HGC7/1999
ID intern unic:  295184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 7
din  14.01.1999
privind aprobarea Modificărilor şi completărilor care se operează
în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998
Publicat : 21.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 005     Data intrarii in vigoare : 21.01.1999
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările care se operează în Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie   1997"  (Monitorul  Oficial,  1998,  nr.  30-33,  art.  288), modificată  prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 788 din  15 iulie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr. 72-73, art. 716), (se anexează).
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Ion CIUBUC
    Chişinău, 14 ianuarie 1999.
    Nr. 7.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 7
din 14 ianuarie 1999
Modificările şi completările care se operează
în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 294 din 17 martie 1998
    În Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr. 294 din  17  martie 1998  "Cu  privire  la executarea  Decretului  Preşedintelui  Republicii Moldova  nr.  406-II din 23 decembrie 1997", modificată  prin  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 788 din 15 iulie 1998:
    1) în punctul 3:
    din alineatul  întîi  se exclud cuvintele "(inclusiv  scrisoarea  de transport internaţional (CMR)", iar după cuvintele "serie, număr, precum şi" textul se competează cu cuvîntul "înregistrarea";
    după alineatul  întîi  se  completează  cu  un  alineat  nou,  avînd următorul cuprins:
    "Formularele scrisorilor de transport internaţional (CMR), procurate de   către  agenţii  economici  în  scopul  efectuării   transporturilor  internaţionale,  vor  fi utilizate numai după înregistrarea acestora  la întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica";
    se completează, în final, cu un alineat nou, avînd următorul cuprins:
    "Se permite agenţilor   economici,  care  dispun  de  un  sistem  de evidenţă  computerizat, şi utilizarea formularelor de documente  primare cu  regim special cu serie şi număr imprimate pe hîrtie specială de sine stătător.   Seria   şi  diapazonul  de  numere  vor  fi   atribuite   de  Întreprinderea  de  Stat Editura de Imprimate "Statistica" conform  unui certificat (anexa nr. 5)";
    2) punctul 4 se expune în următoarea redacţie:
    "4. Tipărirea  formularelor  tipizate de documente primare cu  regim special  se va efectua de către tipografii, la comanda Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica", în baza tenderelor";
    3) punctul 7 din anexa nr. 1 se completează cu poziţia:
    "Act de achiziţie a mărfurilor";
    4) în anexa nr. 2:
    din alineatul  doi  al  punctului 1 se exclud  cuvintele  "prestarea serviciilor";
    alineatul doi al punctului 2 după cuvintele "de documente primare cu regim  special" se completează cu cuvintele "(inclusiv cele care nu sînt prevăzute în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim  special", şi după cuvintele "(denumirea agentului economic, codul fiscal,  denumirea mărfurilor, serviciilor etc.)" - cu cuvintele "şi  cu alţi indicatori specifici activităţii sale";
    5) anexa nr. 5 se expune în următoarea redacţie:
"Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 294
din 17 martie 1998
CERTIFICAT
de atribuire a seriei şi numerelor documentelor primare
cu regim special ale  agenţilor economici care dispun de sistem
computerizat de   evidenţă primară
    Eliberat agentului economic __________________________________________________
                                            denumirea
    ___________________________________________________________________________
                                        adresa
    Cod fiscal _______________________________________________________________
    Cod CRIO ______________________________________________________________
    (Codul republican al întreprinderilor şi organizaţiilor)
    la prelucrarea mecanizată a documentului ________________________________________
                                                denumirea documentului
    se atribuie seria________şi  diapazonul de numere de la  nr.________ pînă la nr.__________
    L.Ş.        Directorul Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica"