HGM1338/2003
ID intern unic:  294307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1338
din  07.11.2003
privind aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 14.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 226-228     art Nr : 1385
    MODIFICAT
    HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii şi
    protecţiei sociale                                          Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 7 noiembrie 2003.
    Nr. 1338.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1338
din 7 noiembrie 2003
Modificările şi completările ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului
  
    [Pct.1 abrogat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în textul hotărîrii şi al anexei nr. 1 cuvintele "direcţia executivă a fondului local", la cazul şi numărul respectiv, se substituie prin cuvintele "organul executiv al fondului local";
    alineatul trei al punctului 1 se expune în următoarea redacţie:
    "organigrama fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (conform anexelor nr. 2 şi nr. 3)";
    punctul 2 se exclude;
    din punctul 4 cuvintele "investindu-le cu dreptul de a forma în sectoare reprezentanţe ale direcţiilor executive ale fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei" se exclud;
    anexele nr. 2-5 se exclud;
    se completează cu anexele nr. 2 şi nr. 3 cu următorul cuprins:
"Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1083
din 26 octombrie 2000
ORGANIGRAMA
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei din
mun. Chişinău, Bălţi şi U.T.A. Găgăuzia


Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1083
din 26 octombrie 2000
ORGANIGRAMA
fondului local de susţinere socială a populaţiei al
Consiliului raional


    Notă: în raioanele Republicii Moldova organele executive ale fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei sînt secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei."