HGA129/1992
ID intern unic:  295776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 129
din  02.03.1992
Cu privire la secţiile pentru reforma agrară în cadrul
organelor de autoadministrare locală ale Republicii Moldova
Publicat : 30.03.1992 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 80
Hot. Guv. nr.561 din 01.09.92

În scopul realizării reformei  agrare Guvernul  Republicii  Moldova h o t ă r ă ş t e:
1. Responsabili de înfăptuirea reformei agrare sînt:
pe republică  în  ansamblu  - Comitetul de Stat  pentru  Problemele Reformei  Economice al Republicii Moldova, Ministerul  Agriculturii  şi Alimentaţiei al Republicii Moldova;
pe teritoriul  fiecărui raion, oraş, sat - comitetul executiv raional (prim-vicepreşedintele - şeful direcţiei complexului agroindustrial  de pe lîngă comitetele executive raionale), primăriile oraşelor, satelor.
2. În termen de 10 zile  în cadrul direcţiilor complexului agroindustrial de pe lîngă comitetele executive raionale şi  primăriile oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender, Orhei, Tiraspol se vor înfiinţa:
secţii pentru  reglementarea regimului  proprietăţii  funciare şi  reforma  funciară cu un stat de persoană din 3-4 unităţi de ingineri pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare;
secţii pentru reforma agrară cu un stat de personal din 3 unităţi;
În primăriile oraşelor Dubăsari, Cahul, Rîbniţa, Soroca, Ungheni, să se prevadă cîte 2 unităţi de ingineri pentru  reglementarea  regimului proprietăţii funciare.
În primăriile oraşelor de subordonare raională, ale aşezărilor de tip  orăşenesc şi satelor  să se prevadă cîte o unitate de  inginer pentru reglementare regimului proprietăţii funciare.
[Pct. 2 în redacţia Hot. Guv. nr.561 din 01.09.92]
3. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova, Comitetul de Stat pentru Problemele Reformei Economice al Republicii Moldova, Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării Lucrărilor de Construcţie al Republicii Moldova, comitetele executive raionale şi primăriile oraşelor să introducă în termen de două săptămîni în Regulamentul direcţiilor complexului agroindustrial modificările  necesare,  care derivă din prezenta hotărîre.
4. Ministerul Economiei şi Finanţelor al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova, Comitetul de Stat pentru Problemele Reformei Economice al Republicii Moldova să stabilească salariile specialiştilor din secţiile pentru reforma agrară ale direcţiilor complexului agroindustrial de pe lîngă comitetele executive raionale (primăriile oraşelor), precum şi ale specialiştilor cadastrali din primăriile săteşti şi din celelalte oraşe.
5. Ministerul Agriculturii şi Alimemtaţiei al Republicii  Moldova, Comitetul  de  Stat pentru Problemele Reformei Economice al  Republicii Moldova, comitetele executive raionale şi primăriile oraşelor pînă la 25 octombrie 1992 să incheie lucrările de inventariere a terenurilor, de delimitare a fondurilor terenurilor, destinate privatizării, şi a fondurilor funciare de stat în  toate localităţile, prezentînd rezultatele Guvernului Republicii Moldova spre examinare şi aprobare.
6. Comitetele executive raionale, primăriile oraşelor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova, Comitetul de Stat pentru Problemele Reformei Economice al Republicii Moldova să încheie pînă la 15 martie 1992 repartizarea loturilor de lîngă  casă  conform Legii   R.S.S. Moldova din 20 februarie 1991 nr. 514-XII "Cu privire  la modificarea articolului 82 din Codul funciar al R.S.S. Moldova".
7. Se abrogă  punctele 8  şi 9 din hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova  din 12 noiembrie 1991 nr. 624 "Cu privire la Departamentul de Stat pentru Reforma Agrară al Republicii Moldova".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                Valeriu MURAVSCHI

Chişinău, 2 martie 1992
nr. 129
Anexă
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 2 martie 1992 nr. 129
STATELE DE PERSONAL
ale secţiilor pentru reforma agrară
din cadrul organelor de autoadministrare
locală ale Republicii Moldova

Secţia Unităţi Funcţiile
    Şef de secţie Şef-adjunct Specialist principal Specialist-
coordonator
Direcţiei complexului agroindustrial din raionul cu teritoriul (mii ha):
Pînă la 90                                                                                        
 90 şi mai mult
56 11 11 23 11
Primăriilor oraşelor: 
ChişinăuBălţi, Bender,  Orhie, Tiraspol Dubăsari, Cahul, Rîbniţa, Soroca, Ungheni
532 111 11- 231 1--