HGC514/2002
ID intern unic:  294934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 514
din  23.04.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice
Publicat : 02.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 603
În temeiul Legii cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:      
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice (se anexează).
2. Se abrogă:
Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.413 din 15 noiembrie 1972 "Cu privire la Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. din 11 septembrie 1972 nr.667 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia reţelelor electrice cu tensiune pînă la 1000 V";
Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.112 din 6 aprilie 1984 "Cu privire la Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. din 26 martie 1984 nr.255 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia reţelelor electrice cu tensiune peste 1000 V".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul energeticii                                                     Iacob Timciuc
    Ministrul justiţiei                                                          Ion Morei

    Chişinău, 23 aprilie 2002.
    Nr. 514.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 514
din 23 aprilie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la protecţia reţelelor electrice
1. Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice (în continuare - Regulament) este elaborat în confor-mitate cu cerinţele articolului 17 al Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19 feb-ruarie 1998, în scopul asigurării integrităţii reţelelor electrice, creării condiţiilor normale de exploatare a acestora şi prevenirii accidentelor. Prezentul Regulament se va aplica în cadrul proiec-tării, construcţiei şi exploatării reţelelor electrice, precum şi la efectuarea lucrărilor în apropierea reţelelor electrice.
Prevederile prezentului Regulament nu exclud prevederile actelor normative în vigoare.
I. Termeni şi definiţii
2. În sensul prezentului Regulament, se utilizează următorii termeni şi definiţii:
reţea electrică - totalitatea instalaţiilor electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice, compuse din staţii electrice, instalaţii de distribuţie, linii electrice aeriene şi linii electrice  de cablu ce funcţionează într-un anumit teritoriu;
linie electrică aeriană (LEA) - instalaţie electroenergetică, montată în aer liber, care serveşte la transportul şi distribuţia energiei electrice şi este compusă din conductoare (izolate sau neizolate), izolatoare, cleme, armături, stîlpi, fundaţii şi instalaţii de legare la pămînt;
linie electrică  de cablu (LEC) - linie de transport al energiei electrice sau al impulsurilor electrice separate, compusă dintr-un cablu sau din cîteva cabluri paralele, legate cu manşoane de cuplare, de oprire şi terminale, precum şi cu elemente de asamblare;
zona de protecţie a liniei electrice aeriene (LEA):
1) zona de-a lungul LEA, constituită din terenul şi spaţiul aerian, limitate de planurile verticale, depărtate din ambele părţi ale liniei de la conductoarele marginale fără devieri, la distanţa de:
LEA cu tensiunea de  pînă la 1 kV  - 2 m;  
LEA cu tensiunea de  1-20 kV    - 10 m;
LEA cu tensiunea de  35 kV    - 15 m;
LEA cu tensiunea de  110 kV    - 20 m;
LEA cu tensiunea de  330,400 kV  - 30 m;
LEA cu tensiunea de  750 kV    - 40 m;  2) zona de-a lungul LEA ce traversează rezervoarele de apă (rîuri, canale, lacuri etc.), ca spaţiu aerian deasupra suprafeţei apei rezervoarelor de apă, limitat de planurile verticale detaşate pe ambele părţi ale liniei de la conductoarele marginale, aflate în stare statică a acestora, pentru apele navigabile - la o distanţă de 100 m, iar pentru cele nenavigabile - la o distanţă prevăzută pentru stabilirea zonei de protecţie de-a lungul LEA terestre;
zona de protecţie a liniei electrice de cablu (LEC):
1) terenul de-a lungul LEC, limitat de planuri verticale detaşate pe ambele părţi ale liniei de la cablurile laterale la o distanţă fixată pentru:
LEC cu tensiunea de peste 1 kV - 1 m;
LEC cu tensiunea de pînă la 1 kV - a cîte 1 m de fiecare parte (în oraşe sub trotuare - la 0,6 m în direcţia clădirilor, construcţiilor şi la 1 m - spre partea carosabilă a străzii);
2) partea din spaţiul de apă, de la suprafaţa apei pînă la fundul ei, de-a lungul LEC, limitată de planurile verticale distanţate pe ambele părţi ale liniei de la cablurile marginale la o distanţă de 100 m;
mecanisme - macarale de toate tipurile, dispozitive hidraulice de ridicare, turnuri telescopice, excavatoare, tractoare, autoîncărcătoare, maşini de săpat gropi, scări mobile cu acţionare mecanică etc.;
permis de acces - dispoziţie, întocmită pe un formular special, privind executarea în siguranţă a lucrărilor, care determină conţinutul, locul, timpul începerii şi finalizării lucrărilor, măsurile necesare de securitate, componenţa echipei şi persoanele responsabile de îndeplinirea acestora;
întreprinderea de reţele electrice (ÎRE) - întreprinderea care exploatează reţelele electrice;
proprietarii de pămînt - agenţi economici şi persoane fizice, în folosinţa cărora se află pămînturile din zona de protecţie a LEA şi a LEC.
II. Principii de bază
3. Pentru asigurarea integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare a reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor, se vor repartiza terenuri speciale, se vor stabili zonele de protecţie, distanţele minime acceptabile de la reţelele electrice pînă la clădiri, construcţii, suprafeţele terestre şi de apă, se vor delimita fîşiile curăţate de arbori în masivele păduroase şi plantaţii.
4. În timpul construcţiei şi exploatării reţelelor electrice terenurile se vor repartiza în modul stabilit de legislaţie.
5. Terenurile, aflate în zonele de protecţie a reţelelor electrice, nu vor fi luate de la proprietarii de pămînt, dar vor fi folosite de aceştia pentru lucrări agricole şi alte lucrări cu respectarea strictă a prezentului Regulament.
Proprietarii terenurilor agricole, pe teritoriul cărora sînt trasate LEA şi LEC, sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare privind asigurarea integrităţii acestor linii.
6. Personalul tehnic, mijloacele de transport şi mecanismele ÎRE au acces liber la reţelele electrice pentru îndeplinirea lucrărilor de reparaţie şi exploatare. Dacă reţelele electrice sînt amplasate în teritoriile zonelor interzise şi ale obiectivelor speciale, agenţii economici sînt obligaţi să elibereze echipelor de întreţinere a reţelelor permise de executare a lucrărilor în orice timp al zilei.
În teritoriile oricăror obiective, terenuri cultivate, masive păduroase, parcuri, livezi şi vii trebuie să fie prevăzute permanent căile de acces la reţelele electrice.
7. Întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, care execută lucrări ce necesită  refacerea reţelelor electrice sau protejarea lor de deteriorări, sînt obligate să îndeplinească aceste lucrări din contul mijloacelor proprii, de comun acord cu ÎRE.
La construcţia canalelor de irigaţie de colectare şi drenare, la instalarea spalierelor pentru viţa-de-vie şi livezi, precum şi la executarea altor lucrări, se va păstra accesul la reţelele electrice.
8. În documentaţia de proiect şi deviz pentru construcţia, reparaţia capitală, reconstrucţia clădirilor şi construcţiilor, în apropierea cărora sînt amplasate reţelele electrice, se vor prevedea măsuri, coordonate cu ÎRE, de asigurare a integrităţii reţelelor electrice.
9. În documentaţia de proiect şi deviz pentru construcţia, reparaţia capitală şi reconstrucţia obiectivelor, care pot fi surse de poluare sau coroziune a reţelelor electrice, vor fi prevăzute măsuri de limitare a poluării şi coroziunii sau  scoaterea reţelelor electrice din zona de poluare (coroziune).
10. Întreprinderile (organizaţiile), cărora li se subordonează LEC, aflate în funcţiune sau în construcţie, vor efectua măsurile de protecţie a acestor linii de curenţii vagabonzi.
11. Pe traseurile auto de categoriile I-IV, pe care circulă autovehicule şi mecanisme, cu sau fără încărcătură, ce au o înălţime de peste 4,5 m de la suprafaţa drumului, în locurile de intersecţie a drumurilor cu LEA, din ambele părţi ale ei trebuie să fie instalate indicatoare care arată înălţimea admisibilă pentru mijloace de transport aflate în mişcare. Indicatoarele se instalează de organizaţia responsabilă pentru sectorul respectiv al drumului, de comun acord cu ÎRE.
Pe traseurile auto, în locurile de intersecţie cu LEA-330 kV şi de tensiune mai înaltă, serviciile respective de drumuri şi secţiile poliţiei rutiere, vor instala indicatoare rutiere prin care se interzice staţionarea mijloacelor de transport în zonele de protecţie a acestor linii.
12. În locurile de intersecţie a liniilor de transport al energiei electrice cu rîurile navigabile pe maluri trebuie să fie instalate indicatoare care arată înălţimea admisibilă a vaporului.
Indicatoarele se instalează în comun cu direcţiile de cale navigabilă şi ÎRE.
13. Organele administraţiei publice locale sau alte persoane juridice, pînă la eliberarea autorizaţiei de construcţie a caselor de locuit, clădirilor şi construcţiilor, sînt obligate să coordoneze în prealabil cu ÎRE locurile posibile de amplasare a acestor obiective.
14. Materialele privind amplasarea efectivă a reţelelor electrice, întocmite în modul stabilit, trebuie să se păstreze la ÎRE, care sînt obligate să prezinte organelor administraţiei publice locale şi proprietarilor de pămînt interesaţi informaţii despre amplasarea efectivă pe teren a reţelelor electrice.
Amplasarea efectivă a reţelelor electrice trebuie trasată pe hărţile proprietarilor de pămînt, pe care le păstrează inginerul cadastral de la organele  administraţiei publice locale sau de la organizaţiile de cadastru funciar. În cazul în care hotarele de folosire a pămîntului se vor modifica, organele  administraţiei publice locale vor informa despre aceasta ÎRE.
15. De-a lungul LEA ce traversează masivele păduroase şi zonele verzi se vor trasa fîşii curăţate de arbori, în conformitate cu "Normele de amenajare a instalaţiilor electrice", aprobate de Minenergo URSS, recunoscut valabil pe teritoriul Republicii Moldova prin ordinul Ministerului Energeticii al Republicii Moldova nr.105 din 28 decembrie 2001. Defrişarea fîşiilor se va coordona cu agenţii economici, la balanţa cărora se află aceste plantaţii, în modul stabilit de lege.
16. Zborurile navelor aeriene, precum şi alt tip de utilizare a spaţiului aerian deasupra reţelelor electrice şi în apropierea lor, proiectarea, construcţia şi exploatarea reţelelor electrice se vor efectua în conformitate cu legislaţia care reglementează  folosirea spaţiului aerian al Republicii Moldova.
17. În zonele de protecţie a reţelelor electrice se interzice efectuarea, fără acordul în scris al ÎRE, a oricăror acţiuni ce pot conduce la perturbarea funcţionării normale a reţelelor electrice, la deteriorarea acestora sau la accidente, şi anume:
a) efectuarea construcţiilor, reparaţiilor capitale, reconstrucţiilor sau demolarea clădirilor şi construcţiilor;
b) executarea oricăror lucrări miniere, de încărcare-descărcare, dragare,  dinamitare şi ameliorare, plantarea şi tăierea arborilor şi arbuştilor, instalarea barajelor,  spalierilor pentru vii şi livezi;
c) trecerea automobilelor şi mecanismelor, cu sau fără încărcătură, avînd o înălţime de peste 4,5 m de la suprafaţa drumului;
d) plantarea zonelor verzi cu plantaţii perene;
e) amplasarea staţiilor de alimentare a automobilelor şi alte depozite de carburanţi şi lubrifianţi;
f) aruncarea, sprijinirea sau legarea obiectelor străine de stîlpi sau conductoare electrice, urcarea pe stîlpi, blocarea accesului spre ei, aruncarea pe conductoare a zăpezii de pe acoperişuri;
g) formarea diverselor locuri de  acumulare a gunoaielor;
h) depozitarea nutreţurilor, îngrăşămintelor, paielor, lemnelor şi altor materiale, aprinderea focului;
i) amenajarea terenurilor sportive, stadioanelor, tîrgurilor, staţiilor pentru transportul public, parcărilor pentru toate tipurile de maşini şi mecanisme, organizarea diverselor manifestări cu antrenarea unui număr mare de oameni, care nu sînt angajaţi în executarea unor lucrări autorizate în modul stabilit;
î) lansarea zmeilor, modelelor sportive ale aparatelor de zbor, inclusiv a celor ghidate;
j) staţionarea tuturor mijloacelor de transport, cu excepţia transportului feroviar  (în zonele de protecţie a LEA cu tensiuni de peste 330 kV);
k) amenajarea cantonamentelor de cîmp şi a oborurilor;
l) demolarea sau reconstrucţia clădirilor, podurilor, tunelurilor, căilor ferate, şoselelor şi altor construcţii în locurile de traversare a liniilor electrice aeriene sau de amplasament al unităţilor de intrare şi al instalaţiilor de distribuţie fără permutarea în prealabil a acestor linii şi instalaţii din contul beneficiarilor construcţiilor, de comun acord cu ÎRE;
m) sustragerea materialelor, aparatelor, echipamentelor şi elementelor reţelelor electrice;
n) utilizarea instalaţiilor de aspresiune mobile (în zonele de protecţie a liniilor de transport de energie electrică de 6-750 kV);
o) aflarea persoanelor străine pe teritoriul sau în încăperile construcţiilor de reţele electrice, deschiderea uşilor şi ferestrelor de la instalaţiile reţelelor electrice, comutarea şi racordarea  reţelelor electrice;
p) lichidarea sau blocarea căilor de acces la obiectivele reţelelor electrice;
r) împuşcarea păsărilor aflate pe pilonii sau conductoarele LEA;
s) pescuitul şi prinderea altor vieţuitoare acvatice, extragerea plantelor acvatice cu unelte subacvatice, organizarea vadurilor de adăpare, spargerea şi colectarea gheţii în zonele de protecţie a liniilor electrice subacvatice;
ş) efectuarea lucrărilor terasiere în aproprierea LEC subterane la o adîncime de peste 0,3 m, iar pe terenuri arate - la o adîncime de 0,45 m, nivelarea solului cu buldozere şi excavatoare;
t) executarea lucrărilor cu mecanisme de percuţie, aruncarea unor greutăţi de peste 5 tone, evacuarea substanţelor caustice şi corozive, precum şi  a carburanţilor şi lubrifianţilor;
ţ) aruncarea ancorei, trecerea cu ancore, lanţuri, sonde, plase şi traluri aruncate în zonele de protecţie a liniilor de cablu subacvatice cu transport de energie electrică.
III. Modul de efectuare a lucrărilor în zonele
de protecţie a reţelelor electrice
18. Toate tipurile de lucrări în zonele de protecţie se vor executa numai cu acordul ÎRE, şi anume:
a) la utilizarea mecanismelor pentru îndeplinirea lucrărilor în zonele de protecţie a reţelelor electrice agenţii economici şi persoanele fizice sînt obligate să coordoneze cu ÎRE, cel puţin cu 12 zile pînă la începerea lucrărilor, data, condiţiile şi modul de realizare a acestor lucrări, care vor asigura integritatea reţelelor electrice;
b) lucrările executate cu macarale în limitele zonei de protecţie a LEA sau în limitele de întrerupere a circuitelor, stabilite prin Regulamentul de protecţie a reţelelor electrice, se vor efectua conform permisului de acces;
c) în cazul  necesitaţii executării lucrărilor de terasament în zona de protecţie a LEC, agenţii economici şi persoanele fizice sînt obligate să coordoneze cu ÎRE în scris, în decurs de 3 zile, posibilitatea executării în siguranţă a acestor lucrări şi a integrităţii reţelelor electrice;
d) la executarea lucrărilor de dinamitare, de construcţie şi altor lucrări din apropierea zonelor de pro-tecţie a reţelelor electrice, lucrări ce pot provoca deteriorarea acestora, agenţii economici şi persoanele fizice executante sînt obligate, cu 12 zile înainte de executarea acestor lucrări, să coordoneze cu ÎRE condiţiile şi modul de executare,  asigurînd integritatea reţelelor electrice.
19. ÎRE, în posesia cărora se află reţelele electrice ce traversează masivele împădurite, parcurile, livezile şi alte plantaţii multianuale, prin care sînt făcute poteci pentru reţelele electrice, sînt obligate:
a) să întreţină fîşiile curăţate de arbori în stare de siguranţă contra incendiilor;
b) să menţină lăţimea fîşiilor în limitele prevăzute de proiectele de construcţie a reţelelor electrice, prin defrişarea copacilor (arboreşilor ) şi prin alte metode;
c) să taie copacii care cresc alături de fîşiile curăţate de arbori şi pun în pericol, prin căderea acestora peste conductoare, stîlpii şi alte elemente ale reţelelor electrice;
d) să taie sau să reteze copacii, ce depăşesc înălţimea de 4 m, din fîşiile curăţite de arbori.
Lucrările sus-menţionate se efectuează de către ÎRE sau, de comun acord - de către întreprinderile, organizaţiile sau cetăţenii, la balanţa cărora se află aceste plantaţii multianuale, în modul stabilit de ÎRE, cu achitarea cheltuielilor din contul acesteia.
20. Lucrările planificate de reparaţie, întreţinere tehnică şi reconstrucţie a  reţelelor electrice, care traversează terenurile agricole, se vor efectua cu acordul proprietarilor de pămînt şi, de regulă, în perioada cînd aceste terenuri nu sînt ocupate de culturile agricole sau cînd este posibilă asigurarea integrităţii acestor culturi agricole.
Lucrările de prevenire a avariilor sau de lichidare a consecinţelor acestora în reţelele electrice se vor efectua în orice timp al anului, fără acordul proprietarilor de pămînt, însă cu avizarea obligatorie a acestora despre lucrările executate.
Proprietarii de pămînt sînt obligaţi să asigure accesul liber al personalului şi mecanismelor la reţelele electrice.
În toate cazurile, după executarea lucrărilor, ÎRE vor readuce terenurile agricole în starea utilă pentru folosirea lor conform destinaţiei şi vor compensa daunele cauzate prin executarea lucrărilor. Daunele beneficiarilor de pămînt se determină în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
21. Lucrările planificate de reparaţie şi reconstrucţie a LEC, care cauzează distrugerea suprafeţei drumurilor, pot fi efectuate numai după coordonarea anticipată a executării lor cu secţiile respective ale poliţiei rutiere şi cu agenţii economici, în gestiunea cărora se află drumurile auto, iar în limitele oraşelor şi altor localităţi - şi cu organele administraţiei publice locale. Condiţiile de executare a lucrărilor trebuie să fie puse de acord cu 3 zile înainte de începerea lucrărilor.
În cazuri excepţionale, se permite îndeplinirea lucrărilor de reparaţie a LEC, care provoacă deteriorarea suprafeţei drumurilor, fără coordonarea preliminară, dar numai după avizarea secţiilor respective ale poliţiei rutiere şi agenţilor economici, în competenţa cărora se află drumurile indicate, iar în limitele oraşelor şi altor localităţi - după avizarea organelor administraţiei publice locale.
Organizaţiile care execută lucrările menţionate sînt obligate să amenajeze căi de ocolire a locurilor de lucru cu instalarea indicatorilor de prevenire pentru transport şi pietoni şi, după terminarea lucrărilor, să niveleze terenul şi să restabilească învelişul drumurilor.
22. În cazul deteriorării reţelelor electrice, în urma calamităţilor naturale, şi în scopul prevenirii deteriorării lor, organele administraţiei publice locale, în limitele împuternicirilor lor, pot să mobilizeze, în funcţie de necesitate, întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, cetăţenii şi mijloacele de transport, mecanismele, utilajele speciale şi materialele acestora la efectuarea lucrărilor de prevenire şi lichidare a deteriorărilor reţelelor electrice.
Achitarea lucrărilor executate şi compensarea costului resurselor materiale consumate le vor efectua ÎRE.
23. În zonele de protecţie a reţelelor electrice şi din apropierea acestora agenţii economici şi persoanele fizice sînt obligate să execute cerinţele lucrătorilor  ÎRE, orientate spre asigurarea integrităţii reţelelor electrice şi prevenirea accidentelor.
În zonele de protecţie a reţelelor electrice ÎRE are dreptul să sisteze lucrările executate de alte întreprinderi, organizaţii, instituţii sau de cetăţeni, dacă sînt încălcate prevederile prezentului Regulament.
24. Lucrările cu macarale sau cu dispozitive de ridicare (turle), destinate ridicării persoanelor cu diverse instrumente şi materiale la înălţimi din apropierea LEA, se vor efectua în conformitate cu "Normele de amenajare şi exploatare inofensivă a macaralelor de ridicat" şi cu "Normele de amenajare şi exploatare inofensivă a dispozitivelor de ridicare (turlelor)", aprobate de organele Gosgortehnadzor URSS, recunoscute valabile pe teritoriul Republicii Moldova prin ordinul Ministerului Energeticii nr. 105 din 28 decembrie 2001, şi sînt obligatorii pentru toate ministerele, departamentele şi agenţii economici, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi pentru persoanele fizice.
25. ÎRE  va coordona cu întreprinderile şi organizaţiile respective modul de întreţinere tehnică şi reparaţie a reţelelor electrice din teritoriile întreprinderilor industriale şi ale altor întreprinderi, în locurile de intersecţie cu căile ferate şi drumurile auto, în zonele din apropierea aeroporturilor.
IV. Dispoziţii finale
26. În cazul deteriorării reţelelor electrice de către agenţii economici şi persoanele fizice, culpabilii sînt obligaţi să  compenseze daunele pricinuite ÎRE.
Actele cu privire la daunele cauzate vor fi întocmite de persoanele responsabile ale ÎRE, în termen de 3 zile, cu participarea reprezentanţilor  organelor administraţiei publice locale şi înaintate părţii culpabile pentru compensarea daunei cauzate în curs de 15 zile. Dacă persoana culpabilă va refuza să achite suma prejudiciului, materialele vor fi înaintate în instanţa de judecată.
27. În cazurile de delapidare a materialelor, aparatelor, utilajelor şi altor elemente din reţelele electrice, ÎRE urmează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să efectueze, în termen de 5 zile, cercetări din oficiu, să întocmească actele necesare pentru a le înainta organelor locale ale Ministerului Afacerilor Interne şi organizaţiei superioare de alimentare cu energie electrică.
28. Persoanele oficiale sau cetăţenii care au încălcat prevederile prezentului Regulament, perturbînd astfel funcţionarea normală a reţelelor electrice sau care au sustras materiale, utilaje şi elemente din reţelele electrice, vor fi traşi la răspundere administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.