RBNA3/09/1995
ID intern unic:  285655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
REGULAMENT Nr. 3/09
din  01.12.1995
cu privire la expunerile "mari" 3/09
Publicat : 14.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 70     art Nr : 31
HBN143 din 01.06.06, MO87-90/09.06.06 art.318
HBN370 din 15.12.05, MO172-175/23.12.05 art.618; în vigoare 01.01.06
[Denumirea modificată prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în vigoare 0.01.06]

Aprobat
de Consiliul de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
Procesul-verbal nr. 37
din 1 decembrie 1995
Guvernator
Leonid Talmaci

Regulamentul cu privire la expunerile „mari” (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu art.11, 44, 46 şi 47 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, 25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.
[Aliniat introdus prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09 ]
I. PREVEDERI GENERALE
[Denumirea capitolului I modificată prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]
Prezentul Regulament stabileşte limitele maxime admisibile ale riscului de concentrare a expunerilor băncii faţă de persoanele şi/sau grupul de persoane acţionînd în comun, ale concentrărilor în portofoliul de expuneri şi cerinţele aferente administrării expunerilor „mari” şi are drept scop minimizarea pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor.
    Termenii utilizaţi în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:
     [Capitolul I, alineat introdus prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09 ]
A. Prin persoană se subînţelege o persoană fizică sau juridică, inclusiv o asociaţie sau un grup de persoane acţionînd în comun, înregistrate sau nu în modul stabilit.
    
[Capitolul I, lit.A modificată prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]
B. La grupul de persoane acţionînd în comun se referă:
[Capitolul I, lit.B modificată prin HBN418 din 28.12.00, MO166/31.12.00]
1. Două sau mai multe persoane fizice sau juridice, care se expun la acelaşi  risc, în urma faptului că una din ele, direct
    2. Două sau mai multe persoane fizice sau juridice, relaţii dintre care nu se controlează după cum s-a menţionat în punctul B.1, dar care trebuie considerate ca expuse la acelaşi risc,deoarece ele sînt în interconexiune, astfel dacă una din ele va avea dificultăţi financiare, alta sau altele pot de asemenea avea dificultăţi legate de rambursarea
expunerilor.
   
La determinarea acţiunii în comun a persoanelor care se expun la acelaşi risc se vor lua în consideraţie, fără a se limita la acestea, următoarele situaţii: persoane aflate în raport de rudenie de gradul I şi II; deţinerea proprietăţii comune; existenţa conducătorilor comuni; emiterea garanţiilor; desfăşurarea relaţiilor de afaceri interdependente care nu pot fi substituite într-un termen scurt; faptul că majoritatea afacerilor se bazează pe relaţia cu o anumită persoană.
      [Capitolul I, lit.B modificată prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]
[Capitolul I lit.B, pct.2 modificat prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în vigoare 01.01.06]
    C. Executarea controlului - se consideră că persoana exercită controlul asupra altei persoane în cazul în care, la părerea Direcţiei de reglare şi control asupra activităţii băncilor a Băncii Naţionale a Moldovei, această persoană, prin deţinerea, directă sau indirectă, a drepturilor de vot (de cel puţin 25% din capitalul social), prin împuternicirea de a numi şi de a elibera din funcţie majoritatea conducătorilor sau membrilor Consiliului, sau prin oricare alte mijloace, direct sau indirect, de sine stătător sau în colaborare cu alte persoane, poate exercita o influenţă considerabilă asupra afacerilor altei persoane. Această noţiune nu este aplicabilă relaţiilor de control ale autorităţilor publice asupra întreprinderilor (instituţiilor).
     
[Capitolul I, lit.C modificată prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]
[Capitolul I. lit.C. modificată prin HBN143 din 01.06.06, MO87-90/09.06.06 art.318]
      [Capitolul I lit.C modificată prin HBN418 din 28.12.00, MO166/31.12.00]
D. Expunere - orice activ şi/sau element extrabilanţier, reflectat în bilanţ şi/sau în afara bilanţului, care poate fi supus riscului de credit (riscul că debitorul şi/sau partea contractantă nu-şi va putea onora obligaţiunile sale faţă de bancă).
Expunerea totală a băncii faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionînd în comun include următoarele:
1. Creditele acordate - orice eliberare a mijloacelor băneşti persoanei cu condiţia rambursării acestora, a plăţii dobînzii sau a altor plăţi pentru folosirea acestor mijloace.
2. Datorii debitoare privind leasingul financiar.
3. Angajamentele contractuale ale băncii de a acorda sau investi mijloace băneşti, care includ,dar nu se limitează la următoarele puncte:
a) angajamentele privind acordarea creditului;
b) angajamentele de efectuare a plăţii (direct sau indirect) persoanei a treia în cazul neîndeplinirii angajamentelor de plată de către clientul băncii conform prevederilor acordului clientului cu persoana a treia sau în baza altor condiţii;
c) angajamentele de garanţie sau cauţiunile (fidejusiunile) în favorarea persoanei a treia, inclusiv acreditivele de rezervă (standby), garanţii şi alte acorduri similare;
     
[Capitolul I lit.D, pct.(3), lit.c) modificată prin HBN194 din 09.10.08, MO204-205/14.11.08 art.620]
d) orice angajament  de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată a unei sume de bani.
4. Cote de participare în capitalul unităţilor economice.
5. Valori mobiliare emise de către agenţii economici, cu excepţia valorilor mobiliare deţinute de bancă în calitate de agent (comisionar profesionist).
6. Mijloace plasate la bănci comerciale, cu termenul de scadenţă ce depăşeşte 15 zile.
[Capitolul I, lit.D modificată prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în vigoare 01.01.06]
      [Pct.2 în redacţia HBN6 din 08.07.97]
E. Expunerea netă faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionînd în comun include expunerea totală minus suma:
1. expunerilor asigurate:
      a) cu valori mobiliare de stat, emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
      b) cu valori mobiliare emise de Banca Naţională a Moldovei (Certificatele Băncii Naţionale a Moldovei);
    c) cu valori mobiliare emise de Guvernul unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare care are ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA;
    [Capitolul I, lit.E pct.1 lit.c) modificată prin HBN242 din 03.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2100]
    d) de garanţia Guvernului Republicii Moldova sau a Guvernului unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare;
    e) de organizaţii internaţionale şi bănci multilaterale de dezvoltare, enumerate în anexa nr.1, cu condiţia că:
    a) dreptul ce reiese din asigurare se realizează numai în cazul incapacităţii clientului de a-şi îndeplini angajamentele faţă de bancă;
    b) clauza privind asigurarea este irevocabilă şi stipulată expres;
    c) asigurarea poate fi realizată astfel că nici asigurătorul, nici o altă persoană nu vor putea contesta drepturile legale ale băncii reieşind din garanţie.
    [Capitolul I lit.E, pct.1 în redacţia HBN86 din 30.04.10, MO94-97/11.06.10 art.357]
2. Expunerilor băncii, care sînt asigurate complet şi irevocabil cu gaj în formă de depozite băneşti, consemnate la banca care îşi asumă expunerea.
3.Mijloacelor băneşti obţinute de bancă în formă de credit, în partea care se utilizează pentru asigurarea irevocabilă a creditelor acordate de aceasta.
      [Pct.3 modificat prin HBN180 din 19.07.07, MO131-135/24.08.07 art.516]
[Capitolul I, lit.E modificată prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în vigoare 01.01.06]
      [Pct.1 completat prin HBN217 din 18.08.99]
[Capitolul I lit.E, pct.3 introdus prin HBN9 din 23.01.03, MO11/31.01.03 art.23]
F. Expunerea "mare" constituie expunerea netă faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionînd în comun, alcătuind  zece la sută sau mai mult din capitalul normativ total al băncii.
G. Determinarea capitalului normativ total  este  reflectată  în "Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc".
H. "Portofoliul total de credite" reprezintă suma creditelor băncii (inclusiv factoringul, cambiile, cambiile scontate, cardurile de credit, overdrafurile temporare permise, finanţarea tranzacţiilor comerciale, acordurilor REPO, plasările-garanţii în bănci) şi  datoriilor debitoare privind leasingul financiar, minus reducerile pentru pierderi de la credite sau leasing.
   
  [Capitolul I lit. H modificată prin HBN242 din 03.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2100]
[Capitolul I, lit.F-H modificate prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618, vigoare 01.01.06]
[Paragraful H completat prin Hot. Băncii Naţ. nr.217 din 18.08.99]
[Paragraful H completat prin Hot.Băncii Naţ. nr.76 din 03.10.97]
[Paragraful H introdus prin Hot.Băncii Naţ. nr.6 din 08.07.97]
    
Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de identificare, evaluare, monitorizare şi verificare a concentrărilor din portofoliul de expuneri, inclusiv de cunoaştere a datelor privind activitatea în comun a persoanei, faţă de care banca se expune, cu alte persoane, inclusiv schimbările produse în datele anterior prezentate.
    [Aliniat introdus prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]
II. LIMITE MAXIME
A. Expunerea netă asumată de bancă faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionînd în comun nu trebuie să depăşească 15% din capitalul normativ total al băncii.
[Capitolul II, lit.A modificată prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]
[Capitolul II, lit.A modificată prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în vigoare 01.01.06]
     
[Capitolul II, lit.A modificată prin HBN161 din 28.06.01, MO73/03.05.01; în vigoare 03.05.01]
      B. Pe lîngă limitele din capitolul II. A se mai aplică următoarele limitări. În cazul în care aceste limitări se contrazic reciproc, se vor aplica acele limitări care sînt mai dure.   
1. Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane, inclusiv la grupurile persoanelor acţionînd în comun, care constituie după mărime primele datorii nete la credit minus reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la angajamentele condiţionale respective nu  trebuie să despăşească 30% din portofoliul total al ccreditelor băncii.
Suma datoriilor nete la credite se calculează ca diferenţa dintre suma creditelor acordate, datoriilor debitoare privind leasingul financiar, angajamentelor contractuale ale băncii de a acorda mijloace băneşti (în conformitate cu lit.D. din capitolul I, p.1, 2 şi 3) şi suma asigurărilor (în conformitate cu lit.E. din capitolul I) aferente acestora.
     
[Capitolul II, lit.B pct.1) modificat prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]  
[Capitolul II lit.B, alineat introdus prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în  vigoare 01.01.06]
     
[Capitolul II, lit.B modificată prin HBN161 din 28.06.01, MO73/03.05.01; în vigoare 03.05.01]
[Pct.1 modificat prin HBN76 din 03.10.97]
[Pct.1 completat prin HBN30 din 08.08.97]
2. Suma tuturor expunerilor "mari" nu trebuie să depăşească mai mult de cinci ori capitalul normativ total.
[Capitolul II lit.B, pct.2 modificat prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; în vigoare 01.01.06]
[Capitolul II lit.B modificată prin HBN418 din 28.12.2000, MO166/31.12.2000]
   
3. Suma totală a expunerilor nete ale băncii în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, nu trebuie să depăşească 30% din capitalul normativ total, dintre care suma totală a expunerilor nete, altele decît cele ipotecare, nu trebuie să depăşească 10% din capitalul normativ total.
    [Capitolul II lit. B, pct.3) introdus prin HBN242 din 03.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2100]
III. DECIZIILE PRIVIND ASUMAREA
EXPUNERILOR ŞI RAPORTĂRILE
[Denumirea modificată prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.61; în vigoare 01.01.06]
      A. Decizia privind încheierea oricărei tranzacţii care va conduce la formarea expunerii „mari” se ia de către majoritatea membrilor Consiliului băncii înaintea realizării tranzacţiei respective.
    [Capitolul III, lit.A în redacţia HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]  
B. Băncile prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul cu privire la soldul total al expunerilor "mari" existente la data gestionară, în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.
   
  [Capitolul III lit.B modificată prin HBN242 din 03.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2100]
      [Capitolul III, lit.B modificată prin HBN201 din 13.08.09, MO150/25.09.09 art.675; în vigoare 25.09.09]  
[Capitolul III, lit.A-B modificate prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618, vigoare 01.01.06]
[Capitolul III, lit.B în redacţia HBN6 din 08.07.97]
[Capitolul IV exclus prin HBN370 din 15.12.05, MO172/23.12.05 art.618; cap.V devine IV , în vigoare 01.01.06]
      [Capitolul IV modificat prin HBN30 din 08.08.97]
IV. DISPOZIŢII FINALE
1. Prezentul Regulament intră în vigoare de la 15 decembrie 1995.
2. Prin prezentul regulament se abrogă:
- punctul 3 al capitolului  III al Regulamentului nr.1 "Privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni), private şi cooperatiste" din 21 iunie 1993;
- modificările din 31 mai 1995 (proces-verbal nr.17) la punctul 3 al capitolului III al Regulamentului nr.1 "Privind  reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni), private şi cooperatiste" din 21 iunie 1993;
- formularul nr.2 (lunar) "Date privind creditele "mari" acordate de către banca comercială" (anexat la Regulamentul Nr.1 "Privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni), private şi cooperatiste" din 21 iunie 1993);
- scrisoarea Nr. 09014/186 din 30 august 1995;
- scrisoarea Nr. 09014/185 din 1 septembrie 1995.

    [Anexa abrogată prin HBN36 din 08.08.97, MO40/21.03.02 art.98]

Anexa 1
Lista organizaţiilor internaţionale şi a băncilor
 multilaterale de dezvoltare

    I. Organizaţii internaţionale:
    1. Comunitatea Europeană;
    2. Fondul Monetar Internaţional;
    3. Banca Reglementărilor Internaţionale.
    II. Bănci multilaterale de dezvoltare:
    1. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development);
    2. Corporaţia Financiară Internaţională (the International Finance Corporation);
    3. Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank);
    4. Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank);
    5. Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank);
    6. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank);
    7. Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank);
    8. Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank);
    9. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Develop­ment);
    10. Banca Europeană de Investiţii (the European Investment Bank);
    11. Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund) şi
    12. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency).
    13. Facilitatea internaţională de finanţare în favoarea imunizării;
    14. Banca Islamică de Dezvoltare.
     [Anexa nr.1 modificată prin HBN242 din 03.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2100]
    [Anexa nr.1 introdusă prin HBN86 din 30.04.10, MO94-97/11.06.10 art.357]