HGM1045/2005
ID intern unic:  295628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1045
din  05.10.2005
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea,
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Publicat : 14.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 1128

    NOTĂ:
   
În anexa nr. 1 pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19
    Pe tot parcursul textului, cuvintele  „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” și „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică” și, respectiv, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    În tot textul anexelor, cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” şi „direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele „Ministerul Mediului”, „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” şi „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    În tot cuprinsul Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat”, „organele de medicină preventivă” se substituie cu sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, iar sintagma „normele sanitare” se substituie cu sintagma „regulamentele sanitare”, la cazul gramatical respectiv prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
   
În textul anexelor la hotărîre, sintagma „Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor” se substituie prin sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, sintagma „inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia plantelor” – prin sintagma „direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale”, la cazul respectiv prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410
    Pe parcursul întregului text al anexei nr.1 sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
   
    Întru executarea prevederilor
Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive şi Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, precum şi în scopul intensificării supravegherii şi a controlului de stat asupra importului, stocării, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform anexei nr.1.
[Pct.2 abrogat prin HG938 17.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1044; în vigoare 19.10.18]
      [Pct.2 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va abilita unul din laboratoarele toxicologice acreditate din subordine cu funcţia de coordonator al activităţii de control al calităţii produselor de uz fitosanitar şi un laborator acreditat - cu funcţia de coordonator în investigaţiile agrochimice, agroecotoxicologice, agroradiologice şi de stabilire a calităţii fertilizanţilor şi fertilităţii solului.
      [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
4. Serviciul Vamal va acorda acces permanent on-line la bazele de date statistice ce conţin informaţii despre importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat al activităţilor cu aceste produse, în modul şi de forma stabilită de comun acord.
    [Pct.4 în redacţia HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                            Anatolie Gorodenco
Ministrul economiei
şi comerţului                                             Valeriu Lazăr
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                               Constantin Mihailescu
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                   Valerian Revenco

Chişinău, 5 octombrie 2005.
Nr. 1045.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1045
din 5 octombrie 2005


REGULAMENT
cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), Legii nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art. 557) şi Legii nr. 119 - XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art.510).
   
[Pct.1 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de importare, stocare comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, în scopul suprimării importului lor ilicit, asigurării protecţiei intereselor vitale şi a securităţii cetăţenilor, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
3. Pe teritoriul Republicii Moldova se permite importul, fabricarea, transportarea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, omologaţi de către Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor (în continuare - Centrul de Stat) şi incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor (în continuare - Registrul de stat), permişi spre utilizare în Republica Moldova.
4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
legislaţia fitosanitară - legi, regulamente, instrucţiuni care stabilesc bazele juridice şi normative ce reglementează activităţile în domeniul protecţiei vegetalelor şi în sfera activităţii cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
reambalare - ambalare din nou (preambalare), inclusiv în cantităţi mai mici, cu autorizaţia producătorului, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
   
[Pct.4 noțiunea modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
etichetare - aplicarea etichetei pe ambalaj sau anexarea ei (în cazul comercializării produselor în ambalaj mic), pe care este imprimată instrucţiunea privind utilizarea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului;
depozit specializat - depozit special amenajat, destinat stocării şi păstrării produselor de uz fitosanitar sau a fertilizanţilor, autorizat în modul stabilit de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
   
[Pct.4 noțiunea modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
magazin specializat - magazin de construcţie capitală, amenajat special pentru comercializarea cu amănuntul a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, ambalaţi, inclusiv în ambalaj de volum mic, autorizat pentru funcţionare în modul stabilit de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
   
[Pct.4 noțiunea modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
registrant - producător de produse de uz fitosanitar sau fertilizanţi, care solicită omologarea şi înregistrarea acestor produse în Republica Moldova.
II. Importul produselor de uz fitosanitar
şi al fertilizanţilor
5. Importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează în conformitate cu standardele şi reglementările fitosanitare, sanitaro-igienice, de mediu şi tehnice naţionale, în care sînt stabilite cerinţele obligatorii pentru produsul în cauză.
    Loturile de produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi destinate importului vor fi supuse controlului fitosanitar la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor de către inspectorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa     Alimentelor, amplasate în raza punctului de descărcare, vămuire. Inspecţia la importul produselor de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţilor prevede:
    a) efectuarea controlului identităţii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi din loturile destinate importului;
    b) efectuarea controlului integrităţii ambalajului şi respectării cerinţelor de etichetare, conform modelului aprobat de către Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor;
    c) prelevarea, în caz de necesitate, a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru investigaţii de laborator în vederea determinării calităţii lor.
    [Pct.5 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Pct.5 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
6. Introducerea pe teritoriul ţării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi, pentru necesităţile de cercetare-testare-experimentare, în vederea omologării lor, precum şi a materialului semincer şi săditor tratat cu produse de uz fitosanitar neînregistrate în ţară, este permis doar în baza avizului Centrului de Stat, înregistrat în mod obligatoriu, cu nominalizarea cantităţii produselor ce urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
7. Fiecare unitate de marfă, fabricată în Republica Moldova sau importată, este etichetată în limba moldovenească sau moldovenească şi rusă, potrivit recomandărilor aprobate de Centrul de Stat. Etichetele trebuie să conţină informaţia privind ţara de origine, denumirea şi adresa producătorului, numărul lotului de marfă şi data fabricării, termenul de valabilitate, denumirea preparatului, conţinutul substanţei active, forma preparativă, grupul de toxicitate, modul de utilizare, căror culturi li se aplică şi/sau împotriva căror organisme dăunătoare se utilizează produsul, procedeul aplicat, doza (norma de consum), numărul de tratamente, termenul de semidescompunere, perioada de pauză, interdicţiile sau limitările în cazul aplicării, particularităţile explozibile şi/sau inflamabile ale produsului, mijloacele antiincendiare măsurile de securitate la aplicarea produsului, metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de intoxicare, condiţiile de păstrare şi ambalare, alte informaţii prevăzute în actele normative.
   
[Pct.7 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
8. Importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează în baza:
a) licenţei eliberate de Camera de Licenţiere, conform Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836);
b) contractului de vînzare - cumpărare cu firma producătoare - registrantul produselor respective sau cu distribuitorul oficial;
c) certificatului de calitate de la producător;
   
d) facturii de import (invoice);
    [Pct.8 lit.d) introdusă prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    e) autorizaţiei de import.
    [Pct.8 lit.e) introdusă prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
9. Prelevarea mostrelor de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanţi importaţi, în scopul efectuării investigaţiilor privind conformitatea produsului celui declarat, stabilirii substanţei active, calităţii, este exercitată de către colaboratorii organelor abilitate în modul stabilit.
III. Evidenţa produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor
şi a materialului semincer şi săditor, tratat cu produse
de uz fitosanitar
10. Evidenţa produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor importaţi şi comercializaţi de către agenţii economici se efectuează în Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, înregistrat şi sigilat de nspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, conform modelului specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
11. Agenţii economici prezintă, în mod obligatoriu, trimestrial, pînă la data de 5 a primei luni din trimestru, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor informaţia despre importul, comercializarea (cu specificarea cumpărătorului) şi stocul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor din Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
   
[Pct.11 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
12. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor generalizează trimestrial şi remite, pînă la data de 15 a primei luni din trimestru, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informaţia prezentată de agenţii economici despre importul şi stocul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.
13. Seminţele şi materialul săditor neutilizate, tratate cu produse de uz fitosanitar, se predau la depozit cu întocmirea actului de predare-primire şi se păstrează în conformitate cu regulile de păstrare a produselor de uz fitosanitar.
IV. Comercializarea produselor de uz fitosanitar şi
a fertilizanţilor
14. Comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează de către agenţii economici, cu respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează activităţile comerciale desfăşurate în teritoriul Republicii Moldova.
15. Se interzice comercializarea de către agenţii economici a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor neînregistraţi în modul stabilit.
 [Pct.15 modificat prin erata din MO142-144/28.10.05 pag.36]
16. Modelul etichetelor de ambalaje ale produselor de uz fitosanitar şi ale fertilizanţilor omologaţi şi puşi în comercializare se aprobă de Centrul de Stat.
17. Agenţii economici, inclusiv posesorii de magazine specializate, care comercializează produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, trebuie să dispună de:
a) licenţa corespunzătoare eliberată conform legislaţiei;
b) un specialist cu studii în domeniul protecţiei plantelor sau de alt profil agronomic;
    
[Pct.17 lit.b) modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
c) contractul de vînzare - cumpărare, însoţit de certificatul de origine a produsului respectiv;
d) certificatul de calitate de la producător;
e) actul ce confirmă deţinerea în proprietate sau contractul de arendă a magazinului specializat şi/sau a depozitului de păstrare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, însoţit de autorizaţia de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
   
[Pct.17 lit.e) modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
f) Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
18. Este interzisă comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către persoane fizice sau juridice care nu dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii în domeniul respectiv.
19. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii se păstrează şi se comercializează în ambalajul producătorului. Reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în ambalaj mic se permite persoanelor fizice şi juridice cu autorizarea producătorului, de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
    [Pct.19 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.19 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
20. Produsele reambalate şi etichetate, potrivit cerinţelor stipulate la pct. 7 al prezentului Regulament, trebuie să fie însoţite de:
a) certificatul de origine;
b) certificatul de calitate de la producător.
21. Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar şi ale fertilizanţilor în alte scopuri decît cele pentru care sînt destinate.
22. Ambalajele recuperabile se restituie în temeiul clauzelor contractuale între furnizorii şi utilizatorii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Ambalajele nerecuperabile se vor nimici de către utilizatorii produselor imediat după golire, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
23. Metodele de lichidare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, deveniţi inutilizabili sau interzişi spre utilizare, se elaborează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza instrucţiunilor în vigoare şi în colaborare cu producătorii acestora.
24. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii contrafăcuţi şi puşi în comercializare pe piaţa internă sînt restituiţi producătorului sau sînt supuşi confiscării, conform legislaţiei în vigoare, şi lichidării ulterioare, potrivit instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    
[Pct.24 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
25. Comercializarea cu amănuntul a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează prin magazine specializate, care corespund cerinţelor prevăzute de actele normative.
   
Procurarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către agenţii economici, utilizatori ai acestor produse, se confirmă prin eliberarea bonurilor sau facturilor fiscale, care se anexează la Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi servesc drept bază la eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
     [Pct.25 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
26. Publicitatea de orice gen şi prin orice mijloace a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, neomologaţi şi neînregistraţi spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă.
   
Se interzice publicarea, publicitatea şi implementarea în producţie a recomandărilor sistemelor de protecţie a plantelor agricole, precum şi desfăşurarea seminarelor în domeniul protecţiei plantelor, necoordonate cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.26 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
     [Pct.26 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
V. Stocarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
27. Stocarea şi păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.367 din 4 februarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 461), precum  şi cu alte acte normative în vigoare.
28. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii vor fi stocaţi doar în depozitele specializate, construite şi amenajate după un proiect - tip, sau în depozite reutilate în acest scop, în ambalajul producătorului, fără deteriorarea ambalajului şi fără admiterea scurgerii sau împrăştierii produselor, păstrîndu-se în condiţiile prevăzute de instrucţiunile în vigoare, conform indicaţiilor producătorului, aplicate pe ambalaj. Depozitarea produselor de uz fitosanitar neambalate este interzisă.
   
Terenurile aferente locurilor de stocare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor sînt supuse unui control sistematic din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în scopul monitorizării şi elaborării măsurilor de reabilitare a acestora.
    [Pct.28 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.28 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
29. Magazinele agricole, depozitele pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, serviciile de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor inclusiv cu aparatele de zbor, tratare a seminţelor şi  materialului săditor, amenajate şi înzestrate conform normelor sanitaro-igienice, cerinţelor de protecţie a mediului şi regulilor de securitate antiincendiară în vigoare, sînt autorizate sanitar pe termen de 1 an de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în baza procesului-verbal unic inclusiv investigaţiilor de laborator şi instrumentale din mediul ocupaţional, întocmit de comisia mixtă, instituită din reprezentanţi ai subdiviziunilor abilitate ale Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.29 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
[Pct.29 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
30. Autorizaţia de funcţionare se suspendă de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea autorităţilor interesate, în cazul în care a fost depistată nerespectarea regulilor de stocare şi comercializare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, exploatare a depozitului sau magazinului, iar exploatarea în continuare a lor este interzisă pînă la lichidarea neajunsurilor.
Depozitarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în depozitele şi magazinele ce nu dispun de autorizarea de funcționare şi paza respectivă este interzisă.
   
[Pct.30 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
31. Este interzisă utilizarea depozitului pentru păstrarea comună a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor cu produse alimentare, nutreţuri, diferite materiale de uz menajer, materiale de construcţie etc.
32. Amplasarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în interiorul depozitului se efectuează conform gradului de toxicitate, caracteristicilor antiincendiare şi explozive, stării fizice a produselor (solide, lichide), în conformitate cu instrucţiunile de păstrare a acestor produse. Lucrările în depozite se efectuează doar cu utilizarea echipamentelor speciale de protecţie individuală, în funcţie de produsele stocate, cu respectarea regulilor sanitaro-igienice şi normelor de protecţie a muncii.
33. Depozitele în care se păstrează salpetru amoniacal trebuie să corespundă cerinţelor stabilite depozitelor destinate păstrării substanţelor uşor inflamabile şi explozibile.
VI. Transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
34. Transportarea produselor uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează cu respectarea prevederilor acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90, art. 860), Regulamentului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională şi altor acte normative.
35. Se interzice strict transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor împreună cu produsele alimentare, precum şi în transportul public.
36. Utilizarea transportului echipat special pentru transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în alte scopuri decît cel destinat este interzisă.
37. Se interzice strict transportarea oamenilor în mijloacele de transport împreună cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, material semincer şi săditor tratat cu produse de uz fitosanitar sau cu ambalajul utilizat al acestora.
38. În timpul transportării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor este permisă aflarea în unităţile de transport doar a persoanelor ale căror obligaţii  de serviciu ţin de transportarea şi îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare a acestora.
VII. Utilizarea produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor
39. Lucrările prevăzute la punctul 29 al prezentei hotărîri se efectuează în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, pe un termen de 1 an, de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în temeiul procesului-verbal unic inclusiv investigaţiilor de laborator şi instrumentale din mediul ocupaţional întocmit de comisia mixtă formată din  reprezentanţii  subdiviziunilor abilitate ale Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.39 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Pct.39 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
40. Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează doar în scopurile pentru care au fost omologaţi, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, în conformitate cu Registrul de stat, instrucţiunile, recomandările şi indicaţiile metodice, tehnologice, aprobate, în modul stabilit, de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.40 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
41. Persoanele antrenate în lucrările cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi sînt supuse examenului medical, efectuat de instituţiile medico-sanitare publice teritoriale, cu eliberarea certificatului pentru dreptul de a efectua aceste lucrări. Modul de obţinere a certificatului este stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Persoanele care nu au fost supuse controlului medical, nu au pregătirea specială pentru acordarea primului ajutor medical şi cele care au contraindicaţii medicale pentru desfăşurarea acestui gen de activitate nu se admit la lucrările cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi.
42. Produsele de uz fitosanitar de grupele I şi II de toxicitate pot fi comercializate şi distribuite persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în vederea combaterii bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în baza autorizaţiei de utilizare eliberate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.42 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
43. La efectuarea tratamentelor fitosanitare urmează a fi luate toate măsurile de prevenire a poluării aerului, apei, solului şi produselor alimentare cu produse de uz fitosanitar.
44. În cazul apariţiei pericolului diseminării organismelor extrem de periculoase, subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor lansează avertismentele de rigoare, inclusiv prin mass-media, iar agenţii economici sub controlul autorităţilor administraţiei publice locale asigură măsurile de prevenire a răspîndirii acestor organisme.
45. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor asigură agenţii economici, la solicitarea acestora, în bază de contract, cu pronosticuri anuale şi lunare, buletine de avertizare în vederea informării operative privind tratările fitosanitare, mijloacele şi condiţiile în care acestea se pot efectua.
46. Beneficiarii funciari cercetează sistematic terenurile agricole şi silvice şi, în funcţie de pragul economic de dăunare, starea fitosanitară, pronosticul diseminării dăunătorilor şi bolilor, criteriile densităţii organismelor nocive în agrobiocenoză şi avertizările subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, întreprind în mod obligatoriu acţiunile necesare de protecţie, în conformitate cu normele şi regulamentele în vigoare.
   
Aplicarea fertilizanţilor se va efectua doar în baza planului de fertilizare, elaborat în conformitate cu rezultatele cercetărilor agrochimice ale solurilor.
   
[Pct.46 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Pct.46 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
47. Pentru efectuarea, la nivelul adecvat, a lucrărilor de protecţie a plantelor şi întru prevenirea poluării mediului, înainte de începerea sezonului de lucru, mijloacele tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar, şi a fertilizanţilor, trebuie să fie reparate, completate şi testate în funcţiune.
În timpul lucrărilor de protecţie a plantelor se asigură controlul asupra funcţionării mijloacelor tehnice utilizabile şi malaxoarelor, asupra respectării normei de consum al produsului de uz fitosanitar, neadmiterii formării precipitatului şi ejectării excesive a soluţiei de lucru.
48. Tratamentele fitosanitare ale semănăturilor, plantaţiilor şi ierburilor perene şi lucrările de aplicare a fertilizanţilor se înscriu în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform modelului specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Înscrierile în acest Registru sînt efectuate şi semnate de conducătorul lucrărilor şi/sau agronomul de protecţie a plantelor. Aceste înscrieri au valoare de act oficial în procesul controlului calităţii lucrărilor efectuate, al controlului sanitaro-igienic al producţiei şi servesc drept document de bază pentru eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr.3. Casarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor se efectuează lunar sau la finele lucrărilor de protecţie a plantelor, în conformitate cu Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
    [Pct.48 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
49. Înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se înştiinţează populaţia prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenţionale de pericol.
50. Prestatorii de servicii care dispun de autorizaţia sanitară, mijloace tehnice necesare şi personal instruit, pot presta servicii de protecţie a plantelor cu respectarea regulamentelor sanitare şi de protecţie a muncii şi a prevederilor prezentului Regulament.
51. În cazuri excepţionale, cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, unele lucrări de protecţie a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturilor agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deţinătorilor familiilor de albine de către agenţii economici care efectuează aceste lucrări.
52. Utilizarea produselor de uz fitosanitar în zonele şi în fîşiile riverane de protecţie a rîurilor, zonele sanitare ale resurselor de apă potabilă, spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, zonele de odihnă a populaţiei, bazinele acvatice cu destinaţie piscicolă şi canalele de irigare în scopul nimicirii florei acvatice, precum şi în alte zone cu regim special de protecţie, se permite doar cu avizul autorităţilor competente în domeniul mediului şi sănătăţii publice.
   
[Pct.52 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
53. Soluţiile de lucru se prepară pe terenuri amenajate special în aceste scopuri. Se interzice abandonarea fără pază a produselor de uz fitosanitar sau a soluţiilor de lucru.
54. Aplicarea produselor de uz fitosanitar prin intermediul aviaţiei este coordonată cu subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi reglementată de actele normative departamentale.
    [Pct.54 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
55. Agenţii economici abilitaţi de Autoritatea Aeronautică Civilă cu dreptul de prestare a serviciilor de protecţie a plantelor prin intermediul aviaţiei vor utiliza în aceste scopuri doar produse de uz fitosanitar din clasele de pericol II, III şi U (conform clasamentului vechi cl. III şi IV)
    [Pct.55 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
56. Se interzice efectuarea prin intermediul aviaţiei a tratărilor fitosanitare în zonele de odihnă, în zonele aferente bazinelor acvatice şi în preajma zonelor speciale de producere a materiei prime. Posibilitatea tratărilor cu aparatele de zbor, volumul, termenele, condiţiile de tratare şi cartografierea terenurilor tratate urmează a fi coordonate cu subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Inspectoratului Ecologic de Stat.
   
[Pct.56 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
57. Lucrările de preparare a soluţiilor şi aprovizionarea aparatelor de zbor cu soluţii pentru tratare se raportează la categoria de lucrări cu pericol sporit. Personalul implicat în aceste lucrări trebuie să fie asigurat cu echipament special de protecţie individuală şi truse medicale, în conformitate cu normele de asigurare.
58. La efectuarea prin intermediul aviaţiei a tratărilor fitosanitare terenul de alimentare cu soluţii de lucru trebuie să se afle în vecinătatea pistei de decolare.
Selectarea, pregătirea şi utilarea pistei de decolare se efectuează cu mijloacele gospodăriei agricole sau silvice, de comun acord cu conducătorul echipajului de zbor, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare ale Autorităţii Aeronautice Civile.
   
[Pct.58 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
59. Tratarea seminţelor şi a materialului săditor ale culturilor agricole, utilizarea momelilor toxice se efectuează în conformitate cu cerinţele stabilite în indicaţiile metodice de tratare a seminţelor şi a materialului săditor şi de instrucţiunile de utilizare a produselor respective pentru momelile toxice, elaborate şi aprobate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.59 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
60. Lucrările de tratare a seminţelor şi de producere a momelilor toxice se efectuează doar în baza analizei fitopatologice în încăperi speciale (depozite, staţii specializate, laboratoare), înzestrate cu ventilatoare sau pe terenuri speciale. Produsele de uz fitosanitar pentru tratarea seminţelor trebuie să conţină coloranţi ce dau seminţelor tratate culoare avertizatoare.
    
[Pct.60 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
61. Este strict interzisă utilizarea seminţelor tratate cu produse de uz fitosanitar în scopuri alimentare, furajere, spălarea, vînturarea, curăţarea acestora, precum şi amestecarea lor cu seminţe netratate, livrarea lor la punctele de recepţionare a grînelor sau comercializarea în oricare alt mod.
62. Lucrările de fumegare se consideră lucrări deosebit de periculoase şi se efectuează de către specialişti cu experienţă, pregătire şi autorizare sanitară specială pentru aceste lucrări.
63. Produsele alimentare supuse fumegării, destinate pentru consum, pot fi comercializate şi utilizate, fiind însoţite de certificatul de inofensivitate privind conţinutul reziduurilor de fumiganţi, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în baza rezultatelor încercărilor de laborator acreditat în domeniu şi în baza Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Pct.63 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
64. Tratarea culturilor agricole pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar permise spre utilizare populaţiei (din clasa de pericol II, III şi U (conform clasamentului vechi cl. III şi IV)), incluse în Registrul de stat, cu condiţia respectării obligatorii a cerinţelor de securitate, specificate în instrucţiunile de utilizare a produsului respectiv.
   
[Pct.64 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
65. Producţia destinată pentru consum în stare proaspătă trebuie să fie însoţită de certificat de inofensivitate, cu indicarea informaţiei privind tratarea cu produse de uz fitosanitar (denumirea preparatului, norma de consum, metoda şi termenul ultimului tratament, rezultatul analizelor reziduurilor de produsele de uz fitosanitar în producţia agricolă), eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în baza Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   
Pentru tratarea culturilor аgricole, destinate alimentaţiei în stare proaspătă, se interzice utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi II de toxicitate.

    Producţia agricolă, destinată alimentaţiei în stare proaspătă, în cazul în care s-a depistat încălcarea reglementărilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar (utilizarea produselor neomologate, depăşirea nivelului maxim admisibil al reziduurilor de pesticide) se interzice pentru comercializare şi se nimiceşte, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Pct.65 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
     [Pct.65 modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
66. Asigurarea stării fitosanitare satisfăcătoare a spaţiilor verzi, fondului silvic, ariilor naturale protejate de stat se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva".
67. Organizaţiile din subordinea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva", responsabile de efectuarea lucrărilor fitosanitare, de comun acord cu organele competente ale Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, asigură controlul selectiv şi supravegherea conţinutului remanenţelor de produse de uz fitosanitar în ciuperci, fructe şi pomuşoare din pădurile în care au fost aplicate produsele de uz fitosanitar.
68. La efectuarea lucrărilor cu fertilizanţi se respectă regulile sanitare generale de lucru prevăzute pentru substanţele toxice.
69. Persoanele care lucrează cu fertilizanţi lichizi trebuie să fie instruite şi echipate special, conform normelor în vigoare.
70. După finalizarea lucrărilor de încărcare-descărcare, transportare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, terenurile de tratare a seminţelor, precum şi de preparare a soluţiilor de lucru şi momelilor toxice, mijloacele tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, echipamentele de protecţie individuală urmează a fi curăţate sau spălate minuţios, inactivate de resturile de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, iar soluţiile de lucru neutilizate, apele reziduale şi solul poluat urmează a fi supuse neutralizării, conform metodelor elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
VIII. DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
71. Cerinţele legale ale autorităţilor competente care exercită supravegherea şi controlul de stat asupra desfăşurării activităţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi sînt obligatorii pentru toate persoanele juridice, indiferent de tipul lor de proprietate şi subordine departamentală, precum şi pentru persoanele fizice.
72. Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării legislaţiei fitosanitare şi actelor normative cu privire la gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, protecţia muncii, regulamentele sanitare ce asigură excluderea acumulării acestora peste nivelul maxim admisibil în producţia agricolă, sol, apă, precum şi asupra realizării de către toţi beneficiarii a măsurilor de protecţie şi de prevenire a poluării mediului înconjurător cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, sînt efectuate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    
  [Pct.72 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
      [Pct.72 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
73. Autorităţile competente, responsabile de controlul şi supravegherea de stat, potrivit legislaţiei fitosanitare, în limitele atribuţiilor lor, au dreptul la:
a) accesul liber în întreprinderi, instituţii şi organizaţii care desfăşoară activităţi cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru exercitarea obligaţiilor funcţionale;
b) controlul activităţilor de import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
c) prelevarea, în modul stabilit, a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru efectuarea investigaţiilor în vederea determinării calităţii lor;
d) interzicerea importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor ce nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor fitosanitare şi altor acte tehnico-normative;
e) obţinerea de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice şi juridice antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi a informaţiei statistice şi de altă natură necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniu;
f) aplicarea sancţiunilor administrative subiecţilor de drept vinovaţi de încălcarea legislaţiei cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
74. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de import şi de comercializare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor poartă răspundere pentru calitatea produselor furnizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi sînt obligaţi:
a) să asigure colaboratorilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului pentru Protecția Mediului accesul liber la obiectele de păstrare, comercializare, transportare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru exercitarea obligaţiunilor funcţionale şi să le prezinte, la solicitare, documentaţia necesară;
    [Pct.74 lit.a) modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.74 lit.a) în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
b) să ţină evidenţa produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor importaţi şi comercializaţi în Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
c) să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor trimestrial, pînă la data de 5 a primei luni din trimestru, informaţia din Registrul de evidenţă despre importul, comercializarea şi stocarea produselor de uz fitosanitar, semnată de conducător;
d) să introducă în ţară produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii numai prin punctele vamale stabilite;
e) să nu importe produse de uz fitosanitar şi fertilizanţii, al căror termen de valabilitate va expira mai devreme de 1 an de la introducerea lor în ţară;
f) să furnizeze organelor competente informaţiile referitoare la activităţile de import şi comercializare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, în termenele şi în condiţiile stabilite, cu respectarea prevederilor ce ţin de secretul comercial.
75. Producătorii agricoli care desfăşoară lucrări fitosanitare şi prestări de servicii în domeniul protecţiei plantelor sînt obligaţi:
a) să ţină evidenţa utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi a termenelor de aplicare a acestora în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, sigilat şi înregistrat la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
b) să prezinte trimestrial, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestru, subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor informaţia din Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
c) să prezinte colaboratorilor subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi agenţiilor teritoriale ecologice, la solicitare, Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru control.
76. Conducătorul gospodăriei în cadrul căreia se efectuează lucrări cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi este obligat să organizeze instruirea personalului în problemele ce ţin de protecţia muncii, securitatea antiincendiară, acordarea primului ajutor medical în caz de intoxicare cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, precum şi să asigure participanţii la aceste lucrări cu echipament de protecţie individuală.
77. Gospodăriile silvice sînt obligate să asigure paza şi controlul suprafeţelor tratate cu produse de uz fitosanitar sub aspectul respectării termenelor de efectuare a lucrărilor forestiere, odihnă a populaţiei, colectarea pomuşoarelor şi ciupercilor, păşunatul animalelor, cositul fînului, în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare şi Registrul de stat.
78. În cazul apariţiei unor divergenţe privind calitatea serviciilor prestate, în domeniul protecţiei plantelor expertiza acestor servicii se realizează de către personalul de specialitate al subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi altor organe competente.
79. Conform legislaţiei fitosanitare în vigoare, se interzice:
a) importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor:
de către persoane fizice şi juridice care nu deţin licenţa respectivă;
în lipsa contractelor de vînzare-cumpărare, certificatelor de origine şi de calitate, eliberate de producătorul produsului respectiv;
b) achiziţionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de la agenţii economici sau de la persoanele fizice care nu dispun de licenţa respectivă;
c) reambalarea, inclusiv în cantităţi mici, a produselor de uz fitosanitar fără autorizaţia producătorului de produse de uz fitosanitar, a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
    [Pct.79 lit.c) modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.79 lit.c) modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
d) tăinuirea sau denaturarea informaţiei despre produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi care prezintă pericol pentru om, animale şi mediu;
e) utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate;
f) tratamentul cu produse toxice pentru albine în perioada înfloririi plantelor melifere, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, precum şi a celor ce se polenizează cu ajutorul albinelor;
g) tratamentele cu produse de uz fitosanitar, care depăşesc termenul de pauză stabilit pînă la recoltare;
h) comercializarea produselor agricole de către producătorii acestora în lipsa certificatului de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
   
[Pct.79 lit.h) modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
i) efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate, stabilite de autorităţile competente;
j) scurgerea pe sol sau în bazinele acvatice a soluţiilor de lucru de produse de uz fitosanitar rămase neutilizate, precum şi a apelor utilizate la spălarea mijloacelor de transport şi tehnice, echipamentelor speciale şi ambalajelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi;
k) utilizarea oricărui produs de uz fitosanitar sau a fertilizantului în alte scopuri decît cele pentru care a fost înregistrat;
     
l) administrarea fertilizanţilor fără efectuarea lucrărilor de determinare a necesităţii acestora.
     
[Pct.79 lit.l) introdusă prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
80. Laboratoarele toxicologice acreditate în domeniul activităţii de control al calităţii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor sînt obligate să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelornformaţia despre orice caz de depistare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor contrafăcuţi în termen de pînă la 2 zile de la efectuarea încercărilor de laborator.
Mostrele de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi destinate investigaţiilor privind calitatea acestora se prezintă laboratoarelor toxicologice însoţite de documentaţia care confirmă provenienţa acestora.
81. Cheltuielile pentru transportarea, stocarea, dezactivarea şi lichidarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor contrafăcuţi şi celor cu termenul de valabilitate expirat sînt suportate de persoana fizică sau juridică culpabilă.
82. Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea prevederilor prezentului Regulament poartă răspundere administrativă sau penală, potrivit legislaţiei în vigoare.
      [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
anexa nr.3
    
[Anexa nr.3 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1045
din 5 octombrie 2005
L I S T A
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 21 iunie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 75-76, art. 685).
2. Pct. 4 din  Modificările şi completările ce se operază în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 3 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 419).
3. Pct.20 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 895 din 3 august 2004 "Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138-146, art. 1069).