                    sezonieri în munci agricole şi a
                     lucrătorilor frontalieri
(1) Lucrătorii sezonieri în munci agricole și lucrătorii frontalieri pot desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi necesară obţinerea prealabilă de către beneficiarul solicitant a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
(2) Lucrătorii sezonieri în munci agricole și lucrătorii frontalieri pot desfăşura activitate de muncă pe o perioadă de pînă la 9 luni calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 12 luni, în baza confirmării dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova.  
(3) Beneficiarul solicitant, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data începerii activității de muncă, depune la ghișeul unic următoarele acte:
a) o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a lucrătorului respectiv;
b) o copie de pe contractul individual de muncă; 
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) o copie de pe viza de scurtă şedere, după caz;
e) două fotografii (3 cm x 4 cm).
(4) În temeiul declaraţiei depuse conform alin. (3), autoritatea competentă pentru străini emite, în termen de 10 zile lucrătoare, confirmarea dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorului respectiv.
(5) Forma şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a acesteia.
(6) Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi pe un nou termen dreptul de aflare temporară în Republica Moldova al categoriilor de străini menționate, în condițiile prevăzute la alin. (3).
(7) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare temporară se emite în condițiile prevăzute la art. 433.
(8) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare temporară se comunică în scris solicitantului beneficiar în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
(9) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ. 
Articolul 4315. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul
                    Republicii Moldova al specialiştilor străini
                     în domeniul tehnologiei informaţiei 
(1) Specialistul străin în domeniul tehnologiei informaţiei își poate desfăşura activitatea de muncă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de pînă la 90 de zile calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 6 luni, în baza notificării autorității competente pentru străini de către beneficiarul solicitant. 
(2) Beneficiarul solicitant, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a specialistului străin în domeniul tehnologiei informaţiei, depune la ghișeul unic următoarele acte:
a) o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a străinului respectiv;
b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
d) o copie de pe contractul de prestare a serviciilor;
e) o copie de pe viza de scurtă şedere, după caz;
f) două fotografii (3 cm x 4 cm).
Articolul 4316. Înregistrarea temporară și evidența
                    lucrătorilor detașați pe o perioadă
                    de pînă la 90 de zile 
(1) Lucrătorii detașați pe o perioadă cumulativă de cel mult 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic pot desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi necesară obţinerea prealabilă de către beneficiarul solicitant a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. 
(2) Beneficiarul solicitant va prezenta autorității competente pentru străini o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului, în cel mult 5 zile calendaristice de la data începerii activității străinului detașat în cadrul beneficiarului solicitant. Orice modificare a elementelor înscrise în declaraţie se comunică autorității competente pentru străini în cel mult 5 zile lucrătoare de la data efectuării acestora.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de:
a) o copie de pe actul de detaşare emis de întreprinderea nerezidentă și contrasemnat de beneficiarul solicitant;
b) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
c) o fotografie (3 cm x 4 cm).”
18. Articolul 45:
la alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
„e) deține un certificat care îi atestă nivelul mediu de cunoaștere a limbii de stat sau un act de studii eliberat de o instituție de învățămînt cu predare în limba română, cu excepția beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă;”  
la alineatul (6), după cuvintele „specialiștii în domeniul tehnologiei informaţiei” se introduc cuvintele „ , lucrătorii detașați, străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională, lucrătorii rezidenților zonelor economice libere, străinii angajaţi în proiecte de asistenţă externă, străinii antrenați în activități umanitare și de voluntariat”. 
19. La articolul 72, alineatul (3) se completează cu textul: „Categoriile de străini specificate la capitolul IV1 urmează să se prezinte, în termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării dreptului de ședere în scop de muncă sau, după caz, de la data intrării în țară, la autoritatea competentă pentru străini pentru perfectarea permisului de şedere.”
Art. V. – Legea nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 1–3, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
        „Anexa nr. 1
LISTA
străinilor care au obligația deținerii unei vize la intrarea,
ieșirea și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova
1. RESORTISANŢII STATELOR:
Republica Islamică Afganistan
Republica Algeriană Democratică și Populară
Republica Angola2
Regatul Bahrain2
Republica Populară Bangladesh
Belize2
Republica Benin2
Regatul Bhutan2
Statul Plurinațional al Boliviei2
Republica Botswana2
Burkina Faso
Birmania/Republica Uniunea Myanmar2
Republica Burundi2
Regatul Cambodgiei2
Republica Camerun
Republica Capul Verde2
Republica Centrafricană2
Republica Ciad
Republica Populară Chineză2
Republica Congo
Republica Coasta de Fildeș
Republica Democrată Congo
Republica Djibouti2
Republica Dominicană2
Republica Arabă Egipt
Republica Guineea Ecuatorială2
Statul Eritreea
Republica Federală Democratică a Etiopiei2
Republica Insulelor Fiji2
Republica Gaboneză2
Republica Gambia2
Republica Ghana
Republica Guineea2
Republica Guineea-Bissau2
Republica Cooperativă Guyana2
Republica Haiti2
Republica India2
Republica Indonezia1
Republica Islamică Iran1
Republica Irak
Jamaica2
Regatul Hașemit al Iordaniei
Republica Kenya2
Statul Kuweit2
Republica Populară Democrată Laos2
Republica Libaneză
Regatul Lesotho2
Republica Liberia
Libia
Republica Madagascar2
Republica Malawi2
Republica Maldive2
Republica Mali
Republica Islamică Mauritania
Mongolia2
Regatul Maroc
Republica Mozambic2
Republica Namibia2
Republica Nauru2
Republica Federală Democrată Nepal2
Republica Niger
Republica Federală Nigeria
Republica Populară Democrată Coreeană
Sultanatul Oman2
Republica Islamică Pakistan
Statul Independent Papua Noua Guinee2
Republica Filipine2
Statul Qatar2
Republica Rwanda2
Republica Democratică São Tomé și Príncipe2
Regatul Arabiei Saudite2
Republica Senegal2
Republica Sierra Leone
Republica Federală Somalia
Republica Africa de Sud2
Republica Democrată Socialistă Sri Lanka2
Republica Sudan
Republica Sudanul de Sud
Republica Suriname2
Regatul Swaziland2
Republica Arabă Siriană
Republica Unită Tanzania2
Regatul Thailandei2
Uniunea Comorelor2
Republica Togo2
Republica Tunisiană
Turkmenistan1
Republica Uganda2
Republica Socialistă Vietnam1
Republica Yemen
Republica Zambia2
Republica Zimbabwe2
2. RESORTISANŢII ENTITĂŢILOR ŞI AUTORITĂŢILOR TERITORIALE:
Autoritatea Națională Palestiniană”
2. La anexa nr. 2 punctul 1, după poziția „Republica Costa Rica” se introduce poziția „Republica Cuba”.
Art. VI. – Anexele nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231–234, art. 732), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
Art. VII. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI    Andrian CANDU
Nr. 278. Chişinău, 29 noiembrie 2018.