HGC1103/2002
ID intern unic:  294061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1103
din  20.08.2002
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 988 din 21 septembrie 1998
Publicat : 29.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 122-123     art Nr : 1229
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările şi completările operate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 21 septembrie 1998 (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                                                Gheorghe Duca
Ministrul finanţelor                                                       Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                           Ion Morei

Chişinău, 20 august 2002.
Nr. 1103.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1103
din 20 august 2002
Modificările şi completările operate în Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 988
din 21 septembrie 1998
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 21 septembrie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 92-93, art. 962), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În textul hotărîrii şi a regulamentului cuvintele "Ministerul Mediului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului,", iar cuvintele "Agenţiile Ecologice Zonale" prin cuvintele "Agenţiile teritoriale ecologice", la cazurile respective.
2. Regulamentul se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 2 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
"Fondurile ecologice locale sînt în subordinea agenţiilor teritoriale ecologice ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, iar Fondul Ecologic Naţional este în subordinea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, care coordonează şi activitatea fondurilor ecologice locale";
litera i) punctul 10 după cuvintele "protecţia mediului" se completează cu cuvintele "cu specific local în limitele de pînă la 15% din veniturile fondului" şi în continuare după text;
la punctul 11:
litera d) după cuvîntul "juridice" se completează cu cuvintele ", granturilor de la organizaţiile donatoare internaţionale";
după litera e) se completează cu litera f), avînd următorul cuprins:
"f) plăţilor pentru analiza solicitărilor şi a documentaţiei care se prezintă în vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export şi a permiselor pentru export/import şi reexport a speciilor de plante şi animale sălbatice, conform prevederilor Convenţiei CITES";
la punctul 12:
litera a) se expune în redacţie nouă:
"a) finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, construcţia şi participarea prin cote părţi în construcţia obiectelor de protecţie a mediului";
litera b) după cuvintele "comanda Ministerului" se completează cu cuvintele "participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare" şi mai departe după text;
litera c) se expune în redacţie nouă:
"c) organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, propagarea cunoştinţelor ecologice";
literele f), j), k) şi m) devin litera d), avînd următorul cuprins:
"d) premierea specialiştilor, indiferent de apartenenţa departamentală (pînă la 1% din Fondul Ecologic Naţional), achitarea cheltuielilor pentru crearea bazei tehnico-materiale şi pentru ţinerea evidenţei statistice a fondurilor ecologice";
litera g) devine litera e) şi în final se completează cu cuvintele "precum şi pentru organizarea şi realizarea activităţilor privind implementarea Convenţiei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.)";
literele d), e), f), h), j), k), l) şi m) se exclud.;
litera i) devine, respectiv, litera f);
litera n) devine, respectiv, litera g).;
la punctul 14:
după cuvintele "cîte un reprezentant al" se completează cu cuvîntul "Parlamentului";
cuvintele "organizaţiei sindicale de ramură" se exclud;
pe parcursul întregului punct sintagma "(înaintat de adunarea generală a organizaţiilor ecologiste neguvernamentale)" se completează în final cu cuvintele "prin rotaţie anuală";
cuvintele "igienă şi epidemiologie" se substituie prin cuvintele "medicină preventivă";
cuvintele "Activitatea fondurilor ecologice" se substituie prin cuvintele "Activitatea Consiliului de administrare";
cuvintele "funcţionarea consiliilor de administrare" se substituie prin cuvîntul "administrarea";
alineatul 3 al punctului 15 se completează în final cu cuvintele "în conformitate cu Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice".
3. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în termen de două luni:
va elabora şi aproba Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice;
va introduce modificări şi completări în raportul statistic "Cu privire la formarea şi folosirea Fondului Ecologic Naţional".