HGA440/2005
ID intern unic:  294842
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 440
din  20.05.2005
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
 ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1135
 din 18 septembrie 2003
Publicat : 27.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 74-76     art Nr : 497

   
Abrogată prin HG348 din 26.05.14, MO134-141/30.05.14 art.387

     În scopul asigurării calităţii medicamentelor admise pe piaţa farmaceutică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003 "Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare" .

PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                                                      Valerian Cristea
Ministrul finanţelor                                                                   Zinaida Grecianîi

Chişinău, 20 mai 2005.
Nr. 440.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 440
din 20 mai 2005
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1135
din 18 septembrie 2003
Hotărîrea Guvernului nr. 1135 din 18 septembrie 2003 "Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204 - 207, art.1186) se modifică şi se completează după cum urmează:
în punctul 1, cuvintele "conform anexei" se substituie prin cuvintele "conform anexei nr.1";
după punctul 1 se introduce un nou punct, 2, cu următorul cuprins:
"2. Se aprobă Nomenclatorul şi tarifele pentru serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Farmacie, conform anexei nr.2.";
punctele 2 - 5 devin, respectiv, punctele 3 - 6;
hotărîrea se completează cu anexa nr.2, cu următorul cuprins:
"Anexa nr. 2  
la Hotărîrea Guvernului nr.1135
din 18 septembrie 2003
NOMENCLATORUL ŞI TARIFELE
pentru serviciile prestate contra plată de către
Institutul Naţional de Farmacie

Nr.d/o Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Tariful,lei
1 2 3 4
I. Expertiza şi standardizarea medicamentelor, a documentaţiei analitico-normative
1. Perfectarea documentelor analitico-normative, Monografiei farmacopeice, Monografiei farmacopeice temporare sau a Specificaţiei de normare a calităţii 1 set 27,00
2. Studiul comparativ-contrastiv al reacţiilor şi metodelor de identificare, dozare, solubilitate şi  altor teste pentru  produsul supus expertizei, incluse în diverse farmacopei (Farmacopeea europeană, Farmacopeea britanică, Farmacopeea SUA, Farmacopeea romănă) şi în Monografia farmacopeică sau în  Specificaţia de normare a calităţii 1 set 38,00
3. Determinarea stabilităţii prin metoda  păstrării obişnuite sau  a degradării accelerateNotă: Pentru producătorii autohtoni se execută doar la solicitarea acestora 1 set 451,00
4. Expertiza monografiilor farmacopeice, a monografiilor farmacopeice temporare sau a specificaţiilor de normare a calităţii medicamentelor şi a notelor explicative 1 expertiză 141,00
5. Expertiza datelor referitoare la determinarea stabilităţii preparatelor medicamentoase 1 expertiză 9,00
6. Modificări şi completări ale metodei chimice de identificare 1 expertiză 13,00
7. Modificări şi completări ale metodei cromatografiei în strat subţire de identificare 1 expertiză 106,00
8. Modificări şi rectificări  ale metodei  cromatografiei lichidelor de identificare 1 expertiză 133,00
9. Modificări  ale  tehnicilor de lucru prin metode chimice şi fizico-chimice la compartimentele "Solubilitate" şi "Dozare" 1 expertiză 159,00

II. Nimicirea inofensivă a medicamentelor
10. Recepţionarea, înregistrarea medicamentelor şi perfectarea documentaţiei de nimicire inofensivă a acestora 1recepţie     
43,00       
11. Determinarea volumului şi a integrităţii ambalajului, fărîmiţarea, dizolvarea şi alte operaţii de nimicire inofensivă a medicamentelor 20 ambalaje 20,00
12. Determinarea volumului şi a integrităţii ambalajului, fărîmiţarea, dizolvarea şi alte operaţii de nimicire inofensivă a medicamentelor din grupa specială 20 ambalaje 40,00
III. Evaluarea clinică a medicamentelor şi farmacovigilenţa
13. Întocmirea instrucţiunii privind utilizarea medicamentului  autohton (în limbile moldovenească sau rusă)Notă: Se efectuează doar la solicitarea producătorilor autohtoni 1 produs 139,00
14. Întocmirea sumarului caracteristicilor produsului medi-camentos autohton (în limbile  moldovenească  sau rusă)Notă: Se efectuează doar la solicitarea producătorilor autohtoni. 1 produs 219,00
15. Expertiza instrucţiunii pentru utilizarea medicamentului autohton (în limbile moldovenească şi rusă) 1 produs 29,00
16.   Expertiza instrucţiunii pentru utilizarea medicamentului de import (în limbile moldovenească sau rusă) 1 produs 89,00
17. Expertiza sumarului caracteristicilor produsului medi-camentos  autohton (în limbile  moldovenească  sau rusă) 1 produs 44,00
18. Expertiza sumarului caracteristicilor produsului medi-camentos  de import (în limbile  moldovenească  sau rusă) 1 produs 168,00
19. Traducerea din limba rusă 1 pagină 13,00
20. Traducerea din limbile engleză şi franceză 1 pagină 27,00
IV. Analiza farmacocinetică
21. Efectuarea analizei farmacocinetice pentru un medicament administrat unui bolnav (15 analize - 4 probe),  inclusiv utilizarea accesoriilor 1 analiză 381,00
V. Evaluarea calităţii şi conformităţii medicamentelor
22. Familiarizarea cu documentaţia analitico-normativă şi cu tehnica de lucru 1 operaţie 7,50
23. Verificarea ambalării, marcării, deschiderea cutiei, examinarea aspectului exterior 1 analiză 3,80

24. Determinarea nivelului de umplere a fiolelor (min.20 unităţi) 1analiză     
15,0
25. Determinarea volumului conţinutului flacoanelor (10 unităţi) 1 analiză 7,0
26. Determinarea masei conţinutului tuburilor, flacoanelor 1 analiză 11,30       
27. Determinarea randamentului preparatului în aerosoluri 1 analiză 13,00
28. Determinarea masei medii a unei doze în aerosol şi a numărului total de doze 1 analiză 7,00
29. Verificarea ambalajului aerosol (etanşeitate, lucrul supapei etc.) 1 analiză 13,00
30. Determinarea masei medii şi a devierilor de la masa medie a comprimatelor, drajeurilor, capsulelor, granulelor, supozitoarelor, brichetelor, pulberilor dozate etc. 1 analiză 22,50
31. Determinarea masei medii şi a devierilor  conţinutului capsulelor gelatinoase operculate şi moi 1 analiză 22,50
32. Determinarea masei conţinutului flacoanelor cu substanţă medicamentoasă pentru injecţii şi a devierilor de la ea (20 unităţi) 1 analiză 33,80
33. Determinarea masei conţinutului ambalajelor cu produs vegetal medicamentos 1 analiză 5,60
34. Extracţia principiului activ din formele farmaceutice în vederea identificării ulterioare, efectuării probelor de puritate sau dozării:a) cu utilizarea unei extracţii     b) utilizarea a două extracţii (extracţie + reextracţie)c) cu utilizarea a trei extracţii (extracţie + 2 reextracţii) 1 operaţie 9,00
18,00
27,00
35. Identificarea prin reacţii chimice 1 analiză 7,50
36. Identificarea prin metoda cromatografiei în strat subţire 1 analiză 45,00
37. Identificarea prin metoda spectrofotometrică 1 analiză 22,50
38. Identificarea prin metoda cromatografiei lichidelor de performanţă 1 analiză 22,50
39. Identificarea prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 22,50
40. Identificarea prin metoda polarimetrică 1 analiză 5,60
41. Identificarea prin metodă refractometrică 1 analiză 5,60
42. Identificarea prin determinarea punctului de topire, fierbere sau solidificare 1 analiză 27,00
43. Identificarea prin determinarea punctului de topire a precipitatului sau conjugatului obţinut la extragerea principiului activ, recristalizarea şi uscarea lui 1 analiză 80,00
44. Identificarea prin determinarea caracteristicilor macroscopice ale produsului vegetal 1 analiză 5,60

45. Identificarea prin determinarea caracteristicilor microscopice ale produsului vegetal 1 analiză   
11,30
46. Determinarea impurităţilor înrudite prin metode chimice 1 analiză 3,80
47. Determinarea impurităţilor înrudite prin metode cromatografice 1 analiză 45,00
48. Determinarea impurităţilor înrudite prin metode spectrofotometrice 1 analiză 11,30
49. Determinarea impurităţilor specifice prin metode cromatografice 1 analiză 45,00       
50. Determinarea impurităţilor specifice prin reacţii chimice 1 analiză 3,80
51. Efectuarea testelor de puritate pentru determinarea conţinutului limită (cloruri, sulfaţi, calciu, amoniu, fier, zinc, metale grele etc.) 1 analiză 3,80
52. Determinarea metalelor grele cu mineralizare preventivă 1 analiză 53,00
53. Determinarea conţinutului limită de arsen prin metoda I 1 analiză 53,00
54. Determinarea conţinutului limită de arsen prin metoda II 1 analiză 13,00
55. Determinarea solvenţilor reziduali prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 106,00
56. Determinarea impurităţilor de ulei de fuzel şi altor substanţe organice în etanol 1 analiză 11,30
57. Determinarea substanţelor reducătoare în etanol 1 analiză 16,90
58. Determinarea metanolului şi altor impurităţi volatile în etanol:  a)    prin metode chimiceb)   prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 11,30
80,00
59. Determinarea furfurolului în etanol 1 analiză 7,50
60. Determinarea solubilităţii 1 analiză 11,30
61. Determinarea culorii soluţiei 1 analiză 5,60
62. Determinarea transparenţei soluţiei 1 analiză 5,60
63. Determinarea punctului de topire sau fierbere 1 analiză 22,50
64. Determinarea densităţii 1 analiză 22,50
65. Determinarea puterii rotatorii specifice, a unghiului de rotaţie 1 analiză 22,50
66. Determinarea indicelui de refracţie 1 analiză 5,60
67. Determinarea pierderii în masă prin uscare 1 analiză 67,50
68. Determinarea reziduului uscat 1 analiză 45,00
69. Determinarea viscozităţii relative 1 analiză 22,50
70. Determinarea reziduului prin calcinare 1 analiză 45,00
71. Determinarea cenuşii de sulfaţi 1 analiză 67,50
72. Determinarea apei prin metoda Karl Fischer 1 analiză 27,00
73. Determinarea extincţiei specifice 1 analiză 33,80
74. Determinarea pH-ului 1 analiză 15,00
75. Determinarea acidităţii - alcalinităţii 1 analiză 9,00

76. Determinarea indicelui de iod 1 analiză   
11,30       
77. Determinarea indicelui de aciditate 1 analiză 11,30
78. Determinarea indicelui de saponificare 1 analiză 45,00
79. Determinarea indicelui de peroxid 1 analiză 22,50
80. Determinarea indicelui de hidroxil 1 analiză 33,80
81. Determinarea etanolului în soluţii hidroalcoolice, tincturi, extracte etc. prin identificarea punctului de fierbere 1 analiză 27,00
82. Determinarea etanolului în soluţii hidroalcoolice, tincturi, extracte etc. prin distilare 1 analiză 45,00
83. Determinarea etanolului în soluţii hidroalcoolice, tincturi, extracte etc. prin metoda cromatografiei gaz-lichid 1 analiză 106,00
84. Determinarea timpului de deformare completă a supozitoarelor 1 analiză 22,50
85. Determinarea timpului de dizolvare a supozitoarelor pe bază hidrofilă 1 analiză 22,50
86. Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor, capsulelor şi altor forme solide 1 analiză 22,50
87. Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor, drajeurilor şi capsulelor enterosolubile 1 analiză 45,00
88. Determinarea talcului, aerosilului şi a cenuşii insolubile în acid clorhidric 1 analiză 45,00
89. Determinarea cenuşii totale 1 analiză 45,00
90. Determinarea solubilităţii principiului activ din comprimate, drajeuri şi capsule 1 analiză 45,00
91. Determinarea parametrilor comprimatelor, drajeurilor, capsulelor, supozitoarelor etc. 1 analiză 3,80
92. Determinarea omogenităţii dozării (pentru formele farmaceutice dozate cu conţinut de principiu activ sub   0,05 g) 1 analiză 67,50
93. Dozarea prin metode chimice volumetrice (dozare monocomponentă) 1 analiză 22,50
94. Dozarea prin alte metode chimice (Kjeldahl etc.) 1 analiză 112,50
95. Dozarea prin metoda spectrofotometrică 1 analiză 33,80
96. Dozarea prin metoda fotoelectrocolorimetrică 1 analiză 27,00
97. Dozarea prin metoda cromatografiei lichidelor de performanţă înaltă 1 analiză 133,00
98. Dozarea prin metoda cromatografiei gaz - lichid 1 analiză 133,00
99. Dozarea prin metoda cromatospectrofotometrică 1 analiză 93,00
100 Dozarea prin metoda refractometrică 1 analiză 5,60
101 Dozarea prin metoda polarimetrică 1 analiză 22,50
102 Determinarea principiilor active în produsul vegetal (alcaloizi, vitamine, cumarine, flavonoide, uleiuri volatile, substanţe tanante etc.) 1 analiză 67,50

103 Determinarea omogenităţii formelor  moi (unguente, linimente, paste, creme etc.) 1 analiză 
5,60            
104 Determinarea dimensiunilor particulelor în forme moi, suspensii, aerosoluri etc. 1 analiză 13,00
105 Proba pasaj prin ac în seringă al suspensiilor injectabile 1 analiză 9,00
106 Determinarea particulelor în suspensie în fiole (pentru 100 unităţi) 1 analiză 3,80
107 Determinarea particulelor în suspensie în flacoane cu soluţii perfuzabile  (pentru 20 unităţi) 1 analiză 3,80
108 Determinarea particulelor în suspensie pentru picăturile oftalmice (20 unităţi) 1 analiză 3,80
109 Determinarea particulelor în suspensie pentru pulberile injectabile (20 unităţi) 1 analiză 18,00
110 Determinarea impurităţilor în produsul vegetal medicamentos (minerale, organice, părţi ale diferitelor plante, părţi de aceleaşi plante, părţi vătămate, înnegrite, brunificate etc.) 1 analiză 5,60
111 Determinarea gradului de fragmentare, a reziduului de cernere 1 analiză 5,60
112 Determinarea substanţelor extractive în produsul vegetal medicamentos 1 analiză 67,50
113 Determinarea sterilităţii prin însămînţare directă 1 analiză 64,00
114 Determinarea sterilităţii prin metoda de filtrare prin membrană 1 analiză 71,00
115 Determinarea purităţii microbiologice pentru formele nesterile 1 analiză 86,00
116 Determinarea activităţii antibioticelor prin metoda difuzimetrică 1 analiză 80,00
117 Determinarea activităţii specifice a preparatelor bacteriologice 1 analiză 27,00
118 Determinarea activităţii antagoniste a preparatelor cu acţiune antimicrobiană 1 analiză 53,00
119 Determinarea identităţii preparatelor bacteriene prin microscopie 1 analiză 13,00
120 Determinarea activităţii acidifiante după Terner 1 analiză 13,00
121 Prepararea şi standardizarea unei soluţii volumetrice (5 litri) 1operaţie 80,00
122 Prepararea unei soluţii de reactiv 1 operaţie 13,00
123 Prepararea unei soluţii de indicator 1 operaţie 7,00
124 Prepararea unei soluţii tampon cu stabilirea şi ajustarea  pH-ului 1 operaţie 27,00
125 Determinarea suspendabilităţii şi a stabilităţii suspensiilor 1 analiză 4,00
126 Determinarea rezistenţei la termostatare 1 analiză 27,00

127. Determinarea masei moleculare a polimerilor (dextran, polivinilpirolidon) 1 analiză 133,00
128. Determinarea friabilităţii comprimatelor 1 analiză 7,00
129. Determinarea solubilităţii substanţelor medicamentoase din formele farmaceutice solide orale cu degajare lentă 1 analiză 133,00
130. Înscrierea rezultatelor obţinute în registrul de lucru, completarea fişei analitice 1 operaţie 4,00
VI. Publicaţii, publicitate, asistenţă informaţională
131. Abonarea la  "Buletinul  INF " :fără livraredistribuirea prin poştă în raza oraşuluidistribuirea prin poştă în ţarăvînzarea cu amănuntul (preţul unui număr însumeazăcheltuielile editoriale şi cele de pregătire a revistei plus 20%) 1 abonament anual
1 număr
240,00
276,00
284,00
20,00 + 20%
132. Publicitatea în "Buletinul INF ":COLORATĂ- pagina întîi a copertei- pagina  a doua, a treia a copertei, în interiorul buletinului - pagina a patra a coperteiALB-NEGRU- pagina întîi a copertei- pagina  a doua , a treia a copertei- pagina a patra a copertei- în interiorul buletinului 1 pagină
1 pagină
1 pagină
1 pagină
1 pagină
1 pagină
1 pagină
1300,00
800,00
1200,00
600,00
400,00
500,00
300,00".