HGC458/2005
ID intern unic:  294872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 458
din  23.05.2005
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
 ce se operează în Catalogul mijloacelor fixe şi
activelor nemateriale
Publicat : 27.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 74-76     art Nr : 511
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                          Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi
comerţului                                                                                         Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                                          Zinaida Grecianîi

Chişinău, 23 mai 2005.
Nr. 458.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 458
din 23 mai 2005
Modificările şi completările
ce se operează în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 379) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 6 se expune în redacţie nouă:
"6. Prevederile prezentului Catalog poartă un caracter de recomandare pentru toate întreprinderile şi organizaţiile, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, cu excepţia instituţiilor publice. Prevederile punctului 87 al Catalogului sînt executorii pentru toate întreprinderile şi organizaţiile.";
la punctul 79:
alineatul doi se expune în redacţie nouă:
"În caz de necesitate se permite, în perioada 2004-2008 de aplicare a Catalogului, majorarea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe din toate grupele aflate în exploatare la 1 ianuarie 2004 faţă de durata de funcţionare utilă prevăzută în Catalog cu pînă la 50%, cu condiţia ca durata stabilită astfel să nu depăşească durata de funcţionare utilă stabilită anterior în conformitate cu politica de contabilitate, pînă la aplicarea normelor Catalogului.";
la alineatul patru, după cuvîntul "Catalog" se introduc cuvintele ", ţinînd cont de prevederile alineatului doi al prezentului punct,";
în anexa nr. 1:
după poziţia "14 8450" se introduce poziţia: "14 8451 maşini şi aparate (altele decît cele de la poziţia 14 8450) pentru spălarea, curăţirea, stoarcerea, uscarea, centrifugarea, călcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor textile, ţesăturilor sau articolelor confecţionate şi maşini pentru acoperirea ţesăturilor sau altor suporţi utilizaţi pentru fabricarea articolelor de acoperit podeaua, maşini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea ţesăturilor 10";
după poziţia "14 847521000" se introduce poziţia:
"14 847522000 maşini pentru fabricarea sticlei sau articolelor de sticlă 18";
după poziţia "14 841720" se introduce poziţia:
"14 841730 cuptoare de topire a sticlei pentru fabricarea ambalajului de sticlă 6";
după poziţia "16 9404" se introduc următoarele poziţii:
"16 9405 Aparate de iluminat (inclusiv proiectoare) şi părţi ale acestora, nedenumite şi necuprinse în altă parte, lămpi-reclamă, însemne luminoase şi articole similare, cu sau fără sursă permanentă fixă de lumină, şi părţi ale acestora, nedenumite şi necuprinse în altă parte 12
16 940560 lămpi-reclamă, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase şi articole similare 6".