HGM416/2004
ID intern unic:  294817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 416
din  26.04.2004
despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 30.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 67-72     art Nr : 550
    MODIFICAT
    HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491

   
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru                                                              Valerian Cristea
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                                            Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                                            Zinaida Grecianîi

    Chi
şinău, 26 aprilie 2004.
    Nr. 416.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 416
din 26 aprilie 2004
Modificările şi completările ce se operează în unele
 hot
ărîri ale Guvernului
    I. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 1 literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    "b) indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - în cazul persoanelor asigurate şi a vîrstei de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate (în continuare - indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului);
    c) indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 3 şi 16 ani - în cazul persoanelor asigurate şi cu vîrste între 1,5 ani şi 16 ani - în cazul persoanelor neasigurate, inclusiv pentru copilul aflat sub tutelă sau curatelă (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor - pînă la absolvirea instituţiei respective) (în continuare - indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului)".
    2. La punctul 2:
    1) litera a) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    "Se stabileşte de la 1 ianuarie 2004 indemnizaţia unică la naşterea primului copil în următoarele cuantumuri:
    în cazul persoanelor asigurate - în mărime de 420 lei;
    în cazul persoanelor neasigurate - 380 lei;
    în cazul în care prima naştere este multiplă (2 şi mai mulţi gemeni), indemnizaţia se stabileşte pentru fiecare copil: pentru persoanele asigurate - în mărime de 420 lei, iar în cazul persoanelor neasigurate - în mărime de 380 lei.";
    2) litera b):
    după alineatul trei se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    "Se stabileşte de la 1 ianuarie 2004 indemnizaţia unică la naşterea fiecărui copil următor în următoarele cuantumuri:
    în cazul persoanelor asigurate - în mărime de 280 lei;
    în cazul persoanelor neasigurate - în mărime de 250 lei;
    în cazul în care a doua şi următoarele naşteri sînt multiple (2 şi mai mulţi gemeni), indemnizaţia se stabileşte pentru fiecare copil: pentru persoanele asigurate - în mărime de 280 lei, iar pentru persoanele neasigurate - în mărime de 250 lei";
    din alineatul şase cuvintele "pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani" se exclud;
    3) litera c):
    după alineatul doi se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    "Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului, inclusiv pentru copilul adoptat sau aflat sub tutelă, se stabileşte de la 1 ianuarie 2004 pentru persoanele asigurate - în mărime de 100 lei, iar pentru persoanele neasigurate - în mărime de 75 lei";
    din alineatele patru, cinci, şase şi şapte cuvintele "pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani" se exclud;
    alineatul nouă va avea următorul cuprins:
    "Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului se stabileşte cu condiţia că a fost solicitată, în cazul persoanelor asigurate, în termen de 3 ani şi, în cazul persoanelor neasigurate, în termen de 1,5 ani de la naşterea copilului, şi se plăteşte pînă în ziua în care copilul împlineşte vîrsta respectivă";
    4) litera d):
    după alineatul întîi se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    "Indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului, inclusiv pentru copilul aflat sub tutelă sau curatelă (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor - pînă la absolvirea instituţiei respective), de la 1 ianuarie 2004 se stabileşte familiilor cu venituri mici - în mărime de 50 lei (atît în cazul persoanelor asigurate, cît şi în cazul persoanelor neasigurate), dacă venitul total mediu lunar pentru fiecare membru al familiei în semestrul precedent     nu depăşeşte suma de 54 lei";
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    "Indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului se stabileşte din luna solicitării şi se achită inclusiv pînă în ziua împlinirii vîrstei de 16 ani".
    3. La punctul 4:
    1) litera a):
    din alineatul întîi cuvintele "pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani" se exclud;
    alineatul şase va avea următorul cuprins:
    "extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar în cazul persoanelor încadrate
    în muncă";
    2) la litera b) din alineatul întîi cuvintele "cu vîrste între 1,5 şi 16 ani" se exclud.
    4. Din denumirea capitolului IV cuvintele "cu vîrste între 1,5 şi 16 ani" se exclud.
    5. La punctul 23 cuvintele "şi compensaţiilor" se substituie prin cuvintele ", compensaţiilor şi burselor".
 
    [Pct.II abrogat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]