HGC1212/2004
ID intern unic:  294186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1212
din  05.11.2004
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205     art Nr : 1409
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 (se anexează).
Prim-ministru                                                   Vasile   TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei                        Marian  Lupu
Ministrul finanţelor              Zinaida  Grecianîi
Ministrul justiţiei                    Victoria Iftodi
Chişinău, 5 noiembrie 2004.
Nr. 1212.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1212
din 5 noiembrie 2004
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.379), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 12, propoziţia a doua se completează în final cu cuvintele " , valoarea căreia se va rotunji pînă la lei".
2. La punctul 23, cuvîntul "ascensoarele" se substituie prin sintagma "canalele de ascensoare".
3. La punctul 68, ultima frază se expune în redacţie nouă:
"În cazul dat, se calculează volumul producţiei, a serviciilor prestate (distanţa de parcurs de autoturism, cantitatea de lucru-ore planificate) planificate şi/sau se ia în considerare volumul luat anterior ca de facto, pe tot parcursul duratei de funcţionare utilă pe un obiect şi/sau grupe de obiecte a mijloacelor fixe, care reprezintă informaţia de bază pentru calcularea uzurii conform metodei respective."
4. La punctul 78:
formula pentru calcularea duratei de funcţionare utilă rămase se expune în redacţie nouă:
"DR este (1-DC/DV) x DN,
în care:
DR este durata de funcţionare utilă rămasă, în ani;
DC - durata de funcţionare consumată pînă la data intrării Catalogului în vigoare, în ani 2;
DV - durata de funcţionare utilă în conformitate cu politica de contabilitate stabilită anterior de către întreprindere, organizaţie1, ţinînd cont de data  dării obiectului în exploatare 2;
DN - durata de funcţionare utilă stabilită de prezentul Catalog, în ani 2".;
înainte de exemplu se introduce următorul text:
"Durata utilă totală, recalculată de la începutul exploatării pînă la data intrării în vigoare a prezentului Catalog, se va determina cu ajutorul formulei:
DT = DR + DC,
în care:
DT  este durata utilă totală recalculată de la începutul exploatării, în ani 2";
în exemplu, "DR = (1 - 46/83) x 40 +17,83 ani" se substituie prin "DR = (1 - 46/83) x 40 +18 ani. Durata utilă totală recalculată de la începutul exploatării va fi: DT =18 + 46 =64 ani.";
după exemplu se introduce următorul text:
"În cazul în care durata de funcţionare utilă stabilită anterior este mai mică decît durata de funcţionare efectivă pînă la data intrării Catalogului în vigoare, pentru activele la care valoarea uzurabilă nu a fost repartizată deplin în cursul duratei de funcţionare utile stabilite prealabil din cauza nerevizuirii la timp a duratei de funcţionare utilă a activului şi influenţată de aşa factori ca: investiţiile capitale ulterioare, modificarea volumului de producţie, reparaţia şi întreţinerea, reevaluarea acestora etc., atunci este necesară efectuarea revizuirii duratei de funcţionare utilă a obiectului (obiectelor) mijloacelor fixe. Conducătorul întreprinderii creează o comisie specială, care, printr-un proces-verbal, va stabili un termen nou de funcţionare utilă a mijloacelor fixe, începînd de la data aplicării Catalogului. Pornind de la durata de funcţionare stabilită de comisie şi adăugînd durata de funcţionare consumată se va stabili durata de funcţionare revizuită concretă, care va fi aprobată  printr-un ordin.
În continuare calculul se va efectua conform cerinţelor punctului 78 al Catalogului.
Exemplu:
O clădire de lemn are o durată de funcţionare, fixată conform politicii de contabilitate, de 20 ani şi se află în exploatare de 26 ani. Durata ei de funcţionare utilă conform datelor Catalogului (cod 11 000005000) constituie DN = 25 ani. În acest caz, durata normală de funcţionare utilă va fi negativă. După revizuirea termenului de funcţionare s-a stabilit că această clădire poate fi exploatată încă 6 ani. De aici rezultă că durata de funcţionare va fi de 32 ani (durata de funcţionare consumată (26 ani) + termenul nou de exploatare (6 ani)).
Prin urmare, conform cerinţelor punctului 78 al Catalogului:
DR =(1-26/32) x 25 =5 ani;
DT =26 + 5 =31 ani;
subsolul se completează cu următoarea notă:
"2 Durata de funcţionare utilă şi rezultatul obţinut se va rotunji.".
5. Punctele 79, 80, 81 şi 82 se expun în redacţie nouă:
"79. Întreprinderile, organizaţiile stabilesc în mod independent durata de funcţionare utilă a unui obiect sau a unui grup de obiecte omogene nou-achiziţionate sau create cu forţele proprii.
Se recomandă ca în perioada anilor 2004-2008 de aplicare a Catalogului, duratele de funcţionare utilă a mijloacelor fixe din grupele "Clădiri" şi "Construcţii speciale" aflate în exploatare sau care vor fi puse în exploatare în această perioadă se vor majora faţă de durata de funcţionare utilă prevăzută în Catalog cu 50%, cu condiţia ca durata stabilită astfel să nu depăşească durata utilizată pînă la aplicarea normelor Catalogului.
Pentru mijloacele fixe şi activele nemateriale care sînt folosite de instituţiile de cercetări ştiinţifice la efectuarea cercetărilor aplicative, a elaborărilor tehnologice şi a transferului tehnologic, durata de funcţionare utilă poate fi majorată pînă la 70% faţă de durata de funcţionare utilă prevăzută de Catalog, cu condiţia ca termenul stabilit astfel să nu depăşească termenul determinat pînă la aplicarea normelor stabilite de Catalog.
Pentru activele din grupele "Maşini şi utilaje", "Mijloace de transport", "Unelte şi scule, inventar de producţie şi gospodăresc, alte tipuri de mijloace fixe",  la durata de funcţionare utilă prevăzută de Catalog se aplică coeficientul 0,8 pentru regimul de exploatare în două şi trei schimburi  şi coeficientul 1,3 pentru regimul de exploatare într-un singur schimb. Aceste coeficiente se stabilesc la momentul punerii obiectelor în funcţiune sau la modificarea regimului lor de exploatare (trecerea de la lucrul într-un schimb la lucrul în două sau trei schimburi ori invers).
Uzura mijloacelor fixe se calculează şi se contabilizează de toate întreprinderile, organizaţiile, indiferent de forma juridică de organizare, începînd cu luna care succedă luna intrării (punerii în funcţiune) a acestora şi se termină din luna care urmează după luna calculării depline a sumei uzurii, ieşirii sau conservării acestora.
În instituţiile bugetare, calculul uzurii se efectuează pentru întregul an calendaristic (indiferent de luna anului de gestiune cînd ele au fost achiziţionate sau construite), în corespundere cu normele stabilite de prezentul Catalog.
80. Durata de funcţionare utilă a obiectelor mijloacelor fixe din toate grupele poate fi sporită sau redusă cu pînă la 25% faţă de durata stabilită în Catalog. Aceasta decizie se ia de către conducerea întreprinderii sau organizaţiei în funcţie de intensitatea şi condiţiile de exploatare a activului, de reparaţiile ulterioare pentru îmbunătăţirea stării acestuia, de modificările tehnologice care influenţează asupra duratei de funcţionare utilă a obiectelor, de uzura morală a activului respectiv etc.
Dacă pe parcursul exploatării activului întreprinderea, organizaţia constată că durata de funcţionare utilă normală conform Catalogului nu este adecvată, atunci aceasta va putea fi corectată la sfîrşit de an, în baza unei analize pertinente, cu aprobarea de către organul de administrare.
81. Durata de funcţionare utilă a obiectelor mijloacelor fixe poate fi majorată cu pînă la 25% faţă de durata prevăzută de Catalog în cazul:
efectuării reparaţiei capitale a obiectelor de mijloace fixe sau realizării investiţiilor capitale ulterioare pentru îmbunătăţirea stării acestora;
modificărilor tehnologice care influenţează asupra duratei de funcţionare utilă a obiectelor;
implementării unei politici eficiente de întreţinere şi de reparaţii, adoptată de întreprindere, organizaţie, care poate asigura o durată mai mare de funcţionare rentabilă, cu venituri mai mari decît cheltuielile de exploatare.
82. Durata de funcţionare utilă a obiectelor mijloacelor fixe poate fi redusă cu pînă la 25% faţă de durata prevăzută în cazul:
exploatării în condiţii nocive şi/sau modificării condiţiilor de utilizare (de exemplu pentru exploatarea în condiţiile nefavorabile, de umiditate, pentru construcţii de transmisie şi pentru demontare, pentru maşini şi utilaje de turnătorie care activează în condiţiile de producere în serii mici, pentru autoturismele cu remorcă, pentru cele care sînt utilizate în cariere şi în condiţii nefavorabile);
modificărilor tehnologice care influenţează asupra duratei de funcţionare utilă a obiectului".
6. La punctul 83, după cuvintele "contractele încheiate" se introduc cuvintele "sau de termenul indicat în licenţă" şi în continuare după text.
7. După punctul 86 se introduce următoarea notă: "NOTĂ: Întreprinderile, organizaţiile care calculează uzura lunar pot stabili, pentru comoditate, durata de funcţionare utilă în luni."
8. După punctul 87 se introduce punctul 88 cu următorul cuprins:
"88. Toate întreprinderile, organizaţiile, indiferent de forma organizatorico-juridică, efectuează revizuirea atribuirii fiecărei unităţi a mijloacelor fixe la categoria de proprietate respectivă conform situaţiei la 1 ianuarie 2004 şi conform modului expus în punctul 87.
Baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopul impozitării se determină în modul următor:
a) baza valorică ajustată a mijloacelor fixe raportate la categoria I de proprietate - la începutul perioadei de gestiune;
b) pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate:
baza valorică ajustată a unui obiect - prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă;
baza valorică ajustată a unui grup de obiecte - prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a grupului de obiecte în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.
Exemplu:
Utilizînd informaţia din anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării nr.5 din 29 ianuarie 2001, aprobat de Ministerul Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.21-24, art.74), să presupunem că, în conformitate cu  situaţia la 1 ianuarie 2004, în categoria de proprietate I în scopuri fiscale sînt înregistrate 4 obiecte de mijloace fixe: A, C, N şi P. Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune constituie, respectiv, 980 000 lei, 4 800 000 lei, 400 000 lei şi 700 000 lei. După modul nou de grupare a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate pentru calculul uzurii în scopuri de impozitare, conform cerinţelor pct. 87 al Catalogului, obiectele A şi C au rămas în categoria I cu baza valorică 980 000 lei şi, respectiv, 4 800 000 lei.
Obiectele N şi P au trecut în categoriile de proprietate II şi IV, cu baza valorică 400 000 lei şi 700 000 lei.
Totodată, din numărul total de obiecte raportate la categoria de proprietate III au trecut în categoria de proprietate IV un obiect şi în categoria de proprietate V - douăzeci de obiecte.  
Baza valorică a categoriei de proprietate III la începutul perioadei de gestiune constituie 1 540 000 lei şi este alcătuită din 700 de obiecte.
Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe din categoria de proprietate respectivă, conform situaţiei la 1 ianuarie 2004, constituie 1 820 000 lei. Totodată, valoarea de bilanţ a mijlocului fix care trece în categoria de proprietate IV constituie 45 000 lei (obiectul "X"), iar valoarea de bilanţ a obiectelor (20 obiecte) ce trec în categoria de proprietate V este egală cu 780 000 lei.
Este necesar de evaluat ponderea procentuală a valorii de bilanţ a fiecărui obiect în suma totală a valorii de bilanţ a mijloacelor fixe ce fac parte din categoria de proprietate III.
1) Pentru obiectul "X":
1 820 000 """""" 100 %
45 000 """"""  X %
X = (45 000 x 100 %) / 1 820 000 =2,47%
2) Pentru grupul de obiecte format din 20 unităţi:
1 820 000 """"" 100 %
780 000 """""" X %
X= (780 000 x 100 %) / 1 820 000 =42,85%
Luînd în considerare ponderea procentuală a valorii de bilanţ a unui obiect, precum şi a grupului de obiecte în suma totală a valorii de bilanţ a mijloacelor fixe ce fac parte din categoria respectivă, determinăm baza valorică ajustată.
1) Pentru obiectul "X":
1 540 000 """"" 100 %
X """"" 2,47 %
X =(1 540 000 X 2,47) / 100 =38 038 lei
2) Pentru grupul de obiecte format din 20 unităţi:
1 540 000 """""" 100 %
X """""" 42,85 %
X =(1 540 000 X 42,85) / 100 =659 890 lei
Astfel, baza valorică ajustată a obiectului "X", care  trece în categoria de proprietate IV, constituie 38 038 lei, iar baza valorică ajustată a grupului de obiecte format din 20 unităţi, ce trec în categoria de proprietate V, este egală cu 659 890 lei.
Categoria de proprietate III se va micşora  cu 21 de unităţi a mijloacelor fixe, a căror bază valorică ajustată constituie 697 928 lei (baza valorică ajustată a unui obiect - 38038 lei şi baza valorică ajustată a grupului de obiecte format din 20 unităţi - 659 890 lei).
Totodată, categoria de proprietate IV se va majora cu o unitate cu baza valorică ajustată de 38038 lei şi categoria de proprietate V se va majora cu 20 unităţi cu baza valorică ajustată de 659890 lei.
9.  La anexa nr.1:
după poziţia "11 000309004" se introduce poziţia "11 00030905 cabine telefonice şi pentru internet  5";
după poziţia "12 000400000", se introduc următoarele poziţii:
"12 000404000 alte materiale:
12 000404001 canalizarea telefonică în oraşe şi interurbană   40
12 000404002  canalizarea telefonică în sate   35";
la poziţia "12 000900000",  în coloana a treia, cifrele "50"  se substituie prin cifrele "100";
la poziţia "12 001102000", în coloana a treia,  cifrele  "40"  se substituie prin cifrele  "77";
la poziţia "12 001200000", în coloana a treia, cifrele  "30" se substituie prin cifrele "50";
la poziţia "12 001508000", în coloana a treia,  cifrele  "60" se substituie prin cifrele "100";
la poziţia "12 002500000", după cuvîntul "garduri" se introduce cuvîntul "(îngrădiri)", iar cuvîntul "antizăpadă" se exclude;
după poziţia "12 002502000" se introduc poziţiile "12002503000 din piatră   20" şi "
12 002504000 din plasă metalică 10";
la poziţia "12 003800001", în coloana a treia, cifrele "20"  se substituie prin cifrele "24";
la poziţia "12 003800002", în coloana a treia, cifrele "13" se substituie prin cifrele "15";
la poziţia "12 003800004", în coloana a treia, cifrele "10"  se substituie prin cifrele "12";
la poziţia "12 003901000",  în coloana a treia, cifrele "50" se substituie prin cifrele "60";
subcompartimentul "Alte construcţii speciale" se completează cu clasa "Alte construcţii" avînd următoarele poziţii:
"12 009100000 Metan-tancuri (cu elevator hidraulic) şi diznisipatoare, aerotancuri, decantoare (primare şi secundare) orizontale cu raclete de nămol, verticale şi etajate, flotatori pentru epurarea apelor uzate din beton armat   35
12 009200000 Metan-tancuri (cu elevator hidraulic) de metal, aerotancuri cu introducerea oxigenului tehnic, din beton armat, complexul de instalaţii pentru epurarea apelor uzate cu filtru cu nisip, beton armat, complexul de instalaţii pentru epurarea finală a apelor uzate cu filtre, beton armat   35
12 009300000  Filtre biologice şi filtre aerate deznisipatoare (cu elevator hidraulic), decantoare (primare, secundare) de cărămidă   12";
la poziţia "13000122005",  în coloana a treia, cifrele "45"  se substituie prin cifrele "35";
după poziţia "13 000212004" se introduce poziţia "13000212005 linii de cablu de telecomunicaţii fibro-optice   25";
după poziţia "13 000404002" se introduce poziţia "13000405002 din azbociment 20";
după poziţia "13 000406002" se introduce poziţia "13000407002 din polietilenă 20";
după poziţia "13000403003" se introduc poziţiile "13 000404003 din polietilenă tip "Uponor"  50" şi "13 000405003 din polietilenă 18";
după poziţia "14850431310" se introduce poziţia "14 850431320 pentru măsurarea curentului 25";
după poziţia "14850710310" se introduce poziţia "14 850710320 pentru substaţii 15";
la poziţiile "14 8456 - 14 845699900", în coloana a treia, cifrele "3" şi "5" se substituie, respectiv,  prin cifrele "5" şi "7";
după poziţia "14 842410" se introduce poziţia "14 842420 pistoale pentru pulverizat şi aparate similare  6";
după poziţia "14 8464" se introduc următoarele poziţii:
"14 8465 Maşini-unelte (inclusiv maşinile pentru bătut cuie, de prins scoabe, de lipit sau încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, textolitului sau alte materiale similare
14  846591 Maşini de tăiat
14  846591100   Ferestraie cu bandă   5
14  846591200   Ferestraie circulare   5
14  846599   Altele
14  846599100 Strunguri   7";
după poziţia "14 8478"  se introduc următoarele poziţii:
"14 8479 Maşini şi dispozitive mecanice cu funcţie proprie, nedenumite şi necuprinse în altă parte
14 847981000  pentru tratarea metalelor, inclusiv bobinatoare pentru bobinat electrice   10";
în redacţia textului în limba moldovenească, după poziţia "14 851519000" se introduce textul "Maşini şi aparate pentru sudarea metalelor prin rezistenţă";
după poziţia "14 851539180" se introduce poziţia "14 8516 Maşini de debitat circulare, de rabotat, de frezat, maşini de găurit de canelură, de rectificat, strunguri, maşini şi utilaje specializate diverse, cadru (carcase) de cherestea cu 2 etaje, utilaj specializat pentru placaj   8";
după poziţia "14 8517" se introduc poziţiile:
"14 8518 Microfoane şi suporturile acestora; difuzoane, chiar montate în carcasă; căşti cu sau fără microfon; amplificatoare electrice de audiofrecvenţă; aparate electrice de amplificare a sunetului:
14 851830 căşti, chiar combinate cu un microfon   5";
la poziţia "14 852510100", în coloana a treia, cifrele "12" se substituie prin cifrele "16";
la poziţia "14 852520", în coloana a treia, cifrele "10" se substituie prin cifrele "13";
la poziţia "14 8528",  în coloana a treia, cifra  "8" se substituie prin cifrele "10";
în redacţia textului în limba rusă, la poziţia "14 8419",  cuvintele "прoмышленнoе или" se exclud;
în redacţia textului în limba rusă, la poziţia "14 841911000", în coloana a treia, cifra "6" se substituie prin cifra "8";
în redacţia textului în limba moldovenească, la poziţia "14 9026", după cuvintele "de la poziţiile 9014, 9015," se introduc cifrele  "9028" şi în continuare după text;
după poziţia "14 9027" se introduce poziţia "14 9028 Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru calibrarea (etalonarea) lor  9";
după poziţia "14 903010" se introduce poziţia: "14 903031900 Alte instrumente şi aparate pentru măsurarea sau controlul tensiunii intensităţii, rezistenţei sau puterii curentului electric, fără dispozitive de înregistrare  15";
după poziţia "14 853120" se introduc următoarele poziţii:
"14 8532 Concasoare, greble mecanice, gratare, subere vane, la staţiile de pompare, vane din panouri plate, vane bardou, obturatoare cu clapetă   5
14  8533   Mecanisme de răzuit, raclete de nămol, raclete de nisip  4";
după poziţia "14 854311000" se introduce poziţia "14 854319000  altele  7";
după poziţia "14 854389200" se introduce poziţia "14 854389900  altele 7";
după  poziţia "14 9206" se introduce poziţia "14 9303 Arme de foc şi aparate similare care funcţionează cu încărcături explozive (de exemplu, puşti şi arme de vînătoare, arme de foc care se încarcă prin ţeavă, pistoale şi alte dispozitive pentru rachete de semnalizare, pistoale şi revolvere pentru încărcături oarbe, pistoale pentru împuşcat cuie, arme cu ţeavă)   10";
după poziţia "15 8702" se introduce  poziţia "15 870290909  troleibuze   15";
după poziţia "15 870423" se introduc următoarele poziţii:
"15 870430  Altele
15 870431  cu încărcătură maximă care să nu depăşească 5 tone   7
15 870432  cu încărcătură maximă de peste 5 tone   6";
după poziţia "16 5704" se introduc următoarele poziţii:
"16 761205 Recipiente, butoaie, bidoane
16 7612051 metalice emailate   20
16 7612052 de lemn   12
16 7612059 altele   15";
după poziţia "16 8509" se introduc următoarele poziţii:
"16 8516 Încălzitoare instantanee de apă şi termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea locuinţelor, solului sau pentru scopuri similare; aparate electrotermice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, căşti pentru coafură, odulatoare de păr) sau pentru uscarea mîinilor; fiare de călcat electrice; aparate electrotermice de uz casnic; rezistente pentru încălzit
16 851629  Aparate electrice pentru încălzirea locuinţelor, solului sau pentru scopuri similare  5";
după poziţia  "17 0105" se introduce poziţia "17 0106 Alte animale vii  6";
la poziţia "16 9402", în redacţia textului în limba rusă, cuvintele "и аналoгичные кресла" se exclud, iar în redacţia textului în limba moldovenească se exclude cratima;  
poziţia "20 000000000" se expune în redacţie nouă: "20 000000000 Active nemateriale*";
anexa se completează la sfîrşit cu următoarea notă:
"* Durata de funcţionare utilă a activelor nemateriale este egală cu cea prevăzută de prezentul Catalog sau nu mai mare decît cea prevăzută în contracte sau de termenul de valabilitate a licenţei."