HGA96/1991
ID intern unic:  293921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 96
din  21.02.1991
cu privire la măsurile provizorii în vederea apărării
pieţei de consum în R.S.S.Moldova
Publicat : 21.02.1991 în Nepublicat Nr. 000

Guvernul R.S.S Moldova menţionează că dezechilibrarea economică a condus la apariţia unor disproporţii considerabile între veniturile băneşti şi cheltuielile populaţiei, contribuie la exportul mărfurilor în afara republicii, declanşează fenomenul speculei, al “pieţei negre", fapt ce se răsfrînge extrem de nefavorabil asupra consumatorilor, îndeosebi asupra categoriilor de populaţie insuficient protejate din punct de vedere social. În scopul apărării pieţei de consum din republică, combaterii speculei şi economiei ilegale Guvernul R.S.S. Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. A introduce de la 1 martie 1991 realizarea mărfurilor alimentare şi industriale, precucm şi producţiei de menire tehnică pentru cetăţenii R.S.S. Moldova prin metoda prezentării cartelei consumatorului cu cupoane.
    2. A stabili, ca cartelele consumatorului cu cupoane se eliberează tuturor cetăţenilor R.S.S. Moldova: muncitorilor, slujbaşilor, colhoznicilor, cooperatorilor, pensionarilor, invalizilor, studenţilor, elevilor şcolilor medii tehnice şi profesional-tehnice o dată în lună, în momentul distribuirii plăţilor pentru veniturile băneşti, cupoanele constituind 70 procente din acest venit, după reţinerea impozitelor şi altor plaţi obligatorii. Persoanelor care predau organizaţiilor cooperaţiei de consum şi comerţului de stat vite, porci, produse agricole li se eliberează cupoane în proporţie de 100 procente din costul producţiei predate.
    Pentru veniturile băneşti ce nu depăşesc 100 ruble pe lună, la cartela consumatorului se eliberează cupoane în valoare de 75 ruble, indiferent de suma veniturilor.
    Fără cartela de consumator se înfăptuieşte vînzarea pro­duselor realizate prin reţeaua întreprinderilor alimentaţiei publice, comerţului cu cărţi, asociaţiei "Soiuzpeciati", ma­gazinele comerciale şi de consignaţie, farmacii, licitaţii, vînzarea suvenirelor, florilor, combustibilului, a materiale­lor pentru construcţia individuală, cu excepţia construcţiei de vile, precum şi plata pentru toate formele de servicii. În această categorie se înscriu şi mărfurile ce valorează mai puţin de 50 copeici.
    Cartela consumatorului cu cupoane are aplicare numai pe teritoriul R.S.S. Moldova; cupoanele fără cartela consumatorului nu sînt valabile.
    Vînzarea mărfurilor de uz casnic, de menire social-culturală (mobilă, motociclete, iahturi, autoremorci, videomagnetofoane, aparate radio, instrumente muzicale, dispozitive de sport, articole de import, precum şi automobile, articole de bijuterie, case standard, piese complexe pentru case de locuit şi alte mărfuri) în valoare mai mare de 1000 ruble se efectuează prin cecuri bancare, în exclusivitate locuitorilor R.S.S. Moldova, fără cartelele consumatorului, prin prezentarea paşaportului.
    A interzice tuturor întreprinderilor de comerţ cu amănuntul din republică vînzarea mărfurilor industriale cu valori ce depăşesc 1000 ruble pentru fiecare unitate, prin decontare în numerar.
3. Departamentul de stat pentru edituri, poligrafie şi comerţul cu cărţi al R.S.S. Moldova, în termen pînă la 15 februarie 1991, să efectueze tipărirea cartelelor consumatorului cu cupoane cu valoare de 20 ruble, 50 ruble, 75 ruble şi 100 ruble.
    4. Ministerele, departamentele de stat, comitetele execuive ale Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului, Radioteleviziunea naţionala a R.S.S. Moldova, asociaţiile, întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, colhozurile, sovhozurile şi alte persoane juridice să întreprindă masuri organizatorice respective şi să înfăptuiască munca de lămurire în rîndurile populaţiei pentru realizarea optima a tuturor prevederilor prezentei hotărîri.
    5. Banca republicană din Moldova a Băncii de stat din U.R.S.S. să aprovizioneze instituţiile bancare ale republicii cu cantitatea necesară de cartele ale consumatorilor pentru a fi repartizate întreprinderilor, asociaţiilor, instituţiilor, organizaţiilor, colhozurilor, sovhozurilor şi altor persoane juridice, eliberînd concomitent mijloace pentru plata salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, precum şi pentru achiziţionarea de către întreprinderile cooperaţiei de consum şi comerţului de stat a producţiei agricole de la populaţie.
    6. Băncile republicane specializate din Moldova ale Băncii de stat din U.R.S.S, Băncii de economii din U.R.S.S., Băncii industriale şi de construcţii din U.R.S.S., Băncii gospodăriei comunale, de locuinţe şi deservire socială din U.R.S.S., Băncii agroindustriale din U.R.S.S. şi alte bănci comerciale să asigure în ordinea stabilită efectuarea operaţiilor pe cecuri de decontare şi carnete de cecuri şi alte documente de decontare la achitarea pentru mărfuri şi servicii. Cecuri de decontare şi carnete de cecuri se eliberează de instituţiile băncilor republicane din R.S.S. Moldova din contul sumelor, retrase de pe conturile de depuneri sau virate în numerar şi trecute pe conturi speciale de depozit, conform cărora posesorilor li se plăteşte dobîndă în mărime de două procente anual.
    Banca republicană din Moldova a Băncii de stat din U.R.S.S. în comun cu organizaţiile interesate să stabilească, ordinea şi  condiţiile de încasare a cecurilor de decontare, primite în schimbul mărfurilor.
    7. Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova:
    în comun cu Comitetul securităţii de stat al R.S.S. Moldova, Ministerul afacerilor interne al R.S.S. Moldova, băncile republicane specializate din Moldova, ministerele, departamentele R.S.S, Moldova., comitetele executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului din republică să stabilească un control riguros asupra respectării ordinii de emitere, păstrare şi evidenţă a cartelelor consumatorului cu cupoane;
    să finanţeze cheltuielile în vederea emiterii cartelelor consumatorului, iar Ministerul resurselor materiale al R.S.S. Moldova să elibereze Departamentului de stat pentru edituri, poligrafie şi comerţul cu cărţi al R.S.S. Moldova fondul necesar de hîrtie.
    8. A stabili, că conducătorii şi contabilii-şefi de la întreprinderi, asociaţii, instituţii, organizaţii poartă răspundere personală pentru corectitudinea, evidenţei, păstrării şi eliberării către cetăţeni a cartelelor consumatorului cu cupoane.
    9. Ministerul finanţelor al R.S.S. Moldova şi Ministerul economiei naţionale al R.S.S. Moldova să elaboreze şi, de comun acord cu băncile specializate republicane, ministerele, departamentele respective din Moldova, să aprobe instrucţiunea "Cu privire la ordinea de eliberare, păstrare şi evidenţă a cartelelor consumătorului şi realizarea mărfurilor pe cupoane".
    10. A aproba componenţa comisiei pentru examinarea şi soluţionarea operativă a problemelor, legate de noul mod de realizare a mărfurilor pe cartele ale consumatorului cu cupoane, conform anexei.
    11. Executivele raionale şi orăşeneşti ale Sovietelor de deputaţi ai poporului din R.S.S. Moldova să repartizeze spaţiu pentru deschiderea filialelor băncilor republicane specializate din R.S.S. Moldova în scopul îmbunătăţirii deservirii populaţiei.

    Prim-ministru
    al R.S.S. Moldova                         MIRCEA DRUC

Anexă
la hotărîrea Guvernului
R.S.S. Moldova din 21 februarie 1991 nr.96

COMISIA
pentru examinarea şi soluţionarea operativa a problemelor legate
de introducerea noului mod de realizare a mărfurilor pe cartele ale
consumătorului cu cupone

d-l Gavrileco Aanatol Carp     - Viceministru al finanţelor al R.S.S. Moldova
                                                       (preşedintele Comisiei);
    d-l Iacovlev Vladimir Ion          -  Preşedintele Băncii republicane din Moldava a
                                                       Băncii de stat din U.R.S.S. (vicepreşedinte
                                                       Cornisiei)
Membrii comisiei:
    d-l Bulgac Constantin Artimon    - Preşedintele Băncii republicane din Moldova
                                                        a Băncii de economi: din U.R.S.S.;
    d-l Catan Victor Dumitru            - colaborator la Ministerul afacerilor interne al
                                                         R.S.S. Moldova;
    d-l Coroi Ilie Minail                    - Şef adjunct al direcţiei Ministerului finanţelor
                                                        al R.S.S. Moldova;
    d-l Moţpan Ion Gheorghe           - Viceministru al comerţului al R.S.S. Moldova;
    d-l Patrachi Victor Ion                - Consultant principal în secţia economie naţionala
                                                         a Cancelariei de stat a Guvernului R.S.S. Moldova;
    d-l Pînzaru Dumitru Procop         - Viceministru al muncii şi ocrotirii sociale al R.S.S.
                                                         Moldova;
    d-l Procopan Alexei Ion              - Vicepreşedintele Uniunii asociaţiilor de consum din
                                                          R.S.S. Moldova;
    d-l Solonenco Ion Spiridon          - colaborator la Comitetul securităţii de stat al R.S.S.
                                                          Moldova;
    d-l Suetnov Yladimir Ion              - Vicepreşedintele Băncii republicane din Moldova
                                                         a Băncii gospodăriei comunale, de locuinţe şi dezvoltare
                                                         socială a U.R.S.S.;
    d-l Ţurcan Anatol Ion                   - Preşedintele Băncii republicane din Moldova a
                                                          Băncii industriale şi de construcţii din U.R.S.S.;
    d-na Vrabie Natalia Gheorghe      - (Vicepreşedintele Băncii republicane din Moldova
                                                          a Băncii agroindustriale din U.R.S.S.