HGM280/1997
ID intern unic:  294664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  24.03.1997
pentru modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale
Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 10.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 291
    În scopul aducerii actelor normative în conformitate cu legislaţia în vigoare, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Ion CIUBUC

    Chişinău, 24 martie 1997.
    Nr. 280.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 280
din 24 martie 1997

M O D I F I C Ă R I L E
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
    [Pct.1 abrogat prin HG1144 din 19.10.07, MO168-167/26.10.07 art.1185]
    2. În alineatul patru al punctului 11 al Regulamentului întreprinderii de arendă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 284 din 21 mai 1993 (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 5, art. 160) cuvintele "instanţa judecătorească sau arbitarj" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
   [Pct.3 abrogat prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155]
   [Pct.4 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
    5. În punctul 5 şi în alineatul doi al punctului 32 al Statutului-model al întreprinderii de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 770 din 20 octombrie 1994 (Monitorul Oficial, 1994, nr. 14, art. 117) cuvintele "arbitraj, judecată", "judecată sau arbitraj" se substituie prin cuvintele "instanţa judecătorească competentă".
    [Pct.6 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
    7. Subpunctul 3) al punctului 15 din Regulamentul asupra modului de comunicare, cercetare, raportare şi evidenţă a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 324 din 1 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 6, art. 185), după cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale", "Ministerul Securităţii Naţionale" se completează cu cuvintele "Ministerului Justiţiei", "Ministerul Justiţiei".

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 280
din 24 martie 1997

L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova ce se abrogă
    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.371 din 22 noiembrie 1973 "Privind hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. din 17 octombrie 1973 nr. 758 "Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de prezentare şi examinare a pretenţiilor de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii şi reglementarea divergenţelor apărute la examinarea contractelor economice" (Veştile Sovietului Suprem şi Guvernului R.S.S.M., 1973, nr. 12, art. 136).
    2. Punctul 5 al hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 95 din 25 martie 1975 "Privind mersul îndeplinirii hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 5 februarie 1971 nr. 36 "Cu privire la ameliorarea lucrului juridic în economia naţională a republicii de către ministerele şi departamentele R.S.S. Moldoveneşti".
    3. Punctul 4 al hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 201 din 16 iunie 1978 "Cu privire la ridicarea responsabilităţii organizaţiilor de transport, expeditorilor de încărcături şi destinatarilor încărcăturilor pentru integritatea încărcăturilor transportate".
    4. Punctul 5 al hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 467 din 29 decembrie 1982 "Cu privire la participarea serviciului juridic al unor întreprinderi şi organizaţii din republică la asigurarea respectării disciplinei de stat, legislaţiei muncii, combaterea delapidărilor, lipsei de spirit gospodăresc, denaturărilor şi fabricării producţiei necalitative".