HGA540/2002
ID intern unic:  294975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 540
din  03.05.2002
cu privire la Programul naţional de profilaxie şi combatere
a diabetului zaharat "MoldDiab" pentru anii 2002-2005
Publicat : 16.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 628

   
Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat "MoldDiab" pentru anii 2002-2005 (se anexează).
2. Ministerul Sănătăţii:
va prevedea, în comun cu părţile interesate, fondurile necesare pentru implementarea programului nominalizat în limitele alocaţiilor anuale aprobate în bugetele respective;
va efectua controlul şi monitorizarea realizării programului, informînd Guvernul o dată în an asupra rezultatelor obţinute.
    3. Autorităţile administraţiei publice centrale vor contribui la derularea acţiunilor preconizate de program.
4. Autorităţile administraţiei publice locale vor elabora şi aproba în modul stabilit programe locale de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat, coordonate cu Ministerul Sănătăţii, şi vor asigura îndeplinirea lor, informînd ministerul o dată în an despre rezultatele obţinute.
5. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică va considera prioritare cercetările ştiinţifice privind profilaxia şi combaterea diabetului zaharat.
6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1186 din 8 decembrie 1998 "Cu privire la Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 1998-2001" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 1119).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                        Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul sănătăţii                                             Andrei Gherman

    Chişinău, 3 mai 2002.
    Nr. 540.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 540
din 3 mai 2002
PROGRAMUL NAŢIONAL
de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat
"MoldDiab" pentru anii 2002-2005
Principii generale
Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat "MoldDiab" pentru anii 2002-2005 (în continuare - Programul naţional "MoldDiab") are drept scop soluţionarea unei probleme extrem de importante din domeniul ocrotirii sănătăţii, stabileşte strategia şi tactica prevenirii, depistării precoce, diagnosticului, tratamentului diabetului zaharat în vederea reducerii morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii populaţiei, avînd suportul (financiar, material şi cu cadre) întregii societăţi, inclusiv al sistemului existent de ocrotire a sănătăţii.
Programul reflectă politica de stat a Republicii Moldova în domeniul profilaxiei şi tratamentului diabetului zaharat, care are o pondere ridicată în structura indicilor principali ai sănătăţii. El se va realiza cu concursul tuturor instituţiilor medico-sanitare din ţară, cu participarea directă a structurilor de stat, unităţilor economice, de învăţămînt, mass-media şi altor instituţii. Programul naţional va fi susţinut şi finanţat de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
I. Profilaxia primară a diabetului zaharat
La baza profilaxiei primare a diabetului zaharat se află concepţia de combatere a factorilor de risc pentru diabet: factorii nocivi pancreatotropi (chimici, virali etc.), hipodinamia, hiperlipidemia, fumatul, abuzul de alcool, hipertensiunea arterială, ateroscleroza, diabetul în familie, ereditatea pozitivă pentru diabet, alte afecţiuni endocrine.
Activităţile de combatere a factorilor de risc vor fi realizate atît la nivelul populaţiei în ansamblu (sau al unor colectivităţi), cît şi în mod individual la persoanele cu grad de risc sporit. O deosebită atenţie se va acorda lucrului profilactic cu copiii, adolescenţii, tineretul: în familie, în instituţiile de învăţămînt şi la locul de muncă.
II.Acţiunile preconizate în Programul "MoldDiab"

Nr.
d/o
Denumirea acţiunilor Responsabil pentru executare Termenul executăeii
1. I. Prevenirea diabetului zaharatElaborarea şi realizarea măsurilor de combatere a factorilor de risc al diabetului:depistarea şi evidenţa persoanelor cu ereditatea pozitivă pentru diabet, în special dintre copii şi adolescenţi, prin examinări preventive;aplicarea metodelor nemedicamentoase de combatere a hiperglicemiei tranzitorii în situaţii de stres (infecţii, traume psihice etc);depistarea persoanelor obeze şi aplicarea metodelor de păstrare a "masei corporale normale";depistarea persoanelor cu hipertensiune arterială, ateroscleroză, hipercolesterolemie, aplicarea metodelor de combatere a acestora şi păstrarea normoglicemiei;derularea acţiunilor de combatere a fumatului, alcoolismului, interzicerea folosirii în alimentaţie a produselor alimentare impure din punct de vedere ecologic, preparatelor medicamentoase diabetogene etc. Ministerul Sănătăţii, serviciile medicale departamentale, Ministerul Învăţămîntului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Compania de Stat "Teleradio-Moldova", asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale 2002-2005
Permanent
2. Elaborarea actelor normative necesare pentru asigurarea realizării Programului naţional "MoldDiab" Ministerul Sănătăţii 2002-2005
3. Perfecţionarea formelor şi intensificarea activităţii profilactice la toate nivelurile sistemului de ocrotire a sănătăţii:difuzarea în masă a cunoştinţelor "lupta pentru masa corporală normală";propagarea nivelului sănătos de viaţă prin mijloacele de informare în masă: televiziune, radio, reviste, ziare (emisiuni speciale, interviuri, publicaţii etc.);propagarea limitării glucidelor rafinate şi grăsimilor în raţia alimentară;educaţia sanitară a copiilor în instituţiile de învăţămînt şi în familie a sportului în rîndul elevilor, tineretului, adulţilor Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţămîntului, Compania de Stat "Teleradio-Moldova", autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
Permanent
4. Instruirea lucrărilor medical în problemele diabetologiei preventive (prin cursuri de perfecţionare, conferinţe) Ministerul Sănătăţii Permanent
5, Implementarea în practica medicală a programului cu privire la profilaxia diabetului în cadrul "Şcolii diabetului" şi în Centrele Medicilor de Familie, recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, conform prevederilor Declaraţiei de la Saint-Vincent Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale Permanent
6. Prevenirea malformaţiilor congenitale la nou-născuţi prin protejarea gravidelor, examinarea glicemiei, efectuarea testului oral de toleranţă la glucoză, determinarea hemoglobinei glicozilate, microalbuminuriei, examenul medico-genetic şi ultrasonografic al femeilor gravide. Organizarea pentru bolnavi cu diabet, conform normativelor, a cabinetelor de consultaţii în problemele reproducerii şi planificării familiei Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale Permanent
7. II. Depistarea precoce, diagnosticul şi tratamentul diabetului zaharat, profilaxia secundarăAsigurarea funcţionării eficiente a cabinetelor endocrinologie în instituţiile medicale judeţene, municipale şi sectoriale, completarea statelor conform normativelor în vigoare Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale Permanent
8. Înzestrarea secţiilor specializate de endocrinologie cu utilaj diagnostic şi curativ cu medicamente de primă necesitate pentru acordarea asistenţei medicale calificate bolnavilor cu diabet Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale Permanent
9. Organizarea depistării precoce a diabetului prin investigarea în masă a populaţiei, care prezintă riscul de a se îmbolnăvi de diabet, cu ajutorul testului oral de toleranţă la gucoză Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
10. Dispensarizarea bolnavilor cu diabet zaharat:asigurarea (de către stat) a tratamentului gratuit antidiabetic cu insulină şi cu hipoglicemiante orale;respectarea principiilor compensării cu obţinerea normoglicemiei şi a glucozuriei în condiţii de staţionar şi ambulator la majoritatea bolnavilor drept măsură de prevenire a complicaţiilor diabetice;crearea registrului naţional al bolnavilor cu diabet conform programelor O.M.S. "Epi-Info" şi "Diab-Care";dezvoltarea şi extinderea aplicării metodelor de tratament al bolnavilor cu forme incipiente de diabet, cu hiperglicemie bazală alterată, toleranţă la glucoză alterată, prediabet, diabet latent etc.;organizarea unei secţii de diabetologie pentru femeile diabetice gravide şi copii nou-născuţi din părinţii diabetici Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
11. Alocarea anuală de fonduri pentru tratamentul complex a minimum 1000 de bolnavi cu "picior diabetic", pentru efectuarea hemodializei a 1000 de pacienţi cu nefropatie diabetică şi cu insufucienţă renală şi pentru supunerea fotocoagulării cu "laser" a 1000 de pacienţi cu retinopatie Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
12. Organizarea şi extinderea secţiilor de recuperare a pacienţilor cu diabet, în special cu complicaţii tardive, după principiul staţionar-sanatoriu-asistenţă medicală primară pentru adulţi şi pentru copii, în conformitate cu reglementările în vigoare Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
13. Organizarea şi elaborarea metodelor de tratament în dependenţă de tipul diabetului, gradul decompensării, prezenţa şi caracterul complicaţiilor diabetice Ministerul Sănătăţii 2002-2005
14. Realizarea controlului calităţii tratamentului diabetului zaharat conform cerinţelor O.M.S. şi Programului "Diab-Care", cu dozarea hemoglobinei glicozilate, glicemiei, lipidemiei şi altor indicii metabolici, asigurînd în acest scop secţiile de endocrinologie cu aparataj special pentru determinarea hemoglobinei glicozilate şi cu analizatoare biochimice Ministerul Sănătăţii 2002-2005
15. Implicarea în combaterea diabetului a asociaţiilor şi organizaţiilor obşteşti şi neguvernamentale (asociaţiile bolnavilor de diabet, ale veteranilor, mamelor copiilor bolnavi de diabet etc.) pentru o participare mai amplă a populaţiei la îngrijirea şi ajutorarea acestor bolnavi Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
16. III. Asistenţa de urgenţăPerfecţionarea asistenţei de urgenţă a bolnavilor cu diabet zaharat prin:asigurarea funcţionarii secţiiloe specializate de endocrinologie, dotarea cu utilaj şi cu echipamente şi materiale de laborator conform normativelor de înzestrare;dotarea secţiilor (laboratoarelor) de profil general din spitalele orăşăneşti, judeţene şi sectoriale cu mijloacele necesare pentru diagnostic şi acordarea de ajutor medical bolnavilor cu diabet în stare de decompresare şi comă diabetică:crearea în instituţiile medicale republicane, judeţene, municipale şi sectoriale a condiţiilor pentru terapia intensivă, insulinoterapia intensivă, dotarea cu aparataj pentru monitorizarea diabetului cu dozarea glicemiei, glucozuriei, cetonuriei, echilibrului acidobazic etc. şi corecţia metabolică respectivă;ameliorarea asistenţei medicale de urgenţă pentru pacienţii diabetici din mediul rural Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
17. IV. Cercetările ştiinţifice şi pregătire cadrelorEfectuarea investigaţiilor funamentale şi aplicative în domeniul diabetologiei, în special în problemele epidemiologiei diabetului, angiopatiilor diabetice, diagnosticului funcţional neinvaziv, hormonal şi imunologic, tratamentului şi recuperării pacienţilor cu diabet, inclusiv copii şi adolescenţii Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale 2002-2005
18. Crearea unui centru de diagnostic neinvaziv pentru cercetarea dereglărilor funcţionale la bolnavii cu "picior diabetic", cu angiopatie şi nefropatie diabetică, dotat cu utilakul şi aparatajul medical respectiv Ministerul Sănătăţii 2002-2005
19. Asigurarea funcţionării laboratoarelor "Implant de celule-b" pentru bolnavi cu diabet zaharat în baza USMF "N. Testimiţanu" Ministerul Sănătăţii 2002-2005
20. Pregătirea postuniversitară şi reciclarea periodică a medicilor specialişti în domeniul diabetologiei conform programelor europene 3 ani de rezidentură şi 2 ani de secundariat clinic în endocrinologie sau diabetologie Ministerul Sănătăţii 2002-2005
21. V.Realizarea şi asigurarea financiară a Programului naţional "MoldDiab"Finanţarea Programului naţional "MoldDiab" din bugetul de stat şi din bugetele locale în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în acest scop Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelorautorităţile administraţiei publice locale Permanent
22. Instituirea în cadrul Ministerului Sănătăţii a unui comitet de coordonare a Programului naţional "MoldDiab", cu implicarea specialiştilor ministerelor şi departamentelor interesate, asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale Ministerul Sănătăţii Permanent
23. VI Monitorizare şi evaluareEfectuarea controlului permanent privind realizarea programului cu prezentarea notelor informative pentru a fi examinate în cadrul şedinţelor colegiului Ministerului Sănătăţii Ministerul Sănătăţii, Direcţia asistenţă spitalicească şi specializată directorii direcţiilor sănătăţii judeţene/ municipale a U.T.A. Găgăuzia. Specialistul principal netituler - endocrinolog al Ministerului Sănătăţii Anual

Cheltuielile anuale pentru realizarea Programului naţional "MoldDiab" şi procurarea aparatajului necesar pentru profilaxia şi combaterea diabetului zaharat sînt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul Program.
Anexa nr. 1
la Programul naţional
de profilaxie şi combatere
a diabetului zaharat "MoldDiab"
pentru anii 2002-2005
DEVIZUL DE CHELTUIELI
a mijloacelor necesare pentru realizarea Programului naţional
de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat "MoldDiab"
pentru anii 2002-2005
                    (mil. lei)

Nr.
d/o
Anul Anii
2002 2003 2004 2005
1 Relizarea activităţilor profilactice 2,0 3,0 4,0 5,0
2 Achiziţionarea utilajului de diagnostic şi aparatelor de autocontrol a diabetului 2,0 3,0 4,0 4,0
3 Acordarea asistenţei diabetologice de urgenţă 2,0 3,0 4,0 4,0
4 Achiziţionarea medicamentelor:. insulină. hipoglicemiante 43,
4025,
527
44,5
66,0
25
46,
26,
3
47,
36,
3
5 Achiziţionarea analizatoarelor bioochimice 3,0 4,0 5,0 6,0
6 Achiziţionarea truselor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate 2,0 3,0 4,0 4,0
7 Finanţare cu destinaţie specială-Clinica de endocrinologie 2,0 3,0 4,0 5,0
  Total 61,929 69,585 77,5 81,6

Anexa nr. 2
la Programul naţional
de profilaxie şi combatere
a diabetului zaharat "MoldDiab"
pentru anii 2002-2005
Necesarul de fonduri
pentru procurarea aparatajului în vederea implementării
Programului naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat
"MoldDiab" penru anii 2002-2005

Denumirea aparatului Numărulde unităţi Costul unei unităţi(mii lei) Costul total (mii lei)
A. Centrele medicilor de familie:Glicometre pentru 50 centre ale medicilor de familie 60,0 1,0 60,0
Costul unei unităţi (mii lei)bioanalizator - aparat pentru determinarea parametrilor biochimici (inclusiv glucoza) - pentru 4 secţii de endocrinologie;aparat pentru determinarea hemoglobinei glicozilate - pentru cele 4 secţii de endocrinologie;Computere - pentru cele 4 centre (secţii specializate) 4,04,04,0 70,080,05,0 280,0320,020,0
C. Clinica de endocrinologie:. Aparat pentru ultrasonografic cu efect Doppler. Aparat neuromiograf 1,01,0 45,090,0 45,090,0
Total     815,0