HGM1478/2002
ID intern unic:  295835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1478
din  15.11.2002
cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii
Publicat : 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1612
    HG194 din 21.02.07, MO29-31/02.03.07 art.209
    HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596
    HG374 din 12.04.06, MO63-65/21.04.06 art.419
    HG1322 din 14.12.05, MO176-181/30.12.05 art.1447
    HG346 din 23.03.05, MO59-61/15.04.05 art.401
    HG416 din 26.04.04,MO67-72/30.04.04 art.550
    HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991
    HG389 din 31.03.03, MO62/04.04.03 art.408


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului, cuvintele „Casa Națională”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Casa Națională de Asigurări Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19
    pe tot parcursul textului, cifrele „1,5/2” se substituie cu cifra „2” prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19
    pe tot parcursul textului, cifra „1,5” se substituie cu cifra „1,5/2”, iar cuvîntul „adoptator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „părinte adoptiv”, la forma gramaticală corespunzătoare HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17
    pe tot parcursul textului Regulamentului, sintagma „Banca de Economii S.A.” se substituie cu sintagma „prestatorii de servicii de plată”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111
    În scopul protecţiei sociale a familiilor cu copii și în conformitate cu Legea nr. 315 din 23 decembrie 2016 privind prestațiile sociale pentru copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 19-23, art. 56), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.219; în vigoare 01.01.17]
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]
    2. Cheltuielile suportate în vederea realizării  prevederilor prezentei hotărîri se vor acoperi respectiv:
    din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat - indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate;
    din contul mijloacelor bugetului de stat - indemnizaţia unică la naşterea copilului indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate;
   
[Pct.2 modificat prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.2 modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.219; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.2 modificat prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.2 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    [Pct.2 modificat prin HG1498/28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596]
    3. Stabilirea şi evidenţa indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, începînd cu 1 noiembrie 2002, se va efectua de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi subdiviziunile teritoriale ale acesteia, iar plata indemnizaţiilor nominalizate se va efectua de către prestatorul de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar încheie contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. De la această dată agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, încetează stabilirea şi plata pentru părinţii încadraţi în muncă a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii.
   
[Pct.3 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.4 abrogat prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19]
    5. Se abrogă, începînd cu 1 noiembrie 2002:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.456 din 15 mai 1997 "Cu privire la măsurile suplimentare de protecţie socială a familiilor cu copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 35-36, art.418).
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.75 din 30 ianuarie 2001 "Despre modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind protecţia socială a familiilor cu copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.111).
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.384 din 1 aprilie 2002 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 456 din 15 mai 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.49, art.470).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                          Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                              Ion Morei

    Chişinău, 15 noiembrie 2002.
    Nr. 1478.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1478
din 15 noiembrie  2002
REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
adresate familiilor cu copii

    [Titlul regulamentului în redacţia HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Dreptul de a beneficia de indemnizaţii adresate familiilor cu copii îl au
persoanele asigurate/neasigurate cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.
   
[Pct.1 modificat prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    2. Persoană asigurată se consideră, în condiţiile prezentului Regulament, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute în articolul 6 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    3. La calcularea stagiului de cotizare ce acordă dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani (în cazul persoanelor asigurate) se includ şi perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare: perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, perioada de primire a ajutorului de şomaj, perioada în care persoana asigurată a beneficiat de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională, perioada în care persoana a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.
   
[Pct.3 modificat prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
   
31. Persoană neasigurată se consideră mama/tata, părintele adoptiv/tutorele care la data naşterii copilului:
    - nu este încadrat în cîmpul muncii;
    - este încadrat în cîmpul muncii, însă nu întruneşte stagiul necesar de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
    - întruneşte stagiul necesar de cotizare, dar nu are dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului;
    - întruneşte stagiul necesar de cotizare, se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi în perioada luată în calcul nu are realizat venit asigurat din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj;
    - desfăşoară activitate în calitate de: întreprinzător individual, titular al patentei de întreprinzător, avocat, notar public, executor judecătoresc, pe baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, şi de mediator, pe baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere, cu excepţia persoanelor menţionate care activează şi în alte unităţi, în care realizează  venit asigurat şi au dreptul, în condiţiile legii, la indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.
    [Pct.31 introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
II. TIPURILE ȘI CUANTUMURILE INDEMNIZAȚIILOR
ADRESATE FAMILIILOR CU COPII
    4.
Persoanele asigurate/ neasigurate beneficiază de următoarele tipuri de indemnizaţii:
   
[Pct.4 modificat prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
   
b) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani – în cazul persoanelor neasigurate (în continuare – indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului);
    [Pct.4 lit.b) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
c) indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate.
    [Pct.4 lit.c) introdusă prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.219; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.4 lit.c) exclusă prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
   
41. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului se stabilește și se plătește conform prevederilor prezentului Regulament: copiilor născuți pînă la 31 decembrie 2016 inclusiv – pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, copiilor născuți începînd cu 1 ianuarie 2017 – pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, iar indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină – copiilor care s-au născut începînd cu 1 ianuarie 2017.
    [Pct.41 introdus prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.219; în vigoare 01.01.17]
    5. Cuantumul indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se stabileşte în conformitate cu anexele nr.1, nr.2 și nr.21 la prezentul Regulament.
   
[Pct.5 modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.219; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.5 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    6. Cuantumul indemnizaţiilor unice la nașterea copilului, indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului și al indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se stabileşte în mărimea în vigoare la data naşterii copilului.
   
[Pct.6 modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.219; în vigoare 01.01.17]
III. CONDIȚIILE DE STABILIRE A INDEMNIZAȚIILOR
ADRESATE FAMILIILOR CU COPII

    7. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se stabilesc
, la cererea persoanei asigurate/neasigurate, cu respectarea următoarelor condiţii:
    [Pct.7 modificat prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    1) indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:
    a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
    b) mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
    c) cu condiţia că copilul a fost înregistrat la
subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice;
   
[Pct.7 subpct.1), lit.c) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    d) cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;
    2) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte:
   
a) din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate – în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de maternitate şi nu întrunesc condiţiile pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului ca persoană asigurată, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei şi de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului (acordat conform prevederilor legale) – în cazul persoanelor asigurate, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului.
    În cazul în care persoana neasigurată nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei;
    [Pct.7 subpct.2), lit.a) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    a1) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
    [Pct.7 subpct.2), lit.a1) în redacţia HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.7 subpct.2), lit.a1) introdusă prin HG432 din 15.06.11, MO99-101/17.06.11 art.495]
    b) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 2 ani – în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului;
   
[Pct.7 subpct.2), lit.b) modificată prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
   
b1) în cazul decesului copilului, în baza certificatului de deces, pe perioada de viaţă a copilului, cu condiţia adresării în termenul prevăzut la litera b);
    [Pct.7 subpct.2), lit.b1) introdusă prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
c) în cazul în care ambii părinţi nu sînt încadraţi în muncă, la solicitare - părintelui care de fapt îngrijeşte copilul;
   
[Pct.7 subpct.2), lit.c) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
d) persoanelor asigurate, la cerere, opţional: unuia dintre părinţi, părintelui adoptiv/tutorelui, bunelului, bunicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care îşi desfăşoară activitatea de muncă şi confirmă stagiul necesar de cotizare;
   
[Pct.7 subpct.2), lit.d) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
d1) persoanelor neasigurate încadrate în cîmpul muncii şi care nu au stagiu de cotizare necesar pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu condiţia aflării acesteia în concediu pentru îngrijirea copilului la toate unităţile în care activează;
    [Pct.7 subpct.2), lit.d1) introdusă prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
e) în cazul în care unul dintre părinţi nu este încadrat în cîmpul muncii, la solicitare, părintelui neîncadrat i se stabileşte indemnizaţie pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani sau uneia dintre persoanele asigurate menţionate la punctul 7) subpunctul 2) litera d), la solicitarea acesteia, i se stabileşte indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul necesar de cotizare;
    [Pct.7 subpct.2), lit.e) introdusă prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
  
  f) în cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate, menţionate la punctul 7 subpunctul 2) litera d). Fiecare persoană asigurată beneficiază de dreptul la indemnizaţie/indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie;
    [Pct.7 subpct.2), lit.f) introdusă prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
g) în cazul persoanelor asigurate, angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, care încetează pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte începînd de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani. În cazul acordării concediului pentru îngrijirea copilului pe o perioadă mai mică decît durata contractului pe perioadă determinată, indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte pe durata aflării asiguratului în concediu pentru îngrijirea copilului.
    În cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizaţia pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că persoana asigurată nu se angajează la o altă unitate.
    [Pct.7 subpct.2), lit.g) introdusă prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
3) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită se suspendă în cazul în care beneficiarul se angajează, îşi reia activitatea sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte, la solicitare, altei persoane care întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei.
    În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează la altă unitate, indemnizaţia se suspendă, indiferent de programul de muncă (parţial sau deplin), şi se reia de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului.
    Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, stabilită şi suspendată potrivit alineatului întîi al prezentului subpunct, se reia, la solicitare, dacă persoana întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a beneficia de indemnizaţie, cu condiţia că copilul nu a împlinit vîrsta de 2 ani.
    În cazul în care mama sau tata (beneficiari de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului nu se suspendă.
    În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani) se angajează cu program parţial de muncă, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului nu se suspendă.
    [Pct.7 subpct.3) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.7 subpct.3) în redacţia HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.7 subpct.3) modificat prin HG432 din 15.06.11, MO99-101/17.06.11 art.495]
   
31) categoriile de persoane prevăzute la subpunctul 3) alineatul al cincilea din prezentul Regulament au dreptul la indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului de la data naşterii copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, indiferent dacă desfăşoară sau nu activitate de muncă.
    [Pct.7 subpct.31) introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
 
   4) în cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere, opţional, tatălui, tutorelui, bunelului, bunicii, unei alte rude, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte acestuia din data acordării concediului pentru îngrijirea copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute în punctul 2 al prezentului Regulament.
    [Pct.7 subpct.4) în redacţia HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.7 subpct.41) exclus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.7 subpct.41) în redacţia HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.7 subpct.41) introdus prin HG432 din 15.06.11, MO99-101/17.06.11 art.495]
   
5) în cazul adopţiei copilului sau instituirii tutelei, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte din ziua adoptării hotărîrii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv a emiterii dispoziției privind instituirea tutelei, dacă solicitantul (părintele adoptiv, tutorele), la data adoptării hotărîrii/emiterii dispoziției, întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului.
    Baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se determină în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Regulament, din venitul mediu lunar asigurat realizat de părinte adoptiv/tutore în perioada celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.
     [Pct.7 subpct.5) modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.7 subpct.5) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
6) în cazul încetării contractului individual de muncă în legătură cu lichidarea unităţii în perioada aflării beneficiarului în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că beneficiarul nu se angajează la o altă unitate.
    [Pct.7 subpct.6) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
7) indemnizaţiile unice la naşterea copilului în cazul gemenilor se stabilesc în acelaşi cuantum pentru fiecare copil.
    [Pct.7 subpct.7) introdus prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
   
8) pentru persoana care solicită indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului, statutul persoanei asigurate sau neasigurate se determină la data naşterii copilului.
    [Pct.7 subpct.8) modificat prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.7 subpct.8) introdus prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.7 subpct.7)-8) excluse prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
   
81) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţie unică la naşterea copilului şi cele care au beneficiat sau beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și/sau de indemnizație lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină pe teritoriul altui stat nu au dreptul, în condiţiile prezentului Regulament, la acelaşi tip de indemnizaţie şi pentru aceeaşi perioadă;
    [Pct.7 subpct.81) modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.7 subpct.81) introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
9) indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului nu se suspendă pentru perioada aflării persoanei asigurate/neasigurate în concediul anual de odihnă;
    [Pct.7 subpct.9) introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
10) dacă, potrivit legislaţiei în vigoare, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și/sau indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină a fost acordată unei persoane, altă persoană, în cazul unuia şi aceluiaşi copil, nu poate beneficia pentru aceeaşi perioadă de indemnizaţiile respective
    [Pct.7 subpct.10) în redacția HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.7 subpct.10) introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
11) indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilește:
    a) în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puțin 2 copii vii;
    b) de la data nașterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinți, atît persoanelor asigurate, cît și persoanelor neasigurate;
    c) în cazul adopției sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină de la data adoptării hotărîrii privind încuviințarea adopției, respectiv de la data emiterii dispoziției privind instituirea tutelei;
    d) pentru fiecare copil născut viu;
    e) copiii au fost înregistrați la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice;
    [Pct.7 subpct.11), lit.e) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    f) indiferent dacă persoana care solicită indemnizația desfășoară activitatea de muncă;
    g) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la data nașterii copiilor.
    În cazul în care indemnizația respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiția că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data nașterii copiilor;
    h) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămîne un singur copil dintre copiii gemeni sau copiii născuți dintr-o singură sarcină, în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viață a copilului/ copiilor decedat/decedați, cu condiția adresării în termenul prevăzut la lit. g);
    i) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămîn cel puțin doi copii dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, pentru copiii rămași vii, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul subpunct, iar copilului/copiilor decedați – în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viață a copilului/copiilor decedat/decedați, cu condiția adresării în termenul prevăzut la lit. g);
    [Pct.7 subpct.11) introdus prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    12)  plata indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină încetează:
    a) în cazul decesului copilului, pentru copilul decedat;
    b) în cazul în care, în urma decesului copilului/copiilor, în familie rămîne unul dintre copiii gemeni sau dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, care au beneficiat de dreptul la indemnizația respectivă;
    c) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămîn cel puțin doi copii dintre copiii născuți dintr-o singură sarcină, pentru copilul/copiii decedați;
    d) în cazul decăderii beneficiarului din drepturile părintești sau al plasamentului copiilor într-un serviciu social, care le asigură întreținerea deplină din partea statutului;
    [Pct.7 subpct.12) introdus prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    13) plata indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se păstrează chiar dacă beneficiarul desfășoară activitate de muncă.
    [Pct.7 subpct.13) introdus prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    71. În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepția persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv, inclusiv şi în cazul depunerii cererii în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale
de Asigurări Sociale (www.cnas.md).
    În cazul în care a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declarație perioada de acordare a indemnizației respective.
    În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină (pentru perioada respectivă) nu se stabilește.
    [Pct.71 modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.71 modificat prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    [Pct.71 în redacția HG27 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.34]
    [Pct.71 introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
72. Beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, în cazul reluării  muncii/angajării în cîmpul muncii, eliberării din serviciu, prezintă casei teritoriale, pînă la sfîrşitul lunii calendaristice în care s-a produs evenimentul, extrasul din ordinul respectiv. Sumele indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului achitate necuvenit din pricina neprezentării actelor menţionate se restituie de către beneficiar la contul respectiv al Casei Naţionale
de Asigurări Sociale, în caz contrar se încasează în modul stabilit în punctul 26 din prezentul Regulament.
    [Pct.72 introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
   
73. Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se stabilesc de către angajator în temeiul prezentului Regulament.
    [Pct.73 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
IV. MODUL DE STABILIRE A INDEMNIZAȚIILOR
    8. Cererea pentru stabilirea indemnizațiilor prevăzute în capitolul II din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei.
    Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Națională
de Asigurări Sociale.
    [Pct.8 în redacția HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    [Pct.8 în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.8 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]  

    [Pct.81 abrogat prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    [Pct.81 introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    82. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    [Pct.82 introdus prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    9. La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului și indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei se anexează următoarele acte:
    [Pct.9 modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.9 modificat prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei, în original şi în copie;
    [Pct.9 lit.a) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător în original şi în copie;
    [Pct.9 lit.b) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.9 lit.c) abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.9 lit.c) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    d) extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, în original;
    [Pct.9 lit.d) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.9 lit.e) abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.9 lit.e) în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    f) după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, părintele adoptiv) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);
    [Pct.9 lit.f) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    f1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii), alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar etc.);
    [Pct.9 lit.f1) modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.9 lit.f1) în redacţia HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.9 lit.f1) introdusă prin HG432 din 15.06.11, MO99-101/17.06.11 art.495]
    h) alte acte, după caz: extras din ordinul privind reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărîrea privind adopţia şi instituirea tutelei, declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat (pentru persoanele prevăzute în punctul 71 din prezentul Regulament);
    [Pct.9 lit.h) modificată prin HG27 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.34]
    [Pct.9 lit.h) introdusă prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    g) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii;
    91. Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei unice la naşterea copilului, a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/ îngrijirea copilului și indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai a mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se confirmă de casa teritorială.
    [Pct.91 modificat prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.91 introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Pct.10) -11) excluse prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
   
12. În termen de 5 zile, actele pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, depuse la primărie în condiţiile prezentului Regulament, sînt verificate, înregistrate şi transmise de către reprezentantul primăriei către casa teritorială  în raza de activitate a căreia se află primăria respectivă.
    13. Decizia cu privire la stabilirea indemnizaţiilor specificate în prezentul Regulament se adoptă de către conducătorul casei teritoriale.
    14. Cererea pentru stabilirea indemnizației se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, casa teritorială informează solicitantul prin eliberarea recipisei cu indicarea acestui fapt. Solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul reprezentantului primăriei), în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrări cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
    [Pct.14 în redacția HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    [Pct.14 în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    15. Dacă termenul de prezentare a documentelor lipsă sau de corectare/ completare a documentelor este depășit, sau în cazul depunerii cererii în mod electronic în sistemul informațional „Protecția Socială” se va constata lipsa datelor necesare pentru stabilirea și calcularea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, casa teritorială este în drept să emită decizia de refuz în stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de refuz, solicitantului i se comunică, în scris, motivul refuzului.
    [Pct.15 în redacția HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    [Pct.15 modificat prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    16. Cererea pentru stabilirea indemnizației, decizia emisă de către casa teritorială, precum și actele prezentate de solicitant, după caz, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.
    [Pct.16 în redacția HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
IV1. Modul de depunere a cererii electronice
    161. Cererea electronică se completează și se transmite accesînd serviciul „e-Cerere Indemnizații Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pe pagina-web a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md). 
    162. Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
    a) solicitantul și copilul sînt înregistrați în Registrul de stat al populației;
    b) se confirmă relația de rudenie între solicitant și copil în baza informației din Registrul de stat al populației.
    163. În cazul în care cererea electronică este acceptată, aceasta se prelucrează automat în sistemul informațional „Protecția Socială” al Casei Naționale
de Asigurări Sociale.
    164. La depunerea în mod electronic a cererii pentru acordarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii se consideră că solicitantul și-a manifestat acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
    165. Datele personale ale solicitantului și copilului se confirmă în baza informației din Registrul de stat al populației, iar stagiul de cotizare și perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.
    [Capitolul IV1 introdus prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
V. PLATA INDEMNIZAȚIILOR
    17. Indemnizaţiile se plătesc în numerar prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.
    [Pct.17 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
   
171. Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat se efectuează de către angajator.
    [Pct.171 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    18. Indemnizaţiile lunare pentru copii se plătesc pentru luna precedentă.
    19. În cazul în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul, plata indemnizaţiei la locul vechi de trai se suspendă şi este reluată, prin decizia casei teritoriale de la locul nou de trai, din luna suspendării.
    20. La cerere, casa teritorială de la locul vechi de trai al beneficiarului transmite dosarul la casa teritorială de la locul nou de trai, indicînd luna de cînd a fost suspendată indemnizaţia.
    21. Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din vina beneficiarului pot fi solicitate pentru perioada de 3 ani premergători datei adresării.
    22. Sumele indemnizaţiei neachitate la timp din vina organului care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia se plătesc retroactiv fără nici o limitare.
    23. Pentru perioada aflării copilului într-o instituţie socială, unde îi este asigurată întreţinerea deplină din partea statului, indemnizaţia nu se plăteşte. În cazul în care copilul a fost luat în familie pentru o perioadă de cel puţin o lună, indemnizaţia se stabileşte în baze generale.
    24. La apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare anularea sau reluarea dreptului la stabilirea şi plata indemnizaţiei (adopţia copilului, decesul copilului, decesul beneficiarului, absolvirea instituţiei de învăţămînt etc.), plata indemnizaţiei încetează sau este reluată din luna următoare celei în care au apărut condiţiile respective.
    [Pct.24 modificat prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    25. În cazul decesului beneficiarului, indemnizaţia stabilită, dar neachitată din cauza decesului se plăteşte inclusiv pînă în luna decesului persoanei în grija căreia a rămas copilul.
    26. Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se restituie de beneficiar sau se reţin lunar, pe baza deciziei conducătorului casei teritoriale, în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul indemnizaţiei sau, cu acordul beneficiarului, se reţine în mărime de pînă la 100% din cuantumul indemnizaţiei. În cazul în care beneficiarul refuză să restituie suma indemnizaţiei primite  necuvenit, aceasta se încasează în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    [Pct.26 în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    27. Sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Surplusul achitat se percepe de la persoana culpabilă de prezentarea actelor false, în conformitate cu legislaţia.
    [Pct.28 abrogat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    29. Casele teritoriale de asigurări sociale, după caz, în baza documentelor prezentate, introduc informaţia în sistemul informaţional. Listele de plată a indemnizaţiilor pe suport de hîrtie se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.
    [Pct.29 modificat prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
    [Pct.29  în redacția HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.29 în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    30. Prestatorii de servicii de plată desemnaţi, în baza informaţiei primite în mod electronic (separat pentru persoanele asigurate şi neasigurate) de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, efectuează plata indemnizaţiilor specificate în prezentul Regulament strict din mijloacele destinate fiecărei categorii, de pe conturile respective.
    [Pct.30 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
   
301. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de indemnizaţii vor continua să beneficieze de acestea prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.
    [Pct.301 introdus prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
VI. MODUL DE STABILIRE ȘI PLATĂ A INDEMNIZAȚIILOR
ADRESATE
FAMILIILOR CU COPII PENTRU MAMELE
DEȚINUTE ÎN INSTITUȚII PENITENCIARE

    31. Pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru mamele deţinute în instituţii penitenciare, care cresc şi îngrijesc copii în aceste instituţii, administraţia penitenciarului va acumula actele necesare prezentate de condamnată, cererea de solicitare a indemnizaţiei, va autentifica semnătura acesteia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte casei teritoriale în a cărui rază se află instituţia penitenciară.
   32. În cazul în care condamnata este transferată în altă instituţie penitenciară, sumele acumulate pe contul de peculiu al deţinutei în prima instituţie penitenciară se transferă pe contul de peculiu din instituţia penitenciară în care aceasta este transferată, informînd Casa Naţională de Asigurări Sociale despre transferurile efectuate.
    33. Instituţia penitenciară, în termen de 10 zile de la data transferării deţinutei, prezintă casei teritoriale care a stabilit indemnizaţia certificatul în care se indică data transferării şi instituţia unde a fost transferată.
    34. În baza certificatului prezentat, casa teritorială suspendă plata indemnizaţiei şi transmite dosarul personal la casa teritorială în a cărei rază se află instituţia penitenciară în care condamnata a fost transferată. Casa teritorială anexează la dosar certificatul prezentat de instituţia penitenciară şi certificatul casei teritoriale cu privire la data suspendării indemnizaţiei.
    35. Plata indemnizaţiei în instituţia penitenciară încetează după eliberare şi se reia de către casa teritorială la locul de trai din ziua încetării, în baza cererii, certificatului de eliberare, eliberat de instituţia penitenciară, şi certificatului despre achitarea indemnizaţiei de către instituţie.
    36. În cazul decesului deţinutei, administraţia instituţiei penitenciare, în termen de 10 zile de la data decesului, anunţă casa teritorială despre decesul beneficiarului de indemnizaţie. Indemnizaţia transferată deţinutei pentru perioada de după deces este restituită de către instituţia penitenciară, în modul stabilit pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    [Pct.36 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
VII. BAZA DE CALCUL AL INDEMNIZAŢIEI LUNARE
PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA
DE 3 ANI
    37. Baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrtei de 3 ani o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţiile individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.
    371. Pentru perioada de activitate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un rezident al parcului pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al angajatului va constitui 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv, indiferent de mărimea efectivă a venitului salarial pentru munca desfășurată în parc, numărul zilelor lucrate pe parcursul lunii și programul de muncă al acestuia (deplin sau parțial). În sensul aplicării acestei prevederi vor fi considerate lunile în care persoana a lucrat cel puțin o zi. În cazul în care angajatul a activat pe parcursul lunii atît în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cît și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv.
    [Pct.371 introdus prin HG996 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1107]
   38. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.
    [Pct.38 în redacția HG632 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.732]
    39. Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, luni luate în calcul conform prevederilor punctului 37 din prezentul Regulament.
    40. Dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît  cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci aceste luni se includ în baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului, la locul de muncă de bază al asiguratului sau se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
    Dacă în urma substituirii lunilor calendaristice în care lipseşte venitul asigurat cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat din perioada imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, în unele luni din lunile substituite asiguratul are realizat venit asigurat mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului ori dacă nu are realizat venit asigurat, indiferent de motive, lunile substituite nu se mai substituie cu alte luni şi nici cu salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cu cuantumul garantat al salariului în sectorul real.
    [Pct.40 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    401. În cazul în care persoana asigurată a activat în perioada inclusă în calcul mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului, la locul de muncă de bază al persoanei asigurate.
    402. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate ori în cazul în care venitul lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului, la locul de muncă de bază al asiguratului sau aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în  perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
    În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o  unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, această perioadă se substituie cu perioada imediat premergătoare celei incluse în calcul conform punctului 424 din prezentul Regulament, iar în cazul în care în perioada substituită persoana asigurată a realizat venit mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, sau nu a realizat venit, indiferent de motive, lunile din perioada respectivă nu se mai substituie cu salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cu cuantumul garantat al salariului în sectorul real.
    41. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte în modul prevăzut la punctul 402 din prezentul Regulament sau reieşind din venitul mediu lunar asigurat în temeiul căruia s-a calculat indemnizaţia pentru copilul precedent, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
    42. La determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, lunile calendaristice în care nu s-a realizat venit asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj se includ în calcul în modul prevăzut la punctele 40, 401, 402 şi 41, numai la unitatea în care persoana asigurată îşi desfăşoară activitatea de bază. Unitatea în care persoana asigurată îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde se păstrează carnetul de muncă al acesteia.
    421. Lunile din perioada celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, în care venitul asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la punctele 40, 401 şi 42, nu se exclud din calcul.
    422. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, nu are realizat venit asigurat la nici o unitate din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă. În acest caz, la solicitare, se stabileşte indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la 2 ani ca persoană neasigurată.
    423. Prevederile punctelor 39, 40, 401, 402, 41, 42, 421 şi  422 se aplică la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi în cazul în care persoana asigurată desfăşoară activitate la o singură unitate.
    424. În cazul stabilirii bazei de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, perioada de substituire este cel mult de 36 de luni calendaristice.
    43. Venitul asigurat pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se confirmă în baza informaţiei din Registru.
    [Pct.43 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    44. Indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani stabilită nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare şi pe baza hotărîrii judecătoreşti.
    În cazul în care indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a fost stabilită, iar beneficiarul prezintă ulterior certificat despre sumele recalculate ale salariului, în conformitate cu legislaţia privind salarizarea pentru lunile luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei, indemnizaţia se recalculează de la data stabilirii, cu condiţia confirmării venitului asigurat în Registru.
    441. În cazul în care persoana asigurată desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se calculează în funcţie de venitul total asigurat, calculat conform prevederilor prezentului capitol, inclusiv venitul asigurat realizat în unităţile unde au încetat raporturile de muncă în perioada luată în calcul.
    442. Salariul şi indemnizaţia de concediu anual de odihnă se includ în calcul în lunile pentru care au fost calculate. Alte recompense, în afară de salariu şi indemnizaţia de concediu de odihnă (inclusiv de concediul anual suplimentar de odihnă), plătite de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, la care s-au calculat contribuţii individuale de asigurări sociale, se includ în calcul în lunile în care au fost calculate.
    [Capitolul VII în redacția HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Capitolul VIII exclus prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
IX. MODUL DE FINANȚARE ȘI RAPORTARE
    47. Casa Naţională de Asigurări Sociale va deschide două conturi curente cu destinaţie specială în prestatorii de servicii de plată desemnaţi: unul pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul de stat, altul pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Pct.47 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    48. Prestatorii de servicii de plată desemnaţi prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind plata indemnizaţiilor familiilor cu copii (conform anexei nr.4), pe suport de hîrtie - în cadrul sectoarelor pe fiecare tip de indemnizaţie în parte, în formă electronică - pe fiecare beneficiar în parte, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.
    [Pct.48 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
   
481. Angajatorul prezintă  Casei Naţionale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind plata indemnizaţiilor adresate familiilor  cu copii (conform anexei  nr. 41), pe suport de hîrtie.
    [Pct.481 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    49. Sumele indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, neprimite la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, prestatorii de servicii de plată desemnaţi le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    [Pct.49 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    50. Plata indemnizaţiilor neachitate pe o perioadă de 3 luni şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale se reia, în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.
    [Pct.50 modificat prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    51. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Finanţelor lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind utilizarea mijloacelor alocate pentru luna precedentă (conform anexei 5).
    [Pct.51 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    52. Ministerul Finanţelor  va transfera mijloacele necesare pentru plata  indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii conform planului de finanţare.
     53. Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera sumele respective pe conturile bancare speciale ale prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, specificate în punctul 47 al prezentului Regulament, pentru plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (asigurate şi neasigurate).
    [Pct.53 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
   
531. Casa Naţională de Asigurări Sociale transferă angajatorului sumele respective pentru plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (conform anexei nr. 6).
    [Pct.531 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    54. Plata pentru serviciile de distribuire şi plată desemnaţi a indemnizaţiilor acordate familiilor cu copii de către prestatorii de servicii de plată desemnaţi se efectuează după prezentarea raportului, în mărimile şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi prestatorii de servicii de plată desemnaţi.
    [Pct.54 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    55. Casa Națională de Asigurări Sociale transferă lunar pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor penitenciare mijloace băneşti, precum şi listele beneficiarilor, în mod electronic şi pe suport de hîrtie, pentru achitarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pentru mamele deţinute în instituţii penitenciare, care urmează a fi distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
    Administraţia penitenciarului va repartiza sumele intrate pe acest cont pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
    [Pct.55 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    56. Instituțiile penitenciare, pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, prezintă Casei Naționale de Asigurări Sociale listele beneficiarilor și rapoartele privind sumele primite și distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
    [Pct.56 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    57. Instituțiile penitenciare restituie sumele indemnizațiilor plătite neîntemeiat deținutelor la contul corespunzător al Casei Naționale de Asigurări Sociale.
    [Pct.57 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    58. Casa Naţională de Asigurări Sociale este în drept să verifice corectitudinea sumelor indemnizaţiilor distribuite pe conturile de peculiu ale deţinutelor.
X. DISPOZIȚII FINALE
    59. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, achitării şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în seama organelor abilitate cu funcţii de control, conform legislaţiei.
    60. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii şi calculării indemnizaţiilor o poartă Casa Naţională de Asigurări Sociale şi casele teritoriale, în conformitate cu legislaţia.
    61. Responsabilitatea pentru utilizarea conform destinaţiei şi în termen a mijloacelor bugetare alocate o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi prestatorii de servicii de plată desemnaţi, în conformitate cu legislaţia.
    [Pct.61 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
   
611. Angajatorul poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii finanţate din bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislaţiei, precum şi pentru evidenţa şi raportarea utilizării acestor mijloace financiare, potrivit legislaţiei, pentru angajaţii a căror identitate şi calitate se încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.
    [Pct.611 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]
    62. Toate tipurile de adeverinţe eliberate de organele responsabile de diverse niveluri pentru stabilirea dreptului la indemnizaţiile specificate în prezentul Regulament sînt gratuite.
    63. Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se soluţionează de Casa Naţională de Asigurări Sociale, a cărei decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, conform legislaţiei.
    64. Indemnizaţiile lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani stabilite de la 1 aprilie 2014 şi pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se recalculează.
    [Pct.64 introdus prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    65. Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, privind cuantumul venitului asigurat calculat şi declarat, cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate, privind stagiul de cotizare, angajarea în cîmpul muncii, perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului, reluarea activității/angajarea în condițiile timpului de muncă parțial o poartă persoanele cu funcții de răspundere ale angajatorului.
    [Pct.65 introdus prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
   
66. Solicitantul este responsabil pentru utilizarea corectă a serviciului „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, în conformitate cu prezentul Regulament şi ghidul de utilizare plasat în cadrul serviciului.
    [Pct.66 introdus prin HG1234 din 10.11.16, MO399-404/18.11.16 art.1332]
   
67. Angajatorul prezintă Casei Naționale de Asigurări Sociale lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionate, raportul privind numărul beneficiarilor și suma indemnizațiilor adresate familiilor cu copii (conform anexei nr. 7).
    [Pct.67 introdus prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG92 din 24.01.18, MO27-32/26.01.18 art.102]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG27 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.34]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG78 din 08.02.12, MO30-33/10.02.12 art.100; în vigoare 01.01.12]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG432 din 15.06.11, MO99-101/17.06.11 art.495]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG460 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.435]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]


    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1029 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1112]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG27 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.34]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG78 din 08.02.12, MO30-33/10.02.12 art.100; în vigoare 01.01.12]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG432 din 15.06.11, MO99-101/17.06.11 art.495]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG563 din 29.06.10, MO114-116/06.07.10 art.645]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG19 din 22.01.10, MO8-10/22.01.10 art.48; în vigoare 01.01.10]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG460 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.435]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]

   
anexa nr.21
    [Anexa nr.21 modificată prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia HG460 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.435]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1503 din 30.12.08, MO1-2/13.01.09 art.9]


    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.4  în redacţia HG460 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.435]

   
anexa nr.41
    [Anexa nr.41 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG155 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.2197; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1020 din 22.12.14, MO400-403/31.12.14 art.1111]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG36 din 15.01.13, MO10-14/18.01.13 art.65; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG460 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.435]

   
anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin HG1221 din 26.12.18, MO499-503/28.12.18 art.1316; în vigoare 01.01.19]