HGM1254/2004
ID intern unic:  295759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1254
din  15.11.2004
cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii
pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata
redusă a timpului de muncă
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208-211     art Nr : 1439

    MODIFICAT
   
HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
   
HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110
    EMO212 din 26.11.07, MO212-217/26.11.04  pag.114

    NOTĂ:
   
În Regulament textul „invalizi de gradul I şi II”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727În conformitate cu prevederile Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă (se anexează).
2. Prevederile sus-numitului regulament sînt executorii pentru toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică.

PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                              Valerian Cristea
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                            Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                                            Zinaida Grecianîi

Chişinău, 15 noiembrie 2004.
Nr. 1254.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1254
din 15 noiembrie  2004
Regulament
privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi
cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă
Capitolul I
Prevederi generale
1. Regulamentul privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă (în continuare - Regulament) reglementează condiţiile specifice de retribuire a muncii categoriilor de angajaţi cărora, conform art. 96 al Codului muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, în funcţie de vîrstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă sau efortul intelectual şi psihoemoţional, li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă.
2. Durata săptămînală redusă a timpului de muncă se stabileşte:
salariaţilor în vîrstă de la 15 la 16 ani - 24 ore;
salariaţilor în vîrstă de la 16 la 18 ani - 35 ore;
salariaţilor care activează în condiţii de muncă vătămătoare, la lucrările şi locurile de muncă incluse în nomenclatorul aprobat de Guvern - 35 ore;
persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate - 30 ore;
cadrelor didactice - de la 18 pînă la 35 ore;
personalului medical - de la 30 pînă la 35 ore.
     
salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate – 35 ore.
    [Pct.2 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
3. Durata săptămănală redusă a timpului de muncă reprezintă, pentru categoriile sus-numite de salariaţi, durata deplină a muncii şi urmează a fi retribuită în acelaşi cuantum ca şi munca salariaţilor al căror  timp de muncă constituie 40 de ore pe săptămînă.
Capitolul II
Retribuirea muncii salariaţilor  în vîrstă de pînă la 18 ani

4. Salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani salariul de bază li se determină după cum urmează:
în cazul salarizării pe unitate de timp - prin  înmulţirea salariului tarifar (de funcţie) pe oră, stabilit pentru adulţi, cu în cazul salarizării în acord - în baza tarifelor pentru munca în acord, stabilite pentru salariaţii adulţi.
5. Pentru timpul cu care durata muncii zilnice a salariaţilor minori se micşorează în comparaţie cu durata muncii zilnice a salariaţilor adulţi, angajatorul poate să stabilească  un spor la salariul tarifar.
Salariaţilor minori din întreprinderile de stat şi din instituţiile şi organizaţiile bugetare sporul la salariu pentru timpul cu care durata muncii se reduce se plăteşte în mod obligatoriu.
6. Sporul la salariul tarifar pentru timpul de muncă redus se plăteşte atît angajaţilor salarizaţi pe unitate de timp, cît şi celor salarizaţi în acord.
7. În cazul săptămînii de lucru de 5 zile, durata zilnică redusă a timpului de muncă pentru salariaţii în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani va constitui 7 ore, diferenţa săptămînală fiind de 5 ore (40 - 35) şi, respectiv, sporul la salariul tarifar se va plăti în mărimea unui salariu tarifar orar pentru fiecare din cele 5 zile lucrătoare ale săptămînii.
În cazul săptămînii de 6 zile, durata zilei de muncă se va reduce cu o oră pentru primele 5 zile lucrătoare şi va constitui 6 ore, iar sîmbătă ziua de muncă nu se va reduce, durata ei constituind 5 ore. Respectiv, sporul la salariul tarifar se va plăti în mărimea unui salariu tarifar orar pentru fiecare din primele 5 zile lucrătoare ale săptămînii.
8. Pentru salariaţii în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani sporul la salariul tarifar se va plăti în mărimea salariului tarifar pentru 3 ore în fiecare din primele 4 zile lucrătoare ale săptămînii şi pentru 4 ore - în ziua a cincia - în cazul săptămînii de muncă de 5 zile, iar în cazul săptămînii de muncă de 6 zile - în mărimea salariului tarifar pentru 3 ore în fiecare din primele 5 zile lucrătoare şi în mărimea salariului tarifar - pentru o oră lucrată sîmbăta.
Capitolul III
Retribuirea salariaţilor durata timpului de muncă al cărora
se reduce în funcţie de condiţiile de muncă
9. Salariaţilor cărora, în legătură cu condiţiile de muncă vătămătoare, li s-a stabilit durata săptămînală redusă a timpului de muncă de 35 ore, salariul de bază li se stabileşte în funcţie de forma de salarizare aplicată la întreprindere.
10. Pentru salariaţii, a căror muncă este retribuită pe unitate de timp, salariul tarifar orar se determină prin înmulţirea salariului tarifar orar, stabilit pentru muncitorii cu categoria respectivă de calificare, cu durata normală a timpului de muncă, cu coeficientul egal cu raportul dintre durata normală a săptămînii de muncă (40 ore) şi durata redusă a săptămînii de muncă (35 ore).
11.  Pentru salariaţii, a căror muncă este retribuită în acord, salarizarea se efectuează conform normelor de producţie sau normelor de timp, stabilite cu calcularea tarifelor pentru munca în acord, reieşind din salariile tarifare recalculate, cu aplicarea coeficientului specificat la punctul 10 al prezentului Regulament.
12. Pentru salariaţii, a căror muncă este retribuită cu salarii lunare, salariile tarifare (de funcţie) lunare se stabilesc în mărimea prevăzută pentru funcţiile respective în condiţii normale de muncă, iar salariul orar se determină prin împărţirea salariului tarifar (de funcţie) lunar la 148 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună - la durata săptămînală redusă a timpului de muncă de 35 ore.
Capitolul IV
Retribuirea salariaţilor a căror muncă implică un efort
intelectual şi psihoemoţional sporit
13. La categoriile de salariaţi, a căror muncă implică un efort intelectual şi psihoemoţional sporit, se raportă persoanele din corpul profesoral al instituţiilor de învăţămînt universitar, a căror durată săptămînală a timpului de muncă  constituie 35 ore, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate, a căror sarcină pedagogică săptămînală constituie de la 18 pînă  la 35 ore, medicii şi personalul medical mediu de specialitate, a căror săptămîna de muncă constituie de la 30 pînă la 35 ore.
14. Pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar salariul de bază lunar se stabileşte pentru sarcina pedagogică corespunzătoare funcţiei deţinute. Astfel, un profesor de liceu, cu categoria 15 de salarizare, conform condiţiilor în vigoare, va dispune de un salariu lunar de bază de 444 lei, stabilit pentru sarcina pedagogică săptămînală de 18 ore (3 ore pe zi), iar un educator dintr-o instituţie preşcolară, cu aceeaşi categorie de salarizare, va beneficia de acelaşi salariu de bază lunar de 444 lei, avînd săptămîna de muncă de 35 ore (6 ore pe zi).
În cazul în care cadrelor didactice li se stabileşte o sarcină pedagogică mai mare sau mai mică decît cea corespunzătoare funcţiei deţinute, salariul lunar de bază pentru salariatul respectiv se determină cu aplicarea formulei:
Sb = St   x   nf /nt, în care:
Sb- reprezintă salariul de bază lunar conform sarcinii  pedagogice săptămînale real stabilite;
St  - salariul de bază lunar conform sarcinii pedagogice săptămînale corespunzătoare funcţiei deţinute;
nf - sarcina  pedagogică săptămînală real stabilită (ore);
nt - sarcina pedagogică săptămînală corespunzătoare funcţiei deţinute.
15. Pentru persoanele din corpul profesoral al instituţiilor de învăţămînt universitar, precum şi pentru medici şi personalul medical mediu de specialitate, salariul de funcţie pe oră se determină prin împărţirea salariului de funcţie lunar, cuvenit pentru 169 ore, la 148 ore - în cazul săptămînii de muncă de 35 ore şi la 126,8 ore - în cazul săptămînii de muncă de 30 ore.
Capitolul V
Retribuirea salariaţilor durata timpului de muncă
al cărora se reduce în funcţie de starea sănătăţii
16. Durata zilnică a timpului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate se stabileşte de 6 ore - în cazul săptămînii de muncă de 5 zile şi de 5 ore - în cazul săptămînii de muncă de 6 zile. Pentru salariaţii nominalizaţi, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă, poate fi stabilită şi o altă durată zilnică a timpului de muncă, dar cu condiţia ca durata săptămînală a timpului de muncă să nu depăşească 30 de ore.
17. În cazul retribuirii persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate pe unitate de timp, salariul tarifar orar se determină prin înmulţirea salariului tarifar orar, stabilit pentru muncitorii cu categoria respectivă de calificare cu durata normală a timpului de muncă, cu coeficientul egal cu raportul dintre durata normală a săptămînii de muncă (40 ore) şi durata redusă a săptămînii de muncă (30 ore).
18. Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, a căror muncă este retribuită în acord, salarizarea se efectuează conform normelor de producţie sau normelor de timp stabilite, cu calcularea tarifelor pentru munca în acord, reieşind din salariile tarifare, recalculate, cu aplicarea coeficientului specificat la punctul 17 al prezentului Regulament.
    [Pct.18 modificat prin
EMO212 din 26.11.07, MO212-217/26.11.04  pag.114]
19. Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, a căror muncă este retribuită cu salarii lunare, salariile tarifare (de funcţie) lunare se stabilesc în mărimea prevăzută pentru funcţiile respective în condiţii normale de muncă, iar salariul orar se determină prin împărţirea salariului tarifar (de funcţie) lunar la 126,8 ore - numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală redusă a timpului de muncă de 30 ore.