HBNA370/2005
ID intern unic:  291547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 370
din  15.12.2005
cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09
cu privire  la creditele "mari"
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 618     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    În scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare şi întru executarea art. 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele "mari" (Monitorul Oficial al RM nr.70 din 14.12.1995) după cum urmează:
1.1. În denumirea Regulamentului cuvintele "creditele "mari"" se substituie cu cuvintele "expunerile "mari"".
1.2.  Capitolul I
1.2.1. La lit. B.2. cuvîntul "creditelor" se substituie cu cuvîntul "expunerilor".
1.2.2. La lit. D. primul alineat va avea următorul cuprins: "Expunere - orice activ şi/sau element extrabilanţier, reflectat în bilanţ şi/sau în afara bilanţului, care poate fi supus riscului de credit (riscul că debitorul şi/sau partea contractantă nu-şi va putea onora obligaţiunile sale faţă de bancă).
Expunerea totală a  băncii faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionînd în comun include următoarele:", iar în final se completează cu textul:
"4.  Cote de participare în capitalul unităţilor economice.
5. Valori mobiliare emise de către agenţii economici, cu excepţia valorilor mobiliare deţinute de bancă în calitate de agent (comisionar profesionist).
6. Mijloace plasate la bănci comerciale, cu termenul de scadenţă ce depăşeşte 15 zile."
1.2.3. La lit. D.3. după cuvintele "de a acorda" se completează cu cuvintele "sau investi" şi în continuare după text.
1.2.4. La lit.E. cuvintele "Datoria netă la credite a unei persoane sau a unui" se substituie cu cuvintele "Expunerea netă faţă de o persoană sau un", iar cuvintele "datoria totală la credite" cu cuvintele "expunerea totală".
1.2.5. La lit.E.1. cuvîntul "creditelor" se substituie cu cuvîntul "expunerilor".
1.2.6. La lit.E.2. cuvintele "Datoriilor la credite" şi "a acordat creditul" se substituie respectiv cu cuvintele "Expunerilor băncii" şi "îşi asumă expunerea".
1.2.7. La lit.F. cuvintele "Creditul "mare" constituie datoria netă la credite a unei persoane sau a unui" se substituie cu cuvintele "Expunerea "mare" constituie expunerea netă faţă de o persoană sau un".
1.2.8. Din lit. G. se exclude textul "din 25.12.1997".
1.2.9. Din lit.H. cuvintele "la termen" se exclud.
1.3. Capitolul II
1.3.1. La lit.A. cuvintele "Datoria netă la credite acordate de bancă unei persoane sau unui" se substituie cu cuvintele "Expunerea netă asumată de bancă faţă de o persoană sau un".
1.3.2. Lit.B.1. se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins: "Suma datoriilor nete la credite se calculează ca diferenţa dintre suma creditelor acordate, datoriilor debitoare privind leasingul financiar, angajamentelor contractuale ale băncii de a acorda mijloace băneşti (în conformitate cu lit.D. din capitolul I, p.1, 2 şi 3) şi suma asigurărilor (în conformitate cu lit.E. din capitolul I) aferente acestora".
1.3.3. La lit.B.2. cuvîntul "creditelor" se substituie cu cuvîntul "expunerilor".
1.4. Capitolul III
1.4.1. În denumirea capitolului cuvintele "acordarea creditelor" se substituie cu cuvîntele "asumarea expunerilor".
1.4.2. La lit.A. cuvintele "Orice acordare a creditelor mari" se substituie cu cuvintele "Orice expunere mare".
1.4.3. La lit.B. cuvîntul "creditelor" se substituie cu cuvîntul "expunerilor".
1.5. Capitolul IV se exclude, iar capitolul V devine capitolul IV.
2. Expunerile "mari" ale băncii existente pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri trebuie să fie aduse în corespundere cu limitele stabilite în cap.II din Regulamentul cu privire la expunerile mari (aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 1.12.1995) pînă la 31.12.2006. Orice acordare sau prelungire a expunerilor "mari" la data sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri trebuie să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile Regulamentului în cauză.
3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 01.01.2006.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
      AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                    Leonid TALMACI

Chişinău, 15 decembrie 2005.
Nr. 370.