HGA1342/2005
ID intern unic:  294313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1342
din  16.12.2005
cu privire la desfăşurarea Concursului republican
"Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate"
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 1455

   
Abrogată prin HG678 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.675

    MODIFICAT
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437

    În scopul renaşterii tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere a localităţilor ţării, susţinerii activităţilor practice de protecţie a mediului, stimulării iniţiativelor populaţiei de îngrijire şi renovare a fîntînilor, izvoarelor, altor surse de aprovizionare cu apă potabilă, de plantare a arborilor şi realizare a diverselor manifestări în cadrul tradiţionalelor lunare de primăvară de salubrizare a localităţilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Concursul republican  "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate".
2. Se stabileşte că sus-numitul concurs va fi organizat anual, în perioada 22 martie - 22 septembrie.
3. Se aprobă:
componenţa Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate", conform anexei nr.1;
Regulamentul de desfăşurare a Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate", conform anexei nr.2.
4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a unui membru al Comisiei naţionale din funcţia deţinută, atribuţiile lui în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoana nou-desemnată în postul respectiv, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
5. Se desemnează în calitate de responsabili pentru desfăşurarea Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate" Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Turismului şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
   
[Pct.5 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina preşedintelui Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate".
7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

Prim-ministru                                           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                               Constantin Mihailescu
Ministrul finanţelor                                  Mihail Pop
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                      Ion Ababii
Ministrul culturii şi turismului                 Artur Cozma

Chişinău, 16 decembrie 2005.
Nr. 1342
.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1342
din 16 decembrie 2005
Componenţa nominală
a Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea
Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră
şi mai amenajată localitate"
Mihailescu Constantin        - ministru al ecologiei şi resurselor naturale,
                                         preşedintele Comisiei
Silivestru Petru                   - viceministru al ecologiei şi resurselor naturale,
                                          vicepreşedintele Comisiei
Vrednic Nicu                     - consultant, Ministerul Ecologiei şi Resurselor 
                                          Naturale, secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
Spivacenco Anatol            - viceministru al agriculturii
                                               şi industriei alimentare
Golovin Boris                    - viceministru al sănătăţii
Lapicus Tatiana                 - viceministru al culturii şi turismului
Izbîndă Anatol                   - vicedirector general al Agenţiei
                                               pentru Dezvoltare Regională
Gandrabura Constantin     - consultant principal în domeniul
                                               agricultură şi mediu,  
                                         Aparatul Guvernului
Grozavu Nistor                 - decan al Facultăţii urbanism şi arhitectură
                                         a Universităţii Tehnice a Moldovei
Povar Iurie                       - director al Institutului Naţional
                                               de Cercetări şi Proiectări
                                         "Urbanproiect"
Stihii Ion                           - director al Institutului de
                                               Stat de Proiectări "Ruralproiect"
Mustea Mihai                   - şef  adjunct al Inspectoratului
                                               Ecologic de Stat
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1342
din 16 decembrie 2005
REGULAMENTUL
de desfăşurare a Concursului republican
"Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate"
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul de desfăşurare a Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate" (în continuare - Regulamentul) stabileşte modul de organizare a Concursului republican "Cea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate" (în continuare - concurs), condiţiile de participare şi de prezentare a materialelor, criteriile de evaluare a localităţilor participante la concurs şi de desemnare a învingătorilor.
II. Organizarea şi desfăşurarea concursului
2. Consiliile municipale, orăşeneşti, raionale, comunale şi săteşti vor organiza participarea largă a colectivelor întreprinderilor, instituţiilor şi populaţiei la concurs, precum şi pregătirea localităţii respective către concurs, vor reflecta pe larg în presă, la radio şi televiziune activităţile în cauză.
3. La concurs poate participa orice localitate care a obţinut rezultate deosebite în:  
salubrizare;
conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;
curăţarea fîntînilor, izvoarelor, altor surse de aprovizionare cu apă potabilă;
restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi ale naturii;
construcţia şi restaurarea obiectelor publice, de locuit şi de producere;
amenajarea intrărilor în unităţile administrativ-teritoriale;
amenajarea teritoriului  în  conformitate cu documentaţiile de urbanism, de care trebuie să dispună în mod obligatoriu localitatea.
4. Localităţile care vor participa la concurs vor fi repartizate în grupuri, după cum urmează:
grupul I - municipii şi localităţi urbane cu o  populaţie de peste 20.000 locuitori;
grupul II - localităţi urbane cu o populaţie de pînă la 20.000 locuitori;
grupul III - localităţi rurale.
5. Etapa republicană a concursului este precedată de etapele raională şi zonală, care îşi propun ca scop evidenţierea celor mai amenajate localităţi din zonele respective. Divizarea localităţilor pe zone se efectuează conform zonelor deservite de agenţiile ecologice. Condiţiile concursului la aceste etape şi criteriile de evaluare vor fi similare celor de la etapa republicană, conform criteriilor şi indicilor de evaluare din anexa la prezentul Regulament.
6. Pentru localităţile din grupul III, concursul se va desfăşura în perioada 22 martie - 1 iunie în cadrul raionului, sub auspiciile consiliului raional. Localitatea care este desemnată învingătoare la această etapă, prin decizia consiliului raional, este înaintată la etapa zonală a concursului. Localităţile din grupurile I şi II sînt înaintate la etapa zonală prin decizia consiliului raional sau orăşenesc (municipal), fără un concurs prealabil, în cazul în care participarea localităţii la concurs este considerată oportună.
7. La etapa zonală concursul se desfăşoară în perioada 1 iunie - 1 august pentru toate cele trei grupuri de localităţi, sub auspiciile agenţiei ecologice zonale respective. Totalurile concursului la această etapă sînt efectuate de către comisia zonală a concursului, formată prin delegarea în componenţa ei a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, la nivel de vicepreşedinte al Consiliului raional sau municipal din zona respectivă, şi prezidată de şeful agenţiei ecologice zonale. Componenţa comisiilor zonale este aprobată prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale, la propunerea şefului agenţiei ecologice zonale.
8. În municipiul Chişinău concursul este organizat de către Consiliul municipal, sectoarele urbane fiind incluse în grupul I de localităţi.
9. La etapa republicană a concursului, care se va desfăşura în perioada 1 august - 22 septembrie, fiecare zonă înaintează un număr de localităţi stabilit de Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului republican \xaeCea mai verde, mai salubră şi mai amenajată localitate\xaf (în continuare - Comisia naţională), proporţional numărului total de localităţi din categoria respectivă.
III. Totalizarea rezultatelor concursului şi premiere
a
învingătorilor
10. Materialele prezentate la etapa republicană vor fi supuse unei expertize cu deplasare pe teren, efectuată de grupul de lucru interministerial, instituit prin ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului. Grupul de lucru va prezenta Comisiei naţionale rezultatele expertizei pînă la data de 30 noiembrie al anului în curs.
11. Comisia naţională totalizează rezultatele concursului şi înaintează Guvernului lista localităţilor care urmează a fi desemnate învingătoare în Concursul republican.
12. Mărimea premiilor băneşti pentru învingătorii concursului se stabileşte în funcţie de grupul localităţilor, după cum urmează:

Grupurile Mărimea premiului, în lei
Premiul I Premiul II   Premiul III
Grupul I 50000   45000 40000
Grupul II 35000 30000   25000
Grupul III 20000 15000 10000
Total:     270 000

    
13. În funcţie de succesele obţinute pe parcursul anului în amenajarea şi dezvoltarea localităţilor la anumite capitole (amenajarea grădinilor publice, parcurilor, scuarelor, fîntînilor, izvoarelor, intrărilor în localităţi, întreţinerea exemplară a gospodăriilor particulare etc.), Comisia naţională poate lua decizia de a acorda conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale, altor organizaţii sau persoanelor fizice premii în bani, diplome etc.
14. Cheltuielile suportate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi acoperite din Fondul ecologic naţional şi fondurile ecologice locale.
IV. Exigenţele faţă de materialele publicitare
 prezentate la concurs
15. Pentru localităţile participante la etapa republicană a concursului, autorităţile administraţiei publice locale vor pregăti materiale publicitare (afişe, desene, fotografii, casete video etc.), care vor confirma îndeplinirea condiţiilor concursului.
16. Materialele vor cuprinde un memoriu cu următoarele compartimente:
scurte date istorice privind dezvoltarea localităţii;
extras din planul urbanistic general "Zonificarea teritoriului. Schema urbanistică";
descrierea rezultatelor obţinute în amenajarea teritoriului.
    
Anexă
la Regulamentul de desfăşurare
a Concursului republican "Cea mai
verde, mai salubră şi mai  amenajată
localitate"

Nr. d/o Criteriul Numărul de puncte
1. Existenţa şi realizarea planului urbanistic general al localităţii:  
 există sau se află în curs de elaborare  
 este în proces de realizare

0 - 10
0 - 10
2. Mijloacele financiare investite anual de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul protecţiei mediului şi amenajării teritoriului, conservării şi ocrotirii monumentelor ce fac parte din patrimoniul cultural şi natural al localităţii 0 - 10
3. Aspectul general al localităţii:
  amenajarea intrării în localitate
  starea şi aspectul estetic al străzilor
 aspectul estetic şi arhitectonic al edificiilor, 
 obiectelor publice, caselor de locuit şi gospodăriilor din sectorul particular
0 - 10
0 - 10
0 - 10
4. Reţelele edilitare:
alimentarea centralizată cu apă
starea şi amenajarea surselor de aprovizionare cu apă,
inclusiv a fîntînilor şi izvoarelor
starea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare
reţelele de gaze
reţelele de termoficare (pentru localităţile urbane)
0 - 10
0 - 10
0 - 10
0 - 10
 0 - 10
 0 - 10
5. Salubrizarea localităţilor:
starea generală de salubrizare a localităţii,
colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor
starea poligoanelor de deşeuri

0 - 10
0 - 10
0 - 10
6. Starea sanitaro-epidemiologică a localităţilor 0 - 10
7. Spaţiile verzi şi bazinele acvatice:crearea spaţiilor verzi starea estetică a spaţiilor verzistarea şi amenajarea sectoarelor de rîu şi bazinelor de acumulare 0 - 10
0 - 10
 0 - 10
8. Starea şi funcţionarea obiectelor de menire social-culturală 0 - 10
9. Amenajarea cimitirelor şi a locaşurilor de cult 0 - 10
10. Conţinutul şi aspectul materialelor publicitare prezentate 0 - 10

Notă:   Localitatea poate pretinde la:
locul I - cu condiţia acumulării a cel puţin 170 puncte;
locul II - cu condiţia acumulării a cel puţin 160 puncte;
locul III - cu condiţia acumulării a cel puţin 150 puncte.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1342
din 16 decembrie 2005
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.489 din 24 mai 2000 "Cu privire la desfăşurarea Concursului Republican  "Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2000, nr. 63-64, art.571).
2. Hotărîrea Guvernului nr.1490 din 28 decembrie 2001 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.489 din 24 mai 2000" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.5-8, art.53).