HGM1475/2004
ID intern unic:  294417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1475
din  30.12.2004
privind stabilirea cuantumului salariului minim
pe ţară şi majorarea salariilor pentru unele categorii de
angajaţi din sectorul bugetar
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 20
MODIFICAT
HG381 din 13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431

În conformitate cu prevederile Legii privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21-24, art. 79), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2005, salariul minim pe ţară în mărime de 200 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 1,19 lei pe oră.
În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 ore săptămînal, salariul minim orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.
2. Concomitent cu introducerea noului cuantum al salariului minim, pentru toţi angajaţii bugetari salariile de bază ale cărora, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 4 şi nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1133 din 17 septembrie 2003 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203 art. 1171), sînt mai mici de 200 lei lunar se suplimentează cu diferenţa dintre ele şi se stabilesc în mărime de 200 lei, iar salariile de bază mai mari de 200 lei nu se modifică şi se menţin în mărimile specificate în anexele nominalizate.
3. La data punerii în aplicare a prezentei hotărîri, toate majorările, sporurile, adaosurile şi suplimentele pentru toţi angajaţii, salariile de bază ale cărora conform punctului 2 la prezenta hotărîre se stabilesc în mărime de 200 lei, se vor aplica în continuare, în aceleaşi mărimi, în expresie bănească, indiferent de modul de stabilire a lor, iar coeficienţii de complexitate, prevăzuţi în anexele nr. 3 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 286 din 24 mai 1993, se vor aplica în continuare la salariile de bază specificate în anexele nr. 1, nr. 2, nr. 4 şi nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1133 din 17 septembrie 2003.

    [Pct.4-5 abrogate prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
    6. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite:
din contul mijloacelor disponibilizate în urma realizării măsurilor de optimizare a cheltuielilor - pentru persoanele cu funcţii specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
din contul mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetul de stat pe anul 2005 - pentru personalul celorlalte ramuri şi unităţi bugetare.
7. Ministerul Finanţelor, în baza calculelor prezentate de autorităţile administraţiei publice centrale, va înainta Guvernului propuneri vizînd repartizarea mijloacelor financiare pentru realizarea prevederilor prezentei hotărîri din contul mijloacelor rezervate în bugetul de stat pe anul 2005 pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar.
8. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 25 mai 2001 "Cu privire la stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 59-61, art. 400).

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                            Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                          Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
Ministrul economiei                                         Marian Lupu

Chişinău, 30 decembrie 2004.
Nr. 1475.

    [Anexele nr.1-2 abrogate prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]