HGM65/2001
ID intern unic:  295128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 65
din  26.01.2001
cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul  
a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare
Publicat : 01.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 101
    MODIFICAT
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    NOTĂ:
    În tot textul Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare, cuvintele „certificat igienic”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „certificat de inofensivitate, după necesitate”, la formele gramaticale corespunzătoare prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    În conformitate cu Legea privind protecţia consumatorilor nr. 1453-XII din 25 mai 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.281), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare ( se anexează).
    2. Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie va elabora, în modul stabilit, Regulamentul cu privire la efectuarea certificării produselor alimentare şi materiei prime alimentare şi Normele de protecţie a copiilor certificatelor de conformitate printr-un semn special de protejare contra falsificărilor.
    3. Se abrogă punctul 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.49 din 24 ianuarie 1994 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1994, nr.1).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                     Dumitru BRAGHIŞ

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi reformelor                 Andrei CUCU
    Ministrul justiţiei                                           Valeria ŞTERBEŢ
    Ministrul finanţelor                                        Mihail MANOLI

    Chişinău, 26 ianuarie 2001.
    Nr. 65.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 65
din 26 ianuarie 2001

Regulile
de comercializare cu amănuntul a unor tipuri
de mărfuri alimentare şi nealimentare
I. Dispoziţii generale
    1. Regulile de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare (în continuare - Reguli) stabilesc cerinţele de bază privind comercializarea cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare (carne şi produse din carne, lapte şi produse lactate, îngheţată, margarină, ouă, peşte şi produse din peşte, ţesături, confecţii, articole de încălţăminte, mărfuri electronice, mărfuri electrocasnice) şi, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, se extind asupra tuturor agenţilor activităţii comerciale care comercializează mărfurile menţionate, indiferent de forma de proprietate.
    2. Profilul comercial şi specializarea unităţii de comerţ se stabileşte de către proprietar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Unitatea de comerţ este obligată să dispună de reguli sanitare şi veterinare şi, potrivit prevederilor acestor reguli, de certificate de conformitate (certificate de calitate), precum şi de certificat de inofensivitate, după necesitate la mărfurile alimentare, certificat veterinar la fiecare lot de marfă de origine animalieră, prevăzut pentru comercializare.
    Unitatea de comerţ este responsabilă de calitatea mărfurilor expuse spre comercializare.
    3. Unităţile de comerţ care comercializează produse alimentare uşor alterabile trebuie să fie dotate cu utilaje comerciale şi frigorifice necesare, mijloace mecanice şi inventar, conform regulilor sanitare şi normelor de dotare tehnică în vigoare.
    Articolele tehnice complicate urmează a fi înzestrate cu panouri ce ţin de modalitatea instalării, cuplarea şi pornirea acestor articole, fapt ce va confirma controlul capacităţii de funcţionare. Unităţile de comerţ care comercializează articole vestimentare şi încălţăminte sînt dotate cu cabine de probă cu oglinzi şi iluminare suplimentară, banchete sau scaune, suporturi, oglinzi.
    Cîntarele şi alte mijloace de măsurare, inclusiv greutăţile lor, utilizate în unităţile de comerţ, trebuie să dispună de marca metrologică de verificare bine vizibilă, să fie întreţinute în stare perfectă, respectînd termenele de verificare, conform Regulilor de utilizare în activitatea de comerţ şi alimentaţie publică, a mijloacelor de măsurare a masei şi altor unităţi de măsurare RG 29-03-70-98.
    4. Decontările cu consumatorii pentru mărfurile comercializate se efectuează prin intermediul maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    5. Consumatorul este în drept să controleze veridicitatea calculării costului mărfii conform etichetelor de marfă, precum şi a greutăţii şi unităţii de măsură la mărfurile cumpărate, a termenelor de valabilitate (păstrare) a produselor conform facturilor, a fişelor de ridicare a mărfurilor, prezenţa certificatului de conformitate, certificatului de inofensivitate, după necesitate, precum şi informaţia corespunzătoare pentru consumatori, conform prevederilor standardelor naţionale SM- 196 şi SM- 197.
    6. În cazul în care a fost comercializată marfa cu defecţiuni şi consumatorul nu a fost prevenit de către vînzător, consumatorul este în drept să ceară, la discreţia sa, realizarea drepturilor ce-i revin în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea privind protecţia consumatorilor nr. 1453-XII din 25 mai 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10) şi Regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare, procurate în reţeaua de comerţ cu amănuntul, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 329 din 23 mai 1995 (Monitorul Oficial,1995, nr. 38-39, 1997, nr.79-80).
    7. Unitatea de comerţ va asigura în mod obligatoriu prezenţa indicatoarelor de preţuri (întocmite corect) la mărfurile expuse spre comercializare şi, la solicitarea consumatorului, va oferi o informaţie completă despre producători, proprietăţile de consum şi preţurile la mărfuri, asigurînd, de asemenea şi un nivel adecvat de servire, eliberarea mărfurilor cu măsura şi greutatea reglementară.
    În cazul reducerii preţurilor la unele mărfuri cu cerere limitată şi stabilirii preţurilor mai jos de cele de cumpărare de la furnizor, unităţile de comerţ trec la cheltuieli diferenţele de preţuri, suportate pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu articolul 24 al Codului fiscal nr. 1163- XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr. 62), cu condiţia desfăşurării unor măsuri legate de comercializarea totală a acestor mărfuri şi perfectarea actelor necesare de reevaluare a lor.
    Desfăşurarea vînzărilor totale sezoniere, reevaluarea pînă la preţul unei posibile comercializări sau restituirea mărfurilor autohtone cu termene de valabilitate (păstrare) expirate se efectuează conform acordului înainte cu o lună de expirarea termenelor vizate din contul furnizorului acestor mărfuri.
    8.Vînzătorii sînt obligaţi să supravegheze calitatea mărfurilor comercializate şi, în caz de depistare a înrăutăţirii indicilor calităţii mărfurilor, pînă la expirarea termenelor de valabilitate, să comunice despre aceasta administraţiei întreprinderii de comerţ, în scopul adoptării deciziilor privind comercializarea ulterioară a mărfurilor sau reducerea preţului cu amănuntul.
    9. În cazurile neprevăzute în prezentele Reguli, angajaţii unităţilor de comerţ se vor călăuzi de Legea nr. 1453- XII din 25 mai 1993 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova , 1993 nr.10), Legea nr. 652- XIV din 28 octombrie 1999 cu privire la certificare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 12-13), Legea nr.134-XIII din 3 iunie 1994 vînzării de mărfuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.17 ), Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1068 din 20 octombrie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2000, nr.137-138).
II. Laptele şi produsele lactate, îngheţata,
brînzeturile, margarina, ouăle
    10. Comercializarea laptelui şi produselor lactate, îngheţatei, brînzeturilor, margarinei şi ouălor (în continuare - produse) se efectuează în unităţi de comerţ specializate, secţii ale produselor alimentare, precum şi în pavilioane specializate în care este permisă comercializarea produselor menţionate de către centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii.
    11. Livrarea produselor lactate în reţeaua de comerţ se efectuează cu mijloace de transport specializat, dotate cu un dispozitiv ce reglează regimul de temperatură în funcţie de durata transportării, tipul ambalajului şi temperatura aerului din exterior, în conformitate cu Regulamentul transportării încărcăturilor uşor alterabile (Monitorul Oficial, 2000, nr.39-41).
Ambalajul prevăzut pentru transportarea produselor lactate, îngheţatei şi caşcavalurilor va fi însoţit de un permis pentru contactul cu produsele alimentare, eliberat de Ministerul Sănătăţii.
    12. Recepţionarea în unităţile de comerţ a mărfurilor conform cantităţii şi calităţii se desfăşoară în modul stabilit de Regulamentul privind recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii şi acordurilor între părţi.
Sînt supuse recepţionării numai produsele care întrunesc cerinţele standardelor naţionale şi prescripţiilor tehnice şi dispun de documentele de însoţire corespunzătoare (certificate de conformitate, certificate de calitate, certificate de inofensivitate, după necesitate), care confirmă calitatea mărfurilor, cu indicarea obligatorie a datei fabricării (la mărfurile uşor alterabile - ora fabricării), iar în ceea ce priveşte îngheţata - este obligatorie condiţia să fie de o temperatură nu mai înaltă de minus 10oC.
    Nu vor fi recepţionate produsele transportate la unitatea de comerţ cu mijloace de transport izotermic, în care lipseşte refrigerarea, iar produsele nu sînt însoţite de permis sanitar şi au termene de comercializare expirate.
    13. La finele recepţionării produsele lactate sînt amplasate imediat în utilajul frigorific (vitrine, dulapuri, tejghele) separat de alte produse, care pot răspîndi mirosuri specifice.
    Termenele şi temperatura păstrării produselor urmează a fi indicate în mod obligatoriu pe etichetele aplicate pe ambalaj.
    Produsele lactate cu termenul de consum expirat urmează a fi restituite producătorului pentru a fi supuse prelucrării conform condiţiilor stipulate în acord.
    14. Înainte de a fi expuse în sala comercială, produsele se pregătesc pentru comercializare: se înlătură ambalajul, învelişurile din hîrtie, aţele de legătură, suprafeţele murdare, tăieturile oxidate, straturile îngălbenite etc.
    Brînzeturile de dimensiuni mari, înainte de a fi predate vînzătorului, pot fi porţionate în două, patru sau opt părţi. Brînzeturile maturate în saramură, înainte cu o oră de a fi puse în vînzare, se scot din saramură.
    La unt şi margarină se înlătură ambalajul şi hîrtia pergament, se curăţă stratul îngălbenit de pe exterior (ştaf), se efectuează marcarea prealabilă pentru porţionarea ulterioară, în funcţie de condiţiile cererii.
    Expunerea ouălor spre comercializare se efectuează după verificarea prealabilă a calităţii prin ovoscopare. Se interzice vînzarea ouălor împreună cu alte produse neambalate (unt, brînză etc.).
    15. Preambalarea produselor în unităţile de comerţ se permite în volumul necesităţii pentru o zi de vînzare.
    Mărfurile preambalate în unitatea de comerţ trebuie să fie etichetate, indicîndu-se: denumirea produsului, calitatea, greutatea, preţul pentru un kg, preţul conform greutăţii, data preambalării, termenul de consum. Produsele se preambalează în hîrtie sau materiale de polietilenă transparentă, autorizate de Ministerul Sănătăţii.
    16. Caşcavalul se eliberează consumatorului fără înlăturarea coajei de parafină. Porţionarea caşcavalului în felii poate fi efectuată la solicitarea consumatorului cu un cuţit special pentru brînzeturi.
    Nu se permite utilizarea aceluiaşi cuţit pentru porţionarea brînzeturilor şi altor produse de gastronomie.
    Inventarul utilizat la vînzarea produselor trebuie spălat zilnic la finele programului cu soluţie de detergent şi păstrat la un loc special.
III. Carnea şi produsele din carne,
peştele şi produsele din peşte
    17. Comercializarea cărnii, produselor din carne, peştelui şi produselor din peşte (în continuare - produse) se efectuează în unităţi de comerţ specializate, secţii ale magazinelor alimentare, pavilioane specializate în care este permisă comercializarea cu amănuntul a acestor produse de centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii.
    Comercializarea peştelui în stare proaspătă sau congelat, precum şi a produselor din peşte se efectuează la tejghele separate.
    18. Livrarea cărnii şi produselor din carne se efectuează cu mijloace de transport auto dotate cu utilaj frigorific (sistem de refrigerare), în ambalaj cu greutatea marcată, conform numărului de locuri fără recîntărire: a cărnii - în blocuri, carcase şi semicarcase; subproduselor - conform numărului de locuri şi greutăţii; mezelurilor, afumăturilor, semipreparatelor din carne - în ambalaj sigilat de furnizorul de mărfuri.
    Peştele congelat se livrează către unităţile de comerţ numai în ambalaj (în lăzi din lemn şi material plastic, butoaie şi ambalaj din material plastic autorizat de Ministerul Sănătăţii pentru ambalarea acestor produse).
    Peştele proaspăt este transportat în unităţile de comerţ cu mijloace de transport auto dotate cu sistem de aerisire, iar pe timp de vară - cu apă refrigerată.
    Se interzice transportarea peştelui neambalat, cu mijloace de transport murdar sau cu mirosuri străine.
    19. Urmează a fi recepţionate produsele însoţite de certificate de conformitate (certificate de calitate), certificate de inofensivitate, după necesitate şi fitosanitare, certificate veterinare şi care corespund cerinţelor standardelor naţionale.
    Pe borderoul de expediţie (factură) se aplică o ştampilă care indică data fabricării, iar vis-a-vis de produsele uşor alterabile - ora fabricării şi termenul de consum.
    Se interzice recepţionarea produselor uşor alterabile cu termenul de consum expirat.
    20. Recepţionarea produselor se efectuează conform cantităţii, locurilor, greutăţii şi calităţii lor.
    Calitatea produselor se determină prin metoda organoleptică prevăzută de standardele corespunzătoare. În cazuri necesare calitatea produselor din peşte se determină conform indicilor fizico - chimici.
    Se interzice recepţionarea produselor cu ambalajul şi eticheta deteriorate ori fără etichete.
    21. În cadrul recepţionării, produsele uşor alterabile sînt supuse unui control privind gradul de refrigerare (răcire, congelare) şi corespunderea temperaturii produselor cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.
    22. Fiind recepţionată, carnea este supusă unei testări privind existenţa marcării şi corespunderea rigidităţii musculare şi a ţesutului gras cu marca aplicată.
    Se interzice recepţionarea cărnii:
    a) din care a fost înlăturat insuficient sîngele închegat şi n-au fost înlăturate resturile de viscere şi mîzgă;
    b) cu semne de congelare repetată şi prezenţa pe suprafaţa cărnii a unei pojghiţe de gheaţă;
    c) cu grad scăzut de prospeţime (miros de descompunere, suprafaţa foarte uscată, lipicioasă şi acoperită cu mucegai).
    23. Calitatea subproduselor se testează în ceea ce priveşte prospeţimea, gradul de prelucrare preliminară. Înainte de recepţionare subprodusele trebuie să fie divizate după categorii.
    Se interzice recepţionarea subproduselor:
    a) prelucrate insuficient, cu resturi ale altor ţesuturi, cu tăieturi şi rupturi;
    b) cu încălcare a tratamentului termic (decongelate sau congelate repetat);
    c) cu grad scăzut de prospeţime (acru, miros de descompunere şi mucegai).
    24. Calitatea semipreparatelor se testează în ceea ce priveşte culoarea şi mirosul, forma, aspectul ambalajului; se verifică , de asemenea, data şi ora fabricării semipreparatelor, indicate pe etichetele lipite pe pachete.
    25. Calitatea cărnii de pasăre se testează în ceea ce priveşte gradul de îngrăşare, puritatea prelucrării, prospeţimea carcasei şi prezenţa marcării.
    Calitatea cărnii de vînat se testează în ceea ce priveşte densitatea penelor, aspectul capului (nezvîntat), integritatea şi prospeţimea carcaselor.
    Se interzice recepţionarea cărnii de pasăre:
    a) cu carcase netranşate şi prelucrate insuficient;
    b) cu carcase de culoare schimbată şi congelate repetat;
    c) cu grad scăzut de prospeţime (mucegai, miros străin).
    26. Calitatea mezelurilor se testează în ceea ce priveşte aspectul exterior al batonului, precum şi compoziţia (aspect mozaicat de carne şi slănină), gustul şi mirosul.
    Se interzice recepţionarea mezelurilor:
    a) cu aspect de mîzgă, mucegai şi mucozitate pe membrană;
    b) cu compoziţie fărîmicioasă şi prezenţa unor segmente cenuşii;
    c) cu bucăţi de slănină galbenă în compoziţia mezelurilor de calitate superioară;
    d) de culoare alb - cenuşie, fierte insuficient.
    27. Calitatea afumăturilor se testează în ceea ce priveşte prelucrarea uniformă, consistenţa ţesutului muscular, gradul de finisare, forma şi mirosul produsului.
    Se interzice recepţionarea afumăturilor:
    a) cu încălcări ale procesului tehnologic (afumare insuficientă, prezenţa petelor cenuşii şi verzi la secţionare);
    b) cu aspect de mîzgă;
    c) cu grad scăzut de prospeţime (cu pete de mucegai şi mucozitate, deviere de la culoarea corespunzătoare, miros acru şi rînced).
    28. Calitatea tocăturii din carne preambalată se testează în ceea ce priveşte culoarea, mirosul, consistenţa, aspectul ambalajului; se verifică, de asemenea, greutatea porţiilor, data şi ora fabricării.
    Se interzice recepţionarea tocăturii din carne cu devieri de la culoarea corespunzătoare şi miros acru.
    29. Din punctul de vedere al calităţii, peştele şi produsele din peşte trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: suprafaţa peştelui trebuie să fie curată, să dispună de un strat uniform de solzi, culoare potrivit speciei, bronhiile roşii, cu nuanţă caracteristică speciei.
    Se admite recepţionarea peştelui proaspăt care nu şi-a schimbat culoarea naturală a solzilor şi pielii, nu are pete înroşite, îndeosebi pe burtă şi pe părţile laterale, nu are picăţele albe şi mucegai.
    30. Calitatea peştelui marinat se caracterizează prin gradul de grăsime, lipsă de rupturi şi leziuni. Ţesuturile musculare la peşte trebuie să fie elastice, suculente, fără miros şi gust străin.
    Calitatea scrumbiei se caracterizează prin prospeţime, piele curată, neîngălbenită, fără gust şi miros străin neplăcut.
    31. Conservele din peşte se testează în ceea ce priveşte aspectul exterior al cutiei şi marcarea ei, prezenţa etichetei şi corespunderea cu denumirea menţionată în documentul de însoţire.
    Nu se admite recepţionarea conservelor fără etichete, în cutii ruginite, cutii deformate, bombate şi cu ermeticitatea deteriorată.
    32. Păstrarea produselor:
    a) carnea refrigerată şi mezelurile se păstrează fiind agăţate în cîrlige metalice inoxidabile; carnea de pasăre refrigerată - în lăzi pe stelaje; subprodusele refrigerate, semipreparatele şi preparatele afumate - în tăvi şi lăzi pe stelaje;
    b) produsele congelate - pe stelaje din lemn şi zincuite, aşezate în stive;
    c) conservele, grăsimile - pe stelaje în lăzi (butoaie);
    d) mărfurile preambalate - în ambalaje, ferite de influenţa luminii.
    Se interzice păstrarea în comun a produselor crude cu cele gata pentru consum.
    33. În cazul eliberării către consumator a produselor neporţionate, se permite completarea greutăţii necesare cu cel mult două bucăţi la cîntar, care împreună să nu depăşească 10 % din greutatea totală a cumpărăturii. Adaosul la cîntar trebuie să corespundă calităţii mărfii eliberate.
    În cadrul comercializării mezelurilor şi afumăturilor, la solicitarea consumatorului, vînzătorul este obligat să elibereze şi să porţioneze cantitatea solicitată.
    34. Carnea de pasăre se comercializează în carcase ori tranşată: de găini, raţe - două jumătăţi de-a lungul carcasei, de gîşte şi curcani - cu divizarea în două, patru, şase şi opt părţi.
    35. În cazul în care consumatorul a procurat produse alimentare de calitate neadecvată, vînzătorul este obligat, la solicitarea consumatorului, să le preschimbe cu mărfuri similare de calitate adecvată sau să restituie consumatorului suma achitată, dacă deficienţele menţionate au fost depistate în limita termenului de valabilitate.
IV. Ţesături, confecţii, încălţăminte
    36. Ţesăturile, confecţiile, încălţămintea, înainte de a fi expuse în sala comercială, trebuie supuse unei pregătiri prealabile.
    Pregătirea prealabilă include dezambalarea, sortarea, verificarea calităţii articolelor, prezenţa marcării, veridicitatea preţurilor. În caz de necesitate, unele tipuri de mărfuri (confecţiile, tricoturile) urmează a fi curăţate şi călcate.
    37. În sala comercială, pentru a asigura confortul necesar consumatorilor, etalarea ţesăturilor, confecţiilor, încălţămintei se efectuează în funcţie de grupare conform destinaţiei.
    Confecţiile şi încălţămintea se grupează conform tipurilor, modelelor şi mărimilor. Indiferent de specializare, confecţiile pentru bărbaţi, femei, copii şi încălţămintea se etalează în sala comercială separat. Ţesăturile se grupează conform tipului şi compoziţiei fibroase din care sînt fabricate.
    38. În cadrul vînzării articolelor vestimentare (confecţii, tricoturi, confecţii pentru acoperirea capului) şi a încălţămintei consumatorului i se vor crea condiţii optime de probare. În acest scop sălile comerciale trebuie să fie dotate cu cabine de probă cu oglinzi şi iluminare suplimentară, banchete şi scaune.
    39. Ţesăturile din lînă, vatelină, ţesăturile grele şi voluminoase se măsoară cu rigle rigide standarde aplicate pe stofa aşezată pe tejghea liber, fără încreţituri. Ţesăturile uşoare şi subţiri se măsoară cu rigla rigidă standard prin aruncarea stofei pe tejghea şi aplicarea liberă a stofei la metru.
    Se permite, de asemenea, măsurarea tuturor tipurilor de ţesături, cu excepţia ţesăturilor din lînă şi a pînzei de tricot, prin metoda aplicării ţesăturilor pe tejghea, pe o parte a căreia este montată o riglă metalică gradată şi marcată.
    Se interzice suplimentarea la cumpărătură a bucăţilor de ţesături, precum şi comercializarea bucăţilor de ţesături cu etichete de fabrică şi marcă, dacă este încălcat procesul tehnologic şi marca este aplicată pe faţă.
    40. Vînzătorul este obligat să-i acorde atenţie cumpărătorului la alegerea ţesăturilor, confecţiilor, încălţămintei, informîndu-l despre sortimentul mărfurilor expuse spre comercializare, despre modul de îngrijire a lor, la solicitarea consumatorului, să explice semnificaţia simbolurilor aplicate pe articole, indicatoare, etichete.
    În cadrul comercializării ţesăturilor vînzătorul determină, la solicitarea consumatorului, metrajul necesar pentru confecţionarea diverselor articole vestimentare, alege garnitura corespunzătoare, iar la comercializarea încălţămintei vînzătorul trebuie să verifice perechea de încălţăminte prin suprapunere.
    Ţesăturile, articolele vestimentare, încălţămintea sînt eliberate consumatorului ambalate în hîrtie, cutii ori alte tipuri de ambalaj, fără perceptarea plăţii suplimentare.
    41. La comercializarea ţesăturilor, confecţiilor unităţile de comerţ le pot acorda consumatorilor un complex de servicii suplimentare: retuşul confecţiilor procurate în unitatea vizată (scurtarea şi lungirea articolelor, schimbarea locului nasturilor, ajustarea pălăriilor, croirea ţesăturilor).
    42. Pe lîngă cumpărătura de bază, consumatorului i se oferă posibilitatea de a procura mărfuri complementare, necesare pentru îngrijirea lor ori pentru completarea garderobei.
    43. Împreună cu marfa procurată cumpărătorului i se înmînează, în mod obligatoriu, şi bonul de casă sau de marfă, care indică datele de identificare a unităţii de comerţ, data cumpărăturii şi preţul.
    44. Vînzătorii angajaţi în secţiile pentru comercializarea ţesăturilor, confecţiilor şi încălţămintei pentru copii sînt obligaţi să fie supuşi, în modul stabilit, controlului medical.
V. Mărfuri electronice şi electrocasnice
    45. Înainte de a fi puse în vînzare mărfurile electronice şi electrocasnice urmează a fi supuse unei pregătiri prealabile.
    Pregătirea prealabilă include: dezambalarea, înlăturarea substanţelor protectoare, prafului, verificarea prezenţei accesoriilor suplimentare şi, după caz, asamblării lor, precum şi verificarea calităţii aparatelor, veridicitatea preţurilor, marcarea, prezenţa fişei tehnice de utilizare în limba de stat şi cupoanele de garanţie.
    Aparatele tehnic complicate se verifică prin cuplarea la reţeaua electrică. Maşinile de cusut electrice se verifică din punctul de vedere al funcţionării, iar aparatele electronice se reglează.
    46. Se interzice comercializarea aparatelor de o calitate neadecvată, fără accesoriile suplimentare, fără fişa tehnică de utilizare şi cupoanele de garanţie.
    47. Pe toate mostrele mărfurilor electronice şi electrocasnice etalate în sala comercială şi în vitrine vor fi aplicate etichete de preţ, clar întocmite, care vor indica denumirea mărfii, marca, articolul şi preţul, precum şi o adnotare cu descrierea prescripţiilor tehnice.
    48. Pentru verificarea modului de funcţionare a mărfurilor solicitate de consumator, în sala comercială se asamblează dispozitive electrice de măsurat şi control.
    49. Vînzătorul din secţia pentru desfacerea mărfurilor electronice şi electrocasnice este obligat să cunoască particularităţile constructive, specificul deosebirilor, destinaţia, proprietăţile unor dispozitive, metodele de verificare în stare de funcţionare a aparatelor, să determine defecţiunile frecvent întîlnite, să cunoască bine sortimentul mărfurilor corespunzătoare şi interschimbabilitatea lor, preţurile şi alte informaţii despre mărfuri , să acorde consumatorilor consultaţii la nivel profesional.
    50. În cadrul comercializării mărfii, vînzătorul va verifica, în prezenţa consumatorului, funcţionalitatea aparatului (prin examinarea exterioară, cuplarea la reţeaua electrică), prezenţa accesoriilor, prezenţa fişei tehnice, cupoanelor de garanţie şi instrucţiunii privind modul de utilizare, veridicitatea măsurării şi cantităţii (şnururilor, cablurilor, mărfurilor electrotehnice mărunte), veridicitatea preţului.
    51. Personalul magazinului antrenat la comercializarea aparatelor electronice şi electrocasnice cu termene de garanţie este obligat să indice pe fişa (cuponul de garanţie) aparatului data şi locul desfacerii, iar în cazuri necesare, şi adresa atelierului de reparaţii cu garanţie.
    52. Împreună cu marfa, cumpărătorului i se eliberează, în mod obligatoriu, şi bonul de marfă în care se indică denumirea magazinului, data comercializării, articolul, preţul sau bonul de casă achitat, cu datele de identificare stabilite.
    53. Transportarea la domiciliu a mărfurilor electronice şi electrocasnice de volum şi greutate mare se efectuează, de regulă, de către unitatea de comerţ care a comercializat marfa.
La transportarea mărfurilor de volum şi greutate mare la locul destinat cu mijlocul de transport al consumatorului, unitatea de comerţ trebuie să asigure încărcarea mărfii în mod gratuit.
VI. Controlul respectării prezentelor Reguli
    54. Controlul respectării de către unităţile de comerţ a prezentelor Reguli îl exercită, în limitele competenţei lor, organele de stat abilitate cu funcţii de control al activităţii comerciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    55. La exercitarea controlului unităţile de comerţ sînt obligate să acorde ajutor colaboratorilor organelor de stat abilitate cu funcţii de control al activităţii comerciale şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării neajunsurilor şi încălcărilor depistate.