HGC8/2003
ID intern unic:  295324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 8
din  13.01.2003
cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 1083 din 26 octombrie 2000
Publicat : 15.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 001     art Nr : 7
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 octombrie 2000 "Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192) (se anexează).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA       Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale         Valerian Revenco
Ministrul finanţelor            Zinaida Grecianîi
Chişinău, 13 ianuarie 2003.
Nr. 8.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 8
din 13 ianuarie 2003
MODIFICĂRILE
şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 octombrie 2000
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 octombrie 2000 "Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192), se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul doi al punctului 2 cuvintele "în număr de 10 unităţi" se substituie prin cuvintele "în număr de 12 unităţi, cu excepţia personalului, care efectuează deservirea tehnică";
la punctele 3 şi 5 cuvintele "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei", "Departamentul Evidenţă şi Documentare a Populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", "Departamentul Tehnologii Informaţionale";
Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 octombrie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:
litera b) al punctului 17 se completează în final cu cuvintele "şi acoperirea insuficienţei alocaţiilor pentru întreţinerea direcţiilor executive";
punctul 19 se expune în redacţie nouă:
"19. Fondurile locale vor utiliza mijloacele transferate din Fondul republican şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru acordarea de ajutoare materiale persoanelor socialmente defavorizate, în conformitate cu prezentul Regulament şi deciziile respective ale consiliilor de administraţie ale Fondului republican şi a fondurilor locale. Insuficienţa alocaţiilor pentru întreţinerea direcţiilor executive ale fondurilor locale se efectuează din contul mijloacelor transferate din Fondul republican";
punctul 35 se expune în redacţie nouă:
"35. Verificarea executării prevederilor prezentului Regulament se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare";
la punctele 23 şi 24 şi litera b) punctul 28 cuvintele "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei", "Departamentul Analize Statistice şi Sociologice", "Departamentul Evidenţă şi Documentare a Populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne", se substituie, respectiv, prin cuvintele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", "Departamentul Statistică şi Sociologie", "Departamentul Tehnologii Informaţionale".