HANREA93/2003
ID intern unic:  285310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 93
din  19.05.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de
distribuţie a energiei electrice şi a Regulamentului cu privire la extinderea
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale
Publicat : 17.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 291

    Abrogată prin HANRE439 din 23.11.11, MO16-18/20.01.12 art.59

    Avînd ca scop reglementarea procedurilor de extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, exigenţe generale stabilite în Legea cu privire la energia electrică (art. 30) şi Legea cu privire la gazele naturale (art. 28), Consiliul de administraţie al ANRE  HOTĂRĂŞTE:
1.Se aprobă:
Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice; Regulamentul  cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale,
prezentate în anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
2.Monitorizarea derulării proceselor stabilite în prezentele regulamente se pune în sarcină Direcţiei Reglementări şi Licenţiere.

DIRECTOR GENERAL
AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE AL ANRE                 Nicolae TRIBOI
Director                                                              Marin Profir
Director                                                              Vasile Carafizi

Chişinău, 19 mai 2003.
Nr. 93.

Aprobat                              Coordonat                 Coordonat
Hotărîrea Consiliului            Ministerul Energetici   Ministerul Ecologiei
de administraţie al ANRE    din 10.06.2003          Construcţiilor şi
Nr.93 din 19 mai 2003                                         Dezvoltării Teritoriului
din 27.06.2003

Înregistrat
Ministerul Justiţiei
Nr. 343 din 04.08.2003
Regulamentul
cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale
I. Dispoziţii generale
1.Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea cu privire la gaze (M.O. nr. 111-113/679 din 17.12.1998), Legea cu privire la energetică (M.O. nr. 50-51/366 din 04.06.98.), Legea privind administraţia publică locală (M.O. nr. 49/211 din 19.03.03.), Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (M.O. nr. 1-2/2 din 02.01.97.), Regulamentul General de urbanism (M.O. nr. 14-15/95 din 26.02.98), Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale (M.O. nr. 46-48 din 04.04.2002.), Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programul de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005  nr. 1492 din  28.12.2001 (Monitorul Oficial nr. 9-10/62 din 15. 01. 2002) şi alte acte normative.
2.Regulamentul stabileşte procedurile de extindere a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, responsabilităţile părţilor implicate la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
3.Regulamentul se extinde asupra activităţii tuturor unităţilor de distribuţie, asupra autorităţilor administraţiei publice locale şi asupra noilor consumatori de gaze naturale.
4.Unitatea de distribuţie este responsabilă de extinderea reţelelor de distribuţie, în teritoriu autorizat, în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale.
5.Unitatea de distribuţie este în drept să ceară altor titulari de licenţe sau consumatori, care solicită extinderea reţelelor de distribuţie în vederea satisfacerii unor necesităţi aparte, ca aceştia să proiecteze şi să construiască  reţele sau să le acopere financiar în cazul în care aceasta se face în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia).
6.Autorităţile administraţiei publice locale, avînd atribuţii la construcţia obiectivelor energetice cu destinaţie locală sînt responsabile de:
a)proiectarea reţelelor de distribuţie necesare furnizării gazelor naturale consumatorilor, în cazul dezvoltării noilor localităţi, microraioane, cartiere sau dezvoltării localităţilor, microraioanelor, cartierelor existente;
b)soluţionarea problemelor defalcării de terenuri pentru obiectivele reţelei de distribuţie în cazul dezvoltării noilor localităţi, microraioane, cartiere şi modernizării celor existente;
c)soluţionarea problemelor obţinerii de către unitatea de distribuţie a dreptului de folosinţă a terenurilor aflate în proprietatea  sau folosinţa altor persoane sau exproprierea terenurilor respective, în conformitate cu legislaţia, care apoi sînt date cu drept de folosinţă unităţii de distribuţie.    
II. Definiţii
Unitate de distribuţie - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, acordată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
Reţea de distribuţie - sistem format din conducte de gaze de presiune înaltă, medie şi joasă, cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport şi de punctul de delimitare, care servesc în ansamblu la distribuţia şi furnizarea gazelor pînă la punctul de delimitare;
Punct de delimitare - loc în care  instalaţia de utilizare a consumatorului se racordează la reţeaua de distribuţie a gazelor şi în care imobilul consumatorului şi imobilul unităţii de distribuţie sau al furnizorului se delimitează după dreptul de proprietate;
Extinderea reţelei de distribuţie - majorarea capacităţii reţelei existente de distribuţie a gazelor naturale sau construcţia unor noi porţiuni de astfel de reţele pentru satisfacerea cerinţelor de gaze naturale a solicitanţilor din noile localităţi, microraioane, cartiere sau celor din localităţile existente;
Planuri urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului - totalitatea documentelor scrise şi desenate referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele şi măsurile în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului pe o perioadă determinată;
Solicitant - orice persoană fizică sau juridică care a depus cerere pentru obţinerea avizului de racordare sau de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale;
Teritoriu autorizat - o regiune geografică delimitată, în care unitatea de distribuţie este autorizată prin licenţă să  desfăşoare activitatea de distribuţie a gazelor naturale.
III. Procedura generală de extindere a reţelelor de distribuţie
7.Procedura generală de extindere a reţelelor de distribuţie se va aplica în cazul apariţiei noilor localităţi, microraioane, cartiere sau dezvoltării localităţilor, microraioanelor, cartierelor existente, în conformitate  cu planurile urbanistice generale, zonale de detaliu sau planurile de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.
8.Înainte de aprobarea planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului respectiv (localităţii, microraionului, cartierului) autorităţile administraţiei publice locale vor solicita avizul unităţii de distribuţie la proiectul planului respectiv sau la indicaţia autorităţilor administraţiei publice locale obţinerea avizului respectiv va fi efectuată de către asociaţia de deţinători de terenuri pentru construcţia caselor individuale (în continuare Asociaţie) sau antreprenorul care doreşte să dezvolte un microraion sau cartier locativ  (în continuare Antreprenor).
9.Unitatea de distribuţie care activează în teritoriul autorizat este obligată să prezinte, la solicitare, autorităţilor administraţiei publice locale, Asociaţiei sau Antreprenorului avizul la proiectul planului urbanistic sau proiectul planului de amenajare a teritoriului, în conformitate cu actele normative.
10.Planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului trebuie să prevadă terenuri pentru amplasarea obiectivelor reţelelor de distribuţie (conducte, suporţi, staţii şi instalaţii  de reglare a presiunii, instalaţii de protecţie contra coroziunii etc.),  ce se vor construi în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a noilor consumatori.
11.Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde, concomitent cu repartizarea terenurilor pentru construcţia locuinţelor şi obiectivelor de altă menire, terenuri necesare pentru amplasarea elementelor reţelelor de distribuţie (conducte, suporţi, staţii şi instalaţii  de reglare a presiunii, instalaţii de protecţie contra coroziunii etc.).
12.În planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului trebuie specificaţi toţi potenţialii consumatori (planul de amplasare) ce vor fi racordaţi la reţeaua de distribuţie, consumul estimativ de gaze pe termen scurt, mediu şi lung şi  termenul aproximativ al dării în exploatare a noii reţele de distribuţie respective, perioadă care nu va fi  mai mică de un an, pentru a putea racorda toţi potenţialii consumatori la reţeaua de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.
13.Autoritatea administraţiei publice locale, Asociaţia sau Antreprenorul sînt responsabili de proiectarea noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie în conformitate cu planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului. Proiectarea noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie se efectuează de către organizaţiile, instituţiile, companiile autorizate pentru efectuarea acestor lucrări.
14.Autorităţile administraţiei publice locale sau Asociaţia, sau Antreprenorul vor depune o cerere unităţii de distribuţie de includere a extinderii reţelelor de distribuţie în planul de activitate al unităţii de distribuţie. La cerere va fi obligatoriu anexată copia planului urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, şi proiectul noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie. Cererea se prezintă de către autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţia de deţinători de terenuri pentru construcţia caselor individuale, sau de către antreprenor la oficiile unităţii de distribuţie sau se expediază prin poştă cu scrisoare recomandată unităţii de distribuţie, ce activează în teritoriul autorizat.
15.În termen de 15 zile de la primirea  copiei planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului aprobat şi proiectului noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, unitatea de distribuţie informează Agenţia şi autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţia sau Antreprenorul despre primirea planului şi proiectului respectiv.
16. La stabilirea termenului aproximativ al dării în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie se va lua în consideraţie perioada de timp necesară construcţiei noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie. Perioada de timp necesară construcţiei noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie se va socoti din momentul primirii de către unitatea de distribuţie a copiei planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului şi a proiectului.
17.După primirea copiei planului urbanistic sau de amenajare a teritoriului  aprobat şi a proiectului noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, unitatea de distribuţie va întreprinde măsurile corespunzătoare  pentru extinderea reţelelor de distribuţie, planificînd lucrările de  construcţie şi darea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, luînd în consideraţie termenul indicat în planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului, coordonînd extinderea reţelelor de distribuţie cu alte companii de prestare a serviciilor comunale. Lucrările de construcţie for fi executate în baza documentaţiei de proiect şi în corespundere cu exigenţele Legii privind calitatea în construcţii (M.O. nr. 25/259 din 25.04.96.).
18.Unitatea de distribuţie poate urgenta extinderea reţelei de distribuţie, înainte de termenul stabilit, în cazul cînd cel puţin cincizeci procente din potenţialii consumatori au solicitat unităţii de distribuţie avizul de racordare.
19.În cazul în care este necesar de obţinut dreptul de folosinţă a terenurilor altor persoane, unitatea de distribuţie trebuie să obţină aceste drepturi direct de la proprietarii de imobile. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu proprietarul de imobil în ceea ce priveşte acordarea dreptului de folosinţă, unitatea de distribuţie poate solicita sprijinul autorităţilor administraţiei publice competente în soluţionarea problemei în cauză.
20.Recepţia lucrărilor de construcţie va fi efectuată conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente (M.O. nr. 42-44/349 din 28.06.96). Admiterea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiuni de reţea se va efectua de către Organul statal de supraveghere tehnică în conformitate cu actele normative.
21.Cheltuielile justificate pentru investiţii în extinderea reţelei de distribuţie  vor fi incluse în tarifele pentru distribuţia gazelor naturale, prin cheltuieli de amortizare şi recuperare a investiţiilor, după  ce noile reţele de distribuţie sau porţiunile de reţea de distribuţie vor fi date în exploatare de unitatea de distribuţie. Rata de rentabilitate a capitalului investit în extinderea reţelei de distribuţie se stabileşte în conformitate cu Metodologia de calculare, reglementare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale aprobată de Agenţie.
22.Dacă autoritatea administraţiei publice locale sau Asociaţia, sau  Antreprenorul solicită unităţii de distribuţie extinderea reţelei de distribuţie, în termen mai restrîns decît cel indicat în planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului, atunci  unitatea de distribuţie este în drept să refuze sau să  solicite ca autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţia, sau  Antreprenorul să finanţeze parţial sau complet extinderea preconizată a reţelei de distribuţie.
23.Resursele financiare alocate de către autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţie, sau Antreprenor vor fi considerate şi înregistrate de unitatea de distribuţie ca contribuţii la extinderea reţelei de distribuţie, iar unitatea de distribuţie va rambursa sumele alocate de autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţie sau Antreprenor la momentul expirării termenului aproximativ al dării în exploatare a noilor reţele de distribuţie  sau porţiunii de reţea de distribuţie, indicat în planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului.
24.În situaţia în care pentru racordarea noilor consumatori care au apărut în rezultatul implementării planurilor urbanistice sau planurilor de amenajare a teritoriului este necesar de majorat capacitatea reţelei de distribuţie, unitatea de distribuţie este obligată să întreprindă măsurile respective în scopul majorării capacităţii reţelei de distribuţie.
25.Cheltuielile justificate pentru majorarea capacităţii reţelei de distribuţie se aprobă de Agenţie şi se includ în tarif în conformitate cu Metodologia de calculare, reglementare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale.
IV. Dispoziţii finale
26.Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului Regulament se pune în seama Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
27.Procedura generală de extindere a reţelei de distribuţie nu se aplică:
a)în cazul dezvoltării unor cartiere, microraioane de vile în intravilanul sau extravilanul municipiilor, oraşelor, satelor, comunelor;
b)în cazul cînd în autorizarea executării construcţiei, eliberată de autoritatea competentă a administraţiei publice locale, se prevede extinderea reţelei de distribuţie din contul beneficiarului construcţiei;  
c)în cazul dezvoltării unor zone industriale în intravilanul sau extravilanul  municipiilor, oraşelor, satelor, comunelor.
28.În cazurile stipulate în punctul 27 proiectarea, construcţia, admiterea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie se efectuează din contul agenţilor economici care dezvoltă zonele industriale respective, deţinătorilor de vile, beneficiarilor construcţiilor. Proiectarea, construcţia, admiterea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie se efectuează în conformitate cu actele normative.

Aprobat                            Coordonat                   Coordonat
Hotărîrea Consiliului          Ministerul Energeticii    Ministerul Ecologiei
de administraţie al ANRE  din 10.06.2003            Construcţiilor şi
Nr.93 din 19 mai 2003                                         Dezvoltării Teritoriului
din 27.06.2003

Înregistrat
Ministerul Justiţiei
Nr. 343 din 04.08.2003
Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a
energiei electrice
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor electrice de distribuţie (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică (M.O. nr. 111-113/681 din 17.12.98.), Legea cu privire la energetică (M.O. nr.50-51/366 din 04.06.98.), Legea privind administraţia publică locală (M.O. nr.49/211 din 19.03.03.), Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (M.O. nr.1-2/2 din 02.01.97.), Regulamentul general de urbanism (M.O. nr.14-15/95 din 26.02.98.), Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (M.O. nr. 36-38/88 din 14.03.02.) şi alte acte normative.
2.Regulamentul stabileşte procedurile de extindere a reţelelor electrice de distribuţie şi responsabilităţile părţilor implicate la extinderea acestor reţele.
3.Regulamentul se extinde asupra activităţii tuturor unităţilor de distribuţie a energiei electrice, asupra autorităţilor administraţiei publice locale şi asupra noilor consumatori de energie electrică.
4.Unitatea de distribuţie este responsabilă de extinderea reţelelor de distribuţie, în teritoriul autorizat, în legătură cu creşterea cererii de energie electrică.
5.Unitatea de distribuţie este în drept să ceară altor titulari de licenţe sau consumatori, care solicită extinderea reţelelor de distribuţie în vederea satisfacerii unor necesităţi aparte, ca aceştia să proiecteze şi să construiască reţele sau să le acopere financiar în cazul în care aceasta se face în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
(în continuare Agenţia).
6.Autorităţile administraţiei publice locale, avînd atribuţii la construcţia obiectivelor energetice cu destinaţie locală sînt responsabile de:
a) proiectarea reţelelor de distribuţie necesare furnizării energiei electrice consumatorilor, în cazul apariţiei noilor localităţi, cartiere, microraioane sau dezvoltării localităţilor, cartierelor, microraioanelor existente;
b) soluţionarea problemelor alocării de terenuri pentru amplasarea obiectivelor reţelei de distribuţie în cazul apariţiei noilor localităţi, cartiere, microraioane sau dezvoltării localităţilor, cartierelor, microraioanelor existente;
c) soluţionarea problemelor obţinerii de către unitatea de distribuţie a dreptului de folosinţă a terenurilor aflate în proprietatea sau folosinţa altor persoane sau exproprierea terenurilor respective, în conformitate cu legislaţia, care apoi sînt date cu drept de folosinţă unităţii de distribuţie.
II. Definiţii
Extinderea reţelei de distribuţie - majorarea capacităţii reţelei de distribuţie existente sau construcţia unor noi reţele sau porţiuni de reţea de distribuţie pentru satisfacerea cerinţelor de energie electrică a solicitanţilor din noile localităţi, cartiere, microraioane sau celor din localităţile, cartierele, microraioanele existente.
Planuri urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului - totalitatea documentelor scrise şi desenate referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele şi măsurile în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului pe o perioada determinată.
Punct de delimitare - loc în care instalaţiile electrice ale consumatorului se racordează la reţeaua electrică de distribuţie şi în care imobilul consumatorului şi imobilul unităţii de distribuţie sau al furnizorului se delimitează după dreptul de proprietate;
Reţea de distribuţie - sistem format din linii electrice de tensiune medie şi joasă, cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutare, precum şi cu instalaţii auxiliare, care asigură în ansamblu distribuţia şi furnizarea energiei electrice pînă la punctul de delimitare;
Solicitant - orice persoană fizică sau juridică care a depus cerere pentru obţinerea avizului de racordare sau de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice.
Teritoriu Autorizat - o regiune geografică delimitată în care unitatea de distribuţie este autorizată să desfăşoare activitatea de distribuţie a energiei electrice.
Unitate de distribuţie - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru distribuţia de energie electrică acordată de către Agenţie.
III.  Procedura generală de extindere a reţelei de distribuţie
7.Procedura generală de extindere a reţelei de distribuţie se aplică în cazul apariţiei noilor localităţi, cartiere, microraioane sau dezvoltării localităţilor, cartierelor, microraioanelor existente, în conformitate cu planurile urbanistice generale, zonale, de detaliu sau planurile de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.
8.Înainte de aprobarea planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului respectiv (localităţii, cartierului, microraionului) autorităţile administraţiei publice locale vor solicita avizul unităţii de distribuţie la proiectul planului respectiv sau la indicaţia autorităţilor administraţiei publice locale obţinerea avizului respectiv va fi efectuată de către asociaţia de deţinători de terenuri pentru construcţia caselor individuale (în continuare Asociaţie) sau antreprenorul care doreşte să dezvolte un cartier sau microraion locativ (în continuare Antreprenor).
9.Unitatea de distribuţie care activează în teritoriul autorizat este obligată să prezinte, la solicitare, autorităţilor administraţiei publice locale, Asociaţiei sau Antreprenorului avizul la proiectul planului urbanistic sau proiectul planului de amenajare a teritoriului respectiv, în conformitate cu actele normative.
10.Planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului respectiv trebuie să prevadă terenuri pentru amplasarea elementelor reţelelor de distribuţie (piloni, cabluri, transformatoare etc.), ce se vor construi în scopul satisfacerii cererii de energie electrică a noilor consumatori.
11.Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde, concomitent cu repartizarea terenurilor pentru construcţia locuinţelor şi obiectivelor de altă menire, terenuri necesare pentru amplasarea elementelor reţelelor de distribuţie (piloni, cabluri, transformatoare etc.).
12.În planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului respectiv trebuie specificaţi toţi potenţialii consumatori (planul de amplasare) ce vor fi racordaţi la reţeaua de distribuţie, sarcina electrică estimativă pe termen scurt, mediu şi lung şi termenul aproximativ al dării în exploatare a noii reţele de distribuţie sau porţiuni de reţea de distribuţie, care nu va fi mai mică de un an, pentru a putea racorda toţi potenţialii consumatori la reţeaua de distribuţie şi a furniza energie electrică.
13.Autoritatea administraţiei publice locale, Asociaţia sau Antreprenorul sînt responsabili de proiectarea noilor reţele de distribuţie sau porţiuni de reţea de distribuţie în conformitate cu planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului respectiv. Proiectarea noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie se efectuează de către organizaţiile, instituţiile, companiile autorizate pentru efectuarea acestor lucrări.
14.Autorităţile administraţiei publice locale, sau Asociaţia, sau Antreprenorul vor depune o cerere unităţii de distribuţie de includere a extinderii reţelelor de distribuţie în planul de activitate al unităţii de distribuţie. La cerere va fi obligatoriu anexată copia planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului respectiv, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, şi proiectul noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie. Cererea se prezintă de către autorităţile administraţiei publice locale, sau Asociaţie, sau de către Antreprenor la oficiile unităţii de distribuţie sau se expediază prin poştă cu scrisoare recomandată unităţii de distribuţie, ce activează în teritoriul autorizat.
15.În termen de 15 zile de la primirea copiei planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului respectiv aprobat şi proiectul noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, unitatea de distribuţie informează Agenţia şi autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţia, sau Antreprenorul despre primirea planului şi proiectului respectiv.
16.La stabilirea termenului aproximativ al dării în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie se va lua în consideraţie perioada de timp necesară construcţiei noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie. Perioada de timp necesară construcţiei noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie se va socoti din momentul primirii de către unitatea de distribuţie a copiei planului urbanistic sau planului de amenajare a teritoriului şi a proiectului noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie.
17.După primirea copiei planului urbanistic sau de amenajare a teritoriului respectiv aprobat şi a proiectului noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, unitatea de distribuţie va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru extinderea reţelelor de distribuţie, planificînd lucrările de construcţie şi darea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, luînd în consideraţie termenul indicat în planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului respectiv, coordonînd extinderea reţelelor de distribuţie cu alte companii de prestare a serviciilor comunale. Lucrările de construcţie vor fi executate în baza documentaţiei de proiect şi în corespundere cu exigenţele Legii privind calitatea în construcţii (M.O. nr. 25/259 din 25.04.96.).
18.Unitatea de distribuţie poate urgenta extinderea reţelei de distribuţie, înainte de termenul stabilit, în cazul cînd cel puţin cincizeci procente din potenţialii consumatori au solicitat unităţii de distribuţie avizul de racordare.
19.În cazul în care va fi necesar de obţinut dreptul de folosinţă a terenurilor altor persoane, în scopul extinderii reţelei de distribuţie, unitatea de distribuţie trebuie să obţină aceste drepturi direct de la proprietarii de imobile în conformitate cu legislaţia, în cazul în care nu se ajunge la un acord cu proprietarul de imobil în ceea ce priveşte acordarea dreptului de folosinţă, unitatea de distribuţie poate solicita sprijinul autorităţilor administraţiei publice competente în soluţionarea problemei în cauză.
20.Recepţia lucrărilor de construcţie va fi efectuată conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente (M.O. nr. 42-44/349 din 28.06.96). Admiterea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie se va efectua de către Inspectoratul Energetic de Stat, în conformitate cu actele normative.
21.Cheltuielile justificate pentru investiţii în extinderea reţelei de distribuţie, vor fi incluse în tarifele pentru distribuţia energiei electrice, prin cheltuieli de amortizare şi recuperare a investiţiilor, după ce noile reţele de distribuţie sau porţiunile de reţea de distribuţie vor fi date în exploatare de unitatea de distribuţie. Rata de rentabilitate a capitalului investit în extinderea reţelei de distribuţie se stabileşte în conformitate cu Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică, aprobată de către Agenţie.
22.Dacă autoritatea administraţiei publice locale sau Asociaţia, sau Antreprenorul solicită unităţii de distribuţie extinderea reţelei de distribuţie, în termen mai restrîns decît cel indicat în planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului respectiv, atunci unitatea de distribuţie este în drept să refuze sau să solicite ca autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţia, sau Antreprenorul să finanţeze parţial sau complet extinderea preconizată a reţelei de distribuţie.
23.Resursele financiare alocate de către autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţie, sau Antreprenor vor fi considerate şi înregistrate de unitatea de distribuţie ca contribuţii la extinderea reţelei de distribuţie, iar unitatea de distribuţie va rambursa sumele alocate de autoritatea administraţiei publice locale, sau Asociaţie, sau Antreprenor la momentul expirării termenului aproximativ al dării în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunii de reţea de distribuţie, indicat în planul urbanistic sau planul de amenajare a teritoriului respectiv.
24.În situaţia în care pentru racordarea noilor consumatori care au apărut în rezultatul implementării planurilor urbanistice sau planurilor de amenajare a teritoriului respectiv este necesar de majorat capacitatea reţelei de distribuţie, unitatea de distribuţie este obligată să întreprindă măsurile respective în scopul majorării capacităţii reţelei de distribuţie.
25.Cheltuielile justificate pentru majorarea capacităţii reţelei de distribuţie se aprobă de Agenţie şi se includ în tarif în conformitate cu Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică.
IV.  Dispoziţii finale
26. Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcină Agenţiei.
27. Procedura generală de extindere a reţelelor de distribuţie nu se aplică:
a) în cazul dezvoltării zonelor de vile în intravilanul sau extravilanul municipiilor, oraşelor, satelor, comunelor;
b) în cazul cînd în autorizarea executării construcţiei, eliberată de autoritatea competentă a administraţiei publice locale, se prevede extinderea reţelei de distribuţie din contul beneficiarului construcţiei;
c) în cazul dezvoltării zonelor industriale în intravilanul sau extravilanul municipiilor, oraşelor, satelor, comunelor.
28.În cazurile stipulate în punctul 27  proiectarea, construcţia, admiterea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie se efectuează din contul agenţilor economici care dezvoltă zonele industriale respective, deţinătorilor de vile, beneficiarilor construcţiilor. Proiectarea, construcţia, admiterea în exploatare a noilor reţele de distribuţie sau porţiunilor de reţea de distribuţie se efectuează în conformitate cu actele normative.