HGC1354/2001
ID intern unic:  294322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1354
din  07.12.2001
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998
Publicat : 13.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 152     art Nr : 1402
Întru executarea Legii cu privire la Serviciul fiscal de stat nr. 876-XII din 22 ianuarie 1992 (Monitor, 1992, nr. 1, art. 16), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează precum urmează:
1) punctul 3 se expune în următoarea redacţie:
"3. Se pune în sarcina Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica" a Departamentului Statistică şi Sociologie tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către agenţii economici şi instituţiile bugetare atît de sine stătător, cît şi prin intermediul direcţiilor statistice teritoriale, contra plată şi în exclusivitate contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal.
Se pune în sarcina Serviciului fiscal de stat tipărirea centralizată a facturilor fiscale, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către agenţii economici prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal.
Formularele scrisorilor de transport internaţional (CMR), procurate de către agenţii economici în scopul efectuării transporturilor internaţionale, vor fi utilizate numai după înregistrarea acestora la Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica".
Agenţilor economici, care dispun de un sistem de evidenţă computerizat, li se permite:
să utilizeze formularele tipizate de documente primare cu regim special, imprimate de sine stătător pe hîrtia specială prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr, care le va fi eliberată de Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica", şi facturile fiscale, imprimate pe hîrtie specială cu însemne de protecţie eliberată de către Serviciul fiscal de stat, cu condiţia corespunderii acestora prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special;
să utilizeze formularele de documente primare cu regim special cu serie şi număr, imprimate pe hîrtie specială de sine stătător. Seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica" şi de Serviciul fiscal de stat (pentru facturile fiscale) conform unui certificat.";
2) punctul 4, după sintagma "Editura de Imprimate "Statistica", se completează cu cuvintele "şi a Serviciului fiscal de stat (facturile fiscale)", şi în continuare după text;
3) în anexa nr. 2, la punctul 2 "Instrucţiunile privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special":
alineatul unu, după sintagma "Departamentul Analize Statistice şi Sociologice", se completează cu textul ", iar a facturilor fiscale - de către Serviciul fiscal de stat";
alineatul doi, după sintagma "Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica", se completează cu cuvintele "şi Serviciul fiscal de stat (facturile fiscale)", şi în continuare după text;
în punctul 3, după cuvintele "direcţiile de statistică teritoriale", se introduc cuvintele ", iar facturile fiscale - de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale", şi în continuare după text, iar după cuvintele "în calitate de subiecţi supuşi impunerii cu TVA" - textul ", precum şi în baza cerinţelor stabilite de Serviciul fiscal de stat".
2. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui M.Pop, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor               Mihail Manoli
Ministrul justiţiei               Ion Morei
Chişinău, 7 decembrie 2001.
Nr. 1354.