HGM189/2001
ID intern unic:  295928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 189
din  05.03.2001
cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere
Publicat : 06.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 219
MODIFICAT
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143
    HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410
    HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280
    HG951 din 06.09.05, MO123-125/16.09.05 art.1025
    HG1329 din 03.12.01, MO147/06.12.01 art.1372

    
NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, prin cuvintele „Ministerul Mediului”, „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” şi „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    În titlu şi pe parcursul întregului text al hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele “culturii nucului”,  “de nuc”, “de nuci” şi “de nuc altoit” se substituie, respectiv, cu cuvintele “culturilor nucifere”, “de culturi nucifere” şi “de culturi nucifere altoite” prin  HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280
În tot textul hotărîrii şi al anexei sintagmele "Ministerul Economiei", "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" şi "Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" se substituie respectiv cu sintagmele "Ministerul Economiei şi Comerţului", "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor" şi, respectiv, "Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" prin HG951 din 06.09.05, MO123-125/16.09.05 art.1025
Pe întreg textul hotărîrii şi al anexei sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare", "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului", "Ministerul Economiei şi Reformelor", "Serviciul Silvic de Stat" şi "Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie" se substituie, respectiv, cu sintagmele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare"; "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Ministerul Economiei", "Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" şi "Departamentul Standardizare şi Metrologie" la cazul respectiv prin HG1329 din 03.12.01,MO147/06.12.01 art.1372    În scopul menţinerii suprafeţelor ocupate de culturi nucifere, extinderii lor, combaterii defrişării pomilor de culturi nucifere, protecţiei lor de îngheţuri şi contra altor factori climaterici nefavorabili şi pentru asigurarea îndeplinirii prevederilor Legii culturilor nucifere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    1. Culturile nucifere (nuc comun, nuc negru, migdal, alun (funduc), castan comestibil, pecan) se consideră strategice din punct de vedere economic şi ecologic şi cu un potenţial de export înalt, care necesită să fie protejate de stat.
    [Pct.1 în redacţia HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    [Pct.2 exclus prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.2 modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    3. Înfiinţarea noilor plantaţii de culturi nucifere în locul plantaţiilor defrişate sau pe alte terenuri se va efectua în baza proiectelor elaborate şi coordonate în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    [Pct.4 in redacţia HG1329 din 03.12.01, MO147/06.12.01 art.1372]
    4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun cu Ministerul Mediului, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora şi vor propune Guvernului spre aprobare măsuri de încurajare şi stimulare a deţinătorilor de terenuri agricole pe care sînt amplasate plantaţii ale fondului genetic de culturi nucifere, pepiniere producătoare de material săditor de culturi nucifere altoite şi plantaţii de culturi nucifere altoite pentru producţia-marfă.
    [Pct.4 modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]
    5. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere (se anexează).
    [Pct.5 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Economiei, va asigura armonizarea standardelor naţionale privitoare la nuci, produsele derivate din nuci şi lemnul de culturi nucifere cu standardele internaţionale.
    [Pct.6 în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.6 modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    7. Deţinătorii plantaţiilor de culturi nucifere proprietate publică (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva şi autorităţile administraţiei publice locale) vor întreprinde măsurile ce se impun în vederea protejării fişiilor de culturi nucifere amplasate de-a lungul drumurilor, gestionînd direct plantaţiile de culturi nucifere sau semnînd în acest scop cu persoane fizice şi juridice, inclusiv întreprinderile specializate în producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor de culturi nucifere contracte de arendă, prin care acestea se obligă să asigure protecţia şi îngrijirea pomilor, precum şi prelucrarea finită a produselor de culturi nucifere în ţară.
    [Pct.7 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.7 modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi reformelor                                      Andrei Cucu
    Ministrul agriculturii şi industriei prelucrătoare               Ion Russu
    Ministrul mediului şi amenajării teritoriului                      Ion Răileanu
    Ministrul finanţelor                                                             Mihail Manoli
    Ministrul justiţiei                                                                Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 5 martie 2001.
    Nr. 189.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 189
din 5 martie 2001

REGULAMENTUL
cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru
încurajarea dezvoltării culturilor nucifere
    [Titlul în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Titlul modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]

I. Dispoziţii generale
    1. Mijloacele financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere (în continuare – mijloacele financiare) se prevăd în legea anuală a bugetului de sta în conformitate cu Legea culturilor nucifere nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 cu modificările şi completările ulterioare în scopul sporirii potenţialului de producţie al plantaţiilor de culturi nucifere, îmbunătăţirii calităţii şi majorării volumului producţiei de culturi nucifere, inclusiv a celei destinate exportului, menţinerii şi completării fondului genetic de culturi nucifere cu soiuri valoroase şi forme de perspectivă, sporirii volumului de producere a materialului săditor de culturi nucifere şi extinderii suprafeţei plantaţiilor de culturi nucifere altoite.
    [Pct.1 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.1 modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    [Pct.1 modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]

    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare administrează mijloacele financiare în limitele alocaţiilor bugetare
    În componenţa Grupului de lucru, prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare vor fi incluşi, la propunerea conducătorilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale interesate, reprezentanţi ai Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului pentru Culturile Nucifere, Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", Serviciului Vamal şi Asociaţiei producătorilor de culturi nucifere.
    [Pct.2 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.2 modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    [Pct.2 modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]

II. Sursele de finanţare a măsurilor de încurajare
a dezvoltării culturii nucifere
    [Capitolul II titlul în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Capitolul II titlul modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]

    3. Sursele de finanţare a măsurilor de încurajare a dezvoltării culturii nucifere sînt mijloacele bugetului de stat, inclusiv din contul vărsămintelor reprezentînd 1,5 la sută din valoarea exportului de nuci, produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc indicată în declaraţia vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la momentul efectuării exportului.
    [Pct.3 în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.3 modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    [Pct.3 modificat prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]
    [Pct.4 exclus prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]

III. Direcţiile şi modul de utilizare
    5. Mijloacele financiare se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor suportate în următoarele direcţii:
    [Pct.5 al.1) modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    a) menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic de culturi nucifere - 10 la sută din suma mijloacelor financiare în mărime de 3,0 mii lei/ha;
    [Pct.5 lit.a) modificată prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.5 lit.a) modificată prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    b) producerea materialului de înmulţire şi săditor de culturi nucifere altoite în pepiniere şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestora - 50 la sută din suma mijloacelor financiare pentru un hectar de pepinieră recoltat în mărime de:
    15,0 mii lei pentru pomii de culturi nucifere altoiţi de un an de zile;
    25,0 mii lei pentru pomii de culturi nucifere altoiţi de doi ani de zile;
    20,0 mii lei pentru materialul săditor de alte culturi nucifere;
    [Pct.5 lit.b) modificată prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.5 lit.b) modificată prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    c) înfiinţarea şi întreţinerea pînă la intrarea pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de culturi nucifere altoite - 35 la sută din suma mijloacelor financiare în mărime de:
    10,0 mii lei pentru un hectar de livadă clasică, plantată cu pomi de culturi nucifere altoite;
    20,0 mii lei pentru un hectar de livadă intensivă, plantată cu pomi de culturi nucifere altoite, soiuri specifice culturii intensive şi densitatea pomilor mai mare de 200 pomi/ha;
    7,5 mii lei pentru un hectar de livadă plantată cu alte specii de culturi nucifere;
    [Pct.5 lit.c) modificată prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.5 lit.c) modificată prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    d) promovarea dezvoltării culturilor nucifere (elaborarea actelor normative şi tehnice, editarea materialelor didactico-metodice, susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-ştiinţifice şi tehnologiilor avansate, organizarea seminarelor, conferinţelor ştiinţifico-practice, simpozioanelor ş. a.) - 5 la sută din suma Fondului.
    Mijloacele financiare alocate pentru direcţiile specificate la lit. b) şi c) nu vor depăşi 50 % din suma indicată în devizul de cheltuieli.
    Suportul financiar, pentru una şi aceeaşi suprafaţă, se acordă numai o singură dată.
    [Pct.5 al.2) modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.5 al.2) modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    În cazul în care mijloacele financiare preconizate pentru unele din direcţiile specificate la lit. a), b), c) şi d) nu au fost utilizate, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ele pot fi redistribuite pentru utilizare în alte direcţii de încurajare a dezvoltării culturilor nucifere, în conformitate cu legislaţia.
    [Pct.5 al.3) modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.5 în redacţia HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]
    [Pct.6-9 excluse prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025; pct.10 devine pct.6]
    [Pct.6 exclus prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]

IV. Modul de administrare şi repartizare a
mijloacelor financiare
    [Capitolul IV titlul în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    7. Beneficiari de mijloace financiare pot fi persoane fizice şi juridice care activează în domeniul respectiv, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.7 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    8. Solicitanţii înaintează Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare o cerere cu indicarea rechizitelor bancare, anexînd, în funcţie de direcţiile de utilizare, următoarele documente:
    a) pentru menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic de culturi nucifere:
    copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
    copia actului de recunoaştere de soi a plantaţiei, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor Legii despre seminţe nr.659-XIV din 29 octombrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    b) pentru producerea materialului de înmulţire şi săditor de culturi nucifere altoite şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a pepinierelor:
    copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
    copia licenţei de activitate în domeniul respectiv;
    copia actului de aprobare a plantaţiilor-mamă şi a cîmpurilor pepinierei;
    copia certificatului de calitate a materialului săditor, eliberat de organul teritorial al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
    [Pct.8 lit.b) alineat exclus prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Pct.8 lit.b) modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
    [Pct.8 lit.b) modificată prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]

    c) pentru înfiinţarea şi întreţinerea pînă la intrarea pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de culturi nucifere altoite:
    copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
    copia titlului de autentificare a deţinătorului de teren sau alt act juridic ce confirmă dreptul asupra terenului;
    extrasul din proiectul de înfiinţare a plantaţiei, eliberat de către o organizaţie de proiectare licenţiată, privind costul înfiinţării acesteia;
    copia actului de înfiinţare a plantaţiei de culturi nucifere şi a actului de recepţionare şi înregistrare la venituri a plantaţiilor şi caracteristica acestora, conform Hotărîrii Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 "Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene;
    [Pct.8 lit.c), alineat modificat prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    copia raportului statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr. 2-liv-vii).
    [Pct.8 lit.c), alineat în redacţia HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
   
d) pentru promovarea dezvoltării culturilor nucifere (elaborarea actelor normative şi tehnice, editarea materialelor didactico-metodice, susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-ştiinţifice şi tehnologiilor avansate, organizarea seminarelor, conferinţelor ştiinţifico-practice, simpozioanelor ş. a.):
    copiile contractelor de colaborare, prestări servicii, editare ş.a., încheiate cu prestatorii de servicii respective;
    devizul de cheltuieli al activităţilor efectuate;
    [Pct.8 lit.d) alineat exclus prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
   
9. Materialele se prezintă şi se înregistrează la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Grupul de lucru, cu antrenarea altui personal din domeniu, verifică veridicitatea documentelor prezentate, a lucrărilor executate, cu deplasare pe teren, şi aprobă hotărîri pentru fiecare solicitant în parte.
    [Pct.9 în redacţia HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
   
10. Şedinţele Grupului de lucru se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în semestru, şi sînt deliberative în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor Grupului de lucru.
    [Pct.10 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
   
11. Hotărîrea Grupului de lucru privind acordarea mijloacelor financiare se adoptă cu simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă, se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către preşedintele şi secretarul Grupului de lucru şi se comunică solicitantului.
    [Pct.11 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
   
12. În baza hotărîrii Grupului de lucru se perfectează dispoziţiile de plată, cu indicarea direcţiilor de utilizare a mijloacelor financiare, care se prezintă spre plată, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.12 modificat prin HG108 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.143]
    [Capitolul IV introdus prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]


    [Anexă exlusă prin HG213 din 26.02.08, MO45-46/04.03.08 art.280]
    [Anexa introdusă prin HG951 din 06.09.05, MO123/16.09.05 art.1025]