HGA1073/2002
ID intern unic:  292155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1073
din  05.10.2001
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 276 din 20 martie 2000
Publicat : 15.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 9-10     art Nr : 60
Abrogată prin HG81 din 29.01.02, MO17/31.01.02 art.142

În scopul executării Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la resursele materiale secundare nr. 1361-XIV din 3 noiembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154-156, art. 1158) şi pentru optimizarea colectării şi comercializării resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 276 din 20 martie 2000 "Cu privire la reglementarea colectării, achiziţionării şi comercializării resurselor secundare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 31-33, art. 336) se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctele 2 şi 3 se expun în următoarea redacţie:
"2. Se interzice:
achiziţionarea resturilor şi deşeurilor de cablu şi conductoare, a părţilor componente ale echipamentelor electrice şi de telecomunicaţii;
colectarea şi achiziţionarea de la persoanele fizice a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţia bateriilor de acumulatoare uzate;
livrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase către agenţii economici autohtoni, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar de stat, cu excepţia cazurilor autorizate de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1361-XIV din 3 noiembrie 2000.
Ministerul Economiei va asigura, în baza deciziei Guvernului, acordarea autorizaţiilor pentru fiecare lot de resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase.
3. Ministerul Economiei va autoriza exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, achiziţionate în exclusivitate de la agenţii economici, la care aceste resturi şi deşeuri se formează în procesul de producere sau ca urmare a clasării instalaţiilor şi utilajelor uzate moral şi fizic, precum şi exportul bateriilor de acumulatoare uzate, achiziţionate de la persoanele fizice".
2) în punctul 5:
după cuvintele "se stabileşte că", textul se expune în redacţie nouă:
"Ministerul Economiei va elibera agenţilor economici licenţe pentru colectarea deşeurilor tehnice care conţin metale neferoase numai după coordonarea cu organele administraţiei publice locale."
3) după punctul 6 se introduc două puncte noi, 7 şi 8, care vor avea următorul cuprins:
"7. Se stabilesc două puncte de trecere a frontierei ţării pentru mijloacele de transport, încărcate cu resturi şi deşeuri din metale feroase şi neferoase, destinate exportului: biroul vamal Ungheni (calea ferată) şi biroul vamal Leuşeni (transportul auto).
Departamentul Vamal va încheia un acord de colaborare cu autorităţile vamale ale Rom"niei şi va anunţa în modul stabilit ţările partenere despre modificarea regimului de export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase din Republica Moldova.
8. Departamentul Statistică şi Sociologie va asigura colectarea, generalizarea şi furnizarea informaţiilor privind formarea şi utilizarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase la toţi agenţii economici, indiferent de forma lor de proprietate.";
4) punctele 7 şi 8 devin, respectiv, punctele 9 şi 10;
5) anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
a) punctul 7 este suplimentat în final cu un nou alineat, avînd următorul conţinut:
"Posturile fiscale comune interne de control permit trecerea mijloacelor de transport, încărcate cu resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase, destinate agenţilor economici care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar de stat, numai în baza autorizaţiilor originale, perfectate de Ministerul Economiei.";
b) punctul 12 se expune în redacţie nouă:
"12. Agenţii economici exportă resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase şi baterii de acumulatoare uzate în baza licenţei acordate de Ministerul Economiei, în contul importului de materii prime şi profile laminate sau contra valutei liber convertibile, cu condiţia achitării anticipate a loturilor exportate.
Ministerul Economiei acordă licenţe pentru exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase:
a) agenţilor economici care dispun de resturi şi deşeuri proprii, provenite din procesele tehnologice de producere;
b) altor agenţi economici, care au achiziţionat resturi şi deşeuri doar de la persoanele juridice, la care aceste resturi şi deşeuri s-au format în procesul de producere sau ca urmare a casării mijloacelor fixe uzate moral şi fizic, sau de la persoanele fizice - în cazul achiziţionării bateriilor de acumulatoare uzate - pe bază de concurs, în modul stabilit de Guvern.";
c) la punctul 13:
cuvîntul "autorizaţiei" se substituie prin cuvîntul "licenţei";
litera a) se completează în final cu textul "copia licenţei pentru colectarea resturilor şi deşeurilor tehnice, care conţin metale neferoase";
punctul se completează cu litera c) avînd următorul conţinut:
"c) în cadrul operaţiunilor de export, resturile şi deşeurile de metale feroase şi neferoase vor fi transportate cu mijloacele de transport auto, pentru care au fost eliberate carnete TIR.
Încărcarea în mijloacele de transport a resturilor şi deşeurilor de metale feroase destinate exportului se va efectua în prezenţa reprezentantului Departamentului Vamal, iar în cazul resturilor şi deşeurilor de metale neferoase - şi a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Energeticii.
Întreprinderile exportatoare vor comunica persoanelor oficiale ale vamei şi ministerelor respective data încărcării resturilor şi deşeurilor sus-indicate cu cel puţin două zile înainte de data fixată."

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                      Andrei Cucu
Ministrul afacerilor interne                                         Vasile Drăgănel
Ministrul finanţelor                                                      Mihail Manoli
Ministrul energeticii                                                     Iacob Timciuc
Ministrul justiţiei                                                          Ion Morei

Chişinău, 5 octombrie 2001.
Nr. 1073.