HGA158/2005
ID intern unic:  294465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 158
din  10.02.2005
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
anexa nr. 12 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003
Publicat : 18.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 26-28     art Nr : 203
    Abrogată prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179

    În scopul asigurării accesului populaţiei la serviciile veterinare, precum şi pentru funcţionarea lor eficientă pe întreg teritoriul ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr.689 din 10 iunie 2003 "Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional" (se anexează).
   
    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                       Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                                            Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 10 februarie 2005.
    Nr. 158.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.158
din 10 februarie 2005
Modificările ce se operează
în anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003
    Litera d) a punctului 2 din anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 "Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 116-120, art. 711), cu modificările ulterioare, se expune în redacţie nouă:
    "d) Serviciul sanitar-veterinar pe lîngă direcţia agricultură şi alimentaţie:
    Circumscripţie veterinară:
    Şef al circumscripţiei, medic veterinar   - 1
    Medic veterinar*
    Sanitar-veterinar                                  - 1
    Paznic-fochist                                      - 2
    Laboratorul veterinar raional:
    Şef al laboratorului - bacteriolog          - 1
    Serolog                                               - 1
    Parazitolog                                          - 1
    Toxicolog                                            - 1
    Felcer laborant                                    - 2
    Sanitar-veterinar                                  - 1
    Laboratorul de expertiză sanitar-veterinară:
    Şef al laboratorului                              - 1
    Medic veterinar**  
    Felcer laborant**
    Sanitar-veterinar                                  - 1
    Personalul de deservire al Serviciului
    sanitar-veterinar de stat raional:
    Paznic-fochist                                      - 2
    Sanitar-veterinar, îngrijitor de animale   - 1
    Şofer                                                   - 1
    Secţia evidenţă a Serviciului sanitar-veterinar de stat raional:
    Contabil-şef                                        - 1
    Contabil                                              - 1
    Inspector cadre, dactilografă, casier    - 1
    Note:
    *Unităţile de medic veterinar de circumscripţie se instituie în sate (comune) reieşind din calculul a 1100 capete convenţionale de animale pentru o unitate.
    **Numărul de medici veterinari şi laboranţi din laboratoarele de expertiză sanitar-veterinară se determină în funcţie de numărul pieţelor şi mărimea lor.
    Întreţinerea personalului Serviciului sanitar-veterinar se va efectua precum urmează: şefii de circumscripţie, medicii veterinari de circumscripţie, angajaţii laboratoarelor raionale şi angajaţii secţiei evidenţa - din veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (cu excepţia mijloacelor speciale); restul categoriilor de personal - din contul mijloacelor speciale ale serviciului".