HGM426/2004
ID intern unic:  294826
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 426
din  26.04.2004
privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu
Publicat : 07.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 73-76     art Nr : 570
    HG428 din 18.04.07, MO57-59/27.04.07 art.454    În temeiul art. 165 al Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 şi art. 32 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se  aprobă Modul  de calculare a salariului mediu, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform listei specificate în anexa nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnată:  
    Viceprim-ministru                                                  Valerian Cristea
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                                Valerian Revenco
    Ministrul economiei                                               Marian Lupu

   
Nr. 426.Chişinău, 26 aprilie 2004.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 426
din 26 aprilie 2004

M O D U L
de calculare a salariului mediu
    1. Modul de calculare a salariului mediu (în continuare - Mod de calculare) se aplică la calcularea salariului mediu al personalului încadrat, în bază de contract individual de muncă, la întreprinderi, în organizaţii şi instituţii (în continuare - întreprinderi), indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică.
    2. Salariul mediu, determinat în conformitate cu prezentul Mod de calculare, se aplică la:
    plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu;
    plata salariului mediu lunar  menţinut pentru perioada căutării unui alt loc de muncă;
    plata indemnizaţiei de concediu;
    plata compensaţiei pentru concediul nefolosit şi a concediilor de studii;
    plata pentru timpul îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti;
    plata pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, în cazul transferurilor şi întreruperilor în  muncă prevăzute de legislaţie;
    plata despăgubirii pentru perioada de absenţă forţată de la muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu;   
   
plata salariului mediu pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă;
    plata pentru timpul aflării la cursuri de formare profesională;
    plata salariului mediu în timpul efectuării controalelor medicale obligatorii;
    plata salariului mediu membrilor Comisiei Electorale Centrale, care nu activează permanent, pentru perioada în care sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă de bază;
    în alte cazuri prevăzute de legislaţie, de convenţiile şi contractele colective şi contractele individuale de munca, cînd  lucrătorilor li se garantează salariul mediu;
   
plata ajutorului de şomaj.
    [Pct.2 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Pct.2 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    3. În salariul mediu se includ următoarele forme de retribuire a muncii şi de compensaţii:
    salariul pentru lucrul îndeplinit sau timpul lucrat în conformitate cu formele şi sistemele de salarizare utilizate la întreprindere - tarifele în acord, salariile tarifare pe oră (zi), salariile de funcţie lunare, salariile calculate în procente din încasări sau în cote din beneficiu, salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare, salariile de merit etc.;
    sporurile şi suplimentele la salariile pe oră (zi) şi la salariile lunare, precum şi alte plaţi cu caracter compensatoriu, ce ţin nemijlocit de lucru, prevăzute de legislaţie şi contractele colective;
    suplimentele de plată pentru cumularea profesiilor (funcţiilor), inclusiv pentru îndeplinirea obligaţiunilor lucrătorului temporar absent, pentru extinderea zonei de deservire sau sporirea volumului de lucru executat pe parcursul zilei de muncă (turei) cu  durata stabilită de legislaţie;
    plăţile cu caracter stimulatoriu: premiile stabilite conform sistemului de retribuire a muncii în vigoare la întreprindere, inclusiv premiile plătite din beneficiu; premiile anuale, recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an; sporurile procentuale lunare şi indemnizaţiile anuale pentru vechime în muncă; sporurile la salariu pentru performanţă colectivă, înaltă competenţă profesională, înaltă eficienţă în muncă şi executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau în regim de urgenţă, intensitatea muncii etc. Totodată, premiile şi recompensele menţionate se includ în cîştigul din luna pentru care au fost calculate conform actelor de decontare şi, la determinarea salariului mediu pe 12 luni calendaristice, se iau în considerare în întregime sau  în umele care revin pentru fiecare lună în cazul perioadei de decontare de altă durată;
    suplimentele pentru munca prestată în timp de noapte şi pentru munca în schimburi;
    plata pentru munca în zilele de odihnă şi de sărbătoare, pentru lucru peste orele de program;
    sumele de indexare a salariului, calculate în conformitate cu legislaţia;
    diferenţa dintre salariul mediu primit anterior şi salariul nou, diferenţa achitată lucrătorului în cazul transferului, din motive de sănătate sau dictat de necesităţile de producţie, la un alt lucru mai puţin plătit, pentru perioada prevăzută de legislaţia în vigoare;
    onorariul lucrătorilor de creaţie din statele de personal ale redacţiilor ziarelor, revistelor, editurilor, agenţiilor telegrafice şi de presă, televiziunii, radioului şi ale altor mijloace de informare în masă, în cazul plăţii lui din contul fondului literar (de creaţie) al numitelor organizaţii;
    alte plaţi cu caracter permanent ce ţin nemijlocit de lucru.
   
[Pct.3 modificat prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Pct.3 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    4. Nu se includ în salariul mediu următoarele plăţi:
    indemnizaţia de eliberare din serviciu, ajutorul de şomaj şi alte indemnizaţii, indiferent de sursele de plată;
    compensaţia pentru concediul nefolosit;
    compensaţia  pentru mutilarea lucrătorului sau pentru altă daună pricinuită sănătăţii lui în legătură cu munca;
    compensaţiile de strămutare, transportare a averii, arendare a încăperilor în cazul transferului angajatului la lucru în altă localitate;
    diurnele şi alte plăţi, raportate la cheltuielile de deplasare, precum şi sporurile şi suplimentele la salariu, care se plătesc în loc de diurnă, solda de campanie;
    suma ajutorului material în formă bănească sau naturală;
    compensaţia  majorării  costului  hranei  în ospătării, bufete, profilactorii, alimentarea  la preţuri  reduse sau fără plată  a lucrătorilor;
    costul serviciilor comunale, combustibilului, abonamentelor de circulaţie, laptelui, alimentaţiei curativ-profilactice, îmbrăcămintei şi încălţămintei speciale şi al altor mijloace de protecţie individuală, al ustensilelor şi uniformei acordate lucrătorilor în mod gratuit;
    plata integrală sau parţială, din contul întreprinderii, a locuinţei, chiriei sau locului în cămin;
    plăţile aferente contractelor pentru drepturile de autor la editarea creaţiilor ştiinţifice, literare şi de artă;
    salariul pentru zilele lucrate fără retribuirea muncii, decontat în bugetul respectiv sau în fondurile de binefacere;
    salariul mediu plătit salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal, conform art. 111 din Codul muncii;   
    premiile cu caracter unic acordate cu ocazia zilelor de sărbătoare, inclusiv cu ocazia sărbătorilor profesionale;
    indemnizaţiile lunare stabilite reprezentanţilor statului în organele de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni;
    plăţile de stimulare (inclusiv premiile) cu prilejul jubileelor, pentru muncă activă şi în alte cazuri analogice, plăţi efectuate din contul fondului de retribuire a muncii, precum  şi  recompensele pentru îndeplinirea unor însărcinări speciale, care nu se includ în cercul obligaţiunilor lucrătorului;
    cadourile şi alte plăţi efectuate din alte surse decît cele alocate pentru retribuirea muncii; recompensele băneşti  pentru ocuparea primelor locuri la concursuri etc.;
    bursele plătite de către întreprinderi studenţilor (doctoranzilor) trimişi la învăţătură cu scoatere din producţie;
    indemnizaţiile plătite de  întreprinderi  tinerilor  specialişti pentru  timpul concediului după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior sau mediu de specialitate;
    veniturile (dividendele, dobînzile) din acţiunile membrilor colectivului de muncă, depozitele şi mijloacele de împrumut ale membrilor colectivului de muncă investite în patrimoniul întreprinderii, calculate pentru plata lucrătorilor;
    costul biletelor oferite lucrătorilor şi copiilor acestora pentru întremare, odihnă, excursii şi călătorii şi plătite integral sau parţial din contul mijloacelor întreprinderii;
pensiile şi indemnizaţiile nominative;
    indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti, angajaţi, conform repartizării, în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi cele de cultură şi artă;
    indemnizaţia acordată funcţionarilor publici în proporţie de 15 % din salariul funcţiei pentru fiecare an de activitate în serviciul public.
   
[Pct.4 modificat prin HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Pct.4 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    5.  Pentru calcularea salariului mediu se stabilesc următoarele perioade de decontare:
    pentru lucrătorii din unităţile agricole şi pentru lucrătorii al căror timp de lucru nu se supune evidenţei (lucrătorii la domiciliu), recepţionerii de producţie agricolă, de materii prime secundare şi de alt gen încadraţi în state, vînzătorii comerţului ambulant, agenţii întreprinderilor foto, alte categorii similare de lucrători), pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, pentru angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sînt retribuiţi o singură dată la momentul finalizării lucrărilor pentru toată perioada de executare a lor, precum şi pentru salariaţii unităţilor, inclusiv pentru personalul medical şi farmaceutic, care pe parcursul anului, au funcţionat în regimul zilei sau săptămînii de muncă incomplete cu o durată diferită - ultimele 12 luni calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Angajaţilor care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de un an salariul mediu se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate. În lipsa datelor operative pentru ultima lună, la determinarea sumei plăţilor salariaţilor în acord se va lua în calcul salariul mediu pe 12 luni premergătoare evenimentului, fără ultima lună, care se înlocuieşte cu luna nemijlocit premergătoare perioadei de 12 luni;
    pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite - durata sezonului (pînă la 6 luni);
    pentru salariaţii cu contract individual de muncă pe un termen de pînă la 2 luni - termenul contractului;
    în celelalte cazuri, la determinarea salariului mediu, se iau în calcul 3 luni calendaristice de lucru premergătoare evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Pentru salariaţii care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin  de 3 luni  perioada de decontare se stabileşte reieşind din timpul efectiv lucrat.
   
Pentru calcularea ajutorului de şomaj, salariul mediu se determină reieşind din 12 sau 3 luni premergătoare lunii încetării contractului individual de muncă (de la data de 1 pînă la data de 1), cu respectarea prevederii alineatului trei din punctul 11 al prezentului Mod de calculare.
    [Pct.5 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct.5 modificat prin HG428 din 18.04.07, MO57-59/27.04.07 art.454]
    6. Salariul mediu se calculează:
    1) pe o zi calendaristică:
    în cazurile plăţii indemnizaţiei de eliberare din serviciu, indemnizaţiei de concediu şi compensaţiei pentru concediul nefolosit;
    pentru plata concediilor de studii;
   
pentru calcularea ajutorului de şomaj;  
    pentru determinarea salariului mediu lunar menţinut pentru perioada căutării unui alt loc de muncă;   
    pentru plata salariului mediu timp de o lună, în caz de permutare sau transfer la o altă muncă permanentă cu retribuţie mai mică;
    pentru  plata despăgubirii  pentru perioada de absenţă forţată de la muncă, în cazul restabilirii la locul de muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu;
    pentru plata salariului mediu pe durata transferului la o muncă mai uşoară al femeilor gravide şi al femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani;
    pentru plata salariului mediu membrilor Comisiei Electorale Centrale, care nu activează permanent, pentru perioada în care sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă de bază;
    în alte cazuri prevăzute de legislaţie, de convenţiile colective şi/sau contractele colective, precum şi cele individuale de muncă, cînd lucrătorilor li se garantează salariul mediu pe durate de timp exprimate în zile calendaristice;
   
[Pct.6 subpct.1) modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
   
[Pct.6 subpct.1) modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    2) pe o zi lucrătoare, conform programului de muncă stabilit la întreprindere:
    pentru plata salariului mediu pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă;
    în cazul menţinerii salariului mediu pentru zilele acordate salariatului ce urmează a fi concediat pentru căutarea unui alt loc de muncă;
    pentru plata salariului mediu în caz de neîndeplinire a normelor de producţie din vina angajatorului şi în perioada de însuşire de către salariat a unui nou proces de producţie;
    pentru plata salariului mediu în cazul îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti;
    pentru plata zilelor libere acordate donatorilor de sînge;
    pentru plata salariului mediu pe timpul efectuării controalelor medicale obligatorii;
    pentru plata salariului mediu pe durata cursurilor de formare profesională;
    pentru păstrarea salariului mediu pe parcursul sistării activităţii de muncă de către organele de stat de control;
   
pentru plata salariului mediu în zilele de sărbătoare nelucrătoare;   
    în alte cazuri prevăzute de legislaţie, de convenţiile colective şi/sau contractele colective, precum şi cele individuale de muncă, cînd lucrătorilor li se garantează salariul mediu pe durate de timp exprimate în zile lucrătoare;
   
[Pct.6 subpct.2) modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    3) pe oră - în cazul evidenţei globale a timpului de muncă:
    pentru plata pauzelor pentru alimentarea copilului;
    în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    7.  La determinarea salariului mediu se aplică următoarele normative de timp:
    29,4 zile - numărul mediu de zile calendaristice pe lună;
    25,4 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 6 zile;
    21,1 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 5 zile;
    16,9 zile - numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămîna de lucru de 4 zile;
    169 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 40 ore;
    148 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală redusă a timpului de muncă de 35 ore;
    126,8 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună în cazul duratei săptămînale reduse a timpului de muncă de 30 ore.
    8. Salariul mediu pe o zi, în cazul perioadei de decontare de 12 luni, se determină prin împărţirea sumei salariului anual, care include toate formele de cîştig şi compensaţii, specificate la punctul 3 al prezentului Mod de calculare, indemnizaţia pentru perioada concediului de odihnă precedent, salariul păstrat pe durata deplasărilor, îndeplinirii obligaţiunilor de stat şi obşteşti, la 12 luni şi la numărul mediu de zile calendaristice (29,4) sau zile lucrătoare pe lună (25,4; 21,1 sau 16,9 zile - în funcţie de tipul săptămînii de lucru stabilit).
   Totodată, dacă în perioada pentru care se calculează salariul mediu angajatul nu a lucrat un timp oarecare din motive întemeiate şi nu a avut în timpul acesta salariu sau  l-a primit parţial, timpul respectiv şi salariul plătit incomplet se exclud din calcul.
    La calcularea salariului mediu se exclud de asemenea: lunile de concediu acordat în legătură cu îngrijirea copilului pîna la vîrsta de trei ani; răstimpul în care lucrătorul a îngrijit o persoană cu dizabilități severe sau un copil cu dizabilități, sau un bătrîn care, în conformitate cu concluzia instituţiei curative, necesită îngrijiri din partea unei alte persoane; timpul lipsei forţate de la lucru mai mult de trei luni în cazul concedierii nelegitime, pentru care nu s-a plătit salariu; timpul aflării la concentrări (instrucţie militară); timpul concediilor suplimentare de studii neplătite sau plătite parţial; zilele libere acordate angajaţilor care îmbină munca cu studiile; timpul de aflare la competiţii sportive; perioada concediului fără plată, acordat în conformitate cu art.120 din Codul muncii; timpul staţionării din vina administraţiei întreprinderii; timpul aflării în şomaj tehnic şi alte durate de suspendare a contractului individual de muncă, conform art. 76, 77 şi 78 din Codul muncii.
    În cazurile sus-indicate, salariul mediu lunar se determină prin împărţirea cîştigului din lunile deplin şi efectiv lucrate (de pe data de 1 pîna la data de 1 a lunii ce urmează) la numărul  aceloraşi luni.
    Dacă se va constata că, în perioada de decontare de 12 luni, toate lunile lucrate sînt incomplete, salariul mediu pe o zi lucrătoare se va calcula prin împărţirea cîştigului pe timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate, conform calendarului săptămînii de lucru stabilite la întreprindere, iar pentru determinarea salariului mediu pe o zi calendaristică, salariul mediu pe o zi lucrătoare se va înmulţi cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform graficului de lucru stabilit, şi numărul de zile calendaristice din perioada respectivă, exceptînd zilele de sărbătoare nelucrătoare menţionate în art. 111 din Codul muncii.
    [Pct.8 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.8 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
   
[Pct.8 modificat prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    [Pct.8 modificat prin HG428 din 18.04.07, MO57-59/27.04.07 art.454]
    9. Salariul mediu pe o zi calendaristică pentru calculul indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere se determină prin împărţirea cîştigului pentru timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului şi înmulţirea rezultatului căpătat cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul zilelor lucrătoare cuprinse în timpul lucrat în sezon şi numărul zilelor calendaristice din aceeaşi perioadă, excluzînd zilele de sărbătoare nelucrătoare.
    În cazul lichidării unităţii sau reducerii statelor de personal pînă la încheierea sezonului, salariul mediu pentru o zi calendaristică pentru plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu angajaţilor la lucrări sezoniere se calculează în modul expus în prezentul punct, de la data angajării pînă la data desfacerii contractului individual de muncă.
    10. În cazul aplicării perioadei de decontare de 3 luni, salariul mediu se calculează:
    1) pe o zi lucrătoare - prin împărţirea salariului pe 3 luni, în care se includ toate formele de cîştig şi compensaţii, specificate la pct. 3 al prezentului Mod de calculare, precum şi salariul păstrat pe durata deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă (inclusiv prestaţiile în zilele de odihnă şi cele de sărbătoare);
    2) pe o zi calendaristică - prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare, calculat conform subpunctului 1) al prezentului punct, cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămînii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii;
    [Pct.10 subpct.2) modificat prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069] 
    3) pe oră - prin  împărţirea  salariului pe 3 luni, specificat la subpunctul 1) al prezentului punct, la numărul de ore efectiv lucrate în perioada respectivă (inclusiv cele lucrate supraprogram).
    La calcularea salariului mediu în modul prevăzut la subpunctele 1), 2) şi 3) din prezentul punct nu se iau în calcul zilele (orele) în care angajatul nu a lucrat la întreprindere, cu excepţia absenţelor imputabile angajatului, precum şi sumele băneşti  plătite pentru aceste zile (ore).
    Dacă în careva din lunile perioadei de decontare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a avut cîştig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună.
    11. În  cazurile în care salariatul a lucrat la întreprindere mai puţin de 3 luni şi pentru salariaţii care au încheiat contract individual de muncă pe un termen de pînă la 2 luni, salariul mediu pe zi (pe oră) se calculează reieşind din salariul primit  pentru  timpul de lucru efectiv lucrat la întreprindere, conform prevederilor subpunctelor 1), 2) şi 3) din punctul 10 al prezentului Mod de calculare.
    Pentru lucrătorii care, în perioada de decontare de 3 luni, nu au avut nici un cîştig, salariul mediu se determină din cîştigul pe ultimele 3 luni din cele 12 luni premergătoare evenimentului de plată, în care ei au avut zile efectiv lucrate şi au avut cîştig.
    În  cazul reducerii salariului lucrătorului (din motive neimputabile acestuia), după ce, la iniţiativa patronului, i s-a înmînat, în modul stabilit de lege, avizul de punere în disponibilitate, salariul mediu pentru determinarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu se calculează reieşind din cîştigul lui pe ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii în care i s-a remis avizul respectiv.
    Daca lucrătorul nu a primit, din motive întemeiate, salariu la întreprindere, în baza căruia, conform prezentului Mod de calculare, se determină salariul mediu, sau dacă salariatul a fost angajat în serviciu în luna în care, conform prevederilor Codului muncii, este necesar de a i se menţine salariul mediu, salariul se calculează în baza salariului de funcţie lunar al lucrătorului sau din salariul tarifar pe oră (pe zi), ţinîndu-se cont de durata stabilită a zilei de muncă şi (sau) a săptămînii de lucru.
    [Pct.11 modificat prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    12. În cazul aplicării perioadei de decontare de 3  luni, premiile plătite  cu o periodicitate mai mare de 3 luni, dar care nu depăşeşte 12 luni (recompensa în baza rezultatelor activităţii anuale, indemnizaţiile anuale pentru vechime în muncă, alte premii  specificate la punctul 3 al prezentului Mod de calculare), se calculează în mărime de 1/12 din suma real calculată pentru 12 luni pîna la luna pentru care se plăteşte salariul mediu.  Sumele obţinute, precum şi 1/3 din suma premiilor trimestriale calculate în una din cele 3 luni ale perioadei de decontare, se împarte la, respectiv, 29,4 zile - în cazul determinării salariului mediu pe o zi calendaristică, 25,4 zile, 21,1 zile sau 16,9 zile - în cazul determinării salariului mediu pe o zi lucrătoare, ori la 169 ore (respectiv, 148 ore sau 126,8 ore - în cazul duratei săptămînale reduse a timpului de muncă), iar rezultatul  se plusează, respectiv, la salariul mediu pe zi sau  pe oră. Premiile plătite lunar, la calcularea salariului mediu, se includ în mărime deplină în cîştigul lunilor în care au fost calculate conform actelor de decontare.
    În cazurile în care, în lunile cuprinse în perioada de decontare, au fost calculate premii pentru două trimestre, în calculul salariului mediu va fi  inclus premiul pentru ultimul trimestru, iar dacă în perioada de decontare nu s-au calculat premii trimestriale - premiul pentru trimestrul premergător perioadei de decontare. Daca, însă, premiul trimestrial nu a intrat în perioada de decontare, dar a fost calculat  pînă la data determinării salariului mediu, el va fi inclus în calculul salariului mediu.
    [Pct.12 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Pct.12 modificat prin HG791 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.895]
    13. Salariul mediu care, conform art.111 din Codul muncii, urmează să fie plătit salariaţilor, care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp, în zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaos săptămînal, se calculează pe o zi lucrătoare, reieşind din perioada de decontare de 3 luni şi în modul specificat la subpunctul 1) al punctului 10 al prezentului Mod de calculare. Totodată, sumele plătite cu o periodicitate mai mare de 3 luni, specificate la punctul 12 al prezentului Mod de calculare, nu se vor include în calcul.
    Salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaos săptămînal nu se plătesc salariaţilor care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp care, în intervalul de timp al lunii calendaristice ce conţine zile de sărbătoare nelucrătoare, nu au activat în urma suspendării contractului individual de muncă conform art.76, art.77 lit.a)-e), art. 78 şi 80 ale Codului muncii ori s-au aflat în concediu anual de odihnă, în concediu suplimentar de studii, ori în concediu fără plată, conform art.120, indiferent de durata lui.
    [Pct.13 modificat HG153 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.176]
    [Pct.13 în redacţia HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    14. Suma  totală a salariului mediu care urmează să fie plătită lucrătorului se determină precum urmează:
    1) la plata indemnizaţiei de concediu sau a compensaţiei pentru concediul nefolosit - prin înmulţirea salariului mediu pe o zi calendaristică, calculat în corespundere cu prevederile punctelor 8, 9 şi 10 din prezentul Mod de calculare, la numărul zilelor de concediu exprimat în zile calendaristice. În cazul concediilor de studii, rezultatul căpătat se corectează la cota de menţinere a salariului mediu – 75 %;
    [Pct.14 subpct.1) modificat prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    2) la plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu, exprimată în salarii medii săptămînale - prin înmulţirea salariului mediu pe o zi calendaristică la 7 zile sau a salariului mediu pe oră la 40 ore (35 ore, 30 ore - în cazul duratei reduse a timpului de muncă) şi la numărul de ani deplini lucraţi la întreprindere de la data ultimei angajări.
    În cazul stabilirii indemnizaţiei de eliberare din serviciu în salarii medii lunare, precum şi la stabilirea salariului mediu lunar menţinut pentru perioada căutării unui alt loc de muncă şi în celelalte cazuri de menţinere a salariului mediu lunar, specificate la subpunctul 1) al punctului 6 al prezentului Mod de calculare, sumele în cauză se determină prin înmulţirea salariului mediu pe o zi calendaristică la 29,4 zile sau a salariului mediu pe oră la 169 ore (148 ore, 126,8 ore - în cazul duratei reduse a timpului de muncă);
    3) în alte cazuri de menţinere a salariului mediu, specificate la subpunctul 2) al punctului 6 al prezentului Mod de calculare - prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare sau pe oră, calculat conform prevederilor punctului 8 şi subpunctelor 1) şi 3) din punctul 10 ale prezentului Mod de calculare, la numărul zilelor sau orelor cuprinse, conform orarului (graficului) de lucru, în intervalul de timp pentru care urmează să se efectueze plata.
    15. Prezentul Mod de calculare se aplică şi la calcularea salariului mediu pentru plata indemnizaţiei de concediu sau a compensaţiei pentru concediu nefolosit, precum şi a indemnizaţiei de eliberare din serviciu pentru persoanele care prestează munca prin cumul.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 426
din 26 aprilie 2004
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 14 ianuarie 1994 (Monitor, 1994, nr. 1, art. 23).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.645 din 29 august 1994 "Cu privire la modificarea şi completarea Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.31 din 14 ianuarie 1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 5, art. 45).
    3. Punctul 1 al Modificărilor unor hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 721 din 23 septembrie 1994.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.300 din 29 mai 1996 "Cu privire la introducerea unor modificări în Hotărîrea Guvernului nr.31 din 14 ianuarie 1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42-44, art. 358).