HGC1452/2003
ID intern unic:  294395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1452
din  08.12.2003
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 1523
Întru executarea Legii nr. 232-XV din 5 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 149-152, art. 600), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (se anexează).
PRIM-MINISTRU                   Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe                 Nicolae Dudău
Ministrul justiţiei                Vasile Dolghieru
Chişinău, 8 decembrie 2003.
Nr. 1452.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452
din 8 decembrie 2003
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001
Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 232) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. în textul Hotărîrii:
la punctul 2 sintagma "Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin sintagma "Ministerului Educaţiei";
la punctul 3 cuvintele "şi Ştiinţei" se exclud.
2. La Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea nominalizată):
în tot textul sintagmele "Ministerul Afacerilor Interne" şi "organele afacerilor interne" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" şi "organele teritoriale ale Departamentului Tehnologii Informaţionale";
capitolul I se expune în redacţie nouă:
"I. Modul de depunere a cererilor de dobîndire sau redobîndire a
cetăţeniei Republicii Moldova
Dobîndirea prin recunoaştere a cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova
2. Persoana care are dreptul de a fi recunoscută cetăţean al Republicii Moldova conform articolului 12 alineatul (1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova prezintă la organul teritorial al Departamentului Tehnologii Informaţionale în a cărui rază îşi are domiciliul, o cerere de modelul stabilit (anexa nr. 1), adresată Preşedintelui Republicii Moldova, la care se anexează în fiecare caz aparte următoarele documente:
a) copia certificatului de naştere;
b) copia certificatului de naştere a unuia din părinţi, bunelului sau bunicii, adeverinţa de la locul de domiciliu, alte documente, care confirmă domicilierea solicitantului sau a strămoşilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, în Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească pînă la 28 iunie 1940;
c) copia actului de identitate.
3. Cererile şi documentele necesare se expediază la Departamentul Tehnologii Informaţionale spre examinare şi luarea deciziei. În urma examinării se întocmeşte un aviz în baza căruia solicitantului i se eliberează actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova. Termenul examinării cererilor nu poate depăşi o lună.
4. Cererile pot fi depuse personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procura autentificată de notar.
Dobîndirea prin naturalizare a cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova
5. Persoana care  solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare, conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, depune, la organul teritorial al Departamentului Tehnologii Informaţionale, în a cărui rază îşi are domiciliul, cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit (anexa nr. 2), în două exemplare, cu anexarea în fiecare caz aparte a următoarelor documente:
a) autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii;
b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
c) bonul de plată a taxei de stat;
d) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
e) adeverinţa că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţa despre aprobarea renunţării la această cetăţenie. Adeverinţa despre renunţarea la cetăţenia unui alt stat poate fi prezentată şi după emiterea hotărîrii Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova privind aprobarea acordării cetăţeniei;
f) adeverinţa de la locul de muncă sau de studii. Persoanele care nu sînt plasate în cîmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea administraţiei publice locale despre sursele sale legale de existenţă (venit obţinut în urma activităţii comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de şomaj şi indemnizaţie pentru copii, întreţinere materială de la membrii familiei, economii financiare şi depozite);
g) adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova;
h) copia actului de identitate sau altă dovadă privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau căsătoria cu un cetăţean al Republicii Moldova.
6. În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărîri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.
7. Cererea-chestionar se consideră primită spre examinare din momentul prezentării tuturor documentelor necesare.
8. Persoana care are temei de a dobîndi, redobîndi cetăţenia Republicii Moldova, la solicitare, poate obţine o adeverinţă (anexa nr. 3) prin care i se garantează acordarea cetăţeniei.
Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova
9. Persoana care solicită redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova depune la organul teritorial al Departamentului Tehnologii Informaţionale, în a cărui rază îşi are domiciliul, cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit (anexa nr. 2), în două exemplare şi prezintă următoarele documente:
a) autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
c) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
d) copia actului de identitate;
e) bonul de plată a taxei de stat;
f) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm.
10. Cererile de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova se examinează conform procedurii stabilite în capitolul IV.
Dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova de către
persoanele care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate
11. Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere, în baza articolului 12, alineatul (1), literele a)-c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, depune cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova (anexa nr. 1), la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere, la care se anexează în fiecare caz aparte următoarele documente:
a) copia certificatului de naştere;
b) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, bunei, adeverinţa de la locul de domiciliu, alte documente, care confirmă domicilierea solicitantului sau a strămoşilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, în Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa şi Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească pînă la 28 iunie 1940;
c) copia actului de identitate;
d) cazierul judiciar în ţara de domiciliere.
Cererea este primită spre examinare în conformitate cu cerinţele menţionate în punctele 3 şi 4 ale prezentului Regulament şi se examinează în termen de pînă la 3 luni.
12. Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare, conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (anexa nr. 4), la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere şi prezintă următoarele documente:
a) autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire în străinătate cu domiciliul permanent, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii;
b) adeverinţa de la domiciliu a solicitantului despre componenţa familiei;
c) bonul de plată a taxei de stat;
d) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
e) adeverinţa că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţa drespre aprobarea renunţării la această cetăţenie. Adeverinţa despre renunţarea la cetăţenia unui alt stat poate fi prezentată şi după emiterea hotărîrii Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova privind aprobarea acordării cetăţeniei;
f) adeverinţa de la locul de muncă sau de studii. Persoanele care nu sînt plasate în cîmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autorităţile administraţiei publice locale despre sursele sale legale de existenţă (venit obţinut în urma activităţii comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor material de şomaj şi indemnizaţie pentru copii, întreţinere materială de la membrii familiei, economii financiare şi depozite);
g) adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova;
h) copia actului de identitate sau altă dovadă de domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova sau privind căsătoria cu un cetăţean al Republicii Moldova;
i) cazierul judiciar în ţara de domiciliere.
Cererea este primită spre examinare în conformitate cu cerinţele menţionate în punctele 6 şi 7 ale prezentului Regulament şi se examinează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
13. Persoana care solicită să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (anexa nr. 4), la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere şi prezintă următoarele documente:
a) autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
c) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
d) copia actului de identitate;
e) bonul de plată a taxei de stat;
f) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
g) cazierul judiciar în ţara de domiciliere.
14. Dacă în ţara de reşedinţă a solicitantului nu este înfiinţată sau nu funcţionează reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova, acesta poate depune cerere la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.";
la capitolul II:
punctul 8 devine punctul 15, iar litera c) al acestuia la final se completează cu cuvintele "ce confirmă că solicitantul nu a primit ordin de chemare sau nu se află în serviciu militar în termen sau de alternativă";
punctul 9 se exclude;
punctele 10-12 devin, respectiv, punctele 16-18;
capitolul se completează cu un nou punct - 19, cu următorul cuprins:
"19. Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia unui alt stat, adică a devenit apatridă, depune la organul teritorial al Departamentului Tehnologii Informaţionale în a cărui rază îşi are domiciliul, iar în cazul persoanei cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova o cerere prin care solicită reintegrarea în cetăţenia Republicii Moldova.
La cerere se anexează următoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova;
c) adeverinţa privind neapartenenţa, în pofida garanţiei, la cetăţenia statului respectiv.
Departamentul Tehnologii Informaţionale sau Ministerul Afacerilor Externe va înainta propuneri privind abrogarea decretului Preşedintelui ţării în partea ce ţine de aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova persoanei care a solicitat reintegrarea în cetăţenie conform alineatului unu al prezentului punct.";
punctele 13-14 devin, respectiv, punctele 20-21;
la capitolul III punctele 15-16 devin, respectiv, punctele 22-23;
la capitolul IV:
punctul 17 devine punctul 24;
punctul 18 devine punctul 25, iar cuvîntul "avizul" se substituie prin cuvintele "avizele Ministerului Afacerilor Interne şi a";
punctele 19-22 devin, respectiv, punctele 26-29;
la capitolul V:
punctul 23 devine punctul 30, iar cuvintele "prefectului de judeţ sau" se substituie prin cuvintele "preşedintelui raionului sau primarului municipiului ori";
punctele 24-27 devin, respectiv, punctele 31-34;
punctul 28 se exclude;
punctul 29 devine punctul 35;
în Regulament se introduce o anexă nouă nr. 1 (se anexează);
anexa nr. 1 devine anexa nr. 2;
anexa nr. 2 devine anexa nr. 3, iar cuvintele "Şef al Direcţiei  evidenţă şi  documentare a Departamentului Evidenţă şi Documentare a Populaţiei" şi cuvintele "şef al reprezentanţei diplomatice, al instituţiei consulare" se substituie prin cuvîntul "şef";
anexele nr. 3-4 devin, respectiv, anexele nr. 4-5;
anexa nr. 5 se exclude;
anexa nr. 7 se expune în redacţie nouă (se anexează);
anexele nr. 8 şi nr. 10 se exclud;
anexa nr. 9 devine anexa nr. 8 şi se expune în redacţie nouă (se anexează);
anexa nr. 11 devine anexa nr. 9.
Anexa nr.1
la Regulametul cu privire la
procedura dobîndirii şi pierderii
cetăţăniei Republicii Moldova
                  Preşedintelui Republicii Moldova
CERERE
Subsemnatul(a) ________________________________________________________________
Născut(ă) ________________________  _______________________________________
      ziua, luna, anul            locul naşterii
domiciliat(ă) __________________________________________________________________
locul domicilierii
cetăţenia _____________________________________________________________________
denumirea ţării
    Rog să mi se acorde cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere, în conformitate cu
articolul 12, alineatul 2, litera ___ din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din
2 iunie 2000.
    Mă oblig să respect cu sfinţenie Constituţia Republicii Moldova şi celelalte legi ale ei, să
nu întreprind nici o acţiune care i-ar prejudicia interesele şi integritatea teritorială.
_________            _________________
  data                 semnătura
Anexa nr.7
la Regulametul cu privire la
procedura  dobîndirii şi pierderii
cetăţăniei Republicii Moldova

            L.F.

        L.Ş.
ADEVERINŢĂ Nr. _______
    Prin prezenta se adevereşte că dlui(dnei) ______________________________________
                    IDNP
____________________________________________________________________________
numele, prenumele, prenumele tatălui
născut (ă) ____________________________________________________________________
ziua, luna, anul şi locul naşterii
____________________________________________________________________________
i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova nr. ________ din ________________________________________
          ziua, luna, anul
    S-a aprobat renunţarea cetăţenia Republicii Moldova copiilor minori:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      Data emiterii
      ___________________________
                             ziua, luna, anul
      
  L.Ş.        Şef ______________________
                    (semnătura)
Anexa nr.8
la Regulametul cu privire la
procedura  dobîndirii şi pierderii
cetăţăniei Republicii Moldova

            L.F.

        L.Ş.
ADEVERINŢĂ Nr. _______
    Prin prezenta se adevereşte că dlui(dnei) ______________________________________
                    IDNP
____________________________________________________________________________
numele, prenumele, prenumele tatălui
născut (ă) ____________________________________________________________________
ziua, luna, anul şi locul naşterii
____________________________________________________________________________
i s-a acordat cetăţenia Republicii Moldova prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. ________ din ________________________________________
          ziua, luna, anul
    S-a acordat cetăţenia Republicii Moldova copiilor minori:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      Data emiterii
      ___________________________
                             ziua, luna, anul
      
  L.Ş.        Şef ______________________
                    (semnătura)