HGC720/2005
ID intern unic:  295219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 720
din  18.07.2005
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103     art Nr : 790
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                        Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                                                         Valerian Cristea
Ministrul finanţelor                                                                       Zinaida Grecianîi
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                                                       Valerian Revenco

Chişinău, 18 iulie 2005.
Nr. 720.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 720
din 18 iulie 2005
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
pe tot parcursul textului sintagma "dare de seamă" se substituie cu cuvîntul "raport" la cazul respectiv;
la punctul 2, după cuvîntul "autonomă" se introduc cuvintele " , inclusiv cu autonomie financiară", în continuare după text;
punctul 12:
la litera f), textul " , corectitudinea operaţiunilor financiare şi a achitărilor cu prestatorii serviciilor medicale;" se substituie cu textul " a corectitudinii operaţiunilor financiare şi a altor atribuţii exercitate conform statutelor acestora;";
la litera h), sintagma "Departamentului Statistică şi Sociologie" se substituie cu sintagma "Biroului Naţional de Statistică";
la punctul 16, textul "cinci reprezentanţi ai Guvernului (inclusiv patru cooptaţi de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale)" se substituie cu textul "cinci reprezentanţi ai Guvernului (inclusiv doi cooptaţi de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei şi Comerţului şi doi cooptaţi de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale)";
la litera e) punctul 21, cuvintele "şi ale agenţiilor teritoriale (ramurale)" se exclud;
punctul 32 va avea următorul cuprins:
"32. Comisia de cenzori este formată din şapte persoane: patru reprezentanţi ai Guvernului (cooptaţi de Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale), un reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, un reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova şi un reprezentant al Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate" (specialişti în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor), care sînt confirmaţi în funcţii pe termen de patru ani de către consiliul de administraţie.".
2. Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobată prin hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
se exclud: Cristea Valerian, Gherman Andrei, Cojocari Natalia, Mostovoi Valeriu, Tonu Vitalie;
se includ poziţiile:
"Eremciuc Vladimir, deputat în Parlament, preşedintele Consiliului;
Golovin Boris - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale;
Semeniuc Marina - şef adjunct al Direcţiei generale finanţe în ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială, Ministerul Finanţelor;
Gribincea Tatiana - reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
Eftodi Mihai - vicepreşedinte al Asociaţiei Bolnavilor de Miopatie".
3. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66-68, art. 691), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul patru din punctul 6 cuvintele "bugetele de stat şi locale" se substituie cu cuvintele "bugetul de stat", iar cuvintele "sau organele executive ale administraţiei publice locale" se exclud;
alineatul patru din punctul 13 se exclude;
alineatul cinci din punctul 13 devine alineatul patru.
4. Contractul-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1636 din 18 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1792), se modifică şi se completează după cum urmează:
pe tot parcursul textului sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale";
la punctul 1, cuvintele "prin intermediul Agenţiei teritoriale________(în continuare - Agenţie)," se substituie cu cuvintele "(în continuare - Companie),";
pe tot parcursul textului cuvîntul "Agenţia" se substituie cu cuvîntul "Compania", la cazul respectiv;
după subpunctul 9.4. se introduce un subpunct nou, 9.5., cu următorul cuprins:
"9.5. Compania poate delega unele drepturi şi obligaţiuni ce reies din prezentul Contract agenţiilor sale teritoriale (ramurale).";
subpunctul 9,5, devine subpunctul 9.6.