DPO200/1993
ID intern unic:  289584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 200
din  24.11.1993
cu privire la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova
Publicat : 28.11.1993 în Monitorul Oficial Nr. 11     art Nr : 341     Data intrarii in vigoare : 24.11.1993
În scopul asigurării desfăşurării în continuare a reformei economice creării sistemului monetar propriu şi în conformitate cu articolul 113"7" din Constituţia Republicii Moldova d e c r e t e z:
1. Se introduce în Republica Moldova, cu începere de la 29 noiembrie 1993, moneda naţională - leul (moldovenesc) egal cu 100 de bani.
Semnele băneşti, puse în circulaţie de Banca de Stat a U.R.S.S. şi Banca Centrală a Federaţiei Ruse în anii 1961-1992 cu valoarea nominală de  1,  2,  3,  5, 10, 25, 50 şi 100 ruble, cupoanele emise de Banca Naţională a Moldovei cu valoarea nominală de 50, 200, 1000, 5000 şi  "5 lei" (echivalent cu 5000 cupoane), precum şi moneda metalică, emisă de Banca de Stat a U.R.S.S. în aceeaşi perioadă, vor fi schimbate în lei, potrivit prevederilor prezentului Decret.
Schimbul tuturor mijloacelor băneşti în numerar şi de la conturi, aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv depunerile populaţiei, se va efectua pînă la 2 decembrie 1993, ora 18.00 la cursul de schimb 1 leu contra 1000 cupoane (ruble).
Începînd cu ora 18.00,  2 decembrie 1993, leul (moldovenesc) este considerat drept singurul mijloc legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Comitetul pentru Reforma Monetară, format prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 9 decembrie 1992 nr. 243:
    să stabilească mecanismul efectuării reformei monetare;
    să prevadă modul de acoperire a cheltuielilor legate de desfăşurarea reformei monetare;
    să exercite controlul  permanent asupra masei băneşti şi a situaţiei financiare a statului, precum şi să ia măsuri pentru reglementarea lor în perioada reformei monetare;
    să stabilească  procedura de schimb al cuponului Băncii Naţionale a Moldovei (rublei) în leul (moldovenesc);
    să soluţioneze chestiunile ce ţin de evaluarea documentelor de plată datoriilor de stat, hîrtiilor de valoare, dobînzilor în raport cu leul (moldovenesc);
    să tranşeze chestiunea modificării etalonului preţurilor;
    să preconizeze măsuri de susţinere, stabilizare şi  întărire a monedei naţionale;
    să întreprindă alte măsuri necesare promovării reformei  monetare.
3. Hotărîrile Comitetului pentru Reforma Monetară sînt executorii pe întreg teritoriul republicii.
4. Organele de autoadministrare locală, instituţiile bancare şi întreprinderile, indiferent de forma de proprietate, să asigure executarea cu stricteţe a hotărîrilor Comitetului pentru Reformă Monetară.
5. Prezentul Decret intră în vigoare din ziua semnării.
      
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                       Mircea SNEGUR

or. Chişinău,        
24 noiembrie 1993
nr. 200