HGC1591/2003
ID intern unic:  294470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1591
din  29.12.2003
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 63
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia subpunctului 9) de la punctul 1 şi punctelor 3 şi 4 din anexă, care vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2004.
Prim-ministru                   Vasile  TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru                  Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii                  Andrei Gherman
Ministrul economiei          Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                  Vasile Dolghieru
Chişinău, 29 decembrie 2003.
Nr. 1591.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1591
din 29 decembrie 2003
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), se modifică şi se completează după cum urmează:
1) sintagmele "unităţile medicale" şi "instituţiile medicale" se substituie în tot cuprinsul textului cu sintagma "instituţiile medico-sanitare" la cazul respectiv;
2) în tot cuprinsul textului cuvîntul "asigurat" se substituie cu sintagma "persoană asigurată" la cazul respectiv;
3) la punctul 12:
litera a) se expune în redacţie nouă:
"a) să încheie cu instituţiile medico-sanitare cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare, contracte de asistenţă medicală ce urmează sa fie acordată persoanelor asigurate;";
4) la punctul 16, în final, cuvintele  "şi un reprezentant al Ligii medicilor" se substituie cu cuvintele "şi un reprezentant al organizaţiei profesionale a lucrătorilor medicali.";
5) la punctul 21:
literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"b) coordonarea tarifelor medii la serviciile medicale şi a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
c) aprobarea prezentării la Guvern în modul stabilit a proiectului legii anuale cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;";
la litera k), textul "crearea, reorganizarea şi lichidarea agenţiilor teritoriale (ramurale) şi a reprezentanţelor sale" se substituie cu textul "structura teritorială (ramurală) a Companiei";
6) la punctul 25, după sintagma "consiliul de administraţie" se introduc cuvintele "şi de prezentul Statut";
7) la punctul 26:
litera a) se expune în redacţie nouă:
"a) colectarea, evidenţa şi controlul corectitudinii calculării şi virării în termenele stabilite de legislaţie a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, încasarea penalităţilor şi sancţiunilor financiare şi distribuirea lor în fondurile respective conform legislaţiei;";
la litera e), textul "elaborarea proiectului anual al Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi a propunerilor privind mărimea primelor de asigurări şi a subvenţiilor necesare în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală" se substitue prin textul "calcularea mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, participarea la elaborarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală" şi în continuare după text;
8) la punctul 29,  litera i) se expune în redacţie nouă:
"i) stabilirea retribuirii muncii angajaţilor conform legislaţiei în vigoare;";
9) punctul 39 se expune în redacţie nouă:
"39. Angajaţii Companiei şi ai agenţiilor ei teritoriale (ramurale) sînt salarizaţi în conformitate cu actele normative referitoare la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.";
10) la punctul 43, sintagma "persoană juridică" se substituie prin cuvîntul "filială";
11) punctul 48 va avea următorul cuprins:
"48. Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se constituie din mijloacele financiare acumulate în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, precum şi din alte venituri legale.".
2. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la punctul 5, sintagma "în temeiul Legii cu privire la asigurări," se exclude;
2) punctul 6:
în ultimul alineat cuvîntul "penalizările" se substituie cu textul "mijloacele financiare obţinute în urma aplicării acţiunilor în regres, amenzile şi penalităţile";
se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"sume cu destinaţie specială - granturi, credite sau alte mijloace financiare, obţinute în mod legal, care sînt destinate nemijlocit completării anumitor fonduri de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sau acoperirii cheltuielilor administrative.";
3) punctele 9 şi 10 se expun în următoarea redacţie:
"9. Veniturile încasate la contul unic al Companiei pe parcursul anului, exceptînd sumele cu destinaţie specială, se repartizează conform următoarelor normative:
fondul de bază - 94%;
fondul de rezervă - 2%;
fondul măsurilor de profilaxie - 2%;
pentru acoperirea cheltuielilor administrative - 2%.
10. Distribuirea mijloacelor financiare, acumulate în conturile Companiei, către agenţiile ei teritoriale (ramurale) se efectuează corespunzător devizelor de venituri şi cheltuieli ale acestora, aprobate de consiliul de administraţie al Companiei."
4) punctele 11-12 se exclud;
5) punctele 13-22 devin, respectiv, punctele 11-20;
6) punctele 11 şi 12 se expun în următoarea redacţie:
"11. Mijloacele financiare acumulate în fondul de bază se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care include:
asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească;
asistenţa medicală primară;
asistenţa medicală specializată de ambulator;
asistenţa medicală spitalicească;
alte servicii aferente asistenţei medicale.
12. Volumul şi modul de virare a mijloacelor financiare instituţiilor medico-sanitare pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate se stabilesc în contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale), încheiate între Companie (agenţia teritorială (ramurală)) şi instituţiile medico-sanitare."
7) punctul 13 se exclude;
8) punctele 14 - 20 devin, respectiv, punctele 13 - 19;
9) punctul 14 se expune în următoarea redacţie:
"14. Compania poate redistribui, în funcţie de necesităţi şi cu acordul consiliului de administraţie, mijloacele financiare acumulate în fondul de rezervă între celelalte fonduri de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.";
10) punctul 15 se exclude;
11) punctele 16 - 19 devin, respectiv, punctele 15 - 18;
12) la punctul 15 ultimul alineat, sintagma "de comun acord cu Ministerul Sănătăţii" se exclude;
13) la punctul 16, primul alineat va avea următorul conţinut:
"Mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor administrative se utilizează pentru:";
14) punctul 17 se exclude;
15) punctul 18 devine punctul 17.
3. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.950 din 7 septembrie 2001 "Cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.110-111, art. 998) se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
"3. Salarizarea personalului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi al agenţiilor ei teritoriale (ramurale) se va efectua în conformitate cu legislaţia naţională cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.
Salariul de bază, modul şi condiţiile de salarizare a directorului general al Companiei se fixează în contractul încheiat cu Guvernul.";
4. Din punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr.139 din 9 februarie 1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.194), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "şi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină" se exclud.
5. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002 "Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1567) se expune în redacţie nouă (se anexează).
        
"Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1432
din 7 noiembrie 2002
STRUCTURA
aparatului central al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
Conducerea
Direcţia personal, secretariat şi protocol
Direcţia juridică
Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă
Direcţia administrativă şi coordonarea activităţii agenţiilor teritoriale
Direcţia asigurări internaţionale şi relaţii externe
Direcţia economie, marketing şi promovare
Direcţia tehnologii de asigurări medicale, statistică şi informatică
Direcţia expertiză medicală
Serviciul audit ".